Ozanimod (Zeposia®)

Kort om

Ozanimod (Zeposia® L04A A38) er en sfingosin-1-fosfat (S1P)-reseptormodulator som bindes selektivt til sfingosin-1-fosfatreseptor subtype 1 og 5, og gir en opphopning av lymfocytter i lymfoide vev1.

Indikasjon

Zeposia er indisert til behandling av voksne pasienter med attakkvis multippel sklerose (RRMS) med aktiv sykdom, definert ved kliniske- eller bildediagnostiske funn.

Informasjonsmateriell

Se oppdatert opplæringsmateriell og pasientinfo i FK

Effekt

Ozanimod har effekt ved RRMS. Årlig attakkrate ble funnet å være redusert med 38% over 2 år, sammenlignet med interferon beta. Ozanimod reduserte nye og/eller forstørrede T2-lesjoner over 12 måneder med henholdsvis 48% og 42%, T1-lesjoner med 63% og 53%, samt ga redusert tap av hjernevolum1-2.

Dosering3

1 kapsel daglig, med eller uten mat.

Doseøkningsregime ved behandlingsstart:
Dag 1 – 4:               1 kapsel á 0,23 mg daglig
Dag 5 – 7:               1 kapsel á 0,46 mg daglig
Fra og med dag 8:  1 kapsel á 0,92 mg daglig

Det samme doseøkningsregimet som beskrevet over anbefales dersom behandlingen avbrytes i:

 • 1 dag eller mer i løpet av de første 14 behandlingsdagene
 • Mer enn 7 påfølgende dager mellom behandlingsdag 15 og 28
 • Mer enn 14 påfølgende dager etter behandlingsdag 28

Dersom behandlingsavbruddet er kortere enn nevnt ovenfor, skal behandlingen fortsette med neste dose som planlagt

Bivirkninger3

Svært vanlige: Nasofaryngitt, lymfopeni
Vanlige: Faryngitt, viral luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon, bradykardi, hypertensjon, ortostatisk hypotensjon, forhøyede leverenzymer og unormale lungefunksjonstester.

Kontraindikasjoner3

 • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene
 • Immunsvikttilstander som disponerer for systemiske opportunistiske infeksjoner
 • Aktive alvorlige infeksjoner, aktive kroniske infeksjoner som hepatitt og tuberkulose
 • Aktiv malignitet
 • Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C)
 • Hjerteinfarkt, ustabil angina, slag, transitorisk iskemisk anfall, dekompensert hjertesvikt som krever sykehusinnleggelse eller hjertesvikt av NYHA (New York Heart Association)-klasse III/IV de siste 6 måneder
 • Tidligere eller nåværende andregrads atrioventrikulært (AV)-blokk type II eller tredjegrads AV-blokk eller syk sinus-syndrom, med mindre pasienten har en fungerende pacemaker
 • Under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon

Før behandling3

 • Ta baseline elektrokardiogram (EKG) før første dose med Zeposia. Vurdere nye (siste 6 måneder) leverfunksjonsprøveresultater for transaminase- og bilirubinnivåer.
 • Sjekk infeksjonsstatus med CRP, Hb, LPK/ med diff telling, urinprøve, ASAT, ALAT, ALP, GGT, Hba1c og kreatinin.
 • Vurdere nye (siste 6 måneder eller etter seponering av tidligere MS-behandling) resultater fra fullstendig blodcelletelling, inkludert lymfocyttall
 • Avtale øyeundersøkelser før behandlingsstart med Zeposia hos pasienter med diabetes mellitus, uveitt eller en sykehistorie med retinasykdom.
 • Negativ graviditetstest hos fertile kvinner skal bekreftes før behandlingsstart med Zeposia.
 • Sjekk vaksinestatus vedrørende varicella zoster virus (VZV)-antistoff. Vaksiner med levende svekket smittestoff bør unngås under behandling, og i minst 3 måneder etter behandling. Silke vaksiner bør gis minst 1 måned før oppstart av behandling. Det anbefales vaksinasjon mot VZV hos de som ikke har dokumentert immunitet mot varicella zoster.

Ved første dose3

For pasienter uten tidligere hjertesykdom kreves ingen monitorering etter første dose. Opptitrering av dosen minker forbigående reduksjon av hjertefrekvens(4). Vurder monitorering for pasienter som står på betablokker eller kalsiumkanalblokker, på grunn av potensiale for en additiv effekt på å senke hjertefrekvensen.

