Genetiske nevropatier

Kort om

Genetiske/hereditære polynevropatier er en genetisk og klinisk heterogen sykdomsgruppe som inndeles i forskjellige typer basert på nevrografifunn, genetikk og assosierte sykdommer. Mange skyldes de-novo mutasjon og har derfor ikke kjente tilfeller i slekten. Den vanligste er CMT med en prevalens på ca 1/2500. Genetisk screening hos pasienter med uavklart årsak til nevropati kan være nyttig1.

Klassifisering

 • Nevropatier med isolert nerveinvolvering
  • Hereditær motorisk sensorisk nevropati (HMSN eller Charcot-Marie-Tooth sykdom - CMT)
  • Hereditær nevropati med tendens til trykkbetingede lammelser (HNPP)
  • Hereditær motorisk nevropati (HMN).
  • Hereditær sensorisk og autonom nevropati (HSAN)
  • Hereditær sensorisk nevropati (HSN)
  • Hereditær brachial plexus nevropati (HBPN)
 • Nevropatier ved komplekse arvelige sykdommer 

          Se nyttig oversiktsartikkel (2017) for diagnostisk tilnærming2

  • Nevropatier med hjerne-og eller ryggmargsinvolvering
   • Spinocerebellar atrofi (SCA)
   • Friedreichs ataxi (FA)
   • Hereditær spastisk paraplegi nevropati (HSP)
   • Cerebellar ataksi, nevropati, og vestibular arefleksi (CANVAS) Les mer
  • Nevropatier med ikke-nevrologisk organinvolvering
   • Familiær amyloid (transtyretin (ATTR), gelsolin mfl).
   • Leukodystrofier
   • Porfyrier
   • Mitokondriesykdommer
   • Fabry
   • Pompe
   • Dystrofia myotonika
   • m flere, se oversikt2

CMT (Charcot-Marie-Tooth)

CMT består av et spekter av sykdommer forårsaket av mutasjoner i forskjellige gener hvis proteinprodukter er uttrykt i myelin, gap junctions, og/eller aksonale strukturer i perifere nerver.  peripheral nerves

Klassifisering 

 • CMT type 1 er demyeliniserende og kjennetegnes av betydelig reduserte nerveledningshastigheter (under 38 m/s i armene, ofte langt under). Sekundær aksonal degenerasjon med lave CMAP forekommer også.
 • CMT type 2 er aksonal og kjennetegnes av tilnærmet normal nerveledningshastighet (over 45 m/s i armene) men lave CMAP og denervering ved EMG.
 • Intermediær type: NCV mellom 38 og 45m/s
 • X-bundet CMT
 • Innen hver kategori er det flere undergrupper, feks CMT1A, CMT1B, CMT2CC etc

Diagnostikk

Diagnosen baseres på klinikk og nevrografifunn, evt bekreftet med positiv gentest (se under). 

Klinikk

Klassisk CMT:

 • Arvegangen kan være aut. dominant, aut. recessiv eller X-bundet (CMT-X). Mange har de-novo mutasjon og ikke kjente tilfeller i slekten.
 • Debuterer ofte før 20 årsalder, men noen debuterer i etter 40-årsalder (særlig CMT2).
 • Symptomene kommer ofte snikende. Det er typisk at pasienten ikke helt kan angi når det begynte. 
  • Noen har så milde symptomer at de ikke erkjennes. Disse kan ev presentere seg med subakutte komplikasjoner pga økt sårbarhet i perifere nerver (karpal tunnel syndrom, toksisk nevropati pga cytostatika eller andre medikamenter)
 • Distale symmetriske symptomer i ben og ev armer. Muskelatrofi og pareser i føtter og ankler, med pareser for dorsalfleksjon (dropfot) og sensibilitetstap distalt i føttene, ofte “storkeben” form. Paresene progredierer langsomt og rammer etterhvert plantarfleksorer (kjennetegnes av "kne-bob sign" - dvs at pas stadig vekk flekterter i knærne i stående stilling), og ev hender.3
 • Hulfot og hammertær - ofte asymmetrisk - er vanlig. 
 • Skoliose er vanlig
 • Tykke, palpable nerver finnes hos ca 25%. 
 • Mulige tilleggssymptomer: synsnerveskade4, nedsatt hørsel, nystagmus,  hemifacialis spasme og trigeminus nevralgi5, hormonforstyrrelser, epilepsi, ryggmargsbrokk og skjelving i hendene (benign aksjonstremor), endokrine forstyrrelser,
 • CMTX kan være assosiert med forbigående CNS symptomer og ADEM
 • Carpal tunnel syndrom (CTS): overhyppighet hos pasienter med CMT, 31% vs 6% i den generelle befolkningen6. Kirurgisk behandling av CTS kan ha god effekt6 (lavt evidensnivå)

