Ulnarisnevropati

Anatomi

N ulnaris

Fibre kommer fra C8-Th1 røtter, går i nedre del av plexus brachialis, og danner nerven som går medialt i overarm, albue, og underarmen. Motoriske greiner til m flex carp uln, og m flex dig prof til 4. og 5. finger avgår proks i overarm. Sensoriske greiner avgår proks for håndledd og forsyner ulnare del av hånden (volart og dorsalt), og dorsale 5. og ½ 4. finger. Sens grein til volare 5. og ½ 4. finger avgis i håndleddet. Nerven går i Guyon´s kanal i håndleddet og forsyner m abd dig min, m inteross, 3. og 4. lumbrical, m add poll og dyp del av flex poll brev.

Klinikk

 • Ulnaris nevropati i albuen: Nummenhet og parestesier i 5. og 4. finger (ikke alltid til stede). Snikende pareser og atrofi av små håndmuskler med utsparing av m abd poll brevis (medianusinnervert). Svakt håndtrykk (særlig 4. og 5. finger), svak fingersprik. Froments tegn: be pas holde et ark mellom tommel og pekefinger og dra. Ved ulnaris parese vil pas bruke 2. fleksor dig prof og fleksor poll long (som er medianus innervert) i stedet for add poll og fleksor poll brevis, dvs pas lager en sirkel med tommel og pekefinger.
 • Ulnaris nevropati i håndleddet: Kan ligne inneklemming i albuen, men er ofte rent motorisk, eller har mindre sensibilitets tap. Syklister kan rammes1. Tips: gir aldri sens tap utover volart i 5. og ½ volare 4. finger.

Årsaker til ulnarisnevropati

 • Mekanisk (klem/strekk) i albuen (i sulcus ulnaris mellom olekranon og mediale humerus-epikondyl, eller i cubital tunnellen 30 – 20 mm distalt for sulcus ulnaris)
 • Mekanisk (klem/trykk) i håndleddet (Guyon´s kanal): sjelden
 • Andre årsaker: fraktur, immobilisering, infarkt (vaskulitt, diabetes), neoplasme (Schwannom)

Differensialdiagnoser

 • C8 – Th 1 radikulopati (prolaps, vertebrogen, tumor, borrelia)
 • Lesjon i nedre del av plexus brachialis (tumor, brachialis nevritt, thoracic outlet syndrom)
 • Asymmetrisk polynevropati (vaskulitt, diabetisk, multifokal motor nevropati, sarkoidose, lepra, hereditær nevropati (HNPP)
 • Motor nevron sykdom

Diagnostikk

 • Nevrografi av n. ulnaris i begge armer med fraksjonert måling over albuen og evt "inchingundersøkelse". I tillegg bør minimum n. medianus undersøkes. Link til nevrografi diagnostikk av ulnarisnevropati.
  Hensikt med nevrografi:
  • bekrefte diagnosen
  • lokalisere lesjonen (albu – håndledd)
  • utelukke annen patologi
  • vurdere prognose, dvs finne ut om det er aksonal eller demyeliniserende skade
 • EMG kan anbefales:
  • for å se etter aksonal skade
  • der hvor det er vanskelig å avgjøre om det er en isolert lesjon i n. ulnaris eller om det er en mer omfattende (for eksempel plexus brachialis eller rot) affeksjon
 • Ultralyd kan brukes i diagnostikken (måler nervens tverrsnittsareal)2

Behandling

Inneklemming i albuen: behandling avhenger av alvorlighet og pasientens plager.
Milde tilfeller (lette symptomer/demyeliniserende patologi): Konservativ behandling (Unngå fleksjon av albuen/trykk på nerven evt skinne. Mulig effekt av ultralyd/laser3).
Alvorlige tilfeller (plagsomme symptomer/pareser/aksonal skade): Operasjon med frilegging av nerven. Postkirurgisk elektrisk stimulering kan hjelpe i alvorlige tilfeller4.

Inneklemming i Guyons kanal: Oftest konservativ behandling (unngå trykk på nerven evt skinne) eller veldig sjelden kirurgi5.

Pasientinformasjon

Om ulnarisskade

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
 • Kvalitetsutvalget NFKNF

Referanser

 1. Brubacher JW, Leversedge FJ. Ulnar Neuropathy in Cyclists. Hand Clin. 2017 Feb;33(1):199-205. PMID: 27886836 PubMed
 2. Radhika S, Lee YL, Low SF, Fazalina MF, Sharifah Majedah IA, Suraya A, Rajesh S, Jamari S, Tan HJ, Norlinah MI. Role of high resolution ultrasound in ulnar nerve neuropathy. Med J Malaysia. 2015 Jun;70(3):158-61 . pmid:26248778 PubMed
 3. Ozkan FU, Saygı EK, Senol S, Kapcı S, Aydeniz B, Aktaş I, Gozke E. New treatment alternatives in the ulnar neuropathy at the elbow: ultrasound and low-level laser therapy.. Acta Neurol Belg 2014. pmid:25319131 PubMed
 4. Power HA, Morhart MJ, Olson JL, Chan KM. Postsurgical Electrical Stimulation Enhances Recovery Following Surgery for Severe Cubital Tunnel Syndrome: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. Neurosurgery. 2019 Aug 20. pii: nyz322. PMID: 31432080 PubMed
 5. Hoogvliet P, Coert JH, Fridén J, Huisstede BM; European HANDGUIDE group. How to treat Guyon's canal syndrome? Results from the European HANDGUIDE study: a multidisciplinary treatment guideline. Br J Sports Med. 2013 Nov;47(17):1063-70 . pmid:23902776 PubMed

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.