Svimmelhet

Se fine oversiktsartikler om diagnostikk, behandling og forløp av ulike former for svimmelhet1-6. Se også kompetansetjenestens hjemmesider.

Kort om

Svimmelhet defineres som en illusjon av at enten omgivelsene eller en selv er i bevegelse. Kontinuerlige afferente impulser fra øyne, balanseorganene i det indre øret, muskler og ledd informerer CNS (vesentlig cerebellum og hjernestamme) om kroppens posisjon i forhold til omgivelsene. Svimmelhet oppstår når informasjonen om kroppens posisjon fra de ulike sansene er motstridende.

Årsaker

Noen årsaker7:

Klinisk kartlegging for å finne årsaken

Beskrivelse av svimmelhetens karakter, forløp og kliniske funn, særlig øyemotilitetsfunn er nyttig i årsakskartleggingen

Se norsk utredningsalgoritme

Evaluer akutt svimmelhet med de 4 T'er4:

 • Triage: Vitale parametre, ledsagende symptomer, bevisthet, smerter, blodsukker mm
 • Timing: Anfallsvis eller vedvarende (evt varighet og hyppighet av anfall)
 • Triggere: Spontan eller trigget (triggere kan feks være stillingsendring, trykkforandring (hoste), sosiale situasjoner, blikkbevegelser)
 • Targeted exam Målrettet undersøkelse (se under)

Klassifisering av svimmelhetstyper7:

  • Akutt vestibulært syndrom (nyoppstått vedvarende spontan svimmelhet med nystagmus)
  • Anfallsvis svimmelhet som utløses av stillingsendring
   • vanligste årsak: benign paroxysmal posisjonsvertigo, ortostatisk hypotensjon, kan også skyldes CNS patologi nær vermis11, kasusistikk med intraventrikulær blødning12.
  • Spontan anfallsvis svimmelhet (dvs ikke relatert til stillingsendring)
   • vanligste årsaker: vestibulær migrene, Menière, TIA13
  • Hyppige ultrakorte anfall med svimmelhet eller ustøhet
   • vanligste årsaker: vestibulær paroxysmi, superior canal dehiscence syndrom
  • Ustøhet uten ledsagende nevrologiske funn
   • vanligste årsaker: PPPD (Persistent postural-perceptual dizziness)14

Klinisk undersøkelse:

Vanlig klinisk og nevrologisk status med vekt på øyemotilitet (se under) og patologiske funn fra cerebellum eller hjernestamme.

Prøv å skille mellom sentral og perifer årsak: Sentral svimmelhet er ofte ledsaget av andre nevrologiske funn (feks ataksi, pareser mm), men ikke alltid. HINTS metoden (se under) er en enkel og sensitiv metode for å identifisere sentral årsak til akutt vestibulært sydnrom (slag i bakre kretsløp vs vestibularisnevritt). 

HINTS - en rask metode for å skille mellom sentral og perifer årsak) til akutt vestibulært syndrom (nyoppstått vedvarende svimmelhet med nystagmus)

Slag i bakre kretsløp (cerebellum/hjernestamme) kan gi svimmelhet uten andre nevrologiske utfall, og er en viktig differensialdiagnose ved akutt akutt vestibulært syndrom. MR DWI innen 2 døgn har lav sensitivitet (47%) for å påvise infarkt ved vertigo15.
HINTS test batteri består av 3 enkle og raske øyemotilitets undersøkelser som er nyttige for å identifisere slag. Hvis ett av følgende funn er tilstede ved akutt vestibulært syndrom er det svært høy sannsynlighet for sentral årsak/slag (sensitivitet 97% og spesifisitet 99%)16-17
- Normal hodeimpuls test
- Horisontal nystagmus som skifter retning med blikkretning, eller andre typer sentral nystagmus (rent vertikal eller rotatorisk, nystagmus som ikke reduseres ved visuell fiksasjon)
- Skew deviation (alternerende cover test)

Følgende kan også tale for slag18:
- samtidig høretap
- alvorlig postural instabilitet (kan ikke sitte eller stå uten støtte)
- hyperakutt debut med utvikling til maks symptomstyrke ila minutter.
Se oversiktsartikler med diagnostisk algoritme for å skille slag fra andre årsaker til akutt vertigo5,18

Obs - vedr hodeimpulstest: en positiv test ved akutt vestibulært syndrom er et sterkt indisium på perifer årsak, men en positiv test  kan i sjeldne tilfeller sees ved infarkt i cerebellum eller andre årsaker til sentral vertigo19-20. Videohodeimpulstest økes diagnostisk sikkerhet21.

