Indremedisinske tilstander og nevrologi

Leversvikt

Link til eget kapittel om hepatisk encefalopati

Nyresvikt

Se oversikt over mulige årsaker til nevrologisk tilsyn på nyreposten1.

Formel for beregning av Kreatininclearance ml/min: 140- alder/kreatinin x vekt (kg) x 1,23. Korreksjon: x 0,85 hvis kvinne.

Uremisk encefalopati kan komme ved akutt eller kronisk nyresvikt når GFR er under 10% av normalt nivå. Gir økende døsighet, forvirring, myoklonus (raske muskelrykninger), asterixis (rask korrigering av stilling, feks når armene holdes ut - en form for negativ myoklonus), tremor, epileptiske anfall og koma. Reverseres ved dialyse eller transplantasjon, som imidlertid kan gi egne nevrologisk komplikasjoner. Kronisk nyresvikt kan også gi myopati og nevropati og demens.

Dialyse med moderne teknikker gir svært sjelden nevrologisk komplikasjoner, men flg kan sees

 • "disequilibrium syndrom" (cerebralt ødem trigget av raskere fall i osmolalitet i serum enn i CNS)
  • etter første dialyse ved alvorlig nyresvikt; kvalme, desorientering, hodepine, hypertension, tremor, anfall, synkope. Går oftest over ila timer eller dager
 • Dialyse demens
  • progressiv fatal encefalopati - svært sjelden
 • Subdurale hematomer
 • Tiamin mangel (Wernicke). Les mer
 • Posterior reversibel encefalopati syndrom (PRES) Les mer.
 • Cerebral vene trombose. Les mer
 • Pontin myelinolyse. Les mer
 • Anterior iskemisk optikus nevropati
 • Perifere nevropatier

Nyretransplantasjon kan gi nevrologiske symptomer som følge av

 • bivirkninger av ciclosporin og andre immunsuppressiva (tremor, ataksi, nevropati, epileptiske anfall, PRES)
 • avstøtningsencefalopati (hodepine, konfusjon, kramper), kan oppstå innen 3 mnd etter transplantasjon.
 • opportunistiske infeksjoner pga immunsuppressiva

Se oversiktsartikkel om nevrologiske komplikasjoner til dialyse og nyretransplantasjon2.

Epileptiske anfall ved nyresvikt kan behandles med valproat (Orfiril®) eller fenobarbital. Unngå fenytoin og fosfenytoin pga problemer med kinetikk.
Typiske årsaker til epileptiske anfall hos nyrepasienter: Progressiv uremisk encefalopati, dialyse disekvilibrium syndrom, medikamenter, plutselig blodtrykksfall, hypertensiv encefalopati, slag, aluminium intoks, elektrolyttforstyrrelser, erytropoietin, PRES, subduralt hematom, hypo/hyperglykemi, infeksjoner (CMV)1.

AV fistel kan gi iskjemisk monomelisk nevropati. Fistelen må da stenges umiddelbart1.

Cystinuri manifesteres vanligvis med nyrestein og nyresvikt, men kan presenteres som ataksi, bakstrengsfenomener, kognitiv svikt, pyramidebanetegn og ekstrapyramidale symptomer. Autosomal reccesiv arv ofte SLC3A1 eller SLC7A9 gen mutasjon3.

Hyponatremi

Link til eget kapittel om hyponatremi

Hypernatremi

Hypernatremia er definert som plasma natrium konsentration of >145 mmol/L (145 mEq/L). Alvorlig hypernatremi, definert som plasma konsentrasjon >158 mmol/L (158 mEq/L) kan gi alvorlige symptomer; hyperthermi, delir, epileptiske anfall, koma, intrakraniell blødning (pga skrumping av hjernen), og krever rask behandling.
Se elektrolyttveileder

Årsaker

 • Væsketap renalt
  • osmotisk diurese (pga hyperglykemi, diuretika, mannitol, korreksjon av urinveisobstr.)
  • diabetes insipidus (mangler ADH → store urinmengder): pga CNS patologi, evt nefrogen årsak.
 • Væsketap ikke-renalt
  • diare, svette/fysisk aktivitet, brannskader
 • Manglende væskeinntak, feks pga konfusjon/koma
 • Økt saltinntak
 • Økt mineralokortikoid nivå
  • cushing
  • hyperaldosteronisme

Behandling

Kontakt indremedisiner. Diabetes insipidus behandles med Minirin.
Evt erstatte væsketap hvis stort underskudd. Se elektrolyttveileder

