Drop hand

Den vanligste årsaken til drop hand er radialis nevropati.

Anatomi

Link til oversikt over pleksus brachialis

Radialisnerven kommer fra røttene C5-Th1 via alle tre hovedstammene og posteriore cord i plexus brachialis som avgir n. axillaris, n. thorakodorsalis og n. subskapularis før n. radialis dannes. I overarmen avgir radialisnerven n. cutaneus posterior til overarm, n. cutaneus posterior til underarm og n. cutaneus lateralis og motoriske grener til triceps og anconeus. Deretter svinger nerven rundt humerus i ”spiral groove”. I albueregionen avgis motoriske grener til brakioradialis, ekstensor carpi radialis og supinator. 3-4 cm distalt for laterale epikondyl deler nerven seg i en sensorisk gren; n. radialis superficialis (dorsalsiden av hånd, deler av tommel og dorsale proksimale phalanger av 2.-4. finger), og en motorisk del; n. interosseus posterior som forsyner ekstensormuskulatur for håndledd, tommel og fingre.

Årsaker til radialis nevropati

 • Kompresjon f.eks ved langvarig press av overarm mot stolrygg (Saturday night palsy)
 • Kompresjon i aksille for eksempel blodtrykksmansjett/krykkebruk
 • Humerusfraktur
 • Hard muskelbruk
 • Entrapment av n. posterior interosseus i supinatormuskel/sene
 • Lipom i relasjon til nerven
 • Ganglion i relasjon til nerven
 • Vaskulitt

Andre årsaker til drop hand

 • C7 radikulopati
 • Brakial plexopati (posterior cord )
 • Ekstensorsene ruptur
 • Hjerneslag
 • Tennisalbue
 • Polynevropati (hereditær med tendens til trykkpareser, vaskulitt, diabetisk, CIDP, multifokal motor nevropati, sarkoidose, lepra)
 • Motornevronsykdom

Diagnostikk

Kliniske tips

 • Skille mellom C7 og radialisnevropati ved drophand: Radialisnevropati i aksille eller overarm gir svakhet i m. brakioradialis (testes ved å be pasienten holde underarmen midt mellom pronasjon og supinasjon, be han/henne flektere i albue mot motstand, og så sammenlikne muskelkontraksjon med frisk side) og triceps (C7). C7 gir ofte klinisk svakhet for arm pronasjon i tillegg til tricepssvakhet. Rotaffeksjon gir ikke redusert sensorisk respons ved nevrografi av radialisnerven.
 • Skille mellom pleksopati og radialisnevropati ved drophand: Pleksusskade gir også parese i m. deltoideus (n aksillaris) og m. lattissimus dorsi (n thoracodorsalis)
 • Skille mellom CNS årsak (cortikal drophand) og radialisnevropati: Cortikal drophand mangler ofte smerter og sensibilitetsutfall. Test på synkinestisk håndleddsekstensjon1: Be pasienten holde ut armen og prøve å knytte hånden. Ved kortikal drophand vil hånden eleveres litt (synkinetisk ekstensjon). Ved radialisnevropati vil hånden falle ennå mer ned

Nevrofysiologi

Nevrografi (ENG)

De fleste steder omfatter rutinenevrografi kun sensorisk radialisundersøkelse. Ved aksonal skade vil amplitydestørrelsen reduseres. Ved demyelinisering er sensorisk ENG normal fordi demyeliniseringen er proksimalt for registreringen. ENG har liten verdi før det har gått 1-2 uker

Elektromyografi (EMG)

Aktuelt å gjøre senere i forløpet (tidligst etter 2 uker) for å vurdere prognosen (se etter reinnervering) og bidra til å lokalisere lesjonen.
Obs ved kun demyeliniserende skade vil redusert rekruttering være eneste EMG funn.

 • Underarm (n. interosseus posterior): Affeksjon av bla ekstensor indicis proprius, ekstensor carpi ulnaris og ekstensor digitorum communis
 • Overarm: Som over + brachioradialis
 • Aksille: Som over + anconeus og triceps
 • Pleksus: som over + deltoideus og latissimus dorsi
 • C7: Paraspinal og ikke radialisinnerverte C7 muskler som pronator teres og fleksor carpi radialis er affisert.

Behandling og prognose

De fleste (90%) med Saturday night palsy blir helt bra innen 6-8 uker. Ved idiopatisk posterior interosseus nevropati tar bedringen litt lenger tid (3-6 mnd). Posterior interosseus nevropati pga lipom responderer godt på kirurgi. Radialisnevropati ved lukket humerusfraktur har god prognose, det samme har radialisnevropati hos nyfødte.
Ortose med passiv dorsalfleksjon i fingre og håndledd anbefales.
Kirurgi vurderes ved:

 • Manglende klinisk og elektrofysiologisk bedring etter 3- 6 mnd
 • Kompleks humerusfraktur
 • Albuedeformiteter eller bløtdelsforandringer (vanligst ved n interosseus posterior nevropati)

Pasientinformasjon

Om radialisparese

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

 1. Brigo F, Ragnedda G, Canu P, Nardone R. Synkinetic wrist extension in distinguishing cortical hand from radial nerve palsy. Pract Neurol 2018; Dec;18(6): 520-521. pmid:29895575 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.