Migrene

Kort om

Migrene er en episodisk hodepineforstyrrelse som kjennetegnes av anfall med oftest unilateral hodepine av pulserende karakter, som ledsages av kvalme, foto- og fonofobi, og forverres ved fysisk anstrengelse1. Mange migrenepasienter har også spenningshodepine. Noen har migrene med aura. Se oversiktsartikkel (2017)2og konsesus ekspert uttalelse om diagnostikk og behandling (2021)1.

Forekomst

Prevalensen av aktiv migrene er 15% hos kvinner og 7% hos menn3. Migrene har stor innvirking på livskvalitet og medfører store kostnader for samfunnet

Patofysiologi

Det er mest sannsynlig at migrene er en nevrovaskulær sykdom, hvor genetisk disposisjon gjør hjernen hos personer med migrene mer mottakelig for en rekke endogene og eksogene triggerfaktorer. Migreneaura skyldes sannsynligvis en forbigående langsomt utbredende endret kortikal aktivitet typisk startende occipitalt, såkalt ”cortikal spreading depression”. Hodepinen skyldes sannsynligvis aktivering av nociceptorer i hjernehinner og cerebrale blodkar og sekundært økt smertefølsomhet i sentralnervesystemet.

Diagnostikk

Klinisk bilde

Migrene er en episodisk hodepinelidelse som kjennetegnes av anfall med oftest unilateral hodepine av pulserende karakter. Hodepinen kan ledsages av kvalme, foto- og fonofobi og forverres ved fysisk anstrengelse. De fleste får første anfall før 40 års alder. Det er en tendens til at anfallene blir mildere med alderen. Det er stor variasjon i intensitet. Mange pasienter med migrene har også hodepine av spenningstype.

Omtrent en tredjedel av personene med migrene har aura. Migreneaura er et reversibelt fokalt nevrologisk symptom som vanligvis utvikles gradvis over 5-20 minutter og varer under 60 minutter. Det vanligste er visuelle symptomer, nest vanligst er sensoriske og deretter påvirkning av språk. Det minst vanlige er symptomer fra hjernestammen (inkludert dysartri) og motorisk aura. Aura kan forekomme uten påfølgende hodepine.

Diagnosekriterier i følge ICHD-3 

Migrene uten aura

 • A. Minst fem attakker som oppfyller kriterium B-D.
 • B. Hodepine som varer 4-72 timer (ubehandlet eller ikke suksessfullt behandlet)
 • C. Hodepinen har minst to av følgende fire karakteristika:
  1. Unilateral
  2. Pulserende
  3. Moderat eller alvorlig smerteintensitet
  4. Blir verre av rutinemessig fysisk aktivitet
 • D. Minst en av følgende under anfallet:
  1. Kvalme og/eller oppkast
  2. Fotofobi og fonofobi
 • E. Ikke bedre forklart av andre ICHD-3 diagnoser

Migrene med typisk aura

 • A. Minst to episoder som oppfyller kriteriene B og C
 • B. En eller flere av følgende fullt reversible aurasymptomer:
  1. Visuell
  2. Sensorisk
  3. Tale og/eller språk
  4. Motorisk
  5. Hjernestamme
  6. Retinal
 • C. Minst tre av følgende seks karakteristika:
  1. Minst et aurasymptom som spres gradvis over minst 5 minutter
  2. To eller flere symptomer kommer etter hverandre
  3. Hvert aura symptom varer 5-60 minutter (1)
  4. Minst et aurasymptom er unilateralt (2)
  5. Minst ett aurasymptom er positivt (3)
  6. Auraen ledsages av eller etterfølges av hodepine innen 60 minutter
 • D. Ikke bedre forklart av andre ICHD-3 diagnoser
 1. Hvis tre ulike aurasymptomer kommer etter hverandre kan de til sammen vare inntil 3x60 minutter (dvs. 3 timer). Motorisk aura kan vare opptil 72 t
 2. Afasi regnes alltid som ensidig symptom
 3. Flimringer/lysblink, eller prikkinger i huden regnes som positive 

Migrene med hjernestammeaura 

Migrene med aura symptomer fra hjernestammen, men uten pareser. Tidligere kalt basilaris migrene. 

Diagnosekriterier: 

A. Attakker fyller kriteriene for migrene med typisk aura og kriterie B nedenfor
B. Aura med begge følgende:
C. minst to av følgende reversible hjernestammesymptomer:

a) dysartri
b) vertigo
c) tinnitus
d) redusert hørsel
e) diplopi
f) ataksi
g) redusert bevissthet

D. ingen motoriske eller retinale symptomer

Hemiplegisk migrene

Migreneauraen inkluderer pareser som kan skilles fra sensorisk svekkelse og som er helt reversible, som oftest ila 72 timer, men kan vare flere uker.

Diagnosekriterier: 

A. Attakker fyller kriteriene for migrene med typisk aura og kriterie B nedenfor
B. Aura med begge følgende:
C. Fullt reversible pareser
D. Fullt reversible visulle, sensoriske og/eller tale/språk forstyrrelser

Familiær og sporadisk form. 
Familiær form kan skyldes mutasjon i CACNA1A genet (koder for kalsium kanal), ATP1A2 genet (koder for a K/Na-ATPase) eller SCN1A genet (koder for natrium kanal).

Kronisk migrene

 • A. Hodepine (som ligner hodepine av spenningstype og/eller migrene) i minst 15 dager per måned i over 3 måneder og som oppfyller kriteriene B og C
 • B. Oppstår hos en pasient som har hatt minst fem anfall som oppfyller kriteriene B-D for migrene uten aura og/eller kriteriene B og C for migrene med aura
 • C. I minst 8 dager per måned i over 3 måneder oppfylles følgende:
  1. Kriterium C og D for migrene uten aura
  2. Kriterium B og D for migrene med aura
  3. Antatt av pasienten å være migrene fra starten og bedret av inntak av triptan eller ergotaminderivat
 • D. Ikke bedre forklart av andre ICHD-3 diagnoser

Status migrenosus

 • A. Ett hodepineattakk som oppfyller kriteriene B og C
 • B. Oppstår hos en pasient som har migrene uten aura og/eller migrene med aura og tidligere typiske attakk uten samme varighet og alvorlighet
 • C. Begge av følgende karakteristika:
  1. Varer over 72 timer
  2. Invalidiserende smerter og/eller ledsagende symptomer
 • D. Ikke bedre forklart av andre ICHD-3 diagnoser

Utredning

 • Diagnosen baseres på grundig anamnese, hodepinedagbok og detaljert nevrologisk undersøkelse. Se konsensus (2021)1, og medguideline med verktøy for diagnostikk (kalkulator) og behandling av migrene og hodepinedagbok.
 • Pasienter skal henvises til CT eller MR av hodet ved nevrologiske utfall utover velkjent aura, ved atypisk eller langvarig aura, debut av migrene hos en person over 40 år, når aurasymptomene bare er negative (f. eks hemianopsi uten flimring) eller markant forverring av frekvens, intensitet eller hodepinekarakter. MR av hodet og evt. MR/CT med angiografi kan utelukke andre årsaker til anfallsvis hodepine, som f. eks arteriovenøs malformasjon eller aneurisme. I studier er det oftere funnet små høyintense lesjoner i hvit substans på T2-vektede MR-serier hos migrenepasienter enn hos kontroller. Det er også funnet infarktliknende forandringer i lillehjernen hos kvinnelige migrenepasienter med aura. Så langt er det ikke påvist at funnene har klinisk betydning.
 • Genetisk testing kan være aktuelt ved hemiplegisk migrene: CACNA1, ATP1A2, eller SCN1A4. Se genetikkportalen

Differensialdiagnoser

SAB, TIA/slag, epilepsi, SDH, intrakranial hyper- eller hypotensjon, romoppfyllende prosess, meningitt, sekundære hodepiner. Se tabell med "røde flagg"1.

Behandling

Se oversiktsartikler (2015)5-6, og tabellarisk forslag fra konsensusekspertgruppe (2021)1.

