Botulisme

Se Veileder fra Folkehelesinstituttet
Se Kliniske retninglinjer for diagnostikk og behandling av botulisme (CDC, 2021)

Kort om

Botulisme er en sjelden, nevrotoksinmediert, livstruende sykdom som gir slappe pareser som starter i hjernenerveinnervert muskulatur og kan progrediere til ekstremiteter og pustemuskler. Botulismetoksinet gir irreversibel blokkade of nevromuskulær synapse og autonome ganglier. Toksinet produseres av bakterien Clostridium botulinum som er en sporedannende anaerob stavbakterie. Bakteriesporene forekommer i jordsmonn, søle og sediment, og i tarmkanalen hos fisk og andre dyr. Sporene overlever 100°C i minst 6 timer, men dør etter 5 min i 120°C.
Smitter ikke fra person til person.

Tre typer

 • Næringsmiddeloverført botulisme skyldes vanligvis hjemmeprodusert rakefisk og spekemat.
 • Spedbarnsbotulisme (infantil type) sees hos barn under 1 år, og den mest kjente smittekilden er honning.
 • Sårbotulisme sees oftest hos injiserende stoffmisbrukere.

Botulisme etter omfattende kosmetisk bruk av botulinum toxin er sett1.

Diagnostikk

Diagnosen stilles vanligvis på grunnlag av klinikk og kostanamnese,  nevrologske undersøkelser ev støttet av nevrofysiologi. Gullstandard er påvisning av nevrotoksinet i serum. Inkubasjonstiden er vanligvis 12-36 timer (inntil tre døgn).

Klinisk bilde

 • Næringsmiddeloverført type:
  • Kan starte med oppkast og diaré
  • Symptomer fra øyne (ptose, akkomodasjonsforstyrrelse - dilaterte pupiller, diplopi, ekstern oftalmoplegi)
  • Talevansker
  • Pareser som starter oppe og sprer seg nedover
  • Munntørrhet, obstipasjon og urinretensjon
  • Svake dype senereflekser
  • Vanligvis ikke feber eller påvirket sensorium
  • Botulisme kan i alvorlige, ubehandlede tilfeller medføre respirasjonssvikt i løpet av 3-7 dager. Dødeligheten er ca 10%
 • Spedbarnsbotulisme: Samme som over, men starter vanligvis med forstoppelse og muskelsvakhet.
 • Sårbotulisme: Samme som over, men lammelser forekommer oftest i muskler nær hudlesjoner.

Utredning

 • Nevrofysiologi
  • Nevrografi: lave CMAP
  • Repetitiv nervestimulering (les mer):
   • Dekrement ved 3 Hz
   • Inkrement ved 30-50 Hz
  • Evt singelfiber EMG: Økt jitter og impulsblokkering.
 • Spinalvæske: normal
 • MR/CT av hjernen: normal
 • Påvisning av botulinumtoksin i serum. Undersøkelsen utføres ved Norges miljø og biovitenskapelig Universitet (inokulasjon i mus). Se praktisk info. Ta tidlig kontakt ved mistanke.
 • Agenspåvisning i avføring, eller i sårbiopsier (ved sårbotulisme).

Differensialdiagnoser

Kan være vanskelig å skille fra andre tilstander som starter med øyesymptomer; Myasthenia gravis, Miller Fisher syndrom, faryngeal-cervikal-brakial variant av Guillain Barre syndrom2, slag i bakre kretsløp, carcinomatøs meningitt, LEMS
Trekk som skiller botulisme fra disse er bla: dilaterte trege pupiller, descenderende slappe pareser

Behandling

 • Nøye overvåkning er viktig (fare for rask forverring)
 • Unngå sedativa
 • Ved vitalkapasitet under 30% av antatt normalnivå må intubering vurderes
 • Anbefaling fra Folkehelkseinstituttet (les mer): mageskylling og spesifikt botulismeantitoksin så raskt som mulig (ikke vent på sikker diagnose). 
  • Bestilles fra Folkehelseinstituttet.
  • Utenom Folkehelseinstituttets åpningstid kan antitoksin bestilles hos Vitusapotek Jernbanetorvet tlf. 23 35 81 00.
 • En Cochrane rapport fra 2019 viste dokumentert effekt av humant botulismespesifikt immunglobulin toxin på spebarnsbotulisme3.
 • Evt 3,4-diaminopyridine4.
 • Antibiotika kan i sjeldne tilfeller være indisert.
 • Sår hos stoffmisbrukere må renses og revideres omhyggelig.

Botulisme er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer, dvs. pasienten skal ikke betale egenandel. Dette gjelder også ved undersøkelse som ledd i smitteoppsporing, men ikke ved rutinemessige undersøkelser. I tillegg dekker Folketrygden utgifter til antiinfektive legemidler til behandling (”blåreseptforskriften” § 4 punkt 2) og utgifter til antitoksin (”blåreseptforskriften” § 4 punkt 3).

Meldeplikt

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A (link til meldeskjema). I tillegg skal lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle, umiddelbart varsle kommunelegen, som skal varsle videre til fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. Dersom kommunelegen ikke nås, varsles Folkehelseinstituttets døgnåpne smittevernvakt direkte på tlf. 22 04 23 48.
Ethvert tilfelle av botulisme skal betraktes som et utbrudd. Oppklaring av utbrudd i samarbeid med det lokale mattilsynet og evt. Folkehelseinstituttet. Forsøk å oppspore matkilde evt. undersøk matvarer (spesielt rakefisk) for påvisning av toksin. Observer evt. andre som har spist samme mat.

Kilder

Folkehelseinstituttet

Referanser

 1. Bai L, Peng X, Liu Y, Sun Y, Wang X, Wang X, Lin G, Zhang P, Wan K, Qiu Z. Clinical analysis of 86 botulism cases caused by cosmetic injection of botulinum toxin (BoNT). Medicine (Baltimore). 2018 Aug;97(34):e10659. PMID: 30142749 PubMed
 2. Gabriela Moreno Legast,corresponding authora Agustina M. Lascano,b Markus Gschwind,b Armin Schnider,a and Nicolas Nicastroa. J Clin Neurol. 2017 Oct; 13(4): 442–443.PMID: 29057637 PubMed
 3. Chalk CH, Benstead TJ, Pound JD, Keezer MR. Medical treatment for botulism. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Apr 17;4(4):CD008123. PMID: 30993666 PubMed
 4. Friggeri A, Marçon F, Marciniak S, Lemaire-Hurtel AS, Seydi AA, Ammenouche N, Levrard M, Mahjoub Y, Airapetian N, Tinturier F, Petitjean M, Dupont H. . 3,4-Diaminopyridine may improve neuromuscular block during botulism.. Crit Care 2013; 17: 449. pmid: 24007658 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med
 • Kvalitetsutvalget NFKNF
 • Elisabeth Farbu, spesialist i nevrologi, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.