Andre fenotyper:

 • CMT type 2CC pga mutasjon i nevrofilament NEFH er AD, gir en dominerende motorisk nevropati som kan ramme proksimalt og distalt og gi betydelig invaliditet, kan likne spinal muskelatrofi og ALS, debuterer ofte i voksen alder78.

Supplerende utredning

 • Nevrografi viser nesten alltid patologi og ofte mer enn forventet utfra klinikk (se klassifisering). 
 • Spinalvæske: oftest normal
 • Gentester (blodprøve): kan bekrefte diagnosen hos ca 60% (ca 80% av CMT1 og ca 20% av CMT2 pas)9. Det er svært mange forskjellige gener (ca 100) som kan være involvert. 

Differensialdiagnoser

 CIDP (ved CMT type 1), andre autoimmune nevropatier, andre nevropatier

CMT kan disponere for immunmedierte nevropatier10.

Behandling

 • Fysisk aktivitet og styrketrening er sannsynligvis bra. Ingen holdepunkter for at det skader nervene.
 • Ved vestibulære plager kan vestibulær rehabilitering hjelpe11.
 • Ortopediske hjelpemidler
 • Ortopedisk kirurgi for fotdeformiteter, callositeter etc.
 • Vektkontroll
 • Unngå nevrotoksiske medikamenter
 • Rutinemessig helsekontroll mtp diabetes og thyreoidealidelser
 • Begrense alkoholbruk
 • Informere om
  • vanligvis langsom progresjon, svært få trenger rullestol
  • tilbud ved Frambu (Senter for sjelden funksjonshemminger) www.frambu.no.
  • ev henvise til genetisk veiledning (Telemark sykehus)
  • trenger spesiell overvåkning i svangerskap pga økt risiko for placenta previa og fortidlig fødsel12. Pas med CMT1A kan bli verre.

HNPP (Hereditær nevropati med tendens til trykkbetingede lammelser)

Se oversiktsartikkel 202013.

Diagnostikk

Klinikk

Autosomal dominant sykdom som kjennetegnes av abnorm følsomhet for trykk mot perifere nerver. Klassisk presentasjon er residiverende forbigående fokale mononevropatier. De hyppigst affiserte nervene er axillaris, plexus brakialis, medianus, ulnaris, radialis, og peroneus. De fleste symptomene går over etter dager til uker, men kan vare flere måneder, og noen får varige sekveler. Omlag 40-75% har vedvarende smerter14-15. Atypiske trekk omfatter progressiv muskelatrofi, phrenicus parese, kramper, isjias nevropati, korsryggsmerter. Sykdommen kan debutere i alle aldre, men vanligst i 20-30 års alder. Ved klinisk undersøkelse kan man finne muskelatrofi og pareser, sensibilitetsutfall, svake reflekser og i sjelden tilfeller pes cavus. 

Supplerende utredning

 • Nevrografi viser ofte fokal reduksjon av motoriske ledningshastigheter på entrapment steder, forlengede distale latenser i medianus og peroneus, og ev lett reduserte motoriske og sensoriske ledningshastigheter i andre segmenter.
 • Utred ev mtp differensialdiagnoser hvis mistanke om akvirert årsak; feks spinalvæske (CIDP), GM1 antistoffer (MMN), nervebiopsi (vaskulitt) 
 • Gentest (blodprøve): se Genetikkportalen

Differensialdiagnoser

CMT1A, CIDP (MADSAM, Lewis- Sumner), Multifokal motor nevropati, vaskulitt nevropati. 

