Camptocormia og dropped head

Definisjon

Camptocormia ("bent spine") er en akvirert postural sykdom definert som markert fremoverbøyning av thorakolumbalkolumna. En begrenset form er "dropped head" der bare cervikalkolumna er bøyd. Årsaken er svakhet i erectro spinae muskler, evt overaktivitet (dystoni) i muskulatur som flekterer kolumna.

Kliniske kjennetegn

Fleksjonsfeilstillingen kommer i oppreist stilling og øker gjerne ved gange, men forsvinner i liggende stilling1. Dette skiller camptocormia fra kyfose som også er tilstede i liggende stilling.

Årsaker

Se oversiktsartikkel om mulige årsaker2. De tre vanligste årsakene er Parkinsons sykdom, aksial myopati, og degenerativ leddsykdom3.

Kan skyldes forskjellige nevrologiske sykdommer i CNS eller PNS, bl a:
- Parkinsons sykdom og MSA
- ALS
- myasthenia gravis
- myopati (generalisert eller fokal); Pompe, sporadic late onset nemaline myopathy4 m fl
- CIDP
- Stråleindusert

Utredning

Avhengig av hvilken tilgrunnliggende sykdom som mistenkes.
Aktuelle prøver er bla: AChR as, CK, MUSK antistoffer, elektrolytter, SR, LD, Elfo, thyroidea, autoimmun antistoffer, alfa-glukosidase, av og til gentester feks for DM, DATscan, nevrografi/EMG/dekrementtest, Rtg nakke, CT thorax, MR av nakke og nakkemuskulatur og evt muskelbiopsi fra deltoideus2,5

Behandling

Avhenger av grunnlidelse.

Kilder

Referanser

  1. Finsterer J1, Strobl W.. Presentation, etiology, diagnosis, and management of camptocormia.. Eur Neurol. 2010; 2010;64(1): 1-8. pmid:20634620 PubMed
  2. Cauchi M, Marsh E . A practical approach to the patient presenting with dropped head. Pract Neurol. 2016 Dec;16(6):445-451 . pmid:28120788 PubMed
  3. Ali F, Matsumoto JY, Hassan A. Camptocormia: Etiology, diagnosis, and treatment response. Neurol Clin Pract. 2018 Jun;8(3):240-248. PMID: 30105164 PubMed
  4. Türk M, Nagel AM, Roemer F, Schlötzer-Schrehardt U, Thiel CT, Winterholler M, Schröder R. Camptocormia as the presenting symptom in sporadic late onset nemaline myopathy: a case report. BMC Musculoskelet Disord. 2019 Nov 20;20(1):553.PMID: 31747907 PubMed
  5. Chanson JB, Lannes B, Echaniz-Laguna A. Is deltoid muscle biopsy useful in isolated camptocormia? A prospective study.. Eur J Neurol. 2016. pmid:26969127 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.