Nevromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD)

Kort om

Neuromyelitis optica (NMO) - tidligere kalt Devics sykdom - er en idiopatisk, inflammatorisk demyeliniserende sykdom som oftest rammer optikus nerven og medulla1. Prevalensen er 1/100 000 (hyppigst blant ikke-kaukasere)2. Kvinner rammes oftere enn menn (3-9/1). Gjennