Drop fot

Den vanligste årsaken til drop fot er peroneus nevropati. Prolaps med L5 radikulopati er en viktig differensialdiagnose fordi øhjelp kirurgi kan være indisert.

Se oversiktsartikkel for almenpraksis fra 20151

Anatomi n. peroneus

Peroneusnerven kommer fra røttene L4-S1. Via plexus lumbosacralis dannes isjasnerven. Proximalt for fossa poplitea deles isjasnerven i n. peroneus communis og n. tibialis. I låret innerverer n. peroneus det korte hodet av biceps femoris (eneste peroneus-innerverte muskel over fibulahodet). Før fibulahodet avgis n. cutaneus lateralis (sensorisk: lateralt på kneet). Nerven deles under fibulahodet i dyp gren (motorisk: dorsalflektorer i ankel og tær; m. tib ant, m. ekst dig long, m. ekst hall long og m. ekst dig brevis, sensorisk: mellom 1. og 2. tå) og overflatisk gren (motorisk: ankeleversjon; m. peroneus longus og brevis, sensorisk lateralt på legg, dorsalt på foten og dorsalt til midt på 1-3 (4) tå).

Peroneus nevropati - årsaker

 • Traume
 • Strekk
 • Kompresjon (immobilisering ved operasjon og intoksikasjon, strømper, gips, habituell leggkryssing)
 • Entrapment over fibulahodet
 • Masselesjoner (ganglion, tumores, Bakers cyste)
 • Fabella (sesamoid ben i laterale hode av gastrocnemius muskelen)2
 • Annet (vekttap, huksitting, bena i kors)
 • Idiopatisk

Andre årsaker til dropfot

 • L5 radikulopati
 • Isjas nevropati Les mer
 • Plexopati Les mer
 • Asymmetriske nevropatier (CIDP (les mer), MMN (les mer), vaskulitt nevropati (les mer))
 • Myopati: Muskeldystrofi (les mer), myopati pga thyreotoxicose3
 • Motor nevron sykdom (ALS, spinal muskelatrofi) (les mer)
 • Myastenia gravis (les mer)
 • Cortikalt hjerneinfarkt4
 • Andre CNS lidelser: MS, TBI, CP, spastisk paraparese

Diagnostikk

Kliniske tips

Ved isolert peroneusparese er det parese for dorsalfleksjon og eversjon i ankelen, men ankelinversjon er normal fordi m. tib. post. innerveres av n. tibialis / L5. Inversjon kan være vanskelig å teste ved uttalt dropfot. Ankelen bør dorsalflekteres passivt før inversjonsevne testes.
Sensibiliteten er normal lateralt og plantart i foten og medialt på leggen.
Refleksene normale.
Kraft i hofta normal.
Nedsatt sensibilitet lateralt på kneet tyder på at lesjonen er proksimalt for fibulahodet

 • Fot dorsalfleksjon og eversjon: N peroneus
 • Fot plantar fleksjon og inversjon: N tibialis
 • Hofte abduksjon: N glutealis sup

Utredning

Link til utredningsalgoritme

MR5 av:
- L-S kolumna ved mistanke om prolaps L5 eller annen årsak i ryggen.
- plexus lumbosakralis ved mistanke om plexus lesjon
- kne og nervens forløp ved mistanke om kompresjon
- caput ved mistanke om sentral årsak

Spinalpunksjon ved mistanke om radikulitt (feks borrelia). 

Nevrofysiologi

Nevrografi (ENG)
 • i begge ben med med fraksjonert måling over fibulahodet og evt sensorisk us av n. peroneus superf.
 • hensikt:
  • bekrefte diagnosen
  • lokalisere lesjonen
  • vurdere prognose, dvs finne ut om det er aksonal eller demyeliniserende skade
  • kartlegge om der er generalisert polynevropati
 • tidspunkt:
  • kan være aktuelt i akuttfasen for å bekrefte diagnosen
  • ENG for prognostisk vurderinger må utsettes til minst 14 dager etter symptomstart
Elektromyografi (EMG) i m. tib. ant. og evt andre muskler

Aktuelt å gjøre senere i forløpet (etter minst 14 dager) for å vurdere prognosen (se etter reinnervering) og bidra til å lokalisere lesjonen.
L5 og plexuslesjon gir (i motsetning til peroneuslesjon) patologi i tib post og gluteus medius. Patologi ved EMG i korte hodet av biceps tyder på peroneuslesjon proksimalt for fibulahodet.

Behandling og prognose

Prognose avhenger av årsak til dropfot. Ved peroneus nevropati avhenger prognosen av grad av dysfunksjon. Ved komplett parese er det få som gjenvinner funksjonen, men ved inkomplette pareser blir de fleste helt bra.

