Epilepsi og kvinner

Link til Norske retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi (2018)
s
e oversiktsartikkel 20191

Link til kapittel om epilepsi generelt

Se sikkerhetsinformasjon om valproat

Kjønnsspesifikke bivirkninger av antiepileptika

Oversikt over hovedpunkter i Norsk retningslinje 2018. Se ev detaljer i retningsinjen

Katamenial epilepsi (menstruasjonssyklusrelatert)

Defineres som minst 75% av anfallene i perioden 4 døgn før - 6 døgn etter menstruasjon. Pas med katamenial epilepsi opplever ofte bedring i svangerskap2.

Oversikt over behandlingsforslag i Norsk retningslinje 2018. Se ev detaljer i retningsinjen

Prevensjon

Se råd om prevensjon i Norske retninglinjer 2018.  Se ev detaljer i retningslinjen

Interaksjoner

Se oversikt over effekten av antiepileptika på hormonelle prevensjonsmidler Norske retninglinjer 2018.
Se ev detaljer i retninglinjen

Svangerskap og fødsel 

Kvinner med epilepsi har en viss økt risiko for svangerskapskomplikasjoner og medfødte misdannelser, men de fleste gjennomfører normale svangerskap og fødsler og føder friske barn3-4. Med god oppgølging kan over 90% gjennomføre svangerskap uten problemer. Antiepileptika kan være fosterskadelige, men de fleste behandles i svangerskapet fordi sykdommen i seg selv kan være en større risiko for barnet enn medisiner. Generelt gjelder at det mest effektive medikamentet mot kvinnens anfalls- og epilepsitype blir gitt i lavest mulig effektive dose, helst som monoterapi. Serumkonsentrasjonsmålinger anbefales månedlig. Av og til er oppjustering av dose nødvendig pga serumkonsentrasjonsfall >30% av utgangsverdi eller anfallsrecidiv (se retningslinjer).

Se Råd vedr antiepiletika, kontrollhyppighet, vitamintilskudd og fødsel fra Norske retninglinjer 2018.  Se ev detaljer i retningslinjen

Fosterskadelighet av forskjellige antiepiletika

Se oversikt over hyppigst forekommende misdannelser ved forskjellige antiepiletika

Valproat i høye doser er teratogent5 . Risikoen er økt ved polyterapi2.
Risikoen for malformasjoner er relativt lav (2-4%) på doser av lamotrigin <300mg (minst teratogent), karbamazepin <400mg, valproat <700mg, og fenobarbital <50mg. Levetiracetam (Keppra) gir også lav risiko for misdannelser6,7. Topiramat (Topimax) er forbundet med risiko for redusert fostervekst og muligens økt risiko for malformasjoner8,7. Det er også nylig vist at pregabalineksponering (Lyrica) i første trimester sannsynligvis gir økt risiko for misdannelser9. Unngå bruk av nye antiepileptika der det mangler dokumentasjon på hvordan det påvirker fosteret 10,11-12Risiko for intrauterin død er lik ved lamotrigin, karbamazepin, oxcarbazepin, valproat, fenobarbital, levetiracetam.

Bruk av valproat

Se sikkerhetsinformasjon. Det advares mot å bruke valproat hos unge kvinner pga risiko for malformasjoner og kognitive utviklingsforstyrrelser hos barn eksponert for valproat in utero. Det er ikke dermed sagt at alle fertile kvinner bør prøve alle alternative medikamenter før valproat hvis det er et antatt effektivt medikament ved aktuell epilepsitype. 

Utdrag fra ILEA retningslinjer vedr. valproat (ILEA)13

 • Behandlingvalg bør baseres på samvalg (informasjonsutveksling mellom pasient og lege om risiko og gevinst).
 • Valproat bør ikke brukes ved fokale epilepsier fordi det finne mange andre like effektive medikamenter.
 • Valproat kan vurderes ved generaliserte epilepsier hvor det er mer effektivt enn andre medikamenter (feks juvenil myoklonus epilepsi, eller juvenil absence epilepsi), men kun etter nøye informasjonsutveksling om teratogen risiko.
 • Hvis det brukes bør ikke dosen overskride 500-600 mg/dag.
 • Kvinner som bruker valproat bør bruke effektiv prevensjon.
 • Kvinner som planlegger svangerskap og likevel velger å fortsette med valproat bør være nøye informert om teratogen risiko og tilstrebe doser som ikke overskrider 500-600 mg/dag
 • Kvinner som blir ufrivillig gravide på valproat bør som regel fortsette med medikamentet, evt redusere til lavere dose. Se mer nyanserte råd om dette i Norske retninglinjer

Er epilepsianfall farlige for fosteret?

Kortvarige anfall er neppe farlige (så lenge de ikke er ledsaget av fallskader). GTK kan være skadelig, særlig i første trimester. Konvulsiv status epilepticus innebærer risiko for fosterdød, men risikoen er mindre enn tidligere antatt.

Praksisråd - Før svangerskap

Oppsummering fra Norske retninglinjer 2018

Praksisråd - Under svangerskap 

Oppsummering fra Norske retninglinjer 2018

Folsyre (4-5mg) fra prevensjon avsluttes til utgangen av første trimester. Deretter 0,4mg resten av svangerskapet.