Andre elektrolyttforstyrrelser

Se elektrolyttveileder og veileder i endokrinologi

  Årsaker Nevrologiske effekter
Hypokalemi tap via tarm, alkalose, diuretika, hyperaldosteronisme pareser, rhabdomyolyse
Hyperkalemi akutt nyresvikt, acidose, Addisons sykdom pareser, parestesier
Hypokalsemi hypoparathyreoidisme, vitamin D mangel, nyresvikt parestesier, tetanus, krampeanfall, chorea, parkinsonisme
Hyperkalsemi hyperparathyreoidisme, skjelettmetastaser, myelom, sarkoidose treghet, døsighet, depresjon, pareser
Hypomagnesemi diettmangel, malabsorbsjon, alkoholisme pareser, tremor, tetanus, krampeanfall,
Hypermagnesemi magnesiuminfusjon ved eklampsi eller nyresvikt pareser, døsighet, konfusjon

Wernicke-tiaminmangel

Link til eget kapittel om Wernicke.

Vit B12 mangel

Se Norske retningslinjer (Legeforeningen) for utredning og behandling av vitamin B12 mangel hos voksne

De klassiske nevrologiske manifestasjonene ved vitamin B12 (kobalaminmangel) er myelopati (med dominerende bakstrengsaffeksjon), polynevropati, optikus atrofi og kognitiv svikt - alene eller i kombinasjon. Nevrologisk symptomer kan oppstå før anemi og makrocytose.
Mangelen kan skyldes manglende absorbsjon (perniciøs anemi-mangel på intrinsic factor) eller dietær mangel. N2O inhalasjon kan gi B12 mangel og nevrotoksisitet4. Årsaksutredning anbefales ved dokumentert B12 mangel

Diagnosen

Se utredningalgoritmer i norske retningslinjer 

 • s-kobalamin: standardprøve
  • Dersom verdien er over 300 pmol/L foreligger neppe vitamin B12 mangel. Ved lavere verdier kan måling av MMA og Hcy være nyttig
 • Metylmalonat (MMA)
  • Er økt ved vitamin B12 mangel. Sensitiviteten er høy, men spesifisiteten er diskutabel. Falske positive er vanlig ved nedsatt nyrefunksjon
 • Homocystein (Hcy)
  • Er økt ved vitamin B12 mangel. Sensitiviteten er høy, mens spesifisiteten er lav. Påvirkes av livsstilsfaktorer som røyking, alkoholinntak, kaffeforbruk. Falske positive er vanlige ved folatmangel, ved vitamin B6 mangel, og ved redusert nyrefunksjon

Behandling (fra NEL)

Se fin oversikt i Norske retningslinjer
Pasienter med både kliniske tegn og biokjemisk vitamin B12 mangel skal behandles med tilskudd av vitamin B12. Det er foreløpig uavklart om pasienter med lette biokjemiske tegn på vitamin B12 mangel skal behandles. Folinsyretilskudd kan forsterke nevrologiske manifestasjoner av vitamin B12 mangel5.

Det er beregnet at tre desiliter melk og tre osteskiver om dagen dekker dagsbehovet for vitamin B12. Under graviditet og amming er det særlig viktig å sørge for kobalamin-tilskudd for å unngå skader på barnet.

Medikamentell behandling: Ulike former for vitamin B12 kan brukes. Se RELIS kommentar

 • Ukomplisert vitamin B-12 mangel: peroral behandling6. Vitamin B12-tabletter 2 mg x 1 den første måneden. Vedlikeholdsbehandling 1 mg daglig
 • Ved alvorlig vitamin B12-mangel (nevrologiske eller andre kliniske symptomer der det haster å fylle opp vitamin B12-depotene) anbefales hydroksykobalamin 1 mg intramuskulært daglig i fem dager, så peroral behandling 2 mg x 1 i én måned, så vedlikeholdsbehandling 1 mg daglig 
 • Effekten av igangsatt peroral behandling med vitamin B12 bør følges opp etter ca. to uker og tre måneder, deretter årlig med kontroll av hemoglobin, erytrocyttstørrelse, vitamin B12 og eventuelt metylmalonat eller homocystein.
 • Pasienter som til nå har fått parenteral behandling kan settes direkte over på peroral vedlikeholdsbehandling. Hvis vedlikeholdsdosen ikke er tilstrekkelig, kan den økes til 2 mg daglig. I enkelte tilfeller, for eksempel ved alvorlig malabsorpsjon, kan det være nødvendig å gå over til parenteral behandling.
 • Se norske retningslinjer og norsk legemiddelhåndbok

Hyperhomocysteinemi

Moderat (30-100umol/L) eller alvorlig (>100 umol/L) hyperhomocysteinemi er en betydelig risikofaktor for tromboembolisme, og kan av og til lett behandles med kombinasjon av ulike B-vitaminer7.

