Antiepileptika - alfabetisk liste


Se også link til pasientinformasjoner om alle antiepileptika (kan være nyttig også for leger)
Link til laboratorieskjema for medikamentanalyser

Behandlinger

Eldre medikamenter

  Preparatnavn   Indikasjoner  Spesielle hensyn i forhold til klinisk bruk (virkningsmekanismer, interaksjoner, forsiktighetsregler og annet) Viktige og vanlige bivirkninger
Acetazolamid Diamox  Tillegg ved typiske absenser. Ikke karakterisert som antiepileptikum Karboanhydrasehemmer  Tretthet, kvalme
Etosuksimid  

Penidan, Suxinutin, Zarontin Ikke lenger registrert, registreringsfritak mot absenser Hemmer spenningsstyrte kalsiumkanaler  Psykose, hikke, bloddyskrasier
Fenobarbital Fenemal, Fenobarbital  GTK, myoklonier og fokale anfall 

GABAA-agonist, barbiturat

Interaksjonsproblematikk er særlig uttalt, enzyminduser (CYP-enzymer CYP3A4, 2C9)

Tretthet, redusert kognisjon, depresjon, Dupuytrens kontraktur, redusert libido, folatmangel, osteoporose
Fenytoin Fenytoin Fokale anfall og GTK  Hemmer spenningstyrte natriumkanaler. Metningskinetikk. Interaksjonsproblematikk er særlig uttalt, enzyminduser (CYP3A4, 2C9 og UGT-enzymer). Høy proteinbindingsgrad (>90%) Gingival hyperplasi, hirsutisme, grove ansiktstrekk, folatmangel, cerebellopati, perifer nevropati, osteoporose, depresjon, redusert libido
Fosfenytoin   Pro-Epanutin Status epilepticus og anfallsprofylakse v/ kirurgi  Prodrug, omdannes raskt til fenytoin etter parenteral tilførsel Se fenytoin
Karbamazepin Tegretol, Tegretol retard, Trimonil retard

Fokale anfall, GTK og andre anfallstyper.

Andre indikasjoner: nevropatisk smerte (trigeminus nevralgi og diabetes nevropati), alkoholabstinens, bipolar affektiv lidelse, diabetes insipidus. 

Hemmer spenningstyrte natriumkanaler, Interaksjonsproblematikk er særlig uttalt, enzyminduser (CYP3A4, 2C9/19 og UGT-enzymer).  Fare for Stevens Johnson syndrom, særlig sørøstasiater med HLA-1503-mutasjon Leukopeni, hyponatremi, osteoporose, kardiale , rytmeforstyrrelser, seksuell dysfunksjon, ødemer
Klobazam  

 
Frisium 

Tillegg v/ ukontrollerte fokale og GTK anfall

Ikke registrert, registreringsfritak.

Benzodiazepin, GABAA-agonist, Farmakogenetisk variasjon i CYP2C19 bidrar til variasjon, liten metabolismekapasitet (poor metaboliser) hos 20-25% av asiater og <5% hos europeere.

Tretthet, atferdsforstyrrelser, sikling
Klonazepam   Rivotril Fokale og generaliserte anfall. Infantile spasmer, fokale og GTK anfall  Benzodiazepin, GABAA-agonist. NB! Toleranseutvikling  Irritablitet, sikling, tretthet
Primidon    Liskantin GTK, myoklonier og fokale anfall. Ikke registrert i Norge. Registreringsfritak. Omdannes til fenobarbital 

Tretthet, redusert kognisjon.

Se fenobarbital

Sultiam     Ospolot Tilleggsmedikasjon/ alene v/ Rolandisk barneepilepsi og juvenil myoklonus epilepsi.
Ikke registrert, registreringsfritak.
Karboanhydrasehemmer Gastrointestinale plager, parestesier, hodepine, dobbeltsyn
Valproat  Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, (Depakote), (Deprakine), (Divalproex)  Generaliserte anfall, fokale anfall. Status epilepticus hos voksne. Andre indikasjoner: Bipolar lidelse (akutte manier og forebyggende) Ulike virkningsmekanismer, GABAerge, hemming av ionekanaler og intracellulære effekter. Interaksjonsproblematikk er særlig uttalt, enzymhemmer (ulike CYP og UGT-enzymer inkl CYP2C9/19 og UGT1A4). Høy proteinbindingsgrad (>90%).

