Nevromyotoni

Kort om

Perifer nerve hypereksitabilitet omfatter et spekter av nevromuskulære kanalopatier som kjennetegnes klinisk av rykninger, kramper og stivhet i muskulaturen, og elektrofysiologisk av spontan motor-unit potensial aktivitet (nevromyotoni). Det finnes arvelige og akvirerte former. Akvirert nevromyotoni (også kalt Isaacs syndrom) er antatt autoimmun, og kan være paraneoplastisk1.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Symptomene består av lokaliserte rykninger (myokymi - "leamus"), og ofte ormeliknende bevegelser i muskulaturen, smertefulle muskelkramper, muskelstivhet, ofte økt svette, og av og til parestesier. De ufrivillige muskelbevegelsene kan komme spontant men øker ofte ved muskelbruk.
Ved undersøkelsen kan man finne pseudomyotoni dvs forsinket muskelavslapning etter kontraksjon (be pasienten knytte hånda og strekke ut så fort som mulig) men ikke perkusjonsmyotoni (som er tegn på myotoni forårsaket av patologi i muskulære ionekanaler, feks dystrofia myotonika). Nevrologisk undersøkelse er som oftest ellers normal, men noen har assosierte sykdommer, feks nevropatier.

Ansiktsmyotoni, og okulær nevromyotoni med episodisk skjeling forekommer2.

Supplerende undersøkelser

EMG viser patolgoisk spontanaktivitet i form av uregelmessig opptredende dubletter, tripletter eller lengre serier av et enkelt motor unit potensiale som fyrer med svært høy "intraburst" frekvens (30-300Hz) (nevromyotoni). Nevromyotone utladninger starter og stopper plutselig og gir en karakteristisk lyd som kan vare i flere sekunder. Nevromyotone utladninger er ikke spesifikke for ionekanalsykdommene, kan også sees ved uttalt kronisk denervering som feks polio og SMA. Annen spontanaktivitet sees også; fascikulasjoner og fibrillasjonspotensialer.
Nevrografi: kan vise patologiske etterutladninger ved feks repetetiv stimulering av n tib 10Hz3

Blodprøver: CK (normal til lett forhøyet), ANA, RF, T4, TSH, SSA, SSB.

VGKC complex (CASPR2 og LGI1) antistoffer (sendes til Oxford (link til remisse) eller Lübeck (link til remisse)) er en sykdomsmarkør for Isaacs syndrom (autoimmun nevromyotini), finnes hos 40-45%4.

Andre autoantistoffer: mtp assosierte autoimmune sykdommer eller differensialdiagnoser: GAD antistoffer (mtp stiff person), acetylcholin receptor antistoffer, GABA antistoffer5)

Spinalvæske: kan vise lette inflammasjonstegn (celler, oligoklonale bånd) ved autoimmun årsak

Malignitetsscreening: Nevromyotoni er assosiert med thymom, MG, småcellet lungecancer, ovariecancer6 , lymfom, sarcom5Se oversikt over paraneoplastiske syndromer4

Gentester: ved mistanke om hereditær type. Flg kaliumkanal gener er aktuelle7: KCNA1 of KCNQ28, se tabell under

Differensialdiagnoser

Limbisk encefalitt, episodisk ataksi, stiff person syndrom, rippling muskel syndrom, ALS (motornevronsykdom) i tidlig fase.

Forskjellige sykdommer/tilstander som gir nevromyotoni

Mekanisme Sykdom Kjennetegn
Autoimmun Isaac syndrom Se oversiktsartikler49.

-progressiv muskelstivhet med fasciculasjoner som fører til svakhet. Noen har smerter og autonome symptomer

-VGKC complex (CASPR2 og LGI1) antistoffer. 

Autoimmun

Morvan syndrom10

-fluktuerende encefalopati med hallusinasjoner, insomni, dysautonomi

- VGKC complex (CASPR2 og LGI1) antistoffer.

Akvirert - toksiner Toksinindusert nevromyotoni herbisider, insektisider, toluen, alkohol, gull
Genetisk Hereditær nevromyotoni KCNA1 mutasjoner kan gi myokymi ass. med episodisk ataxi type 1. KCNQ2 mutasjoner kan gi et stort fenotypisk spekter med myokymi og epileptisk encefalopati, benigne familiære neonatale kramper, dyskinesier, feberinduserte dyskinesier.
Stråler Stråleindusert nevromyotoni Ofte fokal i bestrålt område (feks øyemuskler, hals)
Sekundær til nerveskade Nevropatier, motornevron sykdom, Andre tegn på nevropati
Annet Krampe-fasikulasjons syndrom muskelkramper og treningsintoleranse. Usikker etiologi (autoimmunt?) 

Behandling

Lite evidens. Se fin oversiktsartikkel (2018) med doseringsforslag11.

