Diagnostikk av metabolske sykdommer hos voksne

Kort om

Metabolske sykdommer skyldes en arvelig (oftest autosomal recessiv) defekt i et enzym/protein som medvirker i den intermediære metabolismen. Sykdommene presenterer seg oftest hos nyfødte/barn, men kan presentere seg i voksen alder. Metabolske sykdommer hos voksne gir forskjellige nevrologiske og/eller psykiatriske symptomer. Det finnes mange hundre sykdommer med mangfoldig klinikk. Sykdommene presenterer seg ofte hos individer uten andre kjente tilfeller i familien. 

Diagnostikk

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie, klinisk undersøkelse (generell organstatus, nevrologisk undersøkelse, øyeundersøkelse audiometri), MR funn, elektrofysiologiske undersøkelser, ultralyd, og laboratoriebaserte undersøkelser av urin, blod og genetiske tester. 

Kliniske kjennetegn 

 Følgende er suspekt på metabolsk sykdom:

 • Fluktuerende symptomer, særlig når trigget av faste, fysisk anstrengelse, feber, sult, eller post-partum
 • Nevrologiske symptomer pluss systemiske tegn (øye, hud, hørsel, organomegali etc)
 • Nevrologiske symptomer fra forskjellige deler av nervesystemet (polynevropati, cerebellopati, myelopati, leukoencefalopati, epilepsi, kognitiv svikt, optikusnevropati)

Link til dokument med oversikt over klinisk bilde ved forskjellige syndromer.pdf
Se også interessant case serie1.

Forstyrrelser i energiomsetningen

 • Omfatter bla mitokondriesykdommer, organiske acidurier (les mer2), puryvat dehydrogenasemangel, GLUT1 mangel, vitamin E mangel, biotinidase mangel3, biotinresponsiv basalgangliesykdom, riboflavintransportergen defekt, creatinmangel syndromer).
 • Akutte manifestasjoner er ofte trigget av infeksjoner (feks Leigh syndrom, pseudoslag4, status epileptikus, akutt optikusnevropati, cerebellar ataxi).
 • Kroniske manifestasjoner involverer ofte muskler (myopati), cerebellum, basalganglier (parkinsonisme, dystoni), cortex (epilepsi, myoklonus), perifere nerver (aksonal polynevropati). Hvit substans patologi på MR og spastisk paraparese er uvanlig

Forstyrrelser i lipidmetabolismen

Intoksikasjonsyndromer

 • Omfatter porfyrier, ureasyklus forstyrrelser5, organiske acidurier, aminoacidopatier og homocystein remetyleringsdefekter 
 • Encefalopati/koma trigget av ytre faktorer (kirurgi, faste, anstrengelse, høyt proteininntak, nytt medikament).
 • I milde former kan symptomene være progressive med hvit substans patologi, epilepsi, psykiatriske symptomer, spastisk paraparese, ataksi

Forstyrrrelser i nevrotransmitter metabolisme

Se oversiktsartikkel om neurotransmitter monoamin forstyrrelser6

 • Skyldes forstyrrelser i molekyler som er involvert i synaptisk transmisjon; GABA, glutamat, glycin og monoaminer (dopamin, adrenalin og noradrenalin)
 • Bevegelsesforstyrrelser/motoriske symptomer er ofte dominerende og har ofte døgnfluktuasjoner
  • dystoni, parkinsonisme, okulogyr krise, atypiske anfall, spastisitet (uforklart "rar" CP), hypotoni
 • Psykiatriske symptomer
 • Evt andre: ataksi, kognitiv svikt, epilepsi, autonome symptomer, CNS inflammasjon
 • Døgnfluktuasjoner av motoriske symptomer med forverring utover dagen
 • Diagnosen baserer seg på analyse av nevrotransmittere i CSF, evt gentester (se under)

Metall lagringsforstyrrelser

 • Omfatter Wilsons sykdom (kopper metabolisme), NBIA (neurodegeneration with brain iron accumulation) slik som neuroferritinopati, aceruloplasminemi, PANK2-assosiert neurodegenerasjon mfl. 
 • Kjennetegnes av metallnedfelling i basalganglier som er syndlig på MR 
 • Presenterer seg som bevegelsesforstyrrelse

Supplerende undersøkelser

 • Øyeundersøkelse
 • Audiometri
 • Ultralyd abdomen
 • Nevrografi/EMG
 • MR 
 • Metabolsk screening av blod og urin og evt CSF
  • Seksjon for biokjemisk genetikk (SBG) er Nasjonalt kompetansesenter for biokjemisk utredning av medfødte stoffskiftesykdommer. link til labremisse og info om SBG
   Adresse: Klinikk for diagnostikk og intervensjon. Avdeling for medisinsk biokjemi - Rikshospitalet. Seksjon for biokjemisk genetikk. Postboks 4950. Nydalen 0424 Oslo. Tlf. 23 07 10 48/71053 Faks. 23 07 10 80. 
 • Blodprøver og evt CSF for enzymanalyser kan også sendes til Salgrenska universitetssjukehus Mølndal. Link til lab remisse
 • Gentester: enkelltgener, evt Metabolsk genpanel. Link til kontakt tlf og lab remisse OUS

Behandling

Man har pr i dag ingen fullstendig helbredende behandling for disse sykdommene. Symptomatisk og lindrende behandling er viktig.