Ikke medikamentell behandling

Migrene kan ikke kureres men bemestres. Det er generelt sparsomme holdepunkter for effekten av ikke-farmakologiske behandlinger ved migrene. Å informere om årsakene til migrene og mulighetene for behandling kan virke positivt hos noen. Det anbefales å ta pasient på alvor gjennom en grundig klinisk undersøkelse så pasienten føler seg trygg og ikke frykter at det feiler dem noe livstruende. Å identifisere og redusere mulige disponerende faktorer som f.eks. stress, depresjon og angst kan bedre symptomene. Utløsende faktorer kan være dårlig søvnmønster, uregelmessig matinntak og inntak av fødemidler som fremprovoserer hodepine, f. eks rødvin og visse oster. Men det finns ikke noen spesielle dietter som kan anbefalles. Det er uvanlig at sykdomen kan hindres kun ved å unngå mulige triggerfaktorer. Tvertimot kan det påvirke livet mer negativt enn migrenen å gjøre alt "riktig". Fysioterapi kan rettes mot instruksjon i korrekte arbeidsstillinger, holdningskorreksjon og instruksjon i aktive hjemmeøvelser. Fysisk trening og avspenningsøvelser kan ha effekt. Biofeedback-terapi7 og akupunktur8-9 har dokumentert effekt. Yoga som tilleggsbehandling ved migrene var overlegen medisinsk terapi alene i en indisk studie10. Komorbide sykdommer inkludert fedme, skal diagnostiseres og behandles. 

Medikamentell behandling

Anfallskuperende behandling

Se oversiktsartikler11-12.
Mange forskjellige medikamenter har effekt13. De virker best dersom de tas tidlig i anfallet. Alle typer bør begrenses til maksimalt 2-3 dager per uke for å unngå medikamentoverforbrukshodepine. Tablettformulering kan virke dårlig på grunn av oppkast eller dårlig ventrikkeltømning. Rektal, nasal, eller parenteral administrasjon gir sikrere virkning.
For å unngå unødvendig bruk av dyre og reseptbelagte triptaner bør legen foreslå å forsøke en billigere behandling først, f.eks. COX-hemmer (NSAIDs) eller paracetamol. Hvis analgetika ikke har fungert etter førti minutter kan pasienten ta et triptan som de også bør få resept på allerede ved første besøk. Om triptaner har blitt brukt tre anfall etter hverandre kan pasienten ta et triptan med en gang ved de neste anfallene. Pasienten har ofte bedre effekt av den medisinske behandlingen om den kombineres med ro og søvn.

NB! Enkle analgetika bør maksimalt brukes 14 dager per måned og kombinerte analgetika (eller analgetika i kombinasjon med triptaner) bør ikke tas mer enn 9 dager per måned for å unngå medikamentoverforbrukshodepine.

Enkle analgetika
Analgetikum Initial dose Resepttype
Acetylsalisylsyre (Aspirin® (N02B A01) 1000 mg Hvit
Paracetamol (Paracet®) 1000 mg Hvit
Ibuprofen (Ibux® (M01A E01)) 400-600 mg Hvit
Naproxen (Naproxen® (M01A E02)) 750 mg. Ved ytterligere behov 500 mg til Blå G43
Diclofenac (Cataflam® (M01A E02)) 50-100 mg Blå G43
Tolfenamsyre (Migea®) 200 mg Blå G43
Antiemetikum Initial dose Resepttype
Metoklopramid (Afipran® (A03F A01)) 20 mg Hvit

I følge metaanalyser fra Cochrane-samarbeidet er 1000 mg ASA like effektivt som sumatriptan14. Effekt er også dokumentert for 1000 mg paracetamol selv om effekten er mindre enn for andre analgetika15. Antiemetika kan være nyttig fordi kvalmen hos enkelte er et vel så stort problem som smertene. Pasienten kan ta 20 mg metoklopramid suppositorium eller 10-20 mg tablett peroralt eller 20 mg domperidon (sistnevnte gis særlig til unge pga. mindre risiko for ekstrapyramidale bivirkninger).

Triptaner
Effekt:

Triptaner (serotoninreseptoragonister - spesifikke migrenemidler) er de mest effektive midlene ved moderate og sterke anfall. De ulike typene triptaner er generelt likeverdige mtp. effekt og bivirkninger16, men det kan være betydelig forskjell på hvor godt den enkelte pasient responderer17. Subkutant sumatriptan har effekt hos 80% etter to timer.

Praktisk bruk:

Pasienter som ikke har effekt av et triptan kan ha effekt av et annet, og de kan derfor gjerne få resept på flere ulike triptaner (f.eks en tablett og en nesespray). Hvor lang tid det tar før effekten kommer, varierer mellom ulike triptaner og mellom ulike anfall hos den enkelte. Ved mangelfull effekt oppnår man ingenting ved å gjenta dosen etter 1-2 timer, ved neste anfall bør man heller øke dosen, endre administrasjonsform, eller forsøke et annet triptan. Et typisk problem ved behandling av migreneanfall er tilbakefall av verre hodepine innen 24 timer etter at smertefrihet er oppnådd med et medikament. En dose til med triptan er effektivt i de fleste tilfeller der pasienten hadde effekt av den første dosen. Residiv av migrenen kan også behandles med NSAIDs. Triptan kombinert med NSAIDs reduserer tilbakefallsraten18. Før effekt av triptaner kan utelukkes bør pasienten ha forsøkt tre ulike triptaner, hver på tre ulike anfall. Nesespray og subkutane injeksjoner virker hurtigere enn tabletter. Det er ikke evidens for at smeltetabletter eller hurtig oppløsende tabletter virker fortere enn vanlige tabletter. Alle perorale behandlinger må passere ventrikkelen for å tas opp, dvs. de absorberes ikke i munnslimhinnen. Triptaner bør tas tidlig i anfallet, fordi de da fungerer bedre. Pasienten bør være informert om at et triptan kan fungere også sent i anfallet, hvis han/hun ikke rakk å ta det tidlig. Alle triptaner kan skrives på blå resept med refusjonskode G43.

Forsiktighetsregler:

Triptaner skal aldri tas under aurafasen, da de ikke er effektive her, og det øker risikoen for at auraen utvikles til et hjerneinfarkt19. En strategi der de kun tas tidlig kan føre til medikamentoverforbrukshodepine. Det er viktig at pasienten kan skille mellom migrene og hodepine av spenningstype for å unngå overforbruk av triptaner. Triptaner skal maksimalt tas 9 dager pr måned, og bør brukes sjeldnere om pasienten bruker paracetamol eller NSAIDs samme måned.

Bivirkninger:

Vanlige bivirkninger av triptaner er en trykkende fornemmelse i brystet, kvalme, distale parestesier, svimmelhet og tretthet

Kontraindikasjoner: 

Samtidig behandling med MAO-hemmere øker risikoen for serotonergt syndrom. Kontraindikasjoner er koronarsykdom, gjennomgått hjerneslag, dårlig kontrollert hypertensjon, perifere vaskulære lidelser og graviditet20(se eget dokument om medikamenter mot migrene under svangerskap og amming).
Bruken av triptaner ved hemiplegisk migrene (HM) er diskutert, og de har vært og er kontraindisert; Pasienter med HM har derfor blitt ekskludert fra kliniske studier. Et medikament som kan stoppe de langvarige og plagsomme aurasymptomene er etterspurt. Flere legemidler kan være kandidater for mulig bruk i klinisk praksis, men deres effekt og sikkerhetsprofiler gjenstår å bevises21-22.

Triptan Formulering og dose Kommentar
Almotriptan (Almogran® (N02 C05)) Tablett 12,5 mg Muligens færre bivirkninger enn sumatriptan. Maks 25 mg per dag
Eletriptan (Relpax® (N02 C06)) Tablett 40 mg 80 mg tillatt hvis 40 mg ikke er effektivt
Frovatriptan (Migard® (N02 C07)) Tablett 2,5 mg Lenger halveringstid enn de øvrige og kan derfor vurderes som perimenstruell profylakse23
Naratriptan (Naramig® (N02C C02)) Tablett 2,5 mg Mindre effekt enn sumatriptan. Maks 5 mg per dag
Rizatriptan (Maxalt® (N02 C04)) Tablett 5 mg eller 10 mg
Smeltetablett 10 mg
5 mg ved behandling med propranolol. Maksimalt 20 mg per dag
10 mg tabletter er det rimeligste alternativet
Sumatriptan (Sumatriptan® (N02C C01)) eller (Imigran® (N02C C01)) Tablett 50 mg eller 100 mg. Maksimalt 300 mg/døgn. Minst to timer mellom dosene.
Nesespray 10-20 mg. Maksimalt 40 mg/døgn.
Stikkpiller 25 mg. Maksimalt 50 mg/døgn.
Sprøyte 6 mg. Maksimalt 12 mg per døgn. Minst 1 time mellom.
Zolmitriptan (Zomig® (N02C C03)) Tabletter 2,5 mg eller 5 mg
Smeltetablett 2,5 mg
Nesespray 5 mg.
Maks 10 mg per dag

 

Kraftige anfall hos inneliggende pasienter

Se oversiktsartikkel11.