Hypoglykemi

Hypoglykemi (plasmaglukose <2.8 mmol/L ) kan gi mange forskjellige symptomer:

 • Autonome symptomer: Hjertebank, svette, angst, uro, svakhet, sult
 • Hodepine, endret adferd, ustøhet, døsighet
 • Epileptiske anfall
 • TIA liknende anfall med hemiparese, afasia, og syndrom som kan likne basilaris trombose
 • Koma

Forskjellige årsaker: diabetes, andre endokrine, hyperinsulinemi mm

Behandles med intravenøs glukose 50% 5 ml. Gi først thiamin 100 mg hvis underernært eller mistanke om Wernicke.
Forsinket behandling kan gi varige sekvele med synlige lesjoner på CT og MR.

Thyroidea lidelser

Hypertyreose

Kan gi: Konfusjon, koma (tyreotoksisk krise), angst, psykose, depresjon, hodepine, chorea, tremor, hyperrefleksi, myopati, thyreotoksisk periodisk paralyse (trigges av fysisk akt og høyt karbohydratinntak)

Hypotyreose

Kan gi: Encefalopati, ataxi, høretap, andre hjernenerveutfall, karpal tunnel syndrom, sensorisk polynevropati

Hashimoto's encefalopati/steroid responsiv encefalopati

Link til eget kapittel om Hashimoto encefalopati

Kilder

Medlink. Best practice.

Referanser

 1. Kelly DM, Clarkson MR, Cronin S. Neurological consults on the renal unit. Pract Neurol. 2017 Apr;17(2):104-112 . pmid:28119379 PubMed
 2. Karunaratne K, Taube D, Khalil N, Perry R, Malhotra PA. Neurological complications of renal dialysis and transplantation.Pract Neurol. 2018 Apr;18(2):115-125. PMID: 29288211 PubMed
 3. Tohge R, Sakamoto S, Takahashi M. A case of cystinuria presenting with cerebellar ataxia and dementia. Pract Neurol. 2016 Aug;16(4):296-9 . pmid:26929440 PubMed
 4. Johnson K, Mikhail P, Kim MG, Bosco A, Huynh W. Recreational nitrous oxide-associated neurotoxicity. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Aug;89(8):897-898. PMID: 29367261 PubMed
 5. Reynolds EH. The risks of folic acid to the nervous system in vitamin B12 deficiency: rediscovered in the era of folic acid fortification policies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Dec;88(12):1097-1098. doi: 10.1136/jnnp-2017-316296. Epub 2017 Jun 8. No abstract available. PMID: 28596250 PubMed
 6. Haffner J, Hager HB, Iversen PO, Nyquist E. Injections to treat vitamin B12 deficiency are unnecessary. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Oct 30;138(17). PMID: 30378402 PubMed
 7. Lachmann RH, Briddon A. Homocysteine and methylmalonate: when should I measure them and what do they mean? . Pract Neurol. 2016 Aug;16(4):328-33 . pmid:27009309 PubMed
 8. Dobson R, Alvares D. The difficulties with vitamin B12. Pract Neurol. 2016 Mar 23. pii: practneurol-2015-001344 . pmid:27009308 PubMed
 9. Hartmann A1, Holdaas H, Os I, Hunderi OH, Hallan S, Widerøe TE, Svarstad E, Selvig K, Skjønsberg H, Toft . Staging and measurement of renal function in chronic renal conditions.. Tidsskr Nor Laegeforen. 2006; Apr 27;126(9):1198-200.: 1198-200.. pmid:16670740 PubMed
 10. Blair NF, Cremer PD, Tchan MC. Urea cycle disorders: a life-threatening yet treatable cause of metabolic encephalopathy in adults. Pract Neurol 2015; 15: 45-8. pmid:25125564 PubMed
 11. Wong JM1, Chandra M1, VanDeBogart R1, Lu B1, Yee AH2.. Clinical Reasoning: A 27-year-old man with rapidly progressive coma.. Neurology. 2015 ; Sep 1;85(9):. : e74-8. pmid:26324867 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.