Idiopatisk hypersomni

Link til NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier).
Link til UpToDate « Idiopatic hypersomnia»

NevSom informerer om at Modafinil fra 1.februar 2021 overføres fra blåreseptordningen til H-reseptordningen for diagnosen idiopatisk hypersomni (IH).

Under står listet opp det som var krevet for å få Modafinil godkjent for individuell stønad for diagnosen idiopatisk hypersomni (IH) etter blåreseptforskriften:

  • EDS (Excessive daytime sleepiness) > 3 måneder
  • PSG (Polysomnografi) ekskluderer andre årsaker til søvnighet og viser kort søvnlatens
  • MSLT (Multiple sleep latency test) viser færre enn to SOREM (Sleep onset REM episodes) perioder og MSLT test viser en gjennomsnittlig søvnlatens på eller under 8 minutter ELLER
    pasienten sover 11 timer eller mer i løpet av et døgn og dette er dokumentert ved 24 timers PSG
  • Pasienten har ikke katapleksi
  • Symptomene kan ikke forklares av annen psykisk eller somatisk tilstand eller kjent sykdom eller skade i hjernen

Forskriving av legemidlet Modafinil (for mer informasjon om Modafinil, se i kapitlet om narkolepsi). Endring fra blåresept til H-resept gjelder fra 1.febr-21. H-resept (=helseforetaksfinansierte legemidler). Refusjon ytes kun etter resept forskrevet av sykehuslege eller avtalespesialist.
Følgende overgangsordning gjelder: Dersom man har en gyldig blåresept som er forskrevet før 1. februar 2021, kan man bruke denne også etter 1. februar 2021, frem til resepten er tom/brukt opp eller gått ut på dato, maksimalt til og med 31. januar 2022.

Til informasjon: Denne siden er under bearbeiding av NevSom og forventes ferdig i løpet av 2021. Inntil videre vises til Nevsoms hjemmeside og UpToDate: Idiopathic hypersomnia - UpToDate

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.