6 timers observasjon for tegn og symptomer på symptomatisk bradykardi, med puls- og blodtrykksmåling hver time etter første dose, anbefales for pasienter med:

 • Hvilepuls under 55 slag i minuttet
 • Andregrads AV-blokk (Mobitz type 1)
 • Sykehistorie ned hjerteinfarkt eller hjertesvikt

Ta EKG før og på slutten av 6 timers overvåkningsperiode.
Ytterligere overvåkning etter 6 timer anbefales hos pasienter med:

 • Hjertefrekvens under 45 slag i minuttet
 • Hjertefrekvens som representerer den laveste verdien målt etter dosering, somindikerer at maksimal reduksjon av hjertefrekvens ennå ikke har funnet sted
 • Tegn på et nytt AV-blokk av andregrad eller høyere på EKG tatt 6 timer etter dosering
 • QTc-intervall ≥ 500 msek

Ved oppstart av Zeposia hos pasienter i følgende grupper bør kardiolog konsulteres før oppstart for å bestemme om det er trygt å starte med Zeposia, og fastslå best egnet overvåkningsstrategi:

 • Sykehistorie med hjertestans, cerebrovaskulær sykdom, ukontrollert hypertensjon eller alvorlig ubehandlet søvnapné, sykehistorie med tilbakevendende synkope eller symptomatisk bradykardi
 • Underliggende signifikant QT-forlengelse (QTc over 500 msek) eller annen risiko for QT-forlengelse, og pasienter som står på andre legemidler enn betablokkere og kalsiumantagonister som kan forsterke bradykardi
 • Antiarytmika klasse Ia (f.eks. kinidin, disopyramid) eller klasse III (f.eks. amiodaron, sotalol)

Kontroller under behandling3

 • Avbryt behandlingen hvis det fastslås et lymfocyttall på < 0,2 x 109/l. Gjenoppstart av ozanimod kan vurderes hvis nivåene når > 0,5 x 109/l
 • Vær oppmerksom på ozanimods immunsuppressive effekt som predisponerer pasienter for infeksjonsrisiko, inkludert opportunistiske infeksjoner, og risiko for å utvikle maligniteter, spesielt i huden
 • Leverfunksjonsmålinger og lymfocyttstatus skal tas i måned 1, 3, 6, 9 og 12 og deretter regelmessig
 • Unngå administrasjon av levende svekkede vaksiner under behandling og i 3 måneder etter seponering av behandling
 • Kvinner i fertil alder må informeres om at de må bruke effektiv prevensjon under behandling med ozanimod og i minst 3 måneder etter seponering av behandlingen. Fertile kvinner skal slutte å bruke ozanimod i minst 3 måneder før de planlegger en graviditet
 • Mål blodtrykk regelmessig
 • Pasienter med symptomer på makulært ødem skal utredes

Seponering3

 • Levertransaminaser over 5 ganger ULN (upper limit of normal) og kan først gjenopptas etter at levertransaminaseverdiene er normalisert.
 • Lymfocytter < 0.2 x 109/L, når nivået er > 0,5 x 109/L kan gjenopptakelse av behandling med ozanimod vurderes.
 • Behandlingsavbrudd bør vurderes ved alvorlige infeksjoner
 • Bekreftet makulaødem
 • Ved mistanke om PRES (posterior reversibel encefalopati syndrom)
 • Graviditet eller planlegging av graviditet

Etter avsluttet behandling3

 • Eliminering av ozanimod etter avsluttet behandling kan ta opptil 3 måneder, vær obs på infeksjoner i denne perioden. 
 • Risiko for reaktivering av sykdommen og rebound etter avsluttet behandling må vurderes
 • Effektiv prevensjon i 3 måneder hos fertile kvinner etter avsluttet behandling.

 

Kilder

Referanser

 1. Comi G, Kappos L, Selmaj KW, Bar-Or A, Arnold DL, Steinman L, et al. Safety and efficacy of ozanimod versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis (SUNBEAM): a multicentre, randomised, minimum 12-month, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2019;18(11):1009-20. PubMed
 2. Cohen JA, Comi G, Selmaj KW, Bar-Or A, Arnold DL, Steinman L, et al. Safety and efficacy of ozanimod versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis (RADIANCE): a multicentre, randomised, 24-month, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2019;18(11):1021-33. PubMed
 3. Zeposia - Summary of Product Characteristics Available from: https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/zeposia-epar-product-information_no.pdf.
 4. Tran JQ, Hartung JP, Peach RJ, Boehm MF, Rosen H, Smith H, et al. Results From the First-in-Human Study With Ozanimod, a Novel, Selective Sphingosine-1-Phosphate Receptor Modulator. J Clin Pharmacol. 2017;57(8):988-96. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Hanne Marie Bøe Lunde, spesialist i nevrologi PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.