Behandling 

Forebygge kompresjon eller strekk av perifere nerver. Behandling av nevropatiske smerter. Operasjon for karpal tunnel syndrom kan være nyttig selv om årsaken er HNPP.  Kasuistiske rapporter om samtidig inflammatorisk nevropati som responderer på behandling16.

Hereditær motorisk nevropati (HMN)

 • Hereditær motorisk nevropati er en klinisk og genetisk heterogen sykdomsgruppe som skyldes dysfunksjon i nedre motor nevroner.
 • Klassifiseres ofte i:
  • motorisk dominant CMT2, feks CMT type 2CC (beskrevet under CMT)
  • distal hereditær motorisk nevropati (dHMN)
  • hereditær motorisk nevropati med andre nevrol symptomer (HMN pluss).
 • Typiske symptomer er distale pareser og muskelatrofi som først rammer små fotmuskler og peroneusmuskler, og gir fotdeformiteter (hulfot og hammertær).
 • De fleste progredierer svært langsomt, men kan ramme proksimale underesktr muskler og små håndmuskler
 • Mutasjoner i mange forskjellige gener (se oversiktsartikkel 202017)
  •  aut dom, recessiv, eller X-bundet arv
 • Noen med mutasjoner i synaptiske proteiner (SYT2 og GARS) kan ha nevromuskulær trasnmisjonsdefekt med muskulær trettbarhet og effekt av 3,4 diaminopyridin behandling16. Det anbefales derfor å gjøre repetetiv nervestimulering og single fiber hos alle med HMN. 

Komplekse arvelige sykdommer med polynevropati

Les mer i oversiktsartikkel (2017) om fremgangsmåte for å diagnostisere polynevropati ved komplekse arvelige sykdommer med manifestasjoner fra CNS og/eller andre organer18
Nedenfor beskrives noen utvalgte typer

CANVAS (cerebellær ataksi, nevropati, vestibulær arefleksi syndrom)

Les mer

Hereditær transthyretin amyloidose (ATTR)

Se oversiktsartikkel 201519.
Transtyretin amyloidose skyldes amyloid dannet fra transtyretin (TTR), et protein som binder retinolbindende protein og tyroksin. TTR amyloidose kan forekomme både i ervervet og arvelig form. Hereditær transthyretin amyloidose (ATTR), er en autosomalt dominant potensielt livstruende tilstand med ekstracellulær avleiring av amyloidfibriller som består av transthyretin (TTR). Årsaken er mutasjoner i TTR genet. ATTR kan gi familiær amyloid polynevropati, kardiomyopati og andre organmanifestasjoner (øye, GI-tractus, nyre mm). Tidlig diagnostikk er viktig for å sette inn anti-amyloid behandling.
50% opptrer sporadisk. Kan debutere i høy alder. 