Medikament Dose Kommentar
Sumatriptan (Sumatriptan® (N02C C01)) eller (Imigran® (N02C C01)) 6 mg sc. Maksimalt 12 mg per døgn. Minst 1 time mellom Hvis det ikke allerede er prøvd
Metoklopramid (Afipran® (A03F A01)) ? 10 mg iv En metaanalyse fra 200424 viste effekt men to nyere RCTer viste ikke effekt2526
Acetylsalisylsyre (Aspirin® (N02B A01) 1000 mg iv  
Ketorolac (Toradol® 10-30 mg im eller iv (evt gjentatt hver 4.-6. time, maks 60 mg i døgnet)25 Har effekt (høy evidens27), men bare en av fem responderer innen en time i en studie26
Levopromazin (Nozinan®) 12,5-25 mg im
10 mg iv over 3-4 min
Obs hypotensjon, dystoni
Prochlorperazin (Stemetil®) 3-4 tabletter a 5 mg som engangsdose Fungerer signifikant bedre enn hydromorphon ved intravenøs behandling av akutt migrene28.
Dihydroergotamin IV (Dihydergot) (ikke markedsført) 2 mg nesespray eller supp. Kan virke godt ved kraftige langvarige anfall, må forbehandles med antiemetika. Se prosedyre

Behandling av langvarig migreneanfall og status migrenosus

Status migrenosus er migrenehodepine som har vart over tre døgn. Annen alvorlig sekundær hodepine må utelukkes. Pasienten må bli bragt til et sted med dempet belysning og ro. Prøv eventuelt vanlig anfallsbehandling som skissert over, med antiemetika og iv hydrering dersom pasienten har kastet opp mye og ikke fått i seg væske. Steroider17,29: 50-100mg prednisolon eller 10mg dexamethasone, ev methylprednisolon (Solu-Medrol®) 40–80 mg iv gjentatt hver 6. time inntil 4 ganger. 

En ny placebo-kontrollert studie på pasienter med migreneanfall innlagt i akuttmottaket viste effekt av lokalbedøvelse av occipitalisnerven etter 30 minutter i forhold til injeksjon av saltvann30.

Forebyggende behandling

(Se nyttige pasientinformasjoner om hvert enkelt medikament)

Forebyggende medikamentell behandling bør overveies ved høy anfallsfrekvens (2-3 per måned som går ut over funksjonsevnen) tross ikke-medikamentelle tiltak, kraftige anfall som responderer dårlig på anfallsbehandling, bivirkninger av akuttbehandling, hyppige eller meget langvarige tilfeller av aura, eller at pasienten ber om det. Omtrent hver fjerde person med migrene trenger forebyggende behandling, men bare ca. hver tiende bruker det. Beslutningen om å starte profylaktisk behandling må diskuteres nøye med hver enkelt pasient. Effektene av medikamentene, potensielle bivirkninger, og interaksjoner med andre medikamenter må vurderes. Det kan også finnes annen nytte i tillegg med de vanligste medikamentene, for eksempel ved annen smerte, søvnvansker, overvekt, depresjon etc. Målet er reduksjon i frekvens, intensitet og varighet av anfallene, ikke nødvendigvis fullstendig anfallsfrihet. Profylaktisk behandling anses generelt som suksessfullt, hvis hyppigheten eller styrken av migrenen i hvert fall halveres uten at det forekommer for sjenerende bivirkninger17. Medisinoverforbruk kan gjerne saneres før oppstart av forebyggende behandling. Man skal bruke langsom opptitrering for å minimere bivirkninger. Hodepinekalender bør benyttes for å dokumentere effekten. Utprøving med adekvate doser bør vare i minst 2-3 måneder. Dersom behandlingen er effektiv kan det likevel være klokt å seponere etter ca. 6 måneder for å vurdere om behovet fortsatt er til stede.

Følgende medikamenter har best dokumentert effekt17,31

Betablokkere uten egenstimulerende effekt; (Metoprolol® (C07A B02)) (Selo-Zok® (C07A B02)) og propranolol (Propranolol®), (kan søke registreringsfritak på Propal Retard®). Mål BT, puls og ta EKG før oppstart.
Dosering: Metoprolol depot 50 mg x 1 i en uke, deretter 50 mg x 2, eventuelt økende til 150 mg/døgn ved manglende effekt. Propranolol depotkapsler 80 mg x 1, økende med en ukes intervall til maksimalt 240 mg x 1. Når behandlingen trappes ned skal dette gjøres over minst 1-3 uker. 
Bivirkninger omfatter blant annet tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk form og kalde ekstremiteter. Pasientinfo om Metroprolol og pasientinfo om Propanolol

Kandesartan (Atacand® (C09C A06)) er en angiotensin II-reseptorantagonist. En studie har vist at kandesartan var like effektivt som betablokker (propranolol)32. Følg blodtrykk og puls. Nyre- og leverfunksjon bør kontrolleres før behandlingsstart.
Doseringen: 8 mg x 1 i en uke, så 16 mg x 1.
Hvit resept. Søk evt. individuell refusjon. Link til søknadsskjema. Pasientinfo om Kandesartan

Topiramat (Topimax® (N03A X11)) er effektiv som forebyggende behandling mot migrene33.
Dosering: Langsom opptrapping fra 25 mg x 1 stigende med 25 mg med 14 dagers mellomrom til 100 mg daglig fordelt på to doser.
Bivirkninger kan være parestesier, sedasjon, svimmelhet, vekttap, nyresten og diverse kognitive bivirkninger.
Blå resept.

Valproat (Orfiril® (N03A G01)) skal ikke benyttes av kvinner i fertil alder. Effekt sammenlignbar med betablokkere34. Kan gi økt ASAT, ALAT, ALP, bilirubin og forlenget protrombintid. Bruk av valproat kan føre til lever- og pankreasskade, og er fosterskadelig. Før oppstart, før kirurgi og ved økt blødningstendens må det tas blodprøver.
Dosering: Opptrapping til en døgndose på 500-1200 mg (unntaksvis opp til 1800 mg) av depotformulering.
Bivirkninger omfatter dyspepsi, tremor, vektøkning, hårtap, leverpåvirkning og trombocytopeni. Teratogenisitet og utvikling av polycystiske ovarier bidrar til at valproat er kontraindisert hos fertile kvinner.
Hvit resept. Søk individuell refusjon, dette kan gjøres av fastlegen, men det innvilges kun om pasienten ikke har effekt av eller ikke tåler betablokkere. Link til søknadsskjema. Pasientinfo om Valproat

Flunarizin (Sibelium® (N07C A03)) er en kalsiumkanalblokker.
Dosering: Start med en kveldsdose på 5-10 mg. Ved god effekt kan man redusere fra hver kveld til fem kvelder i uken.
Bivirkninger omfatter blant annet døsighet, tretthet, vektøkning, depresjon og demaskering av latent Parkinsons sykdom. Forsiktighet med bilkjøring. Ikke markedsført i Norge. Link til søknad om godkjenningsfritak. Pasientinfo om Flunarizin

Følgende medikamenter har mindre dokumentert effekt:

Amitriptylin (Sarotex®) virker ved å redusere anfallsfrekvens17. Brukes i langsomt opptrappende doser (10 mg hver uke) inntil en kveldsdose på høyst 100 mg eller lavere ved bivirkninger. Vanlig vedlikeholdsdose er 20-50 mg. Hele dosen skal tas 2 timer før leggetid. Amitriptylin er velegnet om pasienten samtidig lider av hyppig hodepine av spenningstype. Blå resept. Vilkår: smerteregistrering (hodepinekalender). Pasientinfo om Amitriptylin

Karbamazepin og levetiracetam er signifikant bedre enn placebo35. Pasientinfo om Karbamazepin

Venlafaxin depotkapsel 75-150 mg har vist effekt som migreneprofylakse36. Pasientinfo om Venlafaxin.

Lisinopril kan forsøkes med økende doser til 20 mg x 1. Pasientinfo om Lisinopril

Simvastatin 20 mg x 2 pluss vitamin D3 1000 IU x 2 har vist forebyggende effekt hos voksne med episodisk migrene i en RCT med 57 pasienter37.

Magnesium og vitamin B12 kan prøves som sistevalg.

Barn og unge: I en randomisert placebokontrollert studie fra 2016 ble det ikke påvist effekt, og betydelige bivirknigner av amytriptylin og topiramat hos barn og unge opptil 17 år38

Hemiplegisk migrene: Siden hemiplegisk migrene er en sjelden tilstand, er det ingen randomiserte kontrollerte studier, og bevisene for profylaktisk behandling er svake. Acetazolamide (forslagvis 250 mg x 2 som ved behov trappes opp forsiktig) og verapamil (forslagvis 120 mg x 2 som ved behov trappes opp forsiktig under EKG-kontroll til høyst 960 mg) er to kandidater som er foreslått basert på kasuistikker39.

