Teriflunomid (Aubagio)

OBS!
Legemiddelverket har varsel om mangel på Questran (kolestyramin) som brukes ved utvasking av Aubagio.
Avdelinger som starter opp med Aubagio jevnlig bes om å ha et lite lager i beredskap (100 pakker a 4g), slik at en akutt utvasking kan gjennomføres. Dette gjelder spesielt graviditet under pågående behandling eller alvorlige bivirkninger.
Link til legemiddelverket her

 

Kort om

Teriflunomide (Aubagio® (L04A A31)) er et et immunmodulerende middel med antiinflammatoriske egenskaper som selektivt og reversibelt hemmer det mitokondriske enzymet dihydroorotat-dehydrogenase (DHO-DH), som er nødvendig for de novo syntese av pyrimidin. Dette resulterer i redusert proliferasjon av celler i celledeling. Den nøyaktige mekanismen for den terapeutiske virkningen av teriflunomid på MS er ikke fullt ut forstått, men den medieres av et redusert antall lymfocytter.

Informasjonsmateriell

Nyttige linker:

Aubagio sanofi-aventis - Felleskatalogen Pasientutgave

Sikkerhetsinfo, pasientkort og følgebrev i felleskatalogen

Skjema ved oppstart/oppfølging (OUS)

Eliminasjonsprosedyre for Aubagio

Effekt

Aubagio har effekt ved RRMS. Årlig attakkrate reduseres med 32-36 % sammenlikent med placebo 1-2 og progresjon av varig funksjonssvikt over 2 år med 30%2 og 32%3 sammenliknet med placebo (evidens av lav kvalitet4). Hjerneatrofidata viser signifikant reduksjon av hjerneatrofi (36,9% etter 1 år, 30,6% etter 2 år) i forhold til placebo3

Indikasjon

 • MS med attakker (RRMS)
 • AUBAGIO er en immunomodulerende peroral behandling av aktiv/høyaktiv MS sykdom. Av prishensyn anbefalt som første valg i denne gruppen (LIS-anbefaling 2019).

Kontraindikasjoner

 • overfølsomhet overfor virkestoffet
 • alvorlig anemi, leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni
 • alvorlig immunsvikttilstand
 • residiverende opportunistiske infeksjoner
 • alvorlig aktiv infeksjon
 • alvorlig nedsatt nyre - eller leverfunksjon
 • hypoproteinemi
 • graviditet og amming
 • signifikant svekket benmargsfunksjon5

Svangerskap

Til unge kvinner som planlegger graviditet må det informeres særlig om behov for prevensjon og aktiv utvask av medikamentet før graviditet.

Bivirkninger

Vanlige: hårtynning, parestesier/nevropati, diare, kvalme, økt ALAT, infeksjoner, hypertensjon6

Før oppstart

Dosering

En tablett à 14 mg daglig.

Resept

 • H-resept
 • Resept registreres med kode WL000 (H-resept) og 4AA31 (teriflunomide)

Oppfølging

 • Blodtrykk
  • kontrolleres regelmessig
 • Leverenzymer (ALAT, GT)
  • Leverenzymer bør evalueres minst hver fjerde uke i løpet av de første 6 månedene av behandlingen og deretter regelmessig.
  • Vurder tilleggsmonitorering når Aubagio gis til pasienter med allerede eksisterende leversykdom, brukes sammen med andre potensielt levertoksiske legemidler, eller som indisert ved kliniske tegn og symptomer som kvalme uten kjent årsak, oppkast, magesmerter, fatigue, anoreksi, eller gulsott og/eller mørk urin. Leverenzymer bør evalueres annenhver uke i løpet av de første 6 månedene av behandlingen, og deretter minst hver 8. uke i minst 2 år fra behandlingsstart.
  • Ved ALAT (GTT)-økning mellom 2‑3 ganger øvre normalgrense (ULN), må kontroll gjennomføres ukentlig.
 • Hb, leukocytter m diff telling, og trombocytter bør måles i henhold til kliniske tegn og symptomer (f. eks. infeksjoner) i løpet av behandlingen.
 • Nøytraliserende antistoffer er ikke påvist
 • Nevrologisk vurdering etter 3 og 6 måneder, og deretter hver 6. måned.
 • MR kontroll etter 3-6 mnd ("rebaseline") og deretter hvert 1-2 år og ved klinisk mistanke om suboptimal effekt.
 • Attakkbehandling gis etter vanlige retningslinjer.

