Polynevropati pga medikamenter

Medikamenter som kan gi polynevropati:

  • Nevrologiske: Levodopa (peroral og duodenal), fenytoin
  • Antiinfeksiøse: Chloroquin, dapson, isoniazid, metronidazol, nitrofuradantin, quinoloner, dideoxycytidin, thalidomid, andre nucleosid analoger
  • Antirheumatiske og immunsuppressive: Chloroquin, colchicin, gull, takrolimus
  • Kardiovaskulære: Amiodarone, dronedarone, hydralazin, propafenon
  • Cytostatika: cisplatin, vinkristin, dapson mm
  • Andre: Litium, disulfiram, pyridoxin (vitamin B6)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.