Monoklonale antistoffer mot CGRP

Betydningen av calcitonin gen-relatert peptid (CGRP) i migrenepatofysiologien er godt kjent. CGRP er et nevropeptid som modulerer nociseptiv signalering og en vasodilatator assosiert til migrenens patofysiologi. Det er derfor logisk at monoklonale antistoffer mot CGRP eller dets receptorer har vist å kunne redusere antall dager med migrene både ved episodisk og kronisk  migrene40-41

Praktisk gjennomføring:

 1. Verifiser at pasienten oppfyller kriterier for å behandles med CGRP antistoffer (MABs). Pasienten skal:
  a) tilfredsstille kriteriene for kronisk migrene i henhold til den internasjonale hodepineklassifikasjonen (ICHD-3).
  b) ha forsøkt medikamentsanering dersom det foreligger MOH (medikamentoverforbrukshodepine).
  c) ha forsøkt minst 3 ulike klasser av forebyggende medisiner uten tilstrekkelig effekt eller med bivirkninger
  Betablokker med ATC-kode C07AB02 (metoprolol), C07AB03 (atenolol) eller C07AA05 (propranolol)
  Angiotensin II-reseptorantagonist med ATC-kode C09CA06 eller C09DA06 (kandesartan)
  ACE-hemmer med ATC-kode C09AA03 eller C09BA03 (lisinopril)
  Kalsiumkanalblokker med ATC-kode N07CA03 (flunarizin)
  Antiepileptika med ATC-kode N03AG01 (valproat) eller N03AX11 (topiramat)
  Antidepressiva med ATC-kode N06AA09 (amitriptylin) eller N06AX16 (venlafaksin)
  Perifert virkende muskelrelakserende med ATC-kode M03AX01 (botulinumtoksin A)
 2. Dokumenter overnevnte i journal. I tillegg skal man dokumentere hodepinefrekvens fra baseline-dagbok før behandling, dvs frekvens av all hodepine, frekvens av migrene og av all medikamentbruk. Registrer i tillegg gjerne påvirkning av funksjonsevne med relevant instrument f.eks MIDAS, HIT-6 eller HURT42.
 3. Søknad HELFO om individuell refusjon kan kun sendes inn via tjenesteportalen for helseaktører. Fra 1.mai 2021 er dette det eneste gyldige søknadsformatet og må sendes av spesialist i nevrologi eller lege ved et offentlig sykehus samt spesialist i barnesykdommer (for barn under 18.år)
 4. Realitetsorienter pasienten om forventet effekt og informer om eventuelle bivirkninger.
 5. Instruer pasienten i teknikk for injeksjon som gjerne kan startes hos lege eller delegert sykepleier. Injiseres i lår, abdomen eller overarm.
 6. Pasienten tar deretter injeksjonene hjemme i lår eller abdomen (ikke i overarm hvis den ikke settes av annen person) slik: erenumab (Aimovig penn) hver 4. uke, galcanezumab (Emgality penn) hver måned eller fremanezumab (Ajovy penn eller sprøyte) hver måned eller 3 doser hver 3. måned.
 7. Pasienten skal føre hodepinedagbok på papir eller i APP (f.eks Hodepinedagboken eller Brain Twin)

Bivirkninger:

 • Se Felleskatalogen for detaljer
 • Meget vanlige (≥10%) forekommende bivirkninger av alle CGRP antistoffene (MABs) er forbigående smerte, erytem, hovenhet etc. ved selve injeksjonsstedet
 • Vanlige (≥1%) bivirkninger av erenumab er anafylaksi, obstipasjon, muskelkramper, svimmelhet, kløe, og hudutslett
 • Vanlige (≥1%) bivirkninger av fremanezumab er kløe ved injeksjonsstedet
 • Vanlige (≥1%) bivirkninger av galcanezumab er obstipasjon, svimmelhet, kløe, og hudutslett

Oppfølgning:

 • Pasienten bør ta umiddelbar kontakt ved plagsomme bivirkninger.
 • Ved behandling med erenumab bør dosen økes fra 70 til 140 mg ved manglende effekt.
 • Tre måneder etter første injeksjonen med høy nok dose bør effekt og bivirkning vurderes ved kontrolltime. Pasienter som ikke opplever effekt, skal avslutte behandlingen.
 • De ulike CGRP hemmere kan virke forskjellig fra pasient til pasient og ha ulike bivirkninger. Det er derfor fornuftig å forsøke de ulike CGRP antistoffene ved manglende effekt og-/eller bivirkninger av den/de først prøvde.
 • Ved effekt kan de påfølgende vurderingene skje med 6 måneders intervall.
 • Registrer resultater fra hodepinedagboken i journal.
 • Kontroller blodtrykk ved hver kontrolltime.
 • Registrer i tillegg gjerne påvirkning av funksjonsevne f.eks. MIDAS, HIT-6 eller HURT.
 • Vedtaket er tidsbegrenset til ett år fra søknadsdatoen. Skal behandlingen fortsette etter dette må det søkes på nytt for å få behandlingen dekket.
 • Vedtak fattet før 22. oktober 2020, er ikke tidsbegrenset.
 • I Norge er det ingen føringer for ett års kontrollen annet enn det generelle. Indikasjon for behandlingen og eventuelle bivirkninger evalueres fortløpende ved alle kontroller. Det anbefales at pasienten fører hodepinedagbok. AppStore: Brain twin eller Hodepinedagboken.

Aimovig® administreres som månedlige subkutane injeksjoner. 70 mg en gang i måneden prøves først ut i 2-3 mnd. Hvis ikke tilstrekkelig effekt kan 140 mg vurderes40-41.  Årlige kostnader er ca. 70 000 for begge doser. 
Se felleskatologtekst: https://www.felleskatalogen.no/medisin/aimovig-novartis-652009

AJOVY® administreres som subkutan injeksjon og har 2 mulige doseringsalternativer: 225 mg 1 gang i måneden (månedlig dosering) eller 675 mg hver 3. måned (kvartalsvis dosering). Årlige kostnader er ca 70 000. 
Se felleskatalogtekst: https://www.felleskatalogen.no/medisin/ajovy-teva-663857

Emgality® administreres som månedlige subkutane injeksjoner43. Etter en innledende bolusdose (240 mg) gis 120 mg en gang i måneden. Behandlingsnytte bør vurderes innen 3 mnd etter behandlingsoppstart. Årlig kostnad er ca. 75 000.
Se felleskatologtekst: https://www.felleskatalogen.no/medisin/emgality-lilly-667401

Flere andre typer monoklonale humane antistoff mot CGRP er i en godkjenningsprosess med tilsvarende indikasjon.

Se pasientinformasjon om Aimovig® og Ajovy®

Behandling av kronisk migrene

Fokus på ikke-medikamentell behandling. Medikamentell anfallsbehandling bør begrenses for å unngå medikamentoverforbrukshodepine. Ved medikamentoverforbruk bør seponering prøves først44. Forebyggende medikamentell behandling er som ved annen migrene (se nedenfor). Topiramat 100 mg daglig har best dokumentert effekt.

Botulinumtoksin: Det er evidens for effekt av onabotulinumtoksin A (Botox® (M03A X01)) injeksjoner gjentatt hver 12. uke ved kronisk migrene (sammenlagt 155-195 E injisert 31 steder i hodet, nakke og skuldre hver 3. måned)45-47 (majoriteten av pasienter i de to PREEMPT-studiene hadde medikamentoverforbrukshodepine). Europeiske retningslinjer for botox-behandling av kronisk migrene forutsetter at minimum 2-3 forebyggende behandlinger er forsøkt først, og at hodepinefrekvens reduseres med minimum 30% for fortsatt behandling48. De nylig publiserte europeiske retningslinjer er i samsvar med de tilsvarende norske retningslinjer.
Se figur med injeksjonssteder og doser (fra PREEMPT studiene). Pasientinfo om botulinumtoksin
Se norske retningslinjer for botulinumtoksin behandling ved kronisk migrene.

Enkeltmedisinsprofylakse er den foretrukne førstelinjetilnærmingen for både gamle (perorale) og nye generasjons (botulinumtoksin og monoklonale antistoffer) legemidler. Multippel farmakologisk profylakse bør prøves i tilfeller av migrene med partiell effekt av enkeltmedisinsprofylakse og ikkefarmakologisk behandling.

