Fordeler og ulemper ved noen antiepileptika

Oversikt over noen fordeler og ulemper ved enkelte antiepileptiske legemidler17

  Fordeler Ulemper
Karbamazepin Høy evidens for effekt ved fokale anfall, lang erfaring, billig, stemningsstabiliserende Enzyminduserende, høyt interaksjonspotensiale, hyponatremia (særlig hos eldre)
Levetiracetam Høy evidens for effekt ved fokale anfall, rask titrering, ikke enzym induserende, ingen signifikante interaksjoner. Effekt også ved generaliserte anfall Psykiatriske bivirkninger
Gabapentin Ikke enzyminduserende, rask titrering, effektiv mot nevropatisk smerte Lav evidens for effekt (untatt hos eldre), vektøkning
Lamotrigin Høy evidens for effekt ved så vel fokale som generaliserte anfall, spesielt hos eldre, ikke enzym induserende, effektiv ved bipolar lidelse. Kan ev. doseres én gang daglig Langsom titrering, spesielle dosehensyn ved kombinasjon med valproat, P-piller kan gi fall i LTG-konsentrasjon
Okskarbazepin Lavt potensiale for enzyminduksjon, lavere risiko for utslett enn ved karbamazepin Høyere risiko for hyponatremi enn karbamazepin, reduserer s-kons av p-piller
Valproat Best evidens for effekt ved primær generalisert epilepsi (for eksempel JME), rask titrering, stemningsstabiliserende Enzym hemmer, et visst interaksjonspotensiale, vektøkning, teratogent
Topiramat Høy evidens for effekt ved så vel fokale som generaliserte anfall. Også effektiv som migrene profylakse, lavt potensiale for enzyminduksjon Langsom titrering, kognitive bivirkninger
Fenobarbital Lang erfaring, svært billig, doseres en gang daglig Enzyminduserende, høyt interaksjons potensiale, kognitive og adferdsmessige bivirkninger
Fenytoin Høy evidens for effekt ved fokale anfall, rask titrering, lang erfaring, billig, mulig å dosere en gang daglig Komplisert farmakokinetikk, enzym induserende, høyt interaksjonspotensiale, kosmetiske bivirkninger

Fagmearbeidere

  • Cecilie Johannessen Landmark, professor i farmakologi
  • Torleiv Svendsen, spesialist i nevrologi
  • Karl Otto Nakken, spesialist i nevrologi, dr med
  • Morten Lossius, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.