Øyemotilitetsundersøkelser (se videoer)

 • Spontan nystagmus og blikkretningsnystagmus: Be først pasienten fiksere blikket rett fram på en fjern gjenstand og så 20-30 grader til siden i 20-30 sek. Bruk Frenzels briller
  • Taler for perifer skade: Horisontal-rotatorisk nystagmus som forsterkes ved blikk i samme retning som rask fase 7(Aleksanders lov) og ikke skifter retning (rask fase mot friskt øre).
  • Taler for sentral skade: Mindre intens nystagmus som skifter retning med rask fase i blikkretning (patologisk hvis varighet >10s), kan være horisontal, vertikal, torsional eller pendulerende.
 • Posisjonsnystagmus:
  • Dix-Hallpike: Snu pasientens hode 45 grader mot en side og legg pas bakover på ryggen med hodet hengende over kanten. Ved bakre buegangs BPPV ses typisk rotatorisk nystagmus med rask fase mot sykt øre. Nystagmus oppstår typisk etter litt latenstid (5-20 sek) og er trettbar (30-60 sek). Se figur22. Ved sentral årsak til posisjonsvertigo ses atypisk nystagmus ved Dix Hallpike
  • Test på horisontale buegangs BPPV: Liggende pasient med 30 grader flektert nakke, snu hodet 90 grader fra nøytral stilling til en side og så 90 grader fra nøytral stilling til andre siden. Ved horisontalbuegangs BPPV ses horisontal nystagmus som skifter retning fra side til side. Nystagmusen kan enten være geotrop (retning mot bakken) eller ageotrop (retning mot taket) Cupulolithiasis gir ageotrop nystagmus som er mest uttalt med friskt øre ned, og canalolithiasis gir geotrop nystagmus som er mest uttalt med sykt øre ned.
 • Hodeimpulstest (HIT):
  Undersøkeren sitter ansikt til ansikt med pasienten og holder dennes hode mellom hendene. Pasienten fikserer blikket på undersøkerens nese. Undersøkeren beveger hodet til pasienten raskt til siden (hodeimpuls). Bevegelsen skal være liten – bare 5–10 grader – og uforutsigbar for pasienten. Undersøkeren observerer pasientens øyne, som under den raske bevegelsen hele tiden skal være fiksert på undersøkeren. Ved et perifert utfall vil hodeimpulser mot den syke siden føre til at pasientens øyne beveger seg ut til siden sammen med hodet. Etter en periode på 1–2 tidels sekunder vil pasientens øyne igjen refiksere på undersøkeren. Teknikken krever noe trening. Patologi er lettest å oppdage i akuttfasen.
  Det finnes videoutstyr for lettere detektering og kvantitering av patiologi (VHIT), som også kan brukes i akutt setting23
 • Hoderistningstest: Be pasienten riste på hodet i horisontalplanet i 20 sek. Nystagmus etter hoderistning tyder på ubalanse i vestibulær input i rotasjonsplanet. Perifer patologi gir nystagmus mot friskt øre. Sentral patologi gir langvarig nystagmus, evt vertikal el dyskonjugert nystagmus.
 • Okulær følgetest: Be pasienten følge fingeren din med blikket mens du beveger den sakte til begge sider og opp og ned (ikke mer enn 60 grader). Sakkadiske følgebevegelser ses ved CNS patologi.
 • Skew deviation: Vertikal okulær forskyvning (et øye står høyere enn det andre), bruk evt cover test for å få det frem (be pasienten fokusere på et objekt på avstand og dekk ett øye av gangen (minst 5-10s). Hvis man kan observere en vertikal innstillingsbevegelse når øyet avdekkes er det «skew deviation»). Tyder på CNS patologi
 • Sakkader: Be pasienten se fram og tilbake mellom to fingre som holdes med ca 30 cm avstand i horisontal og vertikalplanet. Se etter latens, hastighet, presisjon og konjugerte øyebevegelser. Patologi tyder på CNS lesjon.
 • Fiksasjons-suppresjonstest: Be pasienten fiksere på sin egen utstrakte finger som holdes fram i en armlengdes avstand. Roter stolen pas sitter på. Dette er en test på pasientens evne til å hemme vestibulær nystagmus under fiksering på et visuelt objekt. Manglende hemming av fiksasjon vises som nystagmoide øyebevegelser under denne manøveren og skyldes CNS patologi (ofte flocculus)
 • Fukudatest (også kalt Unterberger test)24: Pasienten går på stedet i 20-30 sekunder med lukte øyne. Rotasjon av pasienten indikerer unilateral vestibulær svikt