Occipitalisnerve blokkade (les mer) gitt en gang per uke i fire uker etterfulgt av en dose en mnd senere har mulig effekt ved kronisk migrene49,6.

Nevrostimulering: supraorbitalis nerve stimulering med Cefaly® (Cefaly Technology sprl., Herstal, belgia) device for selvadministrert behandling, kombinert occipitalisnerve-supraorbitalisnerve stimulering, non-invasiv vagusnerve stimulering50, ekstern trigeminus nerve stimulering og transkraniell magnet stimulering har vist lovende resultater i små studier (mangelfull evidens)5152

Behandling ved graviditet53,54

Under graviditeten er det spesielt viktig å forsøke ikke-medikamentelle tiltak. Kvinnen bør prøve å unngå det som kan trigge anfall, sørge for avslapning og kan få sykemelding ved behov. 
Medikamenter mot migrene under svangerskap og amming: se oversikt over vurdering av sikkerhet. CGRP MABs: Det anbefales som et forsiktighetstiltak å unngå bruk av disse under graviditet. Bruk kan vurderes under amming hvis klinisk nødvendig.

Akuttbehandling

Paracetamol er det tryggeste reseptfrie medikamentet. Ved migreneanfall ledsaget av kvalme kan paracetamol kombineres med metoklopramid. Ved manglende eller begrenset effekt kan paracetamol kombineres med kodein dersom inntaket er begrenset. NSAIDs bør unngås i første trimester pga. økt risiko for abort og medfødte misdannelser. I andre trimester og starten av tredje trimester kan bruk av enkle doser COX-hemmere ved akutte migreneanfall forsvares når både ikke-farmakologiske tiltak og paracet er forsøkt uten tilstrekkelig effekt. Bruk av COX-hemmere etter uke 32 bør unngås pga. økt risiko for ugunstig påvirkning av fosteret.

I artikler der man har oppsummert publiserte studier med kvinner som har brukt sumatriptan under graviditet, er det konkludert med at en slik eksposisjon ikke var knyttet til noen sikre negative effekter på foster eller fødsel55-56. Om paracet med kodein eller COX-hemmere ikke er tilstrekkelig eller mulige å bruke som anfallsbehandling kan sporadisk bruk av sumatriptan vurderes.

I en RELIS rapport (25.08.2017) konkluderes det med at gravide og ammende kan bruke triptaner.

Forebyggende behandling

Generelt bør forebyggende medikamenter seponeres når kvinnen planlegger graviditet. Under graviditet bør profylakse kun anbefales til de med hyppige anfall (>3-4 per måned), langvarige og alvorlige anfall, til de som ikke responderer på symptomatisk behandling og som opplever komplikasjoner som dehydrering, anoreksi og stress hos fosteret57. Om forebyggende behandling er nødvendig er metoprolol eller propranolol i laveste effektive dose førstevalget58. Metabolismen av metoprolol er markert økt under svangerskap, og det kan redusere klinisk effekt om ikke dosen økes deretter. Bruk av betablokker i tredje trimester kan indusere bradykardi hos fosteret. Nyfødte som har blitt eksponert for betablokkere nærme fødselen bør derfor overvåkes særlig mtp bradykardi, hypotensjon og hypoglykemi. Amitriptylin er andrevalget som forebyggende behandling hos gravide59. I siste del av svangerskapet må amitriptylin kun brukes på streng indikasjon. Det kan være nødvendig å øke dosen pga. økt metabolisme. Intramuskulære injeksjoner med botulinumtoksin A kan vurderes ved behandlingsrefraktære tilfeller. Valproat og topiramat er kontraindisert under svangerskap. CGRP hemmere skal ikke gis 5 mndr før evt svangerskap.

Behandling i ammeperioden53,54

Medikamenter mot migrene under svangerskap og amming: Se oversikt over vurdering av sikkerhet

Akuttbehandling

Paracet anses som trygt under amming59-60. Generelt er COX-hemmere sett på som kompatible med amming. Ibuprofen er da det foretrukne valget pga. kort halveringstid, ingen aktive metabolitter og lav sekresjon i melk57,59. Naproxen og diclofenac er andrevalgene innenfor COX-hemmerne. Metoklopramid i enkle doser er ikke forventet å ha skadelige effekter for barnet.

Konsekvenser av triptaninntak på diende barn er lite omtalt i litteraturen, men det er kjent at sumatriptan utskilles i morsmelk61. Sumatriptan har kort halveringstid (ca to timer) og lav oral biotilgjengelighet. Nye retningslinjer godkjenner amming kort tid etter triptaninntaket54. Eleptriptan antas å ikke ha bivirkninger hos barnet da lite av medikamentdosen går over til morsmelken. Sporadisk bruk av opiater i laveste effektive dose kan være et alternativ når alle andre medikamenter er ineffektive62. En bør da være særlig forsiktig hos prematurt fødte og nyfødte59 siden de har redusert kapasitet til å metabolisere opioider.

I en RELIS rapport (25.08.2017) konkluderes det med at gravide og ammende kan bruke triptaner.

Forebyggende behandling

Betablokkere er førstevalget når profylaktisk behandling er nødvendig hos ammende63. Propranolol og metoprolol skilles ut i brystmelken, men dosen er betydelig lavere enn en dose som gir kliniske effekter hos den nyfødte. Amitriptylin kan vurderes som migreneprofylakse der betablokkere er ineffektive eller kontraindisert63. CGRP hemmere kan gis etter nyfødt perioden (2 uker etter fødsel) selv om mor ammer.

Menstruell migrene

Migrene forekommer i økt hyppighet ved menstruasjon hos kvinner. Definisjonen på menstruell migrene er migreneanfall som starter i perioden to dager før til to dager etter første menstruasjonsdag i minst to av tre påfølgende menstruasjonssykluser. Disse migreneanfallene har ofte lengre varighet og er mer funksjonsnedsettende enn migreneanfall som opptrer på andre tider i menstruasjonssyklusen. Enkelte kvinner har kun migrene som opptrer til menstruasjon, såkalt ren menstruell migrene. For å diagnostisere menstruell migrene må man føre en hodepine- og menstruasjonsdagbok. En slik dagbok er også viktig for å kunne tilpasse behandlingen.

Fall i østrogennivået rett før menstruasjonen er sannsynligvis den viktigste triggeren til menstruell migrene. Dette skjer både i en naturlig menstruasjonssyklus, men også hos kvinner som bruker kombinasjons p-pillen på «tradisjonell» måte (21 dager aktive hormoner og 7 dager hormonfri periode). En annen omtalt mekanisme er utskillelse av prostaglandiner i starten av menstruasjonsblødningen. Behandlingen rettes derfor mot en eller begge antatte mekanismer. Man bør alltid starte med vanlig migreneprofylakse dersom kvinnene har hyppige migreneanfall også utenom menstruasjon. Ved manglende bedring av menstruell migrene etter dette, kan følgende forsøkes:

 1. Ved behov/ønske om hormonell prevensjon kan man benytte p-piller som kun inneholder gestagener (desogestrel) eller kombinasjons p-pillen* kontinuerlig uten hormonfri periode. Hormonspiral kan også anvendes hos kvinner med kraftige menstruasjonsblødninger.
 2. Alternativt kan man forsøke korttidsprofylakse rundt menstruasjonen. Dette krever regelmessig menstruasjon og god planlegging, da behandlingen skal startes før forventet migreneanfall:
  • Naproksen 500 mg x 2 i 5-7 dager. Startes to dager før forventet migreneanfall.
  • Triptaner** med lang halveringstid (frovatriptan [individuell refusjon] eller naratriptan) morgen og kveld i 5 dager med start 2 dager før forventet migreneanfall

*Kvinner med migrene med aura skal ikke bruke kombinasjons p-pillen
**Forebyggende behandling med triptaner er off-label behandling og bør ikke benyttes dersom kvinnen har hyppig migrene og står i fare for å utvikle medikamentoverforbrukshodepine.

Migrene hos barn og unge

Migrene hos barn og unge er oftere bilateral enn hos voksne. Den er vanligvis frontotemporal. Occipital hodepine hos barn er sjelden og man skal tenke seg ekstra godt om i diagnostikken. Migrenen kan være assosiert med autonome symptomer i ansiktet og symptomer på kutan allodyni.

Behandling av akutt migrene: Ibuprofen 10 mg/kg kroppsvekt og paracetamol 15 mg/kg kroppsvekt. Domperidon mot kvalme til barn opptil 12 år. Sumatriptan 5-20 mg nesespray64, 10 mg er anbefalt dose for unge over 12 år. 2,5 mg oral65 og 5 mg nasal66 zolmitriptan og 5-10 mg oral rizatriptan67 kan ha effekt.

