Tabell (COVID-19 og MS immunbehandling)

Copemyl/ interferon/
Aubagio
Tecfidera/Gilenya Tysabri Rituksimab/okrelizumab Rituksimab/okrelizumab Lemtrada Oppstart av høyeffektiv behandling

Fortsettes uendret.

Fortsettes uendret, forutsatt at lymfocytt-tall ikke er under tiltaksgrensene (0.5 for dimetylfumarat og 0.2 for fingolimod)

Klinisk stabile pasienter som har vært behandlet i mer enn seks måneder bør forlenge intervallet mellom doseringene til seks uker. Dette vil minske kontakt med helsevesenet og dermed risikoen for smitte. Observasjonsdata tyder på at behandlingseffekten vedvarer i åtte uker. Risikoen for sykdomsaktivitet vil deretter øke, og er uttalt etter 16 uker. Intervallene bør ikke forlenges utover åtte uker pga. fare for oppbluss av sykdomsaktivitet (rebound), særlig ikke hos pasienter med uttalt inflammatorisk aktivitet før oppstart av Tysabri og kroppsvekt over 85-90 kilo.

Klinisk stabile pasienter som har vært behandlet i mer enn seks måneder bør forlenge intervallet mellom doseringene til seks uker. Dette vil minske kontakt med helsevesenet og dermed risikoen for smitte. Observasjonsdata tyder på at behandlingseffekten vedvarer i åtte uker. Risikoen for sykdomsaktivitet vil deretter øke, og er uttalt etter 16 uker. Intervallene bør ikke forlenges utover åtte uker pga. fare for oppbluss av sykdomsaktivitet (rebound), særlig ikke hos pasienter med uttalt inflammatorisk aktivitet før oppstart av Tysabri og kroppsvekt over 85-90 kilo. Klinisk stabile RRMS-pasienter som har vært behandlet hver sjette måned i ett år eller mer: Vurder å forlenge intervallet mellom infusjoner til 9 måneder.

Klinisk stabile RRMS-pasienter som har vært behandlet hver niende måned: Vurder å forlenge intervallet til 12 måneder.

Pasienter over 55-60 år og pasienter med progressiv MS med lite uttalt inflammatorisk aktivitet før behandlingsstart: Unngå ytterligere infusjoner uansett hvor kort eller lang tid de har mottatt behandling.
Generelt: varsomhet med nye infusjoner til pasienter med lavt IgG

Planlagt rebehandling (år to) kan som hovedregel gis til pasienter som hadde uttalt inflammatorisk aktivitet før oppstart.

Vurder å utsette rebehandling ved:
1. Alder > 55-60 år
2) Lav inflammatorisk aktivitet før oppstart
3. Betydningsfull komorbiditet.
4. Vedvarende lymfopeni <0,8.

Hos disse anbefales inntil videre å avvente rebehandling også utover sek

Vurder indikasjon og komorbiditet nøye.
Hos JC-antistoff negative bør en vurdere å velge Tysabri, fordi denne behandlingen er vurdert å gi mindre risiko for alvorlig forløp ved korona-virusinfeksjon (se vedlegg). Dette er ikke godkjent på nasjonalt nivå av Beslutningsforum, og krever mulighet for å behandle pasienter som eventuelt kommer i karantene eller isolasjon.
Hos JC-antistoff positive anbefaler vi fortsatt oppstart med Mavenclad eller rituksimab, uten å se noe tydelig skille mellom disse vedørende risiko for et mere alvorlig COVID-19 infeksjonsforløp.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.