Supplerende undersøkelser

 • Blodprøver: Hematologisk status, CRP evt mer
 • Bildediagnostikk av hjerne25 
  • Alltid ved sentralt okulomotorisk funn eller fokalnevrologisk utfall
  • Ellers
   • CT dag 1 (hvis ikke MR tilgjengelig) ved
    • spontant episodisk vestibulært syndrom og ABCDskår minst 4 eller symptomer fra CNS
    • triggbart episodisk vestibulært syndrom uten typiske funn for BPPV ved Dix-Hallpike
    • vedvarende svimmelhet uten nystagmus
   • MR > 48 timer etter debut ved ikke avklart årsak på tidlig bildediagnostikk og 
    • spontant episodisk vestibulært syndrom uansett ABCDskår
    • triggbart episodisk vestibulært syndrom uten typiske funn for BPPV ved Dix-Hallpike
    • vedvarende svimmelhet uten nystagmus
 • Spinalpunksjon ved mistanke om SAH eller inflammasjon
 • Kalorisk prøve: Bitermal testing (30º og 44º). Varmt vann stimulerer (økt fyring) og kaldt vann hemmer (redusert fyring). Kan påvise ensidig hypofunksjon av balanseorganet (egentlig horisontale buegang).
  Normalt funn: Kaldt vann: Nystagmus til motsatt side. Varmt vann: Nystagmus til samme side. Huskeregel: COWS (cold oppsite, warm same)
  Kanalparese: Bortfall eller nedsatt varighet av nystagmus.
  Asymmetrisk kalorisk funksjon og samtidig normal hodeimpulstest kan tyde på menieres sykdom26.
 • VEMP (Vestibular Evoked Myogenic Potential): Test på sakkulusfunksjon. Lyd stimulerer sakkulus, går videre gjennom n vestibularis til vestibulariskjernen i hjernestammen. Herfra sendes impulser til m sternocleidomastoideus via vestibulospinale trakt. Patologi ses ofte ved perilymfefistel, Superior Canal Dehiscence syndrome, vestibularisnevritt som rammer n vestibularis inferiore gren isolert el sammen med resten av nerven. Testen gjøres bare på noen få nevrologiske avdelinger.

