Epilepsikirurgi

Pasienter med farmakoresistent epilepsi bør vurderes for ikke-farmakologiske behandlingsformer. Epilepsikirurgi utføres for å kurere eller lindre epilepsi og har klart bedre effekt sammenliknet med fortsatt behandling med antiepileptika (AEDs) hos velvalgte kandidater. En av få randomiserte kontrollerte studier viste at 58 % var anfallsfrie 1 år etter kirurgi i temporallappen, mens kun 8 % av pasienter som fortsatte med AEDs  var anfallsfrie1.


Henvisning til utredning for resektiv epilepskirurgi er aktuelt for pasienter med fokal epilepsi som har en invalidiserende anfallssituasjon og hvor 2-3 velvalgte AEDs har vært forsøkt uten å oppnå anfallskontroll. Funksjonelle (palliative) kirurgiske prosedyrer kan være aktuelt ved enkelt andre epilepsiformer enn fokal epilepsi.


Henvisning bør skje tidlig i sykdomsforløpet så snart man innser at legemiddelbehandling ikke fører frem. Ingen eller dårlig effekt av behandling med AEDs kan ofte ses tidlig hos pasienter med refraktær epilepsi2. Særlig pasienter som har fått påvist en epileptogen lesjon på MR, bør henvises raskt til utredning til kirurgiutredning. Lang sykdomsvarighet er vist å være en negativ prediktor for å oppnå anfallsfrihet34. Tidlig kirurgi vil i tillegg kunne redusere kognitive og psykososiale konsekvenser av å leve med en kronisk epilepsi. Yngre alder ved kirurgi er også vist å øke sjansen for yrkesaktivitet etter kirurgi5.


Pasienter henvises til Spesialsykehuset for epilepsi-SSE til utredning, se nederst. Epilepsikirurgi er en landsfunksjon lagt til Oslo universitetssykehus, SSE og nevrokirurgisk avd., Rikshospitalet. Det er en høyspesialisert virksomhet der forutsetningen for et godt resultat er bred erfaring i et spisskompetent multidisiplinært team6.


Den preoperative utredningen er omfattende og består blant annet av en nøye kartlegging av anfallssituasjon og anfallssemiologi, cerebral MR tatt med epilepsiprotokoll og EEG langtidsmonitorering med registrering av pasientens typiske anfall. Andre undersøkelser som nevropsykologisk testing, PET, SPECT, fMRI, MEG og intrakraniell iktal EEG-registrering gjøres etter en individuell vurdering.


En metaanalyse fant at 66 % av opererte pasienter oppnådde langvarig anfallsfrihet etter temporallapp-reseksjoner, 46% etter oksipital- og parietallapps- reseksjoner og 27% av pasientene var anfallsfrie etter frontallapps- reseksjoner7. Særlig de som har fått påvist en epileptogen lesjon på MR har gode utsikter til langvarig anfallsfrihet dersom lesjonen lar seg fjerne i sin helhet8-9.


Den perioperative morbiditet og mortalitet er lav10, og belastningen med å leve med sykdomsbyrden og risiko forbundet med ukontrollert epilepsi anses å være større enn risikoen med epilepsikirurgi11.


Henvisning til utredning for epilepsikirurgi sendes til:
Oslo universitetssykehus, Avdeling for kompleks epilepsi- SSE,
Postboks 4956,
Nydalen,
0424 Oslo
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/samhandling/henvisninger-til-ous


Spesialsykehuset for epilepsi har i et europeisk nettverksamarbeid vært med på å utvikle en hjemmeside med informasjon om epilepsikirurgi hvor man kan få en online vurdering av om pasienten bør henvises til epilepsikirurgivurdering.
https://www.ucl.ac.uk/www.e-pilepsy.eu

Fagmedarbeidere

 • Karl Otto Nakken, spesialist i envrologi, PhD
 • Kristin Å. Alfstad, spesialist i nevrologi, PhD
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi. professor dr med

 

Kilder

Referanser

 1. Wiebe S, Blume WT, Girvin JP, Eliasziw M; Effectiveness and Efficiency of Surgery for Temporal Lobe Epilepsy Study Group. A randomized, controlled trial of surgery for temporal-lobe epilepsy. N Engl J Med. 2001 Aug 2;345(5):311-8. PMID: 11484687 PubMed
 2. Brodie MJ, Barry SJ, Bamagous GA, Norrie JD, Kwan P. Patterns of treatment response in newly diagnosed epilepsy. Neurology. 2012 May 15;78(20):1548-54. PMID: 22573629 PubMed
 3. Edelvik A, Rydenhag B, Olsson I, Flink R, Kumlien E, Källén K, Malmgren K. Long-term outcomes of epilepsy surgery in Sweden: a national prospective and longitudinal study. Neurology. 2013 Oct 1;81(14):1244-51. PMID: 23966252 PubMed
 4. Simasathien T, Vadera S, Najm I, Gupta A, Bingaman W, Jehi L. Improved outcomes with earlier surgery for intractable frontal lobe epilepsy. Ann Neurol. 2013 May;73(5):646-54. PMID: 23494550 PubMed
 5. Edelvik A, Flink R, Malmgren K. Prospective and longitudinal long-term employment outcomes after resective epilepsy surgery. Neurology. 2015 Oct 27;85(17):1482-90. PMID: 26408490 PubMed
 6. Nakken KO, Kostov H, Ramm-Pettersen A, Heminghyt E, Bakke SJ, Nedregaard B, Egge A. Epilepsy surgery--assessment and patient selection. Tidsskr Nor Laegeforen. 2012 Aug 7;132(14):1614-8. PMID: 22875126 PubMed
 7. Téllez-Zenteno JF, Dhar R, Wiebe S. Long-term seizure outcomes following epilepsy surgery: a systematic review and meta-analysis. Brain. 2005 May;128(Pt 5):1188-98. Epub 2005 Mar 9. Review. PMID: 15758038 PubMed
 8. Haneef Z, Stern J, Dewar S, Engel J Jr. Referral pattern for epilepsy surgery after evidence-based recommendations: a retrospective study. Neurology. 2010 Aug 24;75(8):699-704. PMID: 20733145 PubMed
 9. McIntosh AM, Wilson SJ, Berkovic SF. Seizure outcome after temporal lobectomy: current research practice and findings.Epilepsia. 2001 Oct;42(10):1288-307. PMID: 11737164 PubMed
 10. Ryvlin P, Cross JH, Rheims S. Epilepsy surgery in children and adults. Lancet Neurol. 2014 Nov;13(11):1114-1126. PMID: 25316018 PubMed
 11. Sperling MR. The consequences of uncontrolled epilepsy. CNS Spectr. 2004 Feb;9(2):98-101, 106-9. Review. PMID: 14999166 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.