Forebyggende behandling: Ikkefarmakologisk behandling med aerob trening, avslappingsøvesler, og biofeedback kan prøves. 10 mg flunarizine eller 40-80 mg propranolol har best dokumentert effekt68. 12,5-100 mg topiramat har også vist effekt69. En studie viste at de barna og ungdommene med kronisk migrene som fikk amitriptylin 1 mg/kg/dag og kognitiv atferdsterapi hadde bedre effekt av behandling enn de som fikk samme dose amitriptylin og undervisning om hodepine70.

Migrene hos eldre

Behandling av akutt migrene: Som hos andre voksne, dvs triptaner kan gis også etter 65 års alder hvis ingen kontraindikasjoner.

Forebyggende behandling: Betablokkere bør unngås etter 65 års alder71. Amitriptylin bør ges i lavere dose (5 mg initialt).

Kardiovaskulære komplikasjoner

Pasienter som har migrene med aura har økt risiko for TIA og iskemisk hjerneslag72, særlig gjelder dette yngre kvinner som røyker, bruker p-piller11, og har andre risikofaktorer for hjerneslag, men gjelder alle med migrene73. Migrene er assosiert med økt risiko for hjerneslag i den perinatale perioden74. Pasienter med migrene med aura bør frarådes å røyke og bruke østrogeninnholdende p-piller75. Prevensjonsmidler som er ok: Minipiller (kun gestagen), IUD +/- hormoner, p-sprøyte og p-stav

Annen komorbiditet

I longitudinelle studier har personer med migrene en tre ganger risiko for å utvikle depresjon, og omvendt. Tilstedeværelse av depresjon gir økt risiko for transformasjon fra episodisk til kronisk migrene, og risikoen øker med alvorlighetsgraden av depresjonen. Rutinemessig screening for depresjon bør derfor vurderes ved hyppig migrene.

Andre tilstander som er komorbide med migrene er bipolær sykdom, epilepsi, og IBS.

Når henvise

Henvisning til nevrologisk undersøkelse og CT eller MR av hodet:

 • Ved utilfredsstillende effekt av behandling
 • Ved nevrologiske utfall utover velkjent aura
 • Pasienter med atypiske eller langvarig aura
 • Debut av migrene hos pasient over 40 år
 • Ved markant forverring av frekvens, intensitet eller karakter av hodepinen, uten effekt av behandling

Sjekkliste, henvisning til hodepinespesialist

 • Formålet med henvisningen
  • Diagnostikk? Terapi? Annet?
 • Årsak til henvisning (velg en eller flere fra liste)
  • Hodepine med begrenset livsutfoldelse
  • Utilfredsstillende effekt av behandling
  • Nevrologiske utfall utover velkjent aura
  • Atypisk eller langvarig aura
  • Debut av migrene over 40 år
  • Markant forverring av frekvens, intensitet eller karakter av hodepinen uten effekt av behandling
  • Annet
 • Kliniske funn
  • Allmenntilstand. BT.
 • Tilleggsundersøkelser
  • Hb, CRP
 • Andre undersøkelser
  • Ev. resultat fra CT eller MR - eller annen relevant utredning

Planlegging av langsiktig oppfølging

Når behandlingen hos nevrolog er stabil, bør det være et mål å returnere pasienten til primærhelsetjenesten med en behandlingsplan og forslag til regelmessig vurdering av hodepinekalender. Ved negative endringer kan ny kontakt tas med nevrolog.

Pasientinformasjon

Om migrene

Om de ulike forebyggende medikamentene

Om Aimovig® og Ajovy®

Hodepinedagbok

 