Seponering

 • Indikasjoner: Mangelfull effekt (les mer), bivirkninger, allergi, graviditet, sekundær progressiv MS uten attakker
 • Utvasking: Se eget kapittel om utvasking mellom immunmodulerende MS behandlinger
  Aubagio elimineres sakte fra plasma. Uten akselerert eliminasjonsprosedyre tar det i gjennomsnitt 8 mnd eller opptil 2 år hos noen pasienter før de har en plasmakonsentrasjon på < 0,02 mg/L. Ved akselerert eliminasjon kan disse lave konsentrasjonene være oppnådd innen 11 dager.
  Akselerert eliminasjon anbefales hvis:
  - pasienten blir gravid på Aubagio
  - pasient på Aubagio ønsker å bli gravid
  - mistanke om medikamentindusert leverskade
  - akselerert fjerning av medikamentet er ønskelig (feks ved behov for rask oppstart med annet immunmodulerende medikament).
  Praktisk gjennomføring: Kolestyramin (8g x 3 i 11 dager, kan halvere til 4g x 3 hvis pasienten blir veldig kvalm) eller aktivt kull (50g x2 i 11 dager). Med denne metoden oppnås ila få dager plasmakonsentrasjon på < 0,02 mg/L.
  Ved graviditet eller graviditetsønske anbefales måling av plasmakonsentrasjon for å bekrefet lav konsentrasjon. Prøvekit kan skaffes ved å ta kontakt med medinfo-norge@sanofi.com evt tlf 46918001.
  I forhold til graviditet anbefales at det går 1,5 mnd fra målt lav plasmakons til befruktning.
  Link til informasjonshefte om eliminasjonsprosedyre for Aubagio

Kilder

Referanser

 1. Confavreux C, O'Connor P, Comi G, Freedman MS, Miller AE, Olsson TP, Wolinsky JS, Bagulho T, Delhay JL, Dukovic D, Truffinet P, Kappos L; TOWER Trial Group.. Oral teriflunomide for patients with relapsing multiple sclerosis (TOWER): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial.. Lancet Neurol. 2014 ; Mar;13(3):: 247-56. pmid:24461574 PubMed
 2. O'Connor P, Wolinsky JS, Confavreux C, Comi G, Kappos L, Olsson TP, Benzerdjeb H, Truffinet P, Wang L, Miller A, Freedman MS;. Randomized trial of oral teriflunomide for relapsing multiple sclerosis.. N Engl J Med 2011; 365: 1293-1303. pmid:21991951 PubMed
 3. Radue E-W, Sprenger T, Gaetano L et al. Teriflunomide slows down brain volume loss in relapsing MS. A SIENA Analysis of the TEMSO MRI Dataset: Multiple Sclerosis Journal 2015, 23: (S11): 780-808
 4. He D, Zhang C, Zhao X, Zhang Y, Dai Q, Li Y, Chu L. Teriflunomide for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Mar 22;3:CD009882 . pmid:27003123 PubMed
 5. Aubagio SPC 30.11.2018 Avsnitt 4.3
 6. O'Connor P, Comi G, Freedman MS, Miller AE, Kappos L, Bouchard JP, Lebrun-Frenay C, Mares J, Benamor M, Thangavelu K, Liang J, Truffinet P, Lawson VJ, Wolinsky JS; Teriflunomide Multiple Sclerosis Oral (TEMSO) Trial Group and the MRI-AC in Houston, Texas; Teriflunomide Multiple Sclerosis Oral TEMSO Trial Group and the MRI-AC in Houston Texas. Long-term safety and efficacy of teriflunomide: Nine-year follow-up of the randomized TEMSO study. Neurology. 2016 Mar 8;86(10):920-30 . pmid:26865517 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Elisabeth Gulowsen Celius, spesialist i nevrologi, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.