Hyponatremi


Se elektrolyttveileder og nasjonal veileder i endokrinologi
Elektrolyttveilederen kan lastets ned som app (2017) (Appstore og Googleplay). Søk på "elektrolyttveilederen"

Kort om

 • Lett hyponatremi, definert som s-Na 130-136 mmol/L er vanlig
 • Moderat hyponatremi (120-129 mmol/L) kan være asymptomatisk eller gi lett kognitiv dysfunksion og falltendens
 • Alvorlig hyponatremi (<120 mmol/L) kan være asymptomatisk hvis gradvis innsatt, men kan presentere seg med livstruende hjerneødem, særlig hvis det har utviklet seg over kort tid.

Kliniske bilder

Ved alvorlig hyponatremi (<120 mmol/L) er det viktig å avklare om pasienten har symptomer på hjerneødem fordi det krever rask behandling og overvåking i regi av spesialist i indremedisin. Symptomer på hjerneødem er hodepine, kvalme, synsforstyrrelser, kramper, døsighet, forvirring, koma, epileptiske anfall.

Mindre dramatiske symptomer på hyponatremi kan være fatigue, tretthet, kvalme, ustøhet, muskelkramper, redusert oppmerksomhet og andre lette kognitive symptomer. Pasienter uten alvorlige symptomer på hjerneødem trenger ikke så rask behandling.

Årsaker

 • Overdreven vanndrikking eller iatrogen tilførsel (parenteral ernæring, glukose IV)
 • Dehydrering med kraftig svetting
 • Medikamenter (karbamazepin, oxkarbazepin, tiazider, SSRI, haloperidol, vinkristin, cyclophosphamide, NSAIDS)
 • Medisinske tilstander som gir vannretensjon; hypothyreoidisme, binyrebarksvikt (Addison), hjertesvikt, leversvikt, nyresvikt, alkoholisme
 • Postoperativ kvalme, smerte, stress (økt ADH sekresjon)
 • SIADH (syndrome of inappropriate ADH secretion) - pga neoplasmer (ektopisk produksjon) eller nevrologisk sykdom (meningitt og encefalitt, hodeskade, subaraknoidal blødning, slag, neuromyelitis optika, Guillain-Barre syndrom, akutt intermitterende porfyri)
 • Cerebralt salttap syndrom (CSWS- cerebral salt wasting syndrome) - skyldes cerebralt traume, tumor, subaraknoidal blødning eller hematom1

Utredning mtp årsak

 • Anamnese mtp underliggende årsak: - Medikamenter? - Økt væskeinntak? - Nevrologisk sykdom som kan gi SIADH eller CSWS? - Andre tilstander?
 • Prøver: osmolalitet i serum og urin, glukose, Na i urin, Kalium, Cl, kreatinin, leverprøver, TSH, T4
 • Finn ut pasientens hydreringsstatus (hypo-, hyper,- eller normovolemisk) med klinisk vurdering (hud og slimhinner, urinmengde)

SIADH eller CSWS?

 • Nevrologiske sykdommer kan føre til hyponatremi pga inadekvat ADH sekresjon (SIADH) eller cerebralt salttap syndrom (CSWS- cerebral salt wasting syndrome)
 • De er viktige å skille SIADH og CSWS fordi de behandles forskjellig2
 • Ved SIADH retineres vann, pasienten er normo- eller lett hypervolemisk. Hovedbehandling er væskerestriksjon. 
 • Ved CSWI skiller pasienten ut natrium, urinproduksjonen er høy og pasienten er dehydrert1. Hovedbehandling er tilførsel av væske og Na
 • Se nyttig skjema side 8 i elektrolyttveileder for å skille mellom SIADH og CSWS
 • Se oversiktsartikkel3

Behandling

 • Se elektrolyttveileder (bør håndteres av indremedisiner).
 • Hvor raskt kan man korrigere s-Na? 
  • korriger langsomt (via infusjonspumpe med beregning av dråpetakt). For rask korreksjon av alvorlig hyponatremi eller underkorreksjon av akutt hyponatremi med hjerneødem kan gi alvorlig nevrologisk skade. Les om sentral pontin myelinolyse (osmotisk demyeliniseringssyndrom)
   Ved samtidig korreksjon av hypokalemi vil s-Na kunne øke betydelig.
  • Hos asymptomatiske pasienter
   • Unngå >10 mmol/L økning i serum Na per døgn (0,4 mmol/L per time) og >18 mmol/L over 2 døgn.
   • Monitorer s-Na minst hver time ved alvorlig hyponatremi etter igangsatt behandling og hver 2.-12. time ved moderat hyponatremi time

Kilder

Referanser

 1. Cerdà-Esteve M, Cuadrado-Godia E, Chillaron JJ, Pont-Sunyer C, Cucurella G, Fernández M, Goday A, Cano-Pérez JF, Rodríguez-Campello A, Roquer J. Cerebral salt wasting syndrome: review. Eur J Intern Med 2008; 19(4): 249-54. PMID: 18471672 PubMed
 2. Tenny S, Thorell W. Cerebral Salt Wasting Syndrome. 2020 Jul 10. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 30521276. PubMed
 3. Cui H, He G, Yang S, Lv Y, Jiang Z, Gang X, Wang G. Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion and Cerebral Salt-Wasting Syndromes in Neurological Patients. Front Neurosci. 2019 Nov 8;13:1170. PMID: 31780881 PubMed
 4. Vaidya C, Ho W, Freda BJ. Management of hyponatremia: providing treatment and avoiding harm. Cleve Clin J Med 2010; 77(10): 715-26. PMID: 20889809 PubMed
 5. Freda BJ, Davidson MB, Hall PM. Evaluation of hyponatremia: a little physiology goes a long way. Cleve Clin J Med 2004; 71(8): 639-50 PMID: 15449759 PubMed
 6. Graziani G, Cucchiari D, Aroldi A, Angelini C, Gaetani P, Selmi C. Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone in traumatic brain injury: when tolvaptan becomes a life saving drug. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012; 83: 510-2. PMID: 22323742 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.