Metodekapittel

NevroNEL

Innhold

Formålet er å lage kapitler som kan veilede nevrologer og utdanningskandidater i en vanlig klinisk hverdag. Noen kapitler er organisert med utgangspunkt i et symptom, andre med utgangspunkt i en diagnose. Formen er kortfattet, med mest vekt på praktiske råd for diagnostikk og behandling, og mindre på patofysiologi. Det er også linker til diverse skjema, pasientinformasjoner, kompetansetjenester og nasjonale retningslinjer.

Oppdatering

De to redaktørene samler fortløpende relevante artikler, søker i pubmed, og oppdaterer årlig dokumentene i henhold til nye publikasjoner/funn. De fleste dokumentene leses også gjennom, revideres, og godkjennes av fageksperter (enkeltpersoner og kompetansetjenester) med jevne mellomrom. Ved store medisinske nyvinninger, nye medikamenter, nye nasjonale retningslinjer, og viktige tilbakemeldinger fra brukere av NevroNEL, gjør redaktørene fortløpende endringer gjennom hele året.

Evidensgradering

Vi graderer ikke evidensnivå selv. Der det finnes evidens angir vi det i dokumentene sånn som forfatterne av originalartiklene har angitt det, ved at vi setter evidensnivå/anbefalingsnivå i parentes uten å gå nærmere inn på graderingsmetode. Der det ikke finnes evidens oppgir vi det på ulike måter (”kasuistiske rapporter”, ”noen mener”, ”har vist effekt hos noen få”, osv). Referanser oppgis på vanlig måte og er direkte søkbare.

Akuttveileder

Akuttveilederen utgis i ny papirutgave annethvert år. Da revideres alle kapitlene av en redaksjonskomite i samarbeid med utvalgte fagmedarbeidere. Mellom de nye papirutgavene revideres noen dokumenter i den digitale utgaven av redaktørene for nevroNEL.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.