Fotopsi

  • Definisjon: Fotopsier er subjektiv opplevelse av kortvarige, ørsmå lysglimt, eventuelt som et hurtig sirkulerende lys av et øyeblikks varighet. De kan være enkle eller multiple, og ev repeterende1
  • Forekommer ved forskjellige okulære og nevrologiske tilstander
  • Ensidig fotopsi har ofte oftalmologisk årsak. Bilateral fotopsi har ofte nevrologisk årsak (unntak migrene som kan ha ensidig fotopsi)
  • Årsaker til ensidig fotopsi: netthinneløsning, makuladegenererasjon, retinal arterieokklusjon, retinal inflammasjon, retinal neoplasme, optikusnevropati.
  • Årsaker til bilateral fotopsi:

Kilder

Referanser

  1. Virdee J, Mollan SP. Photopsia. Pract Neurol. 2020 Oct;20(5):415-419. doi: 10.1136/practneurol-2019-002460. Epub 2020 Jun 14. PMID: 32536606. PubMed

Fagmedarbeidere

  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.