- Ankelortose: dropfotskinne, dictus bånd.
- Trening/fysioterapi: Aktive og passive øvelser.
- Kirurgi:
Akutt kirurgi ved L5 prolaps som gir dropfot må vurderes.
Kirurgisk dekompresjon6-8 ved peroneusentrapment over fibulahodet kan være aktuelt ved manglende spontanbedring og manglende EMG messig holdepunkt for reinnervering etter minst 6 mnd.
Kirurgi kan også være aktuelt ved overskåret nerve. Ved traume kan sene forflytning være nyttig9.
Ved ganglion cyste i peroneus kan kirurgi være nyttig10.
- Nervestimulering (overflatestimulering av n peroneus med feks Walk-Aide) har i randomiserte studier gitt bedre gangfunksjon ved dropfot/spissfot etter slag11-12,13 og ved spastisk paraparese14 - og kan forsøkes ved sentrale årsaker til dropfot (slag, MS, CP, TBI, spastisk paraparese etc), men er ikke aktuelt ved peroneusparese eller annen perifer årsak til dropfot.

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

 1. Stevens F, Weerkamp NJ, Cals JW. Foot drop. BMJ. 2015. pmid:25918354 PubMed
 2. Cesmebasi A, Spinner RJ, Smith J, Bannar SM, Finnoff JT.. Role of Sonography in the Diagnosis and Treatment of Common Peroneal Neuropathy Secondary to Fabellae.. J Ultrasound Med. 2016. pmid:26782165 PubMed
 3. Hara K1, Miyata H2, Motegi T1, Shibano K1, Ishiguro H1.. Thyrotoxicosis Presenting as Unilateral Drop Foot. Intern Med. 2017. pmid:28768980 PubMed
 4. Ricarte IF, Figueiredo MM, Fukuda TG, Pedroso JL, Silva GS. Acute Foot Drop Syndrome Mimicking Peroneal Nerve Injury: An Atypical Presentation of Ischemic Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis 2013. pmid:24103672 PubMed
 5. Daniels SP, Feinberg JH, Carrino JA, Behzadi AH, Sneag DB. MRI of Foot Drop: How We Do It. Radiology. 2018 Oct;289(1):9-24. PMID: 30152741. PubMed
 6. Broekx S, Weyns F. External neurolysis as a treatment for foot drop secondary to weight loss: a retrospective analysis of 200 cases. Acta Neurochir (Wien). 2018 Sep;160(9):1847-1856. PMID: 29961126 PubMed
 7. Souter J, Swong K, McCoyd M, Balasubramanian N, Nielsen M, Prabhu VC. Surgical Results of Common Peroneal Nerve Neuroplasty at Lateral Fibular Neck. World Neurosurg. 2018 Apr;112:e465-e472. PMID: 29355794 PubMed
 8. Poage C, Roth C, Scott B. Peroneal Nerve Palsy: Evaluation and Management. J Am Acad Orthop Surg. 2016 Jan;24(1):1-10. doi: 10.5435/JAAOS-D-14-00420. PMID: 26700629. PubMed
 9. Lingaiah P, Jaykumar K, Sural S, Dhal A. Functional evaluation of early tendon transfer for foot drop. J Orthop Surg (Hong Kong). 2018 May-Aug;26(3):2309499018799766. PMID: 30235981 PubMed
 10. Wilson TJ, Mauermann ML, Rock MG, Spinner RJ. Outcomes following surgery for peroneal intraneural ganglion cysts. Muscle Nerve. 2018 Jun;57(6):989-993. PMID: 29315664 PubMed
 11. Springer S, Vatine JJ, Lipson R, Wolf A, Laufer Y. Effects of dual-channel functional electrical stimulation on gait performance in patients with hemiparesis. ScientificWorldJournal. 2012. PMID:23097635 PubMed
 12. Kottink AI, Tenniglo MJ, de Vries WH, Hermens HJ, Buurke JH. Effects of an implantable two-channel peroneal nerve stimulator versus conventional walking device on spatiotemporal parameters and kinematics of hemiparetic gait.. J Rehabil Med 2012; 44(1): 51-7. doi:10.2340/16501977-0909 DOI
 13. Kluding PM, Dunning K, O'Dell MW, Wu SS, Ginosian J, Feld J, McBride K. Foot drop stimulation versus ankle foot orthosis after stroke: 30-week outcomes. Stroke 2013; 44(6): 1660-9. Stroke
 14. Marsden J, Stevenson V, McFadden C, Swain I, Taylor P. The Effects of Functional Electrical Stimulation on Walking in Hereditary and Spontaneous Spastic Paraparesis. Neuromodulation. 2012.PMID:22928622 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.