ATTR polynevropati

Se oversiktsartikler 201920, 202021, og 202222

 • Kliniske kjennetegn
  • Kan debutere mellom 38 og 75 år og ha negativ slektsanamnese (særlig sent debuterende)
  • Den vanligste fenotypen er lengdeavhengig tynnfibernevropati med dysautonomi. Noen har raskt progredierende lengdeavhengig aksonal sensorimotorisk polynevropati, asymmetrisk nevropati i overekstremitetene23, karpal tunnel syndrom, bilateral facialisparese,vekttap, hjerterytmeforstyrrelse, nyreaffeksjon.
  • Noen har demyeliniserende funn ved nevrografi 
  • Spinalprotein kan være høyt
  • Polynevropatien kan opptre isolert, men er ofte assosiert med kardiomyopati og/eller autonome forstyrrelser.
  • Endemisk i Portugal, Japan, Sverige og Brasil21
 • Supplerende undersøkelser
  • Gentest på mutasjoner i TTR genet. Se Genetikkportalen
  • Hudbiopsi (eller biopsi av spyttkjertel i leppe, subkutant fettvev på magen, nyre, nerve, GI traktus) med Congo rødt farging: har sensitivitet på 70% ved ATTR polynevropati24
  • Amyloid typing gjøres vha immunhistokjemi eller massespektrometri
  • Ved mistanke: screene på hjerteaffeksjon (proBNP, ekko cor, eller MR av hjertet)
  • Se diagnostisk algoritme22.
 • Differensial diagnoser: Vanlige feildiagnoser er CIDP, lumbal spinal stenose/radikulopati, paraproteinemisk polynevropati, AL amyloidose og andre årsaker til polynevropati25.
 • Tenk på ATTR polynevropati ved
  • I endemiske områder: Progredierende sensorisk lengdeavhengig polynevropati eller autonom dysfunksjon assosiert med et av flg: slektsanamnese, uforklarlig vekttap (>5 kg), hjerterytmeforstyrrelse, vitreous opacities, eller nyresvikt21.
  • I ikke-endemiske områder: Progredierende sensorimotorisk aksonal polynevropati eller atypisk CIDP assosiert med et av flg: slektsanamnese, autonom dysfunksjon, gang vansker, hjertehypertrofi eller hjerterytmeforstyrrelser, uforklarlig vekttap, nyresvikt eller okulære symptomer26
 • Behandling:
  • Levertransplantasjon fjerner kilden til mutant TTR, men levertransplantasjon er ofte ikke mulig.
  • Tre legemidler er godkjent av EMA til pasienter med arvelig ATTR polynevropati: patisiran27inotersen28, og tafamidis29-31. Se vurdering fra medicinrådet (mye nyttig om både behandling og oppfølgning)
   Tafamis (Vyndaquel) er godkjent i Norge med indikasjonen; behandling av arvelig transtyretin amyloidose polynevropati hos voksne med stadium 1 symptomatisk polynevropati for å forsinke perifer nevrologisk forverring. Dyrt medikament. H resept.
  • Genmodifiserende behandlinger utprøves32.
  • Se algoritmer for behandling og oppfølgning33.

Fabrys sykdom

Les mer

Refsums sykdom

Metabolsk forstyrrelse med svikt i fytansyremetabolismen. Blir også kalt heredopathia atactica polyneuritiformis.
Klinikk: Autosomalt recessiv arv. Symptomene starter i løpet av de første 3 tiår. Sykdommen kjennetegnes av pigmental netthinnedegenerasjon, progressiv sensorimotorisk perifer nevropati og døvhet. I tillegg sees kardiomyopati, hudforandringer med tørre, skjellende flekker. Netthinnedegenerasjonen fører til nattblindhet, og det er typisk med en perifer konstriksjon av synsfeltet (”kikkertsyn”).
Diagnosen: verifiseres ved å måle fytansyre i serum og i urin. Link til remisse.
Behandling: Diett som er lav med henblikk på fytolinnhold kan være gunstig, men etter et akutt attakk kan det også sees en naturlig remisjon av sykdommen. Hos noen pasienter er der en langsom og gradvis progresjon, men det kan også være en mer rask utvikling, eventuelt med dødelig utgang på grunn av for eksempel hjertekomplikasjoner.

Se også kapittel om arvelige metabolske sykdommer

Nevropati ved porfyri

Forekommer spesielt i forbindelse med Akutt intermitterende porfyri (AIP) med abdominalsmerteanfall og psykiske forstyrrelser. AIP skyldes en defekt i enzymet porfobilinogendeaminase. Porfobilinogen og deltaaminolevulinsyre i urinen: høye nivåer, spesielt ved anfall. Motorisk nevropati dominerer (akutt eller subakutt proksimal motorisk nevropati). Les mer i kapittel om akutt intermitterende polynevropati

Metakromatisk leukodystrofi

Autosomal recessiv sykdom som gir myelin degenerering både i det perifere og det sentrale nervesystem. Skyldes mangel på arylsulfatase A, link til remisse. Sen infantil form med debut av gangvansker ved 12-30 måneders alder er vanligst. Adult form kan ha perifer nevropati som initialt dominerende trekk, ev med pes cavus34 (globoid celle leukodystrofi). 

