Fampridin - Fampyra

Kort om

Fampridin (Fampyra® (N07X X07)) er en kaliumkanalblokker som styrker aksjonspotensialet i demyeliniserte aksoner. Det er vist å bedre gangfunksjonen med ca 25% hos ca 30-40%1, og med 15% hos ca 75%2 av MS pasienter med EDSS 4-7. En studie har vist effekt på fatigue2, en oversiktsartikkel konkluderer med mulig effekt på kognisjon, funksjon i armer, tarm og blære3, og en RCT har vist effekt på informasjonsprosesseringshastighet4.

Indikasjon

Gangvansker hos voksne MS pasienter med EDSS 4-7.

Kontraindikasjoner

 • Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
 • Samtidig behandling med andre legemidler som inneholder fampridin (4-aminopyridin)
 • Tidligere epileptiske anfall eller epilepsi
 • Lett, moderat, eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <80 ml/minutt). Regelmessig kontroll av nyrefunksjon anbefales
 • Samtidig bruk av legemidler som hemmer organisk kationtransportør 2 (OCT2), f.eks. cimetidin
 • Gravididtet/amming
 • Bør gis med forsiktighet ved symptomer på arytmier og sinoatriell eller atrioventrikulær ledningsforstyrrelse pga. begrenset sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger

 • Urinveisinfeksjon (ca 12%)
 • Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, obstipasjon, dyspepsi.
 • Hjerte/kar: Palpitasjoner.
 • Infeksiøse: Influensa, nasofaryngitt, virusinfeksjon.
 • Luftveier: Dyspné, faryngolaryngeal smerte.
 • Hud: Utslett, urticaria.
 • Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerte.
 • Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine, balanseforstyrrelse, parestesi, tremor, epileptiske anfall, asteni
 • Psykiske: Insomni, engstelse.
 • Kan trolig utløse eller forverre trigeminus nevralgi5
 • Alvorlig overfølsomhetsreaksjoner, inkl anafylaktisk reaksjon er rapportert, de fleste innen 1. uke av behandlingen

Dosering

10 mg 2 ganger daglig, 12 timers mellomrom. Ved uteglemt dose skal vanlig doseringsregime følges (dobbel dose skal ikke tas som erstatning for en glemt dose). Tas uten mat, svelges hele med vann.

Praktisk gjennomføring

Før behandlingsstart:

 • Sjekk kontraindikasjoner
 • Gjør en tidskontrollert gangtest f.eks. «Timed 25 Foot Walk» (T25FW) som utføres to ganger med litt hvile mellom, beregn gjennomsnittstid, og evt pasientrapporteringsverktøy av gangfunksjon, feks MSWS-12.
 • Skriv H- resept for 14 dagers forbruk (28 tbl pakning).

Evaluering av behandling:.

 • Etter 14 dager: vurder om ganghastigheten er forbedret. Nyrefunksjonen bør kontrolleres før start og siden regelmessig
  Ved bedring (objektivt, subjektivt): fortsett behandlingen
  Hvis ingen bedring: stopp behandlingen.

Graviditet og amming

Begrensede data, bør ikke brukes under graviditet. Overgang i morsmelk er ukjent og amming anbefales ikke.

Kilder

Referanser

 1. Goodman AD, Brown TR, Edwards KR, Krupp LB, Schapiro RT, Cohen R, Marinucci LN, Blight AR; MSF204 Investigators. A phase 3 trial of extended release oral dalfampridine in multiple sclerosis. Ann Neurol 2010; 68: 494-502. PMID: 20976768 PubMed
 2. Allart E, Benoit A, Blanchard-Dauphin A, Tiffreau V, Thevenon A, Zephir H, Outteryck O, Lacour A, Vermersch P. Sustained-released fampridine in multiple sclerosis: effects on gait parameters, arm function, fatigue, and quality of life. J Neurol. 2015 Aug;262(8):1936-45 . pmid:26041616 PubMed
 3. Jensen HB, Ravnborg M, Dalgas U, Stenager E. 4-Aminopyridine for symptomatic treatment of multiple sclerosis: a systematic review. Ther Adv Neurol Disord. 2014 Mar;7(2):97-113 . pmid:24587826 PubMed
 4. De Giglio L, De Luca F, Gurreri F, Ferrante I, Prosperini L, Borriello G, Quartuccio E, Gasperini C, Pozzilli C. Effect of dalfampridine on information processing speed impairment in multiple sclerosis. Neurology. 2019 Aug 20;93(8):e733-e746. PMID: 31331968 PubMed
 5. Birnbaum G, Iverson J. Dalfampridine may activate latent trigeminal neuralgia in patients with multiple sclerosis.. Neurology. 2014 ; Oct 28;83(18): 1610-2. pmid:25261505 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Hanne Marie Bøe Lunde, spesialist i nevrologi, PhD
 • Øyvind Fredvik Grytten Torkildsen, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.