Kort om noen årsaker til svimmelhet

Tilstand Typiske tegn
BPPV Kortvarige anfall av bevegelsesutløst svimmelhet med ledsagende kvalme. Posisjonsnystagmus (positiv Dix-Hallpike, ev test på horisontale eller anteriore buegangs BPPV). Behandles med reponeringsmanøvre. Les mer
Vestibularisnevritt Persisterende rotatorisk svimmelhet med subakutt eller akutt debut, med ledsagende kvalme. Rotatorisk nystagmus med rask fase mot friskt øre som forsterkes ved blikk mot frisk side og bruk av Frenzels briller. Patologisk hodeimpulstest og kalorisk prøve. Falltendens mot syk side. Symptomatisk behandling og vestibulær rehabilitering. Les mer.
CNS lesjon Mindre intens ikke-trettbar nystagmus som kan skifte retning og ikke hemmes av fiksasjon. Ofte andre nevrologiske utfall. Mindre kvalme. Evt sakkadiske øyebevegelser eller manglende hemning av VOR (fiksasjons suppresjonstest). Se HINTS over
Mb Meniere Anfallsvis (varighet over 20 min, men under 24 timer) spontan svimmelhet ofte med ledsagende unilateralt hørselstap, tinnitus, dottfølelse i øret og autonome symptomer. Nystagmus som kan skifte retning ila av anfall. Falltendens ved Romberg. Weber lateraliseres til friskt øre. Mange har nonvertiginøs dysekvilibrium i flere dager etter anfall. Behandles med saltrestriksjon og diuretika, evt gentamicin inj intratympanisk, kirurgisk destruksjon av labyrint27 (ØNH oppgave)
Oversiktsartikkel28
Vestibulær migrene Eksklusjonsdiagnose hos pasienter som over tid har residiverende anfall av vertigo (minutter til timer), normal hørsel og migrenehodepine. Varierende varighet og intervaller. Både sentrale og perifere vestibulære funn. Migrenebehandling. Les mer
Perilymfe fistel Typisk er svimmelhet som varer mer enn tre måneder (eventuelt kombinert med hørselstap) etter barotraume, hodetraume eller ørekirurgi. Svimmelheten kan trigges av lyder eller trykkforandringer (Tullios fenomen). Ofte spontan bedring, men kirurgi kan bli nødvendig.
Paroxysmal vertigo

Ultrakorte episoder (sek til få min) med svimmelhet29, som oftest uten utløsende årsak men kan hos noen trigges av hodebevegelser. Kan ha effekt av karbamazepin (200-600mg daglig), eller oxcarbazepin (300mg x 1 første uke, øke med 300mg hver uke til 300mg x 3)30, lavt evidensnivå (ev se dosering ved trigeminusnevralgi). Kirurgi (mikrovaskulær dekompresjon) kan være aktuelt i farmakoresistente tilfeller. Se oversiktsartikkel 201631

Diagnosekriterier (sannsynlig diagnose)14

 • Minst fem anfall med svimmelhet
 • Varighet under fem min
 • Spontant oppstått eller provosert av spesielle hodebevegelser
 • Stereotypt mønster hos hver pasient
 • Ingen bedre forklaring
"Uforklart" svimmelhet hos eldre32 Subjekt følelse av ustøhet uten nevrologiske eller nevrootologiske funn. Skyldes ofte cerebral småkarssykdom ev kombinert med postural hypotensjon
Anfallsvis vertigo med interiktal hoderistingsnystagmus En nylig beskrevet tilstand med spontane svimmelhetsanfall som varer fra noen minutter til få dager, uten spontannystagmus, men med interiktal hoderistingsnystagmus33
Bilateral vestibulopati Kronisk tilstand med ustøhet (særlig i mørke og ulendt terreng), ofte forverring ved bevelser av hodet og kropp. Patologisk hodepimpulstest og kalorisk prøve bilateralt. Se oversiktsartikkel 201634

PPPD (persistent postural-perceptual dizziness)

(tidligere fobisk vertigo)

Følelse av svimmelhet og ubalanse som forverres i oppreist stilling og i situasjoner med synsstimuli som er komplekse eller beveger seg . Sprik mellom subjektiv følelse av ustøhet og normale balansestester og tester for øvrig. Behandles med vestibulær rehabilitering og ev adferdsterapi. Les mer
CANVAS Cerebellar ataxi med nevropati og bilateral vestibular arefleksi syndrom. Sjelden, mulig recessivt arvelig tilstand35. Les mer
Ortostatisk hypotensjon Uklart syn, besvimelse, øresus. Kan gi nystagmus (downbeat eller horisontal) ved oppreising fra liggende (5 min) eller huksitting (2 min)36
Mal de débarquement

Diagnosekriterier37
1. Nautisk svimmelhet karakterisert tilstede hele eller mesteparten av dagen
2. Debut innen 48 timer etter eksponering for passiv bevegelse
3. Midlertidig symptombedring ved eksponering for passiv bevegelse (feks bilkjøring)
4. Symptomvarighet >48t

