Plexus lumbosacralis nevritt

Kort om

Plexus lumbosakralis nevritt (lumbosacral radiculoplexus nevropati: LRNP) er en akutt eller subakutt antatt autoimmun asymmetrisk smertefull monofasisk sykdom med smerter etterfulgt av pareser i hofte og ben. Tilstanden ble først bekrevet hos pasienter med diabetes (diabetisk amyotrofi), men forekommer også uten diabetes. Patologien består av perivaskulær inflammasjon og mikrovaskulitt i nervevev.

Se oversiktsartikkel (2020)1 og (2015)2

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Pasienten (ofte diabetes pasient) presenterer seg oftest med intense ensidige smerter i hofte, lår, evt legg. Smertene avtar ofte ila noen dager/uker, mens det utvikles pareser og sensibilitetstap. Paresene kan være multifokale og ramme hofte, kne, ankel. Sjeldne, atypiske tilfeller kan ha bare sensoriske symptomer, eller smertefri variant3
Mistenk tilstanden ved smerter og perifere nevrologiske utfall i bena som ikke korresponderer med en bestemt radikulopati, mononevropati eller generell polynevropati.
Se plexus lumbosakralis anatomi.

Supplerende undersøkelser

EMG: Typiske funn (denerveringstegn i muskler innervert av de ulike grener fra plexus) kommer ikke før litt ut i forløpet, ca 3 uker etter symptomdebut

ENG: Avkrefte polynevropati/perifer mononevropati

MR (evnt CT) av lumbosacralcolumna og bekken: Påvise tumor, prolaps og annen strukturell patologi, evt fortykkede nerverøtter, pleksus eller perifere nerver.

MR nevrografi (MRN)4: kan vise typisk patologi, eller avdekke differensialdiagnostiske tilstander/ekspansive prosesser som rammer nervestrukturerer

Spinalvæske: Avkrefte inflammasjon (Borrelia, og andre infeksiøse eller inflammatoriske)

Blodprøver: f-glukose, evt HbA1c, leukocytter, trombocytter, CRP, kreatinin, ALAT, GT, vit B12, TSH, s-elektroforese.

Spør/let etter tegn på malign sykdom (vekttap, feber, nattesvette, GI symptomer etc)

Differensialdiagnoser

Tilstand Kliniske trekk som skiller
Lumbosakral radikulopati (degenerativ) Mer snikende forløp
Lumbosakral radikulopati (skiveprolaps) Smerter varierer med stilling, motoriske og sensoriske utfall i samme dermatom
Lumbosakral radikulitt (inflammatorisk - borrelia, HIV, TBE, andre vira) Ofte tilleggssymptomer
Plexus lumbosakralis affeksjon av andre årsaker: stråleskade, tumor, abscess, hematom retroperitonealt Ofte mer snikende forløp
Mononeuritis multiplex/vaskulitt, asymmetrisk CIDP

Subakutt debut og progressivt forløp
Multifokal motor nevropati Ingen smerter eller sensoriske symptomer, distale progredierende utfall er vanligst
Fokal motor nevron sykdom (Hirayama, distal spinal muskelatrofi) Snikende progressivt forløp, ikke sensoriske symptomer
Komplekst regionalt smertesyndrom Vasomotoriske trekk (rubor, calor, hevelse)

Behandling

Behandle underliggende årsak (diabetes, hematom, abscess, malign sykdom).

Smertebehandling: Behandling av nevropatisk smerte les mer

Immunologisk medikamentell behandling: Ingen evidens fra kontrollerte randomiserte studier som støtter dette56. Men mange bruker likevel immunologisk behandling i tidlig fase (intravenøs immunglobulin, plasmautskiftning, prednisolon)7, feks Prednisolon® tbl 60 mg dgl i 7 dager, så nedtrapping med 10 mg hver dag til seponering 14. dag. Se huskeliste ved prednisolonbehandling

Trening/fysioterapi kan være nyttig. Pasienten bør oppfordes til å bruke affisert ekstremitet så mye som mulig.

Prognose

Store individuelle variasjoner. De fleste blir gradvis bedre ila noen år, men restpareser er vanlig.

Kilder

Referanser

  1. Rubin DI. Brachial and lumbosacral plexopathies: A review. Clin Neurophysiol Pract 2020. pmid:32954064 PubMed
  2. Dyck PJ, Thaisetthawatkul P. Lumbosacral plexopathy. Continuum (Minneap Minn). 2014 Oct;20(5 Peripheral Nervous System Disorders):1343-58 . pmid: 25299286 PubMed
  3. Ng PS et al. Lumbosacral radiculoplexus neuropathy: Incidence and the association with diabetes mellitus. Neurology. 2019. pmid:30760636 PubMed
  4. Robbins NM, Shah V, Benedetti N, Talbott JF, Chin CT, Douglas VC. Magnetic resonance neurography in the diagnosis of neuropathies of the lumbosacral plexus: a pictorial review.. Clin Imaging. 2016 Jul 11;40(6):1118-1130. PMID: 27454861 PubMed
  5. Chan YC1, Lo YL, Chan ES. Immunotherapy for diabetic amyotrophy. Cochrane Database Syst Rev. 2017. pmid:28746752 PubMed
  6. van Eijk J1, Chan YC, Russell JW. Immunotherapy for idiopathic lumbosacral plexopathy. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec 31;12:CD009722 . pmid:24379134 PubMed
  7. Thaisetthawatkul P, Dyck PJ. Treatment of diabetic and nondiabetic lumbosacral radiculoplexus neuropathy. Curr Treat Options Neurol. 2010; 12(2): 95-9. pmid:20842573 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.