Kilder

Kompetansemiljø

Referanser

 1. Eigenbrodt AK, Ashina H, Khan S, Diener HC, Mitsikostas DD, Sinclair AJ, Pozo-Rosich P, Martelletti P, Ducros A, Lantéri-Minet M, Braschinsky M, Del Rio MS, Daniel O, Özge A, Mammadbayli A, Arons M, Skorobogatykh K, Romanenko V, Terwindt GM, Paemeleire K, Sacco S, Reuter U, Lampl C, Schytz HW, Katsarava Z, Steiner TJ, Ashina M. Diagnosis and management of migraine in ten steps. Nat Rev Neurol. 2021 Aug;17(8):501-514. PMID: 34145431 PubMed
 2. Charles A. Migraine.N Engl J Med. 2017 Oct 26;377(17):1698-1699. PMID: 29069565 PubMed
 3. Linde M, Stovner LJ, Zwart JA, Hagen K.Time trends in the prevalence of headache disorders. The Nord-Trondelag Health Studies (HUNT 2 and HUNT 3).Cephalalgia. 2011 Apr;31(5):585-96.
 4. Pelzer N, Haan J, Stam AH, Vijfhuizen LS, Koelewijn SC, Smagge A, de Vries B, Ferrari MD, van den Maagdenberg AMJM, Terwindt GM. Clinical spectrum of hemiplegic migraine and chances of finding a pathogenic mutation. Neurology. 2018 Jan 17. PMID: 29343472 PubMed
 5. Diener HC, Charles A, Goadsby PJ, Holle D. New therapeutic approaches for the prevention and treatment of migraine. Lancet Neurol. 2015 Oct;14(10):1010-22 . pmid:26376968 PubMed
 6. Sinclair AJ, Sturrock A, Davies B, Matharu M. Headache management: pharmacological approaches. Pract Neurol. 2015 Jul 3. pii: practneurol-2015-001167 . pmid:26141299 PubMed
 7. Nestoriuc Y, Martin A, Rief W, Andrasik F. Biofeedback treatment for headache disorders: a comprehensive efficacy review. Appl Psychophysiol Biofeedback 2008; 33: 125-40. pmid:18726688 PubMed
 8. Xu S, Yu L, Luo X, Wang M, Chen G, Zhang Q, Liu W, Zhou Z, Song J, Jing H, Huang G, Liang F, Wang H, Wang W. Manual acupuncture versus sham acupuncture and usual care for prophylaxis of episodic migraine without aura: multicentre, randomised clinical trial. BMJ. 2020 Mar 25;368:m697. doi: 10.1136/bmj.m697. PMID: 32213509 PubMed
 9. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Manheimer E, Vickers A, White AR. Acupuncture for migraine prophylaxis. Cochrane Database Syst Rev. 2009; 21: CD001218. Cochrane (DOI)
 10. Kumar A, Bhatia R, Sharma G, Dhanlika D, Vishnubhatla S, Singh RK, Dash D, Tripathi M, Srivastava MVP. Effect of yoga as add-on therapy in migraine (CONTAIN): A randomized clinical trial. Neurology. 2020 May 26;94(21):e2203-e2212. doi: 10.1212/WNL.0000000000009473. Epub 2020 May 6. PMID: 32376640. PubMed
 11. Miller S.The acute and preventative treatment of episodic migraine.Ann Indian Acad Neurol. 2012 Aug;15(Suppl 1):S33-9.PMID:23024562 PubMed
 12. VanderPluym JH, Halker Singh RB, Urtecho M, Morrow AS, Nayfeh T, Torres Roldan VD, Farah MH, Hasan B, Saadi S, Shah S, Abd-Rabu R, Daraz L, Prokop LJ, Murad MH, Wang Z. Acute Treatments for Episodic Migraine in Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2021 Jun 15;325(23):2357-2369. PMID: 34128998 PubMed
 13. Marmura MJ, Silberstein SD, Schwedt TJ. The acute treatment of migraine in adults: the american headache society evidence assessment of migraine pharmacotherapies. Headache 2015; 55: 3-20. pmid:25600718 PubMed
 14. Kirthi V, Derry S, Moore RA. Aspirin with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Apr 30;4:CD008041. doi: 10.1002/14651858.CD008041.pub3. PMID: 23633350 PubMed
 15. Derry S, Moore RA. Paracetamol (acetaminophen) with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Apr 30;4:CD008040. doi: 10.1002/14651858.CD008040.pub3. PMID: 23633349 PubMed
 16. Ferrari MD, Roon KI, Lipton RB, Goadsby PJ. Oral triptans (serotonin 5-HT(1B/1D) agonists) in acute migraine treatment: a meta-analysis of 53 trials. Lancet 2001; 358: 1668-75. pmid:11728541 PubMed
 17. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A, Sándor PS. EFNS guideline on the drug treatment of migraine--revised report of an EFNS task force.Eur J Neurol. 2009 Sep;16(9):968-81. doi: 10.1111/j.1468-1331.2009.02748.x. DOI
 18. Brandes JL, Kudrow D, Stark SR, O'Carroll CP, Adelman JU, O'Donnell FJ, Alexander WJ, Spruill SE, Barrett PS, Lener SE. Sumatriptan-naproxen for acute treatment of migraine: a randomized trial. JAMA 2007; 297: 1443-54. pmid:17405970 PubMed
 19. Laurell K, Artto V, Bendtsen L, Hagen K, Kallela M, Meyer EL, Putaala J, Tronvik E, Zwart JA, Linde M. Migrainous infarction: a Nordic multicenter study. Eur J Neurol 2011; 18: 1220-6. pmid:21414105 PubMed
 20. Roberto G, Piccinni C, D'Alessandro R, Poluzzi E. Triptans and serious adverse vascular events: Data mining of the FDA Adverse Event Reporting System database. Cephalalgia. 2013 Aug 6. Epub ahead of print PMID: 23921799 PubMed
 21. Artto V, Nissilä M, Wessman M, Palotie A, Färkkilä M, Kallela M. Treatment of hemiplegic migraine with triptans. Eur J Neurol 2007; 14: 1053-6. PubMed
 22. Klapper J, Mathew N, Nett R. Triptans in the treatment of basilar migraine and migraine with prolonged aura. Headache. 2001 Nov-Dec;41(10):981-4. PMID: 11903526 PubMed
 23. MacGregor EA. A review of frovatriptan for the treatment of menstrual migraine. Int J Womens Health. 2014. doi:10.2147/IJWH.S63444 DOI
 24. Colman I, Brown MD, Innes GD, Grafstein E, Roberts TE, Rowe BH.. Parenteral metoclopramide for acute migraine: meta-analysis of randomised controlled trials.. BMJ. 2004; Dec 11;329(7479):: 1369-73. pmid:15550401 PubMed
 25. Doğan NÖ, Pekdemir M, Yılmaz S, Yaka E, Karadaş A, Durmuş U, Avcu N, Koçkan E.. Intravenous metoclopramide in the treatment of acute migraines: A randomized, placebo-controlled trial.. Acta Neurol Scand 2019; Apr;139(4):: 334-339. pmid:30629285 PubMed
 26. Friedman BW1, Garber L, Yoon A, Solorzano C, Wollowitz A, Esses D, Bijur PE, Gallagher EJ.. Randomized trial of IV valproate vs metoclopramide vs ketorolac for acute migraine. Neurology. 2014; Mar 18;82(11): 976-83. pmid:24523483 PubMed
 27. Ketorolac in the treatment of acute migraine: a systematic review. Headache 2013 ; Feb;53(2):: 277-87. pmid:23298250 PubMed
 28. Friedman BW, Irizarry E, Solorzano C, Latev A, Rosa K, Zias E, Vinson DR, Bijur PE, Gallagher EJ. Randomized study of IV prochlorperazine plus diphenhydramine vs IV hydromorphone for migraine. Neurology. 2017 Nov 14;89(20):2075-2082. PMID: 29046364 PubMed
 29. Vécsei L, Szok D, Nyári A, Tajti J. Treating status migrainosus in the emergency setting: what is the best strategy? Expert Opin Pharmacother. 2018 Oct;19(14):1523-1531.PMID: 30198804 PubMed
 30. Korucu O1, Dagar S2, Çorbacioglu ŞK2, Emektar E2, Cevik Y2.. The effectiveness of greater occipital nerve blockade in treating acute migraine-related headaches in emergency departments. Acta Neurol Scand. 2018; Sep;138(3):: 212-218. pmid:29744871 PubMed
 31. Shamliyan TA, Choi JY, Ramakrishnan R, Miller JB, Wang SY, Taylor FR, Kane RL. Preventive pharmacologic treatments for episodic migraine in adults. J Gen Intern Med. 2013 Sep;28(9):1225-37. doi: 10.1007/s11606-013-2433-1. Epub 2013 Apr 17. PMID: 23592242 PubMed
 32. Stovner LJ, Linde M, Gravdahl GB, Tronvik E, Aamodt AH, Sand T, Hagen K.. A comparative study of candesartan versus propranolol for migraine prophylaxis: A randomised, triple-blind, placebo-controlled, double cross-over study.. Cephalalgia 2013; Dec 11;34(7): 523-532. pmid:24335848 PubMed
 33. Linde M, Mulleners WM, Chronicle EP, McCrory DC.. Topiramate for the prophylaxis of episodic migraine in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 24;6:CD010610. doi: 10.1002/14651858.CD010610. PMID: 23797676 PubMed
 34. Linde M, Mulleners WM, Chronicle EP, McCrory DC. Valproate (valproic acid and or sodium valproate) for the prophylaxis of episodic migraine in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013 CD010611. Cochrane (DOI)
 35. Linde M, Mulleners WM, Chronicle EP, McCrory DC.. Antiepileptics other than gabapentin, pregabalin, topiramate, and valproate for the prophylaxis of episodic migraine in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 24;6:CD010608. doi: 10.1002/14651858.CD010608. PMID: 23797674 PubMed
 36. Ozyalcin SN, Talu GK, Kiziltan E, Yucel B, Ertas M, Disci R. The efficacy and safety of venlafaxine in the prophylaxis of migraine. Headache 2005; 45: 144-52. pmid:15705120 PubMed
 37. Buettner C, Nir RR, Bertisch SM, Bernstein C, Schain A, Mittleman MA, Burstein R. Simvastatin and vitamin D for migraine prevention: A randomized, controlled trial. Ann Neurol. 2015 Dec;78(6):970-81. doi: 10.1002/ana.24534. Epub 2015 Nov 13. PMID: 26418341; PMCID: PMC4715556.
 38. Powers SW, Coffey CS, Chamberlin LA, Ecklund DJ, Klingner EA, Yankey JW, Korbee LL, Porter LL, Hershey AD; CHAMP Investigators... Trial of Amitriptyline, Topiramate, and Placebo for Pediatric Migraine.. N Engl J Med. . pmid:27788026 PubMed
 39. Di Stefano V, et al. Diagnostic and therapeutic aspects of hemiplegic migraine. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020 PMID: 32430436 PubMed
 40. Goadsby PJ, Reuter U, Hallström Y, Broessner G, Bonner JH, Zhang F, Sapra S, Picard H, Mikol DD, Lenz RA. A Controlled Trial of Erenumab for Episodic Migraine. N Engl J Med. 2017 Nov 30;377(22):2123-2132. PMID: 29171821 PubMed