Cardiogen vertigo

Foreslåtte diagnosekriterier38:
Sikker (alle oppfylt):
A. Tilbakevendende svimmelhetsanfall 
B. Debut > 60 år
C. Anfallsvarighet < 1 min
D. Dokumentert hjertesykdom under svimmelhetsanfall
E. Respons på behandling av hjertesykdom
F. Ingen annen bedre forklaring
Sannsynlig (alle oppfylt):
A. Mer enn ett svimmelhetsanfall
B. Varighet < 5 min
C. Hjertesykdom dokumentert
D. Ingen annen bedre forklaring

Bilateral vestibulopati

Diagnosekriterier (sannsynlig diagnose)14

 • A. Symptomer
 1. Ustøhet i gående og stående pluss minst en av 2 eller 3
 2. Bevegelsesutløst uklart syn eller oscilloskopi under gåing eller raske bevegelser
 3. Forverring av ustøhet i mørke eller ved ujevnt underlag
 • B. Ingen symptomer i sittende eller liggende posisjon 
 • C. Bilateral patologisk horisontal hodeimpulstest
 • D. Ingen bedre forklaring

Kan skyldes gentamycin intoks, leptomeningeal malignitet, superficiell siderose el syfilis6

Les mer om:
Perilymfatisk fistel39
Cervikogen vertigo40-42
Vertigo og nystagmus ved ortostatisk hypotensjon36Vestibulær rehabilitering4344

Kilder

Kompetansemiljø

 • Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer (link til)
  Adresse: Nasjonalt kompetanse- senter for vestibulære sykdommer Øre-nese-hals avdelingen Haukeland Universitetssykehus 5021 Bergen Tlf: 55 97 27 00
  Telefaks: 55 97 26 43

