Valg av antiepileptika ved forskjellige anfalls- og epilepsityper

Link til retningslinjen

VOKSNE  Fokale anfall, inkl FTK Generaliserte anfall (GTK)
1.valg  okskarbazepin, lamotrigin, levetiracetam  valproat (unntak: kvinner med barneønske. Se sikkerhetsinformasjon)
2.valg

 

karbamazepin, valproat, topiramat, zonisamid, lakosamid, eslikarbazepin eller fenytoin
Også klobazam, gabapentin og fenobarbital kan forsøkes 
levetiracetam, lamotrigin, topiramat, perampanel, brivaracetam
Annet  Dersom det ikke er oppnådd anfallskontroll etter forsøk med 2-3 av de nevnte legemidlene i adekvate doser og i tilstrekkelig tid, bør man vurdere ikke-farmakologisk behandling, slik som epilepsikirurgi  Hos kvinner med barneønske anbefaler vi levetiracetam eller lamotrigin, unntaksvis lav dose valproat
Karbamazepin, okskarbazepin og fenytoin bør helst unngås hos disse pasientene
BARN    Fokale anfall Generaliserte anfall (GTK)  Absenser Myoklonier  Toniske og atoniske anfall
1.valg   okskarbazepin eller lamotrigin  valproat eller lamotrigin  etosuksimid* eller valproat valproat, levetiracetam eller klonazepam valproat
2.valg

levetiracetam, karbamazepin eller valproat

Topiramat, klobazam*, zonisamid, lakosamid, eslikarbazepin, fenobarbital og fenytoin kan også forsøkes

levetiracetam eller topiramat. klobazam*, klonazepam eller zonisamid kan forsøkes lamotrigin topiramat, klobazam* eller zonisamid lamotrigin, topiramat eller et benzodiazepin, for eksempel klobazam eller klonazepam
Annet 

Dersom man ikke oppnår anfallskontroll etter å ha forsøkt 2-3 adekvate antiepileptikaregimer, anbefaler vi å vurdere ikke-farmakologisk behandling i form av epilepsikirurgi. Hvis dette ikke er aktuelt kan vagus nervestimulering eller ketogen diett forsøkes

Dersom de tonisk-kloniske anfallene starter fokalt, anbefaler vi okskarbazepin, karbamazepin eller lamotrigin Dersom barnet har tonisk-kloniske anfall i tillegg til absenser, anbefaler vi valproat eller en kombinasjon av valproat + etosuksimid eller valproat + lamotrigin
Levetiracetam, topiramat, klobazam*, klonazepam eller zonisamid kan også forsøkes
Fenobarbital eller etosuksimid* (ved negative myoklonier) kan også forsøkes Når slike anfall opptrer som ledd i Lennox-Gastaut syndromet kan rufinamid eller felbamat forsøkes
BARN   West syndrom, infantile spasmer  Dravet syndrom  Lennox Gastaut syndrom Selvbegrensende epilepsi med centro-temporal spikes (tidligere BECTS, Rolandisk epilepsi)  Andre fokale  Juvenil myoklon epilepsi (JME)
1.valg ACTH, prednisolon Hos barn med infantile spasmer forårsaket av tuberøs sklerose anbefaler vi vigabatrin som førstevalg Valproat Valproat okskarbazepin, karbamazepin, lamotrigin eller levetiracetam Ved de fokale idiopatiske oksipitallappsepilepsiene forslår vi okskarbazepin, karbamazepin, lamotriginlevetiracetam eller valproat som førstevalg Valproat
2.valg   Klobazam*, stiripentol, topiramat eller klonazepam Levetiracetam og zonisamid kan også forsøkes lamotrigin sultiam*, valproat eller lav dose av benzodiazepin

Andre alternativer er topiramat eller zonisamid
Alternativt kan man forsøke sultiam*, topiramatzonisamid eller et lavdosert benzodiazepin og hos kvinner i fertil alder, foreslår vi levetiracetam, lamotrigin eller topiramat
Klobazam, klonazepam
Annet  

Tilstanden er svært farmakoresistent og ikke-farmakologisk behandling bør vurderes, spesielt diettbehandling

Vi foreslår at disse pasientene henvises til barnelege/nevrolog med spesialkompetanse

3. valg: rufinamid, topiramat, klobazam* eller klonazepam Andre alternativer er zonisamid, levetiracetam, fenobarbital, felbamat og etosuksimid* (for atypiske absenser)
Tilstanden er uttalt terapiresistent og ikke-farmakologisk behandlinger som vagus nervestimulering, kirurgi (fremre callosotomi) eller diett bør vurderes
Vi foreslår at disse pasientene henvises til barnelege/nevrolog med spesialkompetanse
Ved denne epilepsiformen er det ikke alltid nødvendig med fast anfallsforebyggende medisinering    

Andre anfallstyper og syndromer, se retningslinjene.

Fagmedarbeidere

  • Cecilie Johannessen Landmark, professor i farmakologi
  • Torleiv Svendsen, spesialist i nevrologi
  • Karl Otto Nakken, spesialist i nevrologi, dr med
  • Morten Lossius, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.