Se mer i kapittel om arvelige metabolske sykdommer

Tangiers sykdom

Meget sjelden tilstand, autosomalt recessiv arvegang. Omtrent halvparten har nevropatiske symptomer, som regel i form av asymmetrisk sensorimotorisk nevropati, som kan fluktuere. Lav HDL, lavt kolesterolnivå, og eventuelt høye triglyseridverdier i serum

Late onset Riboflavin transporter mangel (RTD)35

Sjelden genetisk (trolig autosomal recessiv) sykdom (SLC52A3 og SLC52A2 gener) som oftest forårsaker Brown-Vialetto-Van Laere syndrom hos barn med motornevropati og døvhet, men det finnes også en variant som debuterer i voksen alder. Vanlige fenotyper er nedre motornevronsykdom (likner ALS eller distal hereditær motornevropati), hjernenervenevropati, akutt motornevropati (likner Guillain Barre), blandet motor og sensorisk nevropati. Døvhet er vanlig, men kan komme sent i forløpet. 
Diagnostikk: EMG, ENG. Nivå av riboflavin i serum ofte normalt. Genetikk
Behandling: Riboflavin

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon om CMT

Foreningen for muskel syke (FFM)

Om CMT på Helse Norge

Om CMT på UNN

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander EMAN (bla treningsråd)

 

Kompetansetjenestetilbud

Frambu (Senter for sjelden funksjonshemminger). Tilbyr kurs

NMK-Samarbeidet 

Pas kan henvises nevromuskulær bevegelsesterapi ved UNN. For å få tilbud om et 2-ukersopphold med nevromuskulær bevegelsesterapi, må pasienten først henvises til en vurdering. Denne går over 1-2 dager, og munner ut i en konklusjon med anbefaling om videre oppfølging. Se her for henvisningsrutine

Register

Viktig å registrere disse pasientene i Norsk register for medfødte, arvelige nevromuskulære sykdommer «Muskelregisteret».

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

NMK sin nettside om CMT. www.unn.no/nmk
Mellgren SI. Arvelige nevropatier. Muskelnytt 2007;2:12-15