Referanser

 1. Strupp M, Kremmyda O, Brandt T. Pharmacotherapy of vestibular disorders and nystagmus. Semin Neurol 2013; 33: 286-96. PMID: 24057832 PubMed
 2. Strupp M, Dieterich M, Brandt T. The treatment and natural course of peripheral and central vertigo. Dtsch Arztebl Int 2013; 110: 505-16. PMID: 24000301 PubMed
 3. Strupp M, Brandt T. Peripheral vestibular disorders. Curr Opin Neurol 2013; 26: 81-9. PMID: 23254559 PubMed
 4. Newman-Toker DE, Edlow JA. _A Novel, Evidence-Based Approach to Diagnosing Acute Dizziness and Vertigo. Neurol Clin. 2015 Aug;33(3):577-99 . pmid:26231273 PubMed
 5. Ljøstad U, Eldøen G, Goplen FK, Aamodt AH, Mygland Å. Assessment in cases of acute dizziness. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 May 27;139(9). PMID: 31592615 PubMed
 6. Welgampola MS, Young AS, Pogson JM, Bradshaw AP, Halmagyi GM. Dizziness demystified. Pract Neurol. 2019 Jul 20. pii: practneurol-2019-002199. PMID: 31326945 PubMed
 7. Brandt T, Strupp M, Dieterich M. Five keys for diagnosing most vertigo, dizziness, and imbalance syndromes: an expert opinion.. J Neurol 2014; Jan;261(1):: 229-31. pmid:24292642 PubMed
 8. Brandt T, Huppert D. A new type of cervical vertigo: Head motion-induced spells in acute neck pain.. Neurology 2016; Mar 8;86(10):: 974-5. pmid:26826207 PubMed
 9. Russo FY, Ralli M, De Seta D, Mancini P, Lambiase A, Artico M, de Vincentiis M, Greco A. Autoimmune vertigo: an update on vestibular disorders associated with autoimmune mechanisms.. Immunol Res. 2018. pmid:30270399 PubMed
 10. Lee SU, Kim HJ, Choi JY, Kim JK, Kim JS. Acute vestibular syndrome associated with anti-GQ1b antibody. Neurology. 2019 Sep 10;93(11):e1085-e1092. PMID: 31399495 PubMed
 11. Donnelly JP, Chancellor AM, El-Dieb A. Central cause of positioning vertigo. Pract Neurol. 2018 Dec;18(6):492-493. PMID: 29970595 PubMed
 12. Oh EH, Kim H, Choi SY, Choi KD, Choi JH. Paroxysmal central positional nystagmus responsive to clonazepam. J Neurol. 2021 Aug 25. PMID: 34435249. PubMed
 13. Halmagyi GM. Brainstem stroke preceded by transient isolated vertigo attacks. J Neurol. 2017 Sep 11 . pmid:28894926 PubMed
 14. Strupp M, Mandalà M, López-Escámez JA. Peripheral vestibular disorders: an update. Curr Opin Neurol. 2019 Feb;32(1):165-173. PMID: 30562267 PubMed
 15. Saber Tehrani AS, Kattah JC, Mantokoudis G, Pula JH, Nair D, Blitz A, Ying S, Hanley DF, Zee DS, Newman-Toker DE. Small strokes causing severe vertigo: frequency of false-negative MRIs and nonlacunar mechanisms. Neurology 2014; Jul 8;83(2): 169-73. pmid:24920847 PubMed
 16. Kattah JC, Talkad AV, Wang DZ, Hsieh YH, Newman-Toker DE. HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular syndrome: three-step bedside oculomotor examination more sensitive than early MRI diffusion-weighted imaging. Stroke 2009; 40: 3504-10. pmid:19762709 PubMed
 17. Newman-Toker DE, Kerber KA, Hsieh YH, Pula JH, Omron R, Saber Tehrani AS, Mantokoudis G, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. HINTS outperforms ABCD2 to screen for stroke in acute continuous vertigo and dizziness. Acad Emerg Med 2013. pmid:24127701 PubMed
 18. Venhovens J, Meulstee J, Verhagen WI.. Acute vestibular syndrome: a critical review and diagnostic algorithm concerning the clinical differentiation of peripheral versus central aetiologies in the emergency department. J Neurol. 2016. pmid:26984607 PubMed
 19. Choi JY, Kim HJ, Kim JS. Recent advances in head impulse test findings in central vestibular disorders.. Neurology 2018; 27;90(13):: 602-612. pmid:29490911 PubMed
 20. Witsch J, Ferrer M, Navaratnam D. Teaching Video NeuroImages: Vestibulo-ocular reflex defect in cerebellar stroke. Neurology. 2018. pmid:30150275 PubMed
 21. Nham B, Reid N, Bein K, Bradshaw AP, McGarvie LA, Argaet EC, Young AS, Watson SR, Halmagyi GM, Black DA, Welgampola MS. Capturing vertigo in the emergency room: three tools to double the rate of diagnosis. J Neurol. 2021 Aug 16. PMID: 34398269. PubMed
 22. Goplen F, Nordahl SH. Benign paroksysmal posisjonsvertigo. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1463-6. PMID: 12185734 PubMed
 23. MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM. The video head impulse test: diagnostic accuracy in peripheral vestibulopathy.. Neurology 2009; ;73(14): 1134-41. pmid:19805730 PubMed