Praksisråd - Under fødsel 

Antiepileptika på samme tider som før. Unngå langvarige fødsel, hyperventilasjon og hypoglykemi. Bruk gjerne epidural som anestesi. Nevrologisk kompetanse og diazepam i beredskap. Status epileptikus behandles etter vanlige retningslinjer. Fosterovervåkning med minimum CTG. 1mg vit K sc/im rett etter fødsel skal gies til alle barn av kvinner som bruker antiepileptika. 

Praksisråd - Etter fødsel 

Dersom man har økt dosen av antiepileptika under svangerskapet, bør dosene justeres tilbake til gammelt nivå ila de første dagene uker etter fødselen. Etterkontroll hos nevrolog etter 6-8 uker. Pass på tilstrekkelig hvile og søvn for mor. Diskuter sikkerhet ved bæring, bading, mating etc. Ev. stelling på matte på seng eller gulv. Ha noen til stede ved bading. Råd må individualiseres. Oppbevar medisinene utilgjengelig for barn.

Amming

Generelt anbefales fri amming. I de fleste tilfeller vil graden av medikamentell eksponering via morsmelk være minimal/betraktelig lavere enn under svangerskapet. Les ev mer i  Norske retninglinjer 2018

Menopause

Se anbefalinger vedr medopause, hormonsubstitusjon og osteopporose fra Norske retninglinjer 2018. ost.pdf

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

 1. Stephen LJ1, Harden C2, Tomson T3, Brodie MJ4.. Management of epilepsy in women. Lancet Neurol. 2019; 18(5):: 481-491.. pmid: 30857949 PubMed
 2. Cagnetti C, Lattanzi S, Foschi N, Provinciali L, Silvestrini M. Seizure course during pregnancy in catamenial epilepsy. Neurology 2014; 83: 339-44. pmid:24944265 PubMed
 3. Viale L1, Allotey J2, Cheong-See F2, Arroyo-Manzano D3, Mccorry D4, Bagary M5, Mignini L1, Khan KS6, Zamora J7, Thangaratinam S6; EBM CONNECT Collaboration.. Epilepsy in pregnancy and reproductive outcomes: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2015. pmid:26318519 PubMed
 4. Tomson T, Battino D, Bromley R, Kochen S, Meador K, Pennell P, Thomas SV. Management of epilepsy in pregnancy: a report from the International League Against Epilepsy Task Force on Women and Pregnancy. Epileptic Disord. 2019 Dec 1;21(6):497-517. PMID: 31782407. PubMed
 5. Campbell E, Kennedy F, Russell A, Smithson WH, Parsons L, Morrison PJ, Liggan B, Irwin B, Delanty N, Hunt SJ, Craig J, Morrow J. Malformation risks of antiepileptic drug monotherapies in pregnancy: updated results from the UK and Ireland Epilepsy and Pregnancy Registers. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014; 85: 1029-34. pmid:24444855 PubMed
 6. Vajda FJ, O'Brien TJ, Lander CM, Graham J, Eadie MJ. The teratogenicity of the newer antiepileptic drugs - an update. Acta Neurol Scand 2014; 130: 234-8. pmid:25040242 PubMed
 7. Winterfeld U, Merlob P, Baud D, Rousson V, Panchaud A, Rothuizen LE, Bernard N, Vial T, Yates LM, Pistelli A, Ellfolk M, Eleftheriou G, de Vries LC, Jonville-Bera AP, Kadioglu M, Biollaz J, Buclin T. Pregnancy outcome following maternal exposure to pregabalin may call for concern. Neurology. 2016 Jun 14;86(24):2251-7 . pmid: 27194385 PubMed
 8. Campbell E, Kennedy F, Irwin B, Morrison P, Delanty N, Hunt S, Craig J, Morrow J. Malformation risks of antiepileptic drug monotherapies in pregnancy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013. pmid: 24109013 PubMed
 9. Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi. Konsensusrapport 2006
 10. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, Craig JJ, Lindhout D, Perucca E, Sabers A, Thomas SV, Vajda F; EURAP Study Group.. Antiepileptic drugs and intrauterine death: A prospective observational study from EURAP.. Neurology 2015; Aug 18;85(7): 580-8.. pmid:26187231 PubMed
 11. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Cohen MJ, Bromley RL, Clayton-Smith J, Kalayjian LA, Kanner A, Liporace JD, Pennell PB, Privitera M, Loring DW. Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): a prospective observational study.. Lancet Neurol 2013; 12: 244-52. PMID:23352199 PubMed
 12. Tomson T, Marson A, Boon P, Canevini MP, Covanis A, Gaily E, Kälviäinen R, Trinka E.. Valproate in the treatment of epilepsy in girls and women of childbearing potential.. Epilepsia 2015; PMID: 25851171 PubMed
 13. Nakken KO, Lillestølen KM, Brodtkorb E, Svendsen T, Haggag KJ, Taubøll E. Antiepileptic drugs and congenital malformations. Tidsskr Nor Laegeforen 2014; 134: 1239-42. pmid:24989202 PubMed
 14. Veiby G1, Daltveit AK, Engelsen BA, Gilhus NE. Fetal growth restriction and birth defects with newer and older antiepileptic drugs during pregnancy. J Neurol 2014; 261: 579-88. pmid:24449062 PubMed
 15. Veiby G, Engelsen BA, Gilhus NE. Early child development and exposure to antiepileptic drugs prenatally and through breastfeeding: a prospective cohort study on children of women with epilepsy. JAMA Neurol 2013; 70: 1367-74. pmid:24061295 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Karl Otto Nakken, spesialist i nevrologi, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.