Symptomatisk behandling9: Karbamazepin el fenytoin evt andre antiepileptika. Det finnes en kasuistikk om god effekt av cannabinoider 12

 Immunmodulerende behandling9 hvis autoimmun type: IVIg el plasmautskiftning (best dokumentert) kan ha forbigående effekt. Må vanligvis følges av behandling med prednisolon, rituximab eller azathioprin.

Se oversiktsartikkel om behandling av Isaacs' syndrom i svangerskap13.

Kilder

Referanser

 1. Dardiotis E, Ralli S. Images in clinical medicine. Paraneoplastic neuromyotonia. N Engl J Med. 2015 Apr 30;372(18):e24. pmid:25923574 PubMed
 2. Strabismus. 2013 Jun;21(2):131-6. doi: 10.3109/09273972.2013.787635.Ocular neuromyotonia: differential diagnosis and treatment.Roper-Hall G, Chung SM, Cruz OA. PMID: 23713937 PubMed
 3. Bodkin CL1, Kennelly KD, Boylan KB, Crook JE, Heckman MG, Rubin DI. Defining normal duration for afterdischarges with repetitive nerve stimulation: a pilot study. J Clin Neurophysiol. 2009; Feb;26(1): 45-9. pmid:19151616 PubMed
 4. Park SB, Thurbon R, Kiernan MC. Isaacs syndrome: the frontier of neurology, psychiatry, immunology and cancer. J Neurol Neurosurg 2020. pmid:32878974 PubMed
 5. Zhao B, Lin J, Liu X, Zeng Y, Jia C, Guo W, Gong X, Zhou D, Hong Z, Shang H. Isaacs syndrome associated with GABAB and AChR antibodies in sarcomatoid carcinoma.. Neurology. 2018; Oct 2;91(14):: 663-665. pmid:30158161 PubMed
 6. Issa SS, Herskovitz S, Lipton RB. Acquired neuromyotonia as a paraneoplastic manifestation of ovarian cancer. Neurology. 4;76(1): 100-1. pmid:21205699 PubMed
 7. Camelo CG, Silva AMS, Moreno CAM, Matsui-Júnior C, Heise CO, Pedroso JL, Zanoteli E. . Facial myokymia in inherited peripheral nerve hyperexcitability syndrome. Pract Neurol 2020. pmid:32184343 PubMed
 8. Wuttke TV, Jurkat-Rott K, Paulus W, Garncarek M, Lehmann-Horn F, Lerche H. . Peripheral nerve hyperexcitability due to dominant-negative KCNQ2 mutations. . Neurology 2007. pmid:17872363 PubMed
 9. Ahmed A, Simmons Z. Isaacs syndrome: A review. Muscle Nerve. 2015 Jul;52(1):5-12. pmid:25736532 PubMed
 10. Singh R, Das P, Kaur U, Misra A, Choudhury A, Manna S, Gaude R, Gautam D, Gambhir IS, Chakrabarti SS. Morvan's syndrome-is a pathogen behind the curtain? Neurol Sci. 2018 Nov;39(11):1965-1969. PMID: 30090985 PubMed
 11. Elangovan C, Morawo A, Ahmed A. Current Treatment Options for Peripheral Nerve Hyperexcitability Syndromes. Curr Treat Options Neurol. 2018 May 28;20(7):23. PMID: 29808385 PubMed
 12. Meyniel C, Ollivier Y, Hamidou M, Péréon Y, Derkinderen P.. Dramatic improvement of refractory Isaacs' syndrome after treatment with dronabinol. Clin Neurol Neurosurg. 2011; 113(4): 323-4. pmid:21144646 PubMed
 13. Lide B, Singh J, Haeri S. Isaacs' syndrome in pregnancy. BMJ Case Rep. 2014 Oct 9;2014. pmid:25301428 PubMed
 14. Song J, Jing S, Quan C, Lu J, Qiao X, Qiao K, Lu J, Xi J, Zhao C. Isaacs syndrome with CASPR2 antibody: A series of three cases. J Clin Neurosci. 2017; Jul;41: 63-66. pmid:28438465 PubMed
 15. Balint B, Vincent A, Meinck HM, Irani SR, Bhatia KP. Movement disorders with neuronal antibodies: syndromic approach, genetic parallels and pathophysiology. Brain. 2018 Jan 1;141(1):13-36. PMID: 29053777 PubMed
 16. Lang B, Makuch M, Moloney T, Dettmann I, Mindorf S, Probst C, Stoecker W, Buckley C, Newton CR, Leite MI, Maddison P, Komorowski L, Adcock J, Vincent A, Waters P, Irani SR. Intracellular and non-neuronal targets of voltage-gated potassium channel complex antibodies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Apr;88(4):353-361 . pmid:28115470 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.