 24. Zhang YB, Wang WQ. Reliability of the Fukuda stepping test to determine the side of vestibular dysfunction. J Int Med Res. 2011;39(4):1432-7. PMID: 21986145 PubMed
 25. Machner B, Choi JH, Trillenberg P, Heide W, Helmchen C. Risk of acute brain lesions in dizzy patients presenting to the emergency room: who needs imaging and who does not? J Neurol. 2020 Dec;267(Suppl 1):126-135. doi: 10.1007/s00415-020-09909-x. Epub 2020 May 27. PMID: 32462345 PubMed
 26. Hannigan IP, Welgampola MS, Watson SRD. Dissociation of caloric and head impulse tests: a marker of Meniere's disease. J Neurol. 2021 Feb;268(2):431-439. doi: 10.1007/s00415-019-09431-9. Epub 2019 Jun 20. PMID: 31222419. PubMed
 27. Sharon JD, Trevino C, Schubert MC, Carey JP. Treatment of Menière's Disease. Curr Treat Options Neurol 2015; 17: 341. pmid:25749846 PubMed
 28. Kutlubaev MA, Pyykko I, Hardy TA, Gürkov R. Menière's disease. Pract Neurol. 2020 Nov 28:practneurol-2020-002734. doi: 10.1136/practneurol-2020-002734. Epub ahead of print. PMID: 33249404. PubMed
 29. Choi SY, Choi JH, Choi KD. The nystagmus of vestibular paroxysmia. J Neurol. 2018 Jul;265(7):1711-1713. PMID: 29855710 PubMed
 30. Bayer O, Brémová T, Strupp M, Hüfner K.. A randomized double-blind, placebo-controlled, cross-over trial (Vestparoxy) of the treatment of vestibular paroxysmia with oxcarbazepine.. Bayer O, Brémová T, Strupp M, Hüfner K. 2018. pmid:29204964 PubMed
 31. Brandt T, Strupp M, Dieterich M.. Vestibular paroxysmia: a treatable neurovascular cross-compression syndrome.. J Neurol. 2016. pmid:27083889 PubMed
 32. Kaski D. Neurological update: dizziness.. J Neurol 2020. pmid:32130499 PubMed
 33. Lee SU, Choi JY, Kim HJ, Kim JS. Recurrent spontaneous vertigo with interictal headshaking nystagmus. Neurology. 2018. pmid:29792303 PubMed
 34. Strupp M, Feil K, Dieterich M, Brandt T. Bilateral vestibulopathy. Handb Clin Neurol 2016; 137: 235-40. pmid:27638075 PubMed
 35. Szmulewicz DJ, Waterston JA, Halmagyi GM, Mossman S, Chancellor AM, McLean CA, Storey E. Sensory neuropathy as part of the cerebellar ataxia neuropathy vestibular areflexia syndrome. Neurology 2011; 22: 1903-10. Neurology
 36. Choi JH, Seo JD, Kim MJ, Choi BY, Choi YR, Cho BM, Kim JS, Choi KD. Vertigo and nystagmus in orthostatic hypotension. Eur J Neurol 2015; 22: 648-55. pmid:25641037 PubMed
 37. Cha YH, Baloh RW, Cho C, Magnusson M, Song JJ, Strupp M, Wuyts F, Staab JP. Mal de débarquement syndrome diagnostic criteria: Consensus document of the Classification Committee of the Bárány Society. J Vestib Res. 2020;30(5):285-293. PMID: 32986636. PubMed
 38. Kim HA, Ahn J, Park HS, Lee SM, Choi SY, Oh EH, Choi JH, Kim JS, Choi KD. Cardiogenic vertigo: characteristics and proposed diagnostic criteria. J Neurol. 2021 Mar;268(3):1070-1075. doi: 10.1007/s00415-020-10252-4. Epub 2020 Oct 6. PMID: 33025120. PubMed
 39. Møller P, Molvær OI, Lind O. Perilymfatisk fistel. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 162-5. Tidsskrift for Den norske legeforening
 40. Li Y, Peng B. Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment of Cervical Vertigo. Pain Physician. 2015; 18(4): E583-95. pmid:26218949 PubMed
 41. Hain TC. Cervicogenic causes of vertigo. Curr Opin Neurol 2015; 28: 69-73. pmid:25502050 PubMed
 42. Yacovino DA, Hain TC. Clinical characteristics of cervicogenic-related dizziness and vertigo. Semin Neurol 2013; 33: 244-55. pmid:24057828 PubMed
 43. McDonnell MN, Hillier SL. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction. Cochrane Database Syst Rev 2015; 1: CD005397. pmid:25581507 PubMed
 44. Tjernström F1, Zur O2,3, Jahn K4,5. . Current concepts and future approaches to vestibular rehabilitation.. J neurol 2016. pmid: 27083886 PubMed
 45. Choi JH, Oh EH, Park MG, Baik SK, Cho HJ, Choi SY, Lee TH, Kim JS, Choi KD. Early MRI-negative posterior circulation stroke presenting as acute dizziness. J Neurol. 2018 Dec;265(12):2993-3000. PMID: 30341546 PubMed
 46. Ahmad H, Cerchiai N, Mancuso M, Casani AP, Bronstein AM. Are white matter abnormalities associated with "unexplained dizziness"?. J Neurol Sci. 2015; Nov 15;358(1-2): :428-31. pmid:26412160 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

Tidligere fagmedarbeidere

 • Reidar Kloster, spesialist i nevrologi
 • Nils Jakob Brautaset, spesialist i nevrologi

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.