Levodopa med karbidopa (Sinemet® eller Madopar®) mtp doparesponsiv dystoni bør forsøkes hos alle med debut av dystoni før 30 års alder.

For enkelte av sykdommene er eller kan en eller flere av følgende behandlingsformer være aktuelle

 1. Reduksjon av de skadelige avleiringsstoffene gjennom diett eller medikamenter.
 2. Enzymreplasseringsterapi, ERT (for eksempel ved Fabrys, Gauchers og Pompes sykdom)
 3. Genterapi (innføring av normale erstatningsgen for å normalisere enzymproduksjonen)
 4. Benmargstransplantasjon (innføring av friske benmargsceller fra en donor i blodbanen for å produsere det manglende enzymet).
 5. Andre former for tilførsel av ”friske” celler, såkalte stamceller, er under utvikling

 Kilder

Referanser

 1. Lee KN, Uhlmann W, Hipp L, Quinonez SC. The diagnosis of inborn errors of metabolism in previously undiagnosed adults referred for medical genetics evaluation. Mol Genet Metab Rep. 2020 Oct 1;25:100653. doi: 10.1016/j.ymgmr.2020.100653. PMID: 33072517; PMCID: PMC7549142.
 2. Kölker S1, et al. The phenotypic spectrum of organic acidurias and urea cycle disorders. Part 1: the initial presentation. J Inherit Metab Dis. 2015. pmid:25875215 PubMed
 3. Deschamps R, Savatovsky J, Vignal C, Fisselier M, Imbard A, Wolf B, Procter M, Gout O. Adult-onset biotinidase deficiency: two individuals with severe, but reversible optic neuropathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Sep;89(9):1009-1010. PMID: 29025919 PubMed
 4. Braakman HMH, Engelen M, Nicolai J, Willemsen MAAP. Stroke mimics add to the phenotypic spectrum of GLUT1 deficiency syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Jun;89(6):668-670. PMID: 28951496 PubMed
 5. Stergachis AB, Mogensen KM, Khoury CC, Lin AP, Peake RW, Baker JJ, Barkoudah E, Sahai I, Sweetser DA, Berry GT, Krier JB. A retrospective study of adult patients with noncirrhotic hyperammonemia. J Inherit Metab Dis. 2020 Jul 26. doi: 10.1002/jimd.12292. Epub ahead of print. PMID: 32713002. PubMed
 6. Kuster A1, Arnoux JB2, Barth M3, Lamireau D4, Houcinat N4, Goizet C4, Doray B5, Gobin S6, Schiff M7, Cano A8, Amsallem D9, Barnerias C10, Chaumette B11, Plaze M11, Slama A12, Ioos C13, Desguerre I10, Lebre AS14, de Lonlay P2, Christa L15; . Diagnostic approach to neurotransmitter monoamine disorders: experience from clinical, biochemical, and genetic profiles. J Inherit Metab Dis. 2017. pmid:28924877 PubMed
 7. Reid ES, Papandreou A, Drury S, Boustred C, Yue WW, Wedatilake Y, Beesley C, Jacques TS, Anderson G, Abulhoul L, Broomfield A, Cleary M, Grunewald S, Varadkar SM, Lench N, Rahman S, Gissen P, Clayton PT, Mills PB. Advantages and pitfalls of an extended gene panel for investigating complex neurometabolic phenotypes. Brain. 2016 Sep 6 . pmid:27604308 PubMed
 8. Kheder A, Scott C, Olpin S, Hadjivassiliou M. Niemann-Pick type C: a potentially treatable disorder?. Pract Neurol 2013; 13: 382-5. pmid:23906593 PubMed
 9. Sedel F, Chabrol B, Audoin B, Kaphan E, Tranchant C, Burzykowski T, Tourbah A, Vanier MT, Galanaud D. Normalisation of brain spectroscopy findings in Niemann-Pick disease type C patients treated with miglustat. J Neurol. 2016 May;263(5):927-36 . pmid:26984608 PubMed
 10. Kevelam SH, Neeleman RA, Waisfisz Q, Friesema EC, Langendonk JG, van der Knaap MS. Acute intermittent porphyria-related leukoencephalopathy. Neurology. 2016 Sep 20;87(12):1258-65 . pmid:27558376 PubMed
 11. Tollåli G, Nielsen EW, Brekke O-L. Akutt intermitterende porfyri. Tidsskr Nor Laegeforen 2002; 122: 1102-5.
 12. Pischik E, Kauppinen R. An update of clinical management of acute intermittent porphyria. Appl Clin Genet. 2015. PMID: 26366103 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.