Referanser

 1. Vogt B, Chahin N, Wiszniewski W, Ragole T, Karam C. Screening for genetic mutations in patients with neuropathy without definite etiology is useful. J Neurol. 2020 Sep;267(9):2648-2654. PMID: 32399692. PubMed
 2. Rossor AM1, Carr AS1, Devine H1, Chandrashekar H2, Pelayo-Negro AL1, Pareyson D3, Shy ME4, Scherer SS5, Reilly MM1.. Peripheral neuropathy in complex inherited diseases: an approach to diagnosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017. pmid:28794150 PubMed
 3. Rossor AM, Murphy S, Reilly MM.Knee bobbing in Charcot-Marie-Tooth disease.Pract Neurol. 2012 Jun;12(3):182-3.PMID:22661351 PubMed
 4. Botsford B, Vuong LN, Hedges Iii TR, Mendoza-Santiesteban CE. Characterization of Charcot-Marie-Tooth optic neuropathy. J Neurol. 2017 Dec;264(12):2431-2435. PMID: 29063243 PubMed
 5. Caress JB1, Lewis JA2, Pinyan CW3, Lawson VH4.. A charcot-marie-tooth type 1B kindred associated with hemifacial spasm and trigeminal neuralgia. Muscle Nerve. 2019; Jul;60(1):: 62-66. pmid:30920665 PubMed
 6. Panosyan FB1, Kirk CA2, Marking D2, Reilly MM3, Scherer SS4, Shy ME5, Herrmann DN1.. Carpal tunnel syndrome in inherited neuropathies: A retrospective survey. Muscle Nerve. 2017. pmid:28692128 PubMed
 7. Pisciotta C, Pareyson D. CMT2CC associated with NEFH mutations: a predominantly motor neuronopathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021 Sep 13:jnnp-2021-327438. doi: 10.1136/jnnp-2021-327438. Epub ahead of print. PMID: 34518332. PubMed
 8. Pipis M, Cortese A, Polke JM, Poh R, Vandrovcova J, Laura M, Skorupinska M, Jacquier A, Juntas-Morales R, Latour P, Petiot P, Sole G, Fromes Y, Shah S, Blake J, Choi BO, Chung KW, Stojkovic T, Rossor AM, Reilly MM. Charcot-Marie-Tooth disease type 2CC due to NEFH variants causes a progressive, non-length-dependent, motor-predominant phenotype. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021 Sep 13:jnnp-2021-327186. doi: 10.1136/jnnp-2021-327186. Epub ahead of print. PMID: 34518334. PubMed
 9. Høyer H, Busk ØL, Holla ØL, Strand L, Russell MB, Skjelbred CF, Braathen GJ.. Hereditary peripheral neuropathies diagnosed by next-generation sequencing.. Tidsskr Nor Laegeforen. 2015; Nov 3;135(20): 1838-44. pmid:26534810 PubMed
 10. Escorcio-Bezerra ML, Pinto WBVR, Bichuetti DB, Souza PVS, Nunes RM, Silva LHL, Lima KDF, Manzano GM, Oliveira ASB, Baeta AM. Immune-mediated inflammatory polyneuropathy overlapping Charcot-Marie-Tooth 1B. J Clin Neurosci. 2020 May;75:228-231. PMID: 32201027. PubMed
 11. Akdal G, Koçoğlu K, Tanrıverdizade T, Bora E, Bademkıran F, Yüceyar AN, Ekmekçi Ö, Şengün İŞ, Karasoy H. Vestibular impairment in Charcot-Marie-Tooth disease. J Neurol. 2020 Aug 30. PMID: 32862243. PubMed
 12. Pisciotta C, Calabrese D, Santoro L, Tramacere I, Manganelli F, Fabrizi GM, Schenone A, Cavallaro T, Grandis M, Previtali SC, Allegri I, Padua L, Pazzaglia C, Saveri P, Quattrone A, Valentino P, Tozza S, Gentile L, Russo MM, Mazzeo A, Trapasso MC, Parazzini F, Vita G, Pareyson D; Italian CMT Network. Pregnancy in Charcot-Marie-Tooth disease: Data from the Italian CMT national registry. Neurology. 2020 Sep 14 PMID: 32928981. PubMed
 13. Attarian S, Fatehi F, Rajabally YA, Pareyson D. Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies. J Neurol. 2020 Aug;267(8):2198-2206. PMID: 30989370.
 14. Beales D, Fary R, Little C, Nambiar S, Sveinall H, Yee YL, Tampin B, Mitchell T. Characterisation of pain in people with hereditary neuropathy with liability to pressure palsy. J Neurol. 2017 Dec;264(12):2464-2471. PMID: 29079893 PubMed
 15. Dukefoss TT, Kleggetveit IP, Helås T, Jørum E. Pain and small-fiber affection in hereditary neuropathy with liability to pressure palsies (HNPP). Scand J Pain. 2019 Dec 18;20(1):61-68. PMID: 31536037. PubMed
