Valproat sikkerhetsinformasjon

Lenke til veileder for kvinner og epilepsi

Nye restriksjoner vedrørende bruk av valproat

Veiledning for medisinsk fagpersonell

Skjema om risiko for fosterskade ved behandling med valproat

Pasientinformasjonsbrosjyre

Pasientkort

Valproat er forbundet med risiko for teratogene effekter/ malformasjoner hos foster, som kardiale misdannelser, leppe-gane spalte, nevralrørsdefekter samt redusert kognitiv funksjon1-2. Basert på refererte studier ga europeiske legemiddelmyndigheter en streng anbefaling om bruk av valproat hos kvinner og jenter345. Anbefalingene var blant annet som følger:

"Valproat bør bare forskrives hvis andre legemidler ikke har effekt eller ikke tolereres. Vurder alternativ behandling dersom en kvinnelig pasient planlegger å bli eller blir gravid under behandling med valproat".

Da valproat kan være det eneste antiepileptikum som gir god anfallskontroll f.eks. ved generalisert epilepsi, har en internasjonal ekspertgruppe uttalt følgende om når valproat bør vurderes, hvis ikke andre legemidler har gitt tilfredsstillende effekt eller det er en kvinne som allerede er gravid. Dette støttes av flere anerkjente miljøer6. EMA er i gang med en ny gjennomgang, mars 20177. Dersom valproat forskrives bør dosen ikke overskride 500 - 600 mg per døgn. Nylige publiserte resultater viser at det er lavere risiko for malformasjoner ved bruk av lave doser med valproat (<700 mg/dag), enten i mono- eller polyterapi, på lik linje med andre antiepileptika8. Likevel viser det seg at variasjon i serumkonsentrasjon/dose er 10-foldig i dette doseintervallet9. Gravide kvinner som allerede bruker valproat bør ikke seponere legemidlet. Seponering eller bytte til annet legemiddel i første trimester kan gi økt fare for gjennombruddsanfall8,10-11.

Legemiddelmonitorering (TDM) er viktig i forbindelse med graviditet pga. utstrakt farmakokinetisk variasjon, og måling av fri konsentrasjon av valproat bør også benyttes, med baseline-måling før graviditet og underveis i svangerskapet. Dette er det beste målet på legemiddeleksponering hos fosteret9,12-13.

Fagmedarbeidere

 • Cecilie Johannessen Landmark, professor i farmakologi
 • Torleiv Svendsen, spesialist i nevrologi
 • Karl Otto Nakken, spesialist i nevrologi, dr med
 • Morten Lossius, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Kilder

Referanser

 1. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Cohen MJ, Bromley RL, Clayton-Smith J, Kalayjian LA, Kanner A, Liporace JD, Pennell PB, Privitera M, Loring DW; NEAD Study Group. Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): a prospective observational study. Lancet Neurol. 2013 Mar;12(3):244-52. doi: 10.1016/S1474-4422(12)70323-X. Epub 2013 Jan 23. PMID: 23352199 PubMed
 2. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Sabers A, Perucca E, Vajda F; EURAP study group. Dose-dependent risk of malformations with antiepileptic drugs: an analysis of data from the EURAP epilepsy and pregnancy registry. Lancet Neurol. 2011 Jul;10(7):609-17. doi: 10.1016/S1474-4422(11)70107-7. Epub 2011 Jun 5. PMID: 21652013 PubMed
 3. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/valproate-related-substances-0
 4. https://www.ema.europa.eu/en/news/prac-recommends-new-measures-avoid-valproate-exposure-pregnancy
 5. European Medicines Agency. PRAC recommends strengthening the restrictions on the use of valproate in women and girls. 2014. 2016.05.04. Available from: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2014/10/WC500175208.pdf
 6. Perucca P, O'Brien TJ, Eadie M, Vajda FJ. Valproate still has a place in women with epilepsy. Epilepsia. 2015 Jul;56(7):1175-6. doi: 10.1111/epi.13029. No abstract available. PMID: 26149794 PubMed
 7. European Medicines Agency. New review of valproate use in pregnancy and women of childbearing age. Accessed March 13th 2017 at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Valproate_and_related_substances/human_referral_prac_000066.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f.
 8. Tomson T. Commentary: Valproate in the treatment of epilepsy in women and girls: The need for recommendations. Epilepsia. 2015 Jul;56(7):1004-5. doi: 10.1111/epi.13036. pub 2015 May 23. No abstract available. PMID: 26011322 PubMed
 9. Johannessen Landmark C, Burns ML, Baftiu A, Farmen AH, Lossius MI, Johannessen SI, Tomson T. Pharmacokinetic variability of valproate in women of childbearing age. Epilepsia. 2017 Oct;58(10):e142-e146. doi: 10.1111/epi.13872. Epub 2017 Aug 22. PMID: 28833045 PubMed
 10. Tomson T, Marson A, Boon P, Canevini MP, Covanis A, Gaily E, Kälviäinen R, Trinka E. Epilepsia. 2015 Jul;56(7):1006-19. doi: 10.1111/epi.13021. Epub 2015 May 16. Review. PMID: 25851171 PubMed
 11. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Perucca E, Sabers A, Thomas SV, Vajda F; EURAP Study Group. Dose-dependent teratogenicity of valproate in mono- and polytherapy: an observational study. Neurology. 2015 Sep 8;85(10):866-72. doi: 10.1212/WNL.0000000000001772. Epub 2015 Jun 17. PMID: 26085607 PubMed
 12. Landmark CJ, Johannessen SI, Tomson T. Dosing strategies for antiepileptic drugs: from a standard dose for all to individualised treatment by implementation of therapeutic drug monitoring. Epileptic Disord. 2016 Dec 1;18(4):367-383. doi: 10.1684/epd.2016.0880. Review. PMID: 27965183 PubMed
 13. Reimers A, Berg JA, Burns ML, Landmark CJ. Harmonised reference ranges for antiepileptic drugs. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Jun 26;137(12-13):864-865. doi: 10.4045/tidsskr.17.0392. Print 2017 Jun 27. Norwegian, English. No abstract available. PMID: 28655236 PubMed
 14. Battino D, Tomson T, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Sabers A, Perucca E, Vajda F; EURAP Study Group. Seizure control and treatment changes in pregnancy: observations from the EURAP epilepsy pregnancy registry. Epilepsia. 2013 Sep;54(9):1621-7. doi: 10.1111/epi.12302. Epub 2013 Jul 12. PMID: 23848605 PubMed
 15. Tomson T, Landmark CJ, Battino D. Antiepileptic drug treatment in pregnancy: changes in drug disposition and their clinical implications. Epilepsia. 2013 Mar;54(3):405-14. doi: 10.1111/epi.12109. Epub 2013 Jan 29. Review. PMID: 23360413 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.