Vektøkning, hårtap, tremor, endokrine forstyrrelser, lever- eller pancreasskade, trombocytopeni, teratogene effekter

Se sikkerhetsinformasjon

 Nyere medikamenter

  Preparatnavn  Indikasjoner  Spesielle hensyn i forhold til klinisk bruk (virkningsmekanismer, interaksjoner, forsiktighetsregler og annet)  Viktige og vanlige bivirkninger
Felbamat   Taloxa  Tillegg v/ Lennox Gastaut syndrom, voksne og barn >4 år. Behandlingsresistente fokale anfall voksne/barn >14 år Ulike virkningsmekanismer, hemmer spenningsstyrte ionekanaler og NMDA-reseptoren til glutamat. Enzymhemmer (ulike CYP-enzymer)  Aplastisk anemi, hepatotoksisitet
Gabapentin  Neurontin  Tillegg v/ fokale anfall fra 6 år dersom ikke effekt av andre. Monoterapi v/ fokale, voksne/ungdom ≥12 år. Andre indikasjoner: perifer nevropatisk smerte  Hemmer spenningsstyrte kalsiumkanaler. Varierende absorpsjonsgrad. Lite farmakokinetiske interaksjoner pga renal utskillelse  Vektøkning, tretthet, svimmelhet
Lamotrigin   Lamictal  Fokale og generaliserte anfall > 2 år. Tillegg 2–12 år, monoterapi v/ typiske absenser for alle.
Andre indikasjoner: Bipolar lidelse hos voksne 
Hemmer spenningsstyrte natrium- og kalsiumkanaler. Utsatt for interaksjoner med enzymindusere og –hemmere av UGT. Fare for Stevens Johnson syndrom. Søvnløshet, utslett, hodepine
Levetiracetam  Keppra, Levetiracetam  Monoterapi v/ fokale anfall > 16 år. Tillegg v/ fokale anfall til spebarn > 1 måned og av myoklonier og GTK hos voksne/ungdom > 12 år med generalisert epilepsi  Hemmer gltamatfrigjøring ved å påvirke proteinet SV2A og andre mekanismer. Noe metabolisme via esteraser i blodet. Lite farmakokinetiske interaksjoner pga stor grad av renal utskillelse  Irritabilitet, aggresjon, atferdsproblemer, vektøkning
Okskarbazepin    Trileptal Fokale anfall, monoterapi eller tillegg hos voksne/barn >6 år Hemmer spenningsstyrte natrium- og kalsiumkanaler. Svakere enzyminduser CYP3A4, UGT. Hemmer CYP2C19. Obs: Hyponatremi  Hyponatremi, osteoporose
Pregabalin   Lyrica Tillegg hos voksne v/ fokale anfall. Andre indikasjoner: Perifer nevropatisk smerte, generalisert angst  Hemmer spenningsstyrte kalsiumkanaler som gabapentin. Lite farmakokinetiske interaksjoner pga renal utskillelse. Fare for misbruk/toleranse  Vektøkning, svimmelhet, tretthet
Topiramat    Topimax, Topiramat  Monoterapi hos voksne, barn >6 år v/ fokale anfall og GTK. Tillegg hos barn ≥2 år, ungdom/voksne v/ fokale anfall, GTK
Andre indikasjoner: Migreneprofylakse
Hemmer spenningsstyrte natrium- og kalsiumkanaler, påvirker GABA-og glutamatreseptorer og andre mekanismer. Enzyminduserende egenskaper i høye doser >200 mg/dag Vekttap, kognitive problemer, inkludert ordfinningsvansker, depresjon, psykolabilitet, nyrestein, akroparestesier, hypohidrose
Vigabatrin   Sabrilex  Tillegg v fokale anfall, når annen behandling er forsøkt. Monoterapi, infantile spasmer inntil 6 mnd Spesifikk irreversibel hemmer av GABA transaminase. Lite farmakokinetiske interaksjoner pga renal utskillelse. TDM ikke aktuelt pga virkningsmekanismen  Irreversible synsfeltsinnskrenkninger, vektøkning, psykose
Zonisamid    Zonegran  Monoterapi v/ fokale anfall, voksne. Tillegg v/ fokale anfall hos voksne, barn ≥6 år Hemmer spenningsstyrte natrium- og kalsiumkanaler Vekttap, nyrestein, irritabilitet, mental treghet, ordfinningsvansker

Nyeste medikamenter

  Preparatnavn  Indikasjoner  Spesielle hensyn i forhold til klinisk bruk (virkningsmekanismer, interaksjoner, forsiktighetsregler og annet)  Viktige og vanlige bivirkninger
Brivaracetam  Briviact  Tillegg v/ fokale anfall hos voksne Mer spesifikt enn levetiracetam, påvirker glutamatutskillelse ved hemming av SV2A. Ikke uttalt interaksjonspotensial  Søvnløshet
Eslikarbazepin acetat   Zebinix Monoterapi hos voksne med fokale anfall, med eller uten generalisering.
Tillegg hos voksne og barn >6 år v/ fokale anfall 
Hemmer spenningsstyrte natriumkanaler. Nylig registrert, derivat av okskarbazepin, mindre interaksjonsfare. Hemmer CYP2C19. Obs: Hyponatremi  Hyponatremi, svimmelhet, tretthet
Lakosamid   Vimpat  Tillegg v/fokale anfall > 12 år  Hemmer langsomme spenningstyrte natriumkanaler. Delvis metabolisert via CYP2C19 Økt PR-intervall i EKG, gastrointestinale plager
Perampanel      Fycompa

Tillegg v/fokale anfall med eller uten sekundær generalisering>12 år.