 16. Bansagi B, Griffin H, Whittaker RG, Antoniadi T, Evangelista T, Miller J, Greenslade M, Forester N, Duff J, Bradshaw A, Kleinle S, Boczonadi V, Steele H, Ramesh V, Franko E, Pyle A, Lochmüller H, Chinnery PF, Horvath R. Genetic heterogeneity of motor neuropathies.. Neurology. 2017. pmid:28251916 PubMed
 17. Beijer D, Baets J. The expanding genetic landscape of hereditary motor neuropathies. Brain. 2020 Dec 1;143(12):3540-3563. doi: 10.1093/brain/awaa311. PMID: 33210134. PubMed
 18. Rossor AM, Evans MR, Reilly MM. A practical approach to the genetic neuropathies. Pract Neurol 2015; 15: 187-198. pmid:25898997 PubMed
 19. Sekijima Y.. Transthyretin (ATTR) amyloidosis: clinical spectrum, molecular pathogenesis and disease-modifying treatments.. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015. pmid: 25604431 PubMed
 20. Kapoor M1, Rossor AM1, Jaunmuktane Z2, Lunn MPT1,3, Reilly MM4.. Diagnosis of amyloid neuropathy. Pract Neurol. 2019. pmid:30598431 PubMed
 21. Adams D, Ando Y, Beirão JM, Coelho T, Gertz MA, Gillmore JD, Hawkins PN, Lousada I, Suhr OB, Merlini G. Expert consensus recommendations to improve diagnosis of ATTR amyloidosis with polyneuropathy. J Neurol. 2020 Jan 6. PMID: 31907599. PubMed
 22. Carroll A, Dyck PJ, de Carvalho M, Kennerson M, Reilly MM, Kiernan MC, Vucic S. Novel approaches to diagnosis and management of hereditary transthyretin amyloidosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2022 Jun;93(6):668-678. PMID: 35256455. PubMed
 23. Théaudin M, Lozeron P, Algalarrondo V, Lacroix C, Cauquil C, Labeyrie C, Slama MS, Adam C, Guiochon-Mantel A, Adams D; French FAP Network (CORNAMYL) Study Group. Upper limb onset of hereditary transthyretin amyloidosis is common in non-endemic areas. Eur J Neurol. 2019 Mar;26(3):497-e36. PMID: 30350904. PubMed
 24. Ebenezer GJ1, Liu Y1, Judge DP2, Cunningham K1, Truelove S3, Carter ND1, Sebastian B1, Byrnes K1, Polydefkis M1.. Cutaneous nerve biomarkers in transthyretin familial amyloid polyneuropathy. Ann Neurol. 2017. pmid:28598015 PubMed
 25. Cortese A1,2, Vegezzi E3,4, Lozza A1, Alfonsi E1, Montini A1, Moglia A1,5, Merlini G6, Obici L7.. Diagnostic challenges in hereditary transthyretin amyloidosis with polyneuropathy: avoiding misdiagnosis of a treatable hereditary neuropathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017. pmid:28188196 PubMed
 26. Conceição I1, González-Duarte A2, Obici L3, Schmidt HH4, Simoneau D5, Ong ML6, Amass L6.. "Red-flag" symptom clusters in transthyretin familial amyloid polyneuropathy. J Peripher Nerv Syst. 2015. pmid: 26663427 PubMed
 27. Adams D, Polydefkis M, González-Duarte A, Wixner J, Kristen AV, Schmidt HH, Berk JL, Losada López IA, Dispenzieri A, Quan D, Conceição IM, Slama MS, Gillmore JD, Kyriakides T, Ajroud-Driss S, Waddington-Cruz M, Mezei MM, Planté-Bordeneuve V, Attarian S, Mauricio E, Brannagan TH 3rd, Ueda M, Aldinc E, Wang JJ, White MT, Vest J, Berber E, Sweetser MT, Coelho T; patisiran Global OLE study group. Long-term safety and efficacy of patisiran for hereditary transthyretin-mediated amyloidosis with polyneuropathy: 12-month results of an open-label extension study. Lancet Neurol. 2021 Jan;20(1):49-59. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30368-9. Epub 2020 Nov 16. Erratum in: Lancet Neurol. 2021 Feb;20(2):e2. PMID: 33212063. PubMed
 28. Benson MD, Waddington-Cruz M, Berk JL, Polydefkis M, Dyck PJ, Wang AK, Planté-Bordeneuve V, Barroso FA, Merlini G, Obici L, Scheinberg M, Brannagan TH 3rd, Litchy WJ, Whelan C, Drachman BM, Adams D, Heitner SB, Conceição I, Schmidt HH, Vita G, Campistol JM, Gamez J, Gorevic PD, Gane E, Shah AM, Solomon SD, Monia BP, Hughes SG, Kwoh TJ, McEvoy BW, Jung SW, Baker BF, Ackermann EJ, Gertz MA, Coelho T. Inotersen Treatment for Patients with Hereditary Transthyretin Amyloidosis. N Engl J Med. 2018 Jul 5;379(1):22-31. PMID: 29972757. PubMed