 41. Silberstein SD, Dodick DW, Bigal ME, Yeung PP, Goadsby PJ, Blankenbiller T, Grozinski-Wolff M, Yang R, Ma Y, Aycardi E. Fremanezumab for the Preventive Treatment of Chronic Migraine. N Engl J Med. 2017 Nov 30;377(22):2113-2122. PMID: 29171818 PubMed
 42. Steiner TJ, Buse DC, Al Jumah M, Westergaard ML, Jensen RH, Reed ML, Prilipko L, Mennini FS, Láinez MJA, Ravishankar K, Sakai F, Yu SY, Fontebasso M, Al Khathami A, MacGregor EA, Antonaci F, Tassorelli C, Lipton RB; Lifting The Burden: The Global Campaign against Headache. The headache under-response to treatment (HURT) questionnaire, an outcome measure to guide follow-up in primary care: development, psychometric evaluation and assessment of utility. J Headache Pain. 2018 Feb 14;19(1):15. doi: 10.1186/s10194-018-0842-6. PMID: 29445880 PubMed
 43. Vernieri F, Altamura C, Brunelli N, Costa CM, Aurilia C, Egeo G, Fofi L, Favoni V, Pierangeli G, Lovati C, Aguggia M, d'Onofrio F, Doretti A, Di Fiore P, Finocchi C, Rao R, Bono F, Ranieri A, Albanese M, Cevoli S, Barbanti P; GARLIT Study Group. Galcanezumab for the prevention of high frequency episodic and chronic migraine in real life in Italy: a multicenter prospective cohort study (the GARLIT study). J Headache Pain. 2021 May 3;22(1):35. PMID: 33941080 PubMed
 44. Pijpers JA, Kies DA, Louter MA, van Zwet EW, Ferrari MD, Terwindt GM. Acute withdrawal and botulinum toxin A in chronic migraine with medication overuse: a double-blind randomized controlled trial. Brain. 2019 May 1;142(5):1203-1214. PMID: 30982843 PubMed
 45. Dodick DW, Turkel CC, DeGryse RE, Aurora SK, Silberstein SD, Lipton RB, Diener HC, Brin MF. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: pooled results from the double-blind, randomized, placebo-controlled phases of the PREEMPT clinical program.; PREEMPT Chronic Migraine Study Group.Headache. 2010 Jun;50(6):921-36. doi: 10.1111/j.1526-4610.2010.01678.x. Epub 2010 May 7.PMID:20487038 PubMed
 46. Silberstein SD, Blumenfeld AM, Cady RK, Turner IM, Lipton RB, Diener HC, Aurora SK, Sirimanne M, DeGryse RE, Turkel CC, Dodick DW. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: PREEMPT 24-week pooled subgroup analysis of patients who had acute headache medication overuse at baseline. J Neurol Sci. 2013 Aug 15;331(1-2):48-56. doi: 10.1016/j.jns.2013.05.003. Epub 2013 Jun 19. PMID: 23790235 PubMed
 47. Aurora SK, Dodick DW, Diener HC, DeGryse RE, Turkel CC, Lipton RB, Silberstein SD.. OnabotulinumtoxinA for chronic migraine: efficacy, safety, and tolerability in patients who received all five treatment cycles in the PREEMPT clinical program.. Acta Neurol Scand. 2014; Jan;129(1):: 61-70. pmid:24107267 PubMed
 48. Bendtsen L1, Sacco S2, Ashina M3, Mitsikostas D4, Ahmed F5, Pozo-Rosich P6,7, Martelletti P8.. Guideline on the use of onabotulinumtoxinA in chronic migraine: a consensus statement from the European Headache Federation. J Headache Pain. 2018. pmid:30259200 PubMed
 49. Inan LE, Inan N, Karadaş Ö, Gül HL, Erdemoğlu AK, Türkel Y, Akyol A. Greater occipital nerve blockade for the treatment of chronic migraine: a randomized, multicenter, double-blind, and placebo-controlled study. Acta Neurol Scand 2015. pmid:25765043 PubMed
 50. Reuter U, McClure C, Liebler E, Pozo-Rosich P. Non-invasive neuromodulation for migraine and cluster headache: a systematic review of clinical trials. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019 Jul;90(7):796-804. PMID: 30824632 PubMed
 51. Vukovic Cvetkovic V, Jensen RH.. Neurostimulation for the treatment of chronic migraine and cluster headache.. Acta Neurol Scand. 2019; Jan;139(1): 4-17. pmid:30291633 PubMed
 52. Reuter U1, McClure C2, Liebler E3, Pozo-Rosich P4,5.. Non-invasive neuromodulation for migraine and cluster headache: a systematic review of clinical trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019. pmid:30824632 PubMed
 53. Hagen K, Stovner LJ. Treatment of migraine during pregnancy and breast feeding. Tidsskr Nor Laegeforen 2006; 126: 3107-9. pmid:17160116 PubMed
 54. Amundsen S, Nordeng H, Nezvalová-Henriksen K, Stovner LJ, Spigset O. Pharmacological treatment of migraine during pregnancy and breastfeeding. Nat Rev Neurol 2015. pmid:25776823 PubMed
 55. Fox AW, Chambers CD, Anderson PO, Diamond ML, Spierings EL. Evidence-based assessment of pregnancy outcome after sumatriptan exposure. Headache 2002; 42: 8-15. pmid:12005279 PubMed
 56. Hilaire ML, Cross LB, Eichner SF. Treatment of migraine headaches with sumatriptan in pregnancy. Ann Pharmacother 2004; 38: 1726-30. pmid:15316107 PubMed
 57. Cassina M, Di Gianantonio E, Toldo I, Battistella PA, Clementi M. Migraine therapy during pregnancy and lactation. Expert Opin Drug Saf 2010; 9: 937-48. pmid:20662551 PubMed
 58. Macgregor EA. Headache in pregnancy. Continuum (Minneap Minn.) 2014. pmid:24492815 PubMed
 59. Worthington I, Pringsheim T, Gawel MJ, Gladstone J, Cooper P, Dilli E, Aube M, Leroux E, Becker WJ; Canadian Headache Society Acute Migraine Treatment Guideline Development Group. Canadian Headache Society Guideline: acute drug therapy for migraine headache. Can J Neurol Sci 2013; 40: (5 Suppl 3):S1-S80. pmid:23968886 PubMed
 60. Spigset O, Hägg S. Analgesics and breast-feeding: safety considerations. Paediatr Drugs 2000 ; 2: 223-38. pmid:10937472 PubMed
 61. Wojnar-Horton RE, Hackett LP, Yapp P, Dusci LJ, Paech M, Ilett KF. Distribution and excretion of sumatriptan in human milk. Br J Clin Pharmacol 1996; 41: 217-21. pmid:8866921 PubMed
 62. Hendrickson RG, McKeown NJ. Is maternal opioid use hazardous to breast-fed infants?. Clin Toxicol (Phila) 2012; 50: 1-14. pmid:22148986 PubMed
 63. Pringsheim T, Davenport W, Mackie G, Worthington I, Aubé M, Christie SN, Gladstone J, Becker WJ; Canadian Headache Society Prophylactic Guidelines Development Group. Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis. Can J Neurol Sci 2012; 39: (2 Suppl 2):S1-59. pmid:22683887 PubMed
 64. Ahonen K, Hämäläinen ML, Rantala H, Hoppu K. Nasal sumatriptan is effective in treatment of migraine attacks in children: A randomized trial. Neurology 2004; 62: 883-7. pmid:15037686 PubMed
 65. Evers S, Rahmann A, Kraemer C, Kurlemann G, Debus O, Husstedt IW, Frese A. Treatment of childhood migraine attacks with oral zolmitriptan and ibuprofen. Neurology 2006; 67: 497-9. pmid:16775229 PubMed
 66. Lewis DW, Winner P, Hershey AD, Wasiewski WW; Adolescent Migraine Steering Committee. Efficacy of zolmitriptan nasal spray in adolescent migraine. Pediatrics 2007; 120: 390-6. pmid:17671066 PubMed
 67. Ahonen K, Hämäläinen ML, Eerola M, Hoppu K. A randomized trial of rizatriptan in migraine attacks in children. Neurology 2006; 67: 1135-40. pmid:16943370 PubMed
 68. Lewis D1, Ashwal S, Hershey A, Hirtz D, Yonker M, Silberstein S; American Academy of Neurology Quality Standards Subcommittee; Practice Committee of the Child Neurology Society. Practice parameter: pharmacological treatment of migraine headache in children and adolescents: report of the American Academy of Neurology Quality Standards Subcommittee and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology 2004; 63: 2215-24. pmid:15623677 PubMed
 69. Winner P, Gendolla A, Stayer C, Wang S, Yuen E, Battisti WP, Nye JS. Topiramate for migraine prevention in adolescents: a pooled analysis of efficacy and safety. Headache 2006; 46: 1503-10. pmid:17115983 PubMed
 70. Powers SW, Kashikar-Zuck SM, Allen JR, LeCates SL, Slater SK, Zafar M, Kabbouche MA, O'Brien HL, Shenk CE, Rausch JR, Hershey AD. Cognitive behavioral therapy plus amitriptyline for chronic migraine in children and adolescents: a randomized clinical trial. JAMA 2013; 310: 2622-30. pmid:24368463 PubMed
 71. https://www.uptodate.com/contents/preventive-treatment-of-episodic-migraine-in-adults?search=preventive%20treatment%20of%20episodic%20migraine%20in%20adults&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1 UpToDate
 72. Schürks M, Rist PM, Bigal ME, Buring JE, Lipton RB, Kurth T. Migraine and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009; 339: b3914 . BMJ (DOI)
 73. Li L, Schulz UG, Kuker W, Rothwell PM; Oxford Vascular Study.. Age-specific association of migraine with cryptogenic TIA and stroke: Population-based study. Neurology. 2015 Oct 27;85(17):1444-51 . pmid:26423431 PubMed
 74. Bandoli G et al. Migraines During Pregnancy and the Risk of Maternal Stroke. JAMA Neurol. 2020. PMID: 32478828 PubMed
 75. Øie LR et al. Migraine and risk of stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020. PMID: 32217787 PubMed
 76. Law S1, Derry S, Moore RA.. Sumatriptan plus naproxen for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013. pmid:24142431 PubMed
 77. Hägg S, Spigset O. Anticonvulsant use during lactation. Drug Saf 2000; 22: 425-40. pmid:10877037 PubMed
 78. Cephalalgia. 2013 Jul;33(9):629-808. doi: 10.1177/0333102413485658.The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version).Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS).Comment inICHD-3 beta is published. Use it immediately. Cephalalgia. 2013PMID: 23771276 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Mattias Linde, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.