Polynevropati ved vitaminmangel/underernæring

Se oversiktsartikkel 20191

Kort om

Polynevropati sekundær til underernæring krever rask diagnostikk og behandling fordi de kan stabiliseres og reverseres med tilskudd. Følgende stoffer er viktige for optimal funksjon av nervesystemet: B vitaminer ((thiamin (B1), pyridoxin (B6), folat (B9) og kobalamin (B12)), vitamin E, folat og kobber. Mangel på næringsstoffer kan skyldes redusert inntak (sult, næringsfattig mat, begrensede dietter) eller redusert absorbsjon. Det finnes også genetiske årsaker til vitaminmangel, men de omtales ikke her.

Vitamin B12

 • Man finner mangel på vitamin B12 hos 2 - 8 % av polynevropatipasienter.
 • Vitamin B12 mangel kan gi subakutt polynevropati med parestesier, sensorisk ataksi, og hypestesi. Pareser er sjeldent. Hvis ubehandlet, kan det tilkomme optikusatrofi, depresjon, og demens. Kombinert myelonevropati med livlige reflekser, og andre pyramidebanetegen forekommer også.
 • Hematologiske (megaloblast anemi og benmargssuppresjon). Bare halvparten med nevrologiske symptomer har anemi.
 • Det bør gies substitusjonsbehandling så raskt som mulig. Pasienter med vitamin B12 i nedre normalområde og forhøyet metylmalonsyre (MMA) og homocystein kan respondere på substitusjonsbehandling. Det anbefales derfor måling av metylmalonsyre og homocystein hvis nivået av vitamin B12 er lavere enn ca 300 pg/ml. Høyt inntak av folinsyre ved lavt B12 nivå kan forsterke nevrologiske skader av B12 mangel2.

Tiamin (vitamin B1) mangel

 • Polynevropati pga tiaminmangel (beriberi) kan utvikle seg gradvis over uker til måneder eller mer akutt med et Guillain Barre liknende bilde3-4. Samtidig symptomer på Wernicke (nystagmus, ataksi, encefalopati) finnes hos ca 25%.
 • Nevrografi viser aksonal eller blandet aksonal og demyeliniserende patologi. CSF er ofte normal men kan ha lett forhøyet protein.
 • Tenk på tiaminmangel ved ved mistanke om alkoholisme, gastrointestinale symptomer eller der det er andre holdepunkter for malabsorpsjon.
 • Link til remisse

Andre

 • Pyridoksin (vitamin B6) mangel kan oppstå ved bruk av isoniazid eller hydralazin og alkoholisme, ved raskt vekttap og bruk av duodopa. Gir ofte en subakutt sensorimotorisk polynevropati, hudforandringer, mikrocytær anemi. Overdosering av vitamin B6 kan gi selektiv sensorisk polynevropati med ataksi. Link til remisse
 • Vitamin E måling anbefales ikke ved isolert polynevropati, men er aktuelt når tilleggssymptomer i form av myelopati eller cerebellar ataksi er tilstede. Link til remisse
 • Kopper mangel: Myelonevropati som ved vit-B12 mangel er det vanligste (ataksi, spastisitet, polynevropati). Isolert polynevropati uten myelopati forekommer, kan arte seg som distal dominerende sensorisk tykkfibernevropati eller asymmetrisk motorisk nevropati.
 • Folat mangel: Lengdeeavhengig symmetrisk dominerende sensorisk polynevropati. Andre nevrologiske komplikasjoner som ved vit B12 mangel. Trombose/karsykdom (sek. til hyperhomocysteinemi), megaloblast anemi og benmargssuppresjon. 
 • Generell ernæringssvikt: Akutt eller subakutt aksonal nevropati hos pasienter med vekttap eller oppkast assosiert med alkoholmisbruk, overvektskirurgi, spiseforstyrrelser eller dårlig kosthold skyldes ofte mangel på vitaminer og kan lett korrigeres med riktig ernæring og tilskudd av vitaminer. Immunmodulerende behandling bør unngås5.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

 1. Gwathmey KG1, Grogan J2.. Nutritional neuropathies. Muscle Nerve. 2019. pmid:31837157 PubMed
 2. Reynolds EH. The risks of folic acid to the nervous system in vitamin B12 deficiency: rediscovered in the era of folic acid fortification policies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Jun 8. pmid:28596250 PubMed
 3. Saini M, Lin W, Kang C, Umapathi T. Acute flaccid paralysis: Do not forget beriberi neuropathy. J Peripher Nerv Syst. 2019. pmid:145-149
 4. Shible AA, Ramadurai D, Gergen D, Reynolds PM. Dry Beriberi Due to Thiamine Deficiency Associated with Peripheral Neuropathy and Wernicke's Encephalopathy Mimicking Guillain-Barré syndrome: A Case Report and Review of the Literature. Am J Case Rep. 2019 Mar 13;20:330-334. PMID: 30862772 PubMed
 5. Hamel J, Logigian EL. Acute nutritional axonal neuropathy. Muscle Nerve. 2017 May 26 . pmid:28556429 PubMed
 6. Sommer C, Geber C, Young P, Forst R, Birklein F, Schoser B.. Polyneuropathies. Dtsch Arztebl 2018; Feb 9;115(6):: 83-90. pmid:29478436 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.