Vestibularisnevritt

Kort om

Vestibularisnevritt skyldes en plutselig funksjonssvikt av balanseorganet i det indre øret eller n. vestibularis på en side. Antatt årsak er reaktivering av herpes simplex eller andre nevrotrope virus. Opp til 40% av pasientene har hatt en øvre luftveisinfeksjon på forhånd. Se handbok for helsepersonell fra kompetansetjenesten

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

 • Akutt vestibulært syndrom: akutt oppstått vedvarende svimmelhet og spontan nystagmus ofte ledsaget av kvalme og oppkast.
 • Horisontal rotatorisk spontan nystagmus mot friskt øre som forsterkes ved blikk i samme retning som rask fase, dvs mot frisk side (Alexanders lov), evt bare synlig ved bruk av Frenzels briller eller etter hoderistning.
 • Patologisk hodeimpulstest til syk side (>50 %). Les mer (og se video). Testen krever praktisk øvelse for at resultatet skal være pålitelig1.
 • Ustøhet. Falltendens til syk side.

Supplerende undersøkelser

Les om generell utredning av svimmelhet

 • Kalorisk prøve: Kanalparese på syk side.
 • MR: For å utelukke bl.a. lillehjerneinfarkt. Anbefales ved mistanke om sentral årsak til symptomene (les om HINTS
 • VEMP: Utslukket på syk side ved affeksjon av nedre gren av n. vestibularis (gjøres kun unntaksvis). Les mer

Skille mellom perifer og sentral årsak til akutt vestibulært syndrom (vestibularisnevritt versus slag i bakre kretsløp)

Les her

Behandling

Tre prinsipper: Symptomatisk behandling, kausal behandling, øvelser for å bedre sentral kompensasjon

Symptomatisk behandling

 • Berolige pasienten
 • Antihistaminer el (Stemetil® (N05A B04)) el (Afipran® (A03F A01)). Seponere så fort som mulig for å unngå forsinkelse av sentral kompensasjon.

Kausal behandling

 • Steroider: Studier har vist at steroider kan forkorte sykdomsforløpet, men det er usikkert om langtidsprognosen påvirkes2-5. En Cochranerapport fra 20116 konkluderer med at det ikke er nok evidens til å gi generell anbefaling om steroider til pasienter med akutt idiopatisk vestibularisnevritt7. I UpToDate og på kompetansetjentestens hjemmesider sies det at man kan gi 10 dagers kur med prednisolon med nedtrapping fra 60 mg dgl. (se huskeliste ved prednisolonbehandling)
 • Valacyclovir: Ikke anbefalt verken som monoterapi eller i kombinasjon med steroider8

Øvelser med fokus på sentral kompensasjon

Prognose

 • Symptomene er ofte intense i et par dager, avtar gradvis og forsvinner ila noen uker. 
 • Noen få får restsymptomer med følelse av ustøhet som vedvarer i flere måneder. Prognosen ser ikke ut til å avhenge av grad av sekvele målt med kalorisk prøve og video hodeimpuls test, men av visuovestibulære psykososiale faktorer, psykiske egenskaper og dysfunksjonell vestibulær persepsjon11. Les mer om PPPD (persistent postural-perceptual dizziness). Behandles med informasjon og vestibulær rehabilitering. 
 • Residiv er rapportert hos 2-12%
 • Ca 15% kan få "postinfeksiøs BPPV" i samme øret ila noen få uker el måneder (inflammasjon også i labyrinten)12

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Kompetansemiljø

 • Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer (link til)
  Adresse: Nasjonalt kompetanse- senter for vestibulære sykdommer Øre-nese-hals avdelingen Haukeland Universitetssykehus 5021 Bergen Tlf: 55 97 27 00
  Telefaks: 55 97 26 43

