Septisk encefalopati

Kort om

Se oversiktsartikler (2020)1 og (2018)2

Septisk encefalopati er den vanligste formen for encefalopati i intensivavdelinger og finnes hos 50–70% av septiske pasienter. Tilstanden kan definers som er diffus hjernedysfunksjon som oppstår hos pasienter med sepsis uten holdepunkt for intrakraniell infeksjon, og/eller metabolske forstyrrelser som ikke er relatert til den infeksiøse prosessen. Patofysiologien er dårlig forstått, kan skyldes en kombinasjon av CNS dysfunksjon pga endret metabolisme og endret regulering av celle signalisering pga inflammatoriske mediatorer og bakterietoksiner.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Symptomene kan varierer fra mild forvirring og desorientering til redusert bevissthet, og koma. Noen pasienter har rigiditet, tremor og epileptiske anfall. Diagnostikken er ofte komplisert pga bruk av sedativa og andre systemiske forstyrrelser, som lever- og nyresvikt, hypoglykemi, eller alvorlig hypoksemi. Fokale nevrologiske utfall som hemiparese, afasi, eller hjernenervepareser er sjeldent og tilsier diagnostikk mtp andre nevrologiske komplikasjoner. 

Supplerende undersøkelser

MR caput er normal eller viser uspesifikk patologi (iskemiske lesjoner, hvit substans patologi på FLAIR sekvenser, blødninger etc).
CSF er normal.
EEG viser ofte langsom bakgrunnsaktivitet.
Høye verdier av S100 beta og neuron-specific enolase (NSE) har i noen studier vist assosiasjon med septisk encefalopati3

Differensialdiagnoser

 • Sederende og analgetiske medikamenter: Effekten av disse kan vare i flere dager etter seponering pga organsvikt og metabolske forstyrrelser.
 • Primær CNS sykdom (slag, meningitt, status epileptikus, fett emboli syndrom, autoimmun encefalitt, vaskulitt, thrombotisk mikroangiopati, anoxisk hjerneskade)
 • Systemisk inflammatorisk respons syndrom (SIRS) forekommer hos opptil 50% av de som får intensivbehandling pga infeksjon, brannskader, traume eller kirurgi. Tilstanden er assosiert med organ dysfunksjon, hypotensjon, hypoperfusjon, laktacidose, oliguri og endret mental status.
 • Intensivpasienter kan ha flere tilstander samtidig, og septisk encefalopati kan være ledsaget av critical illness nevropati/myopati
 • Andre differensialdiagnoser er hepatisk-, renal, hypoksisk-ischemisk-, eller kardiovaskulære encefalopatier, delir og metabolske forstyrrelser
 • Wernicke Les mer
 • Antibiotika assossiert encefalopati. Les mer

Behandling

Spesifikk behandling finnes ikke. Behandle underliggende sykdom og opprettholde adekvat perfusjonstrykk og forebygge hypoksi og hyperkapni.

Prognose

Prognosen avhenger av utløsende tilstand og evt organsvikt. Tilstanden er potensielt reversibel4, men milde til moderate nevrologiske symptomer, som hukommelsesvansker, depresjon, angst, eller kognitive vansker kan vedvare hos opptil 40% av pasientene etter utskrivelse fra sykehus.

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

Referanser

 1. Esen F, Orhun G, Özcan PE, Brenes Bastos AR, Tüzün E. Diagnosing acute brain dysfunction due to sepsis.. Neurol Sci 2020; Jan;41(1): 25-33. pmid:31520167 PubMed
 2. Robba C, Crippa IA, Taccone FS. Septic Encephalopathy. Curr Neurol Neurosci Rep. 2018. pmid:30280261 PubMed
 3. Zenaide PV, Gusmao-Flores D. Biomarkers in septic encephalopathy: a systematic review of clinical studies. Rev Bras Ter Intensiva 2013; 25: 56-62. PMID: 23887761 PubMed
 4. Widmann CN, Heneka MT. Long-term cerebral consequences of sepsis. Lancet Neurol. 2014 Jun;13(6):630-6. pmid:24849863 PubMed
 5. Pytel P, Alexander JJ. Pathogenesis of septic encephalopathy. Curr Opin Neurol 2009; 22: 283-7. PMID: 19387342 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.