Tillegg v/primære generaliserte toniske-kloniske anfall hos voksne og ungdom med idiopatisk generalisert epilepsi

Nonkompetitiv hemmer av AMPA-reseptoren til glutamat. Lang halveringstid (>100 timer), påvirkes kraftig av enzymindusere (ca 4-5-foldig økt clearance) Irritabilitet, vektøkning, tretthet, svimmelhet
Rufinamid    Inovelon Tillegg v/Lennox-Gastaut syndrom > 4 år Hemmer spenningsstyrte natriumkanaler. Nylig registrert, "orphan drug". Tretthet, svimmelhet, hodepine, kvalme. Leverpåvirkning. Allergiske reaksjoner
Stiripentol    Diacomit Tillegg v/Dravet syndrom sammen med klobazam +valproat  GABAerge effekter, delvis uklare mekanismer. Nylig registrert, "orphan drug". Metningskinetikk. Uttalt interaksjonsproblematikk, sterk enzymhemmer (ulike CYP-enzymer). 99% proteinbundet. Gastrointestinale plager, ustøhet, adferds forstyrrelser, søvnløshet

Forkortelser og forklaringer:
GTK: generalisert tonisk-klonisk anfall
Fokale anfall: i tillegg-med eller uten utvikling til bilaterale tonisk kloniske kramper
SLV: Statens legemiddelverk
EMA: European Medicines Agency
Orphan drug=legemiddel registrert på begrenset indikasjon

 

Kilder

Spc'er og Norsk Legemiddelhåndbok + referanselisten

Fagmedarbeidere

 • Cecilie Johannessen Landmark, professor i farmakologi
 • Karl-Otto Nakken, spesialist i nevrologi, dr med
 • Morten Lossius, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

 1. Ben-Menachem E, Mameniškienė R, Quarato PP, Klein P, Gamage J, Schiemann J, Johnson ME, Whitesides J, McDonough B, Eckhardt K. Efficacy and safety of brivaracetam for partial-onset seizures in 3 pooled clinical studies. Neurology. 2016 Jul 19;87(3):314-23 . pmid:27335114 PubMed
 2. Golyala A, Kwan P. Drug development for refractory epilepsy: The past 25 years and beyond. Seizure. 2017 Jan;44:147-156. doi: 10.1016/j.seizure.2016.11.022. Epub 2016 Dec 6. Review. PMID: 28017578 PubMed
 3. Santulli L, Coppola A, Balestrini S, Striano S. The challenges of treating epilepsy with 25 antiepileptic drugs. Pharmacol Res. 2016 May;107:211-219. doi: 10.1016/j.phrs.2016.03.016. Epub 2016 Mar 16. Review. PMID: 26995307 PubMed
 4. Rogawski MA, Löscher W, Rho JM. Mechanisms of Action of Antiseizure Drugs and the Ketogenic Diet. Cold Spring Harb Perspect Med. 2016 May 2;6(5). pii: a022780. doi: 10.1101/cshperspect.a022780. Review. PMID: 26801895 PubMed
 5. Johannessen Landmark C. Antiepileptic drugs in non-epilepsy disorders: relations between mechanisms of action and clinical efficacy. CNS Drugs. 2008;22(1):27-47. Review. PMID: 18072813 PubMed
 6. Burns ML, Baftiu A, Opdal MS, Johannessen SI, Landmark CJ. Therapeutic Drug Monitoring of Clobazam and Its Metabolite-Impact of Age and Comedication on Pharmacokinetic Variability. Ther Drug Monit. 2016 Jun;38(3):350-7. doi: 10.1097/FTD.0000000000000272. PMID: 26751267 PubMed
 7. Baftiu A, Johannessen Landmark C, Rusten IR, Feet SA, Johannessen SI, Larsson PG. Changes in utilisation of antiepileptic drugs in epilepsy and non-epilepsy disorders-a pharmacoepidemiological study and clinical implications. Eur J Clin Pharmacol. 2016 Oct;72(10):1245-1254. doi: 10.1007/s00228-016-2092-3. Epub 2016 Jul 13. Erratum in: Eur J Clin Pharmacol. 2017 Apr 7;:. Eur J Clin Pharmacol. 2017 Jun;73(6):791-792. PMID: 27411937 PubMed
 8. Landmark CJ, Johannessen SI. Safety aspects of antiepileptic drugs--focus on pharmacovigilance. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 Jan;21(1):11-20. doi: 10.1002/pds.2269. Epub 2011 Nov 8. Review. PMID: 22069221 PubMed
 9. Johannessen Landmark C, Baftiu A, Burns ML, Mevåg MA, Feet SA, Reiter L, Johannessen SI. Bedre behandling med antiepileptika for den enkelte pasient! Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2015, 2, 15-20
 10. Legemiddelverket. http://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Bivirkninger/Sider/Epilepsimidlet-retigabin-kan-gi-pigmentforandringer.aspx

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.