Referanser

 1. Machner B, Erber K, Choi JH, Trillenberg P, Sprenger A, Helmchen C. Usability of the head impulse test in routine clinical practice in the emergency department to differentiate vestibular neuritis from stroke. Eur J Neurol. 2021 May;28(5):1737-1744. PMID: 33382146. PubMed
 2. Batuecas-Caletrío A1, Yañez-Gonzalez R1, Sanchez-Blanco C1, Pérez P, González-Sanchez E, Sanchez LA, Kaski D. Glucocorticoids improve acute dizziness symptoms following acute unilateral vestibulopathy. J Neurol. 2015 Oct 12 . pmid:26459091 PubMed
 3. Yoo MH, Yang CJ, Kim SA, Park MJ, Ahn JH, Chung JW, Park HJ. Efficacy of steroid therapy based on symptomatic and functional improvement in patients with vestibular neuritis: a prospective randomized controlled trial. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Jun;274(6):2443-2451 . pmid:28391531 PubMed
 4. Solis RN, Sun DQ, Tatro E, Hansen MR. Do steroids improve recovery in vestibular neuritis? Laryngoscope. 2019 Feb;129(2):288-290. PMID: 30467868 PubMed
 5. Leong KJ, Lau T, Stewart V, Canetti EFD. Systematic Review and Meta-analysis: Effectiveness of Corticosteroids in Treating Adults With Acute Vestibular Neuritis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2021 Aug;165(2):255-266. PMID: 33525978. PubMed
 6. Fishman JM, Burgess C, Waddell A. Corticosteroids for the treatment of idiopathic acute vestibular dysfunction (vestibular neuritis). Cochrane Database Syst Rev 2011; 11: CD008607. Cochrane (DOI)
 7. Karlberg ML, Magnusson M. Treatment of acute vestibular neuronitis with glucocorticoids. Otol Neurotol 2011 ; 7: 1140-3.
 8. Strupp M, Brandt T. Peripheral vestibular disorders. Curr Opin Neurol 2013; 26: 81-9.
 9. Hillier SL, McDonnell M. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction. Cochrane Database Syst Rev 2011; 2: CD005397. Cochrane (DOI)
 10. McDonnell MN, Hillier SL. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction. Cochrane Database Syst Rev 2015; 1: CD005397. pmid:25581507 PubMed
 11. Bronstein AM, Dieterich M. Long-term clinical outcome in vestibular neuritis. Curr Opin Neurol. 2019 Feb;32(1):174-180. PMID: 30566414 PubMed
 12. Türk B, Akpinar M, Kaya KS, Korkut AY, Turgut S. Benign Paroxysmal Positional Vertigo: Comparison of Idiopathic BPPV and BPPV Secondary to Vestibular Neuritis. Ear Nose Throat J. 2019 Oct 3:145561319871234. PMID: 31581827 PubMed
 13. Newman-Toker DE, Kerber KA, Hsieh YH, Pula JH, Omron R, Saber Tehrani AS, Mantokoudis G, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. HINTS outperforms ABCD2 to screen for stroke in acute continuous vertigo and dizziness.. Acad Emerg Med 2013. pmid:24127701 PubMed
 14. Ljøstad U, Eldøen G, Goplen FK, Aamodt AH, Mygland Å. Assessment in cases of acute dizziness. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 May 27;139(9). PMID: 31140257 PubMed
 15. Venhovens J1, Meulstee J2, Verhagen WI2.. Acute vestibular syndrome: a critical review and diagnostic algorithm concerning the clinical differentiation of peripheral versus central aetiologies in the emergency department. J Neurol. Nov;263(11): 2016 . pmid:26984607 PubMed
 16. Carmona S1, Martínez C2, Zalazar G2, Moro M2, Batuecas-Caletrio A3, Luis L4, Gordon C5.. The Diagnostic Accuracy of Truncal Ataxia and HINTS as Cardinal Signs for Acute Vestibular Syndrome. Front Neurol. 2016. pmid:27551274 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Tidligere fagmedarbeidere

 • Nils Jakob Brautaset, spesialist i nevrologi
 • Reidar Kloster, spesialist i nevrologi

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.