 29. Adams D, Suhr OB, Hund E, Obici L, Tournev I, Campistol JM, Slama MS, Hazenberg BP, Coelho T; European Network for TTR-FAP (ATTReuNET). First European consensus for diagnosis, management, and treatment of transthyretin familial amyloid polyneuropathy. Curr Opin Neurol. 2016 Feb;29 Suppl 1:S14-26 . pmid:26734952 PubMed
 30. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, Elliott PM, Merlini G, Waddington-Cruz M, Kristen AV, Grogan M, Witteles R, Damy T, Drachman BM, Shah SJ, Hanna M, Judge DP, Barsdorf AI, Huber P, Patterson TA, Riley S, Schumacher J, Stewart M, Sultan MB, Rapezzi C; ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis Treatment for Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018 Sep 13;379(11):1007-1016. PMID: 30145929. PubMed
 31. Zhao Y, Xin Y, Song Z, He Z, Hu W. Tafamidis, a Noninvasive Therapy for Delaying Transthyretin Familial Amyloid Polyneuropathy: Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Neurol. 2019 Jan;15(1):108-115. PMID: 30618225 PubMed
 32. Plante-Bordeneuve V. Transthyretin familial amyloid polyneuropathy: an update. J Neurol. 2018 Apr;265(4):976-983. PMID: 29249054. PubMed
 33. Rajabally YA, Adams D, Latour P, Attarian S. Hereditary and inflammatory neuropathies: a review of reported associations, mimics and misdiagnoses. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Oct;87(10):1051-60 . pmid:27010614 PubMed
 34. Alderson J1, Ghosh PS2.. Clinical Reasoning: Pes cavus and neuropathy: Think beyond Charcot-Marie-Tooth disease. Neurology. 2019. pmid:31427497 PubMed
 35. Carreau C, Benoit C, Ahle G, Cauquil C, Roubertie A, Lenglet T, Cosgrove J, Meunier I, Veauville-Merllié A, Acquaviva-Bourdain C, Nadjar Y. Late-onset riboflavin transporter deficiency: a treatable mimic of various motor neuropathy aetiologies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020 Oct 21:jnnp-2020-323304. PMID: 33087424. PubMed
 36. Beijer D, Baets J. The expanding genetic landscape of hereditary motor neuropathies. Brain. 2020 Dec 1;143(12):3540-3563. PMID: 33210134. PubMed
 37. Carr AS, Pelayo-Negro AL, Evans MR, Laurà M, Blake J, Stancanelli C, Iodice V, Wechalekar AD, Whelan CJ, Gillmore JD, Hawkins PN, Reilly MM. . A study of the neuropathy associated with transthyretin amyloidosis (ATTR) in the UK.. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015. pmid:26243339 PubMed
 38. Manganelli F, Pisciotta C, Reilly MM, Tozza S, Schenone A, Fabrizi GM, Cavallaro T, Vita G, Padua L, Gemignani F, Laurà M, Hughes RA, Solari A, Pareyson D, Santoro L; CMT-TRIAAL and CMT-TRAUK Group.. Nerve conduction velocity in CMT1A: what else can we tell?. Eur J Neurol. 2016 Oct;23(10):1566-71 . pmid:27412484 PubMed
 39. Murphy SM, Laura M, Fawcett K, Pandraud A, Liu YT, Davidson GL, Rossor AM, Polke JM, Castleman V, Manji H, Lunn MP, Bull K, Ramdharry G, Davis M, Blake JC, Houlden H, Reilly MM.Charcot-Marie-Tooth disease: frequency of genetic subtypes and guidelines for genetic testing.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012 Jul;83(7):706-10. Epub 2012 May 10.PMID:22577229 PubMed
 40. Tozza S, Severi D, Spina E, Iovino A, Aruta F, Ruggiero L, Dubbioso R, Iodice R, Nolano M, Manganelli F. The neuropathy in hereditary transthyretin amyloidosis: A narrative review. J Peripher Nerv Syst. 2021 Jun;26(2):155-159. doi: 10.1111/jns.12451. Epub 2021 May 11. PMID: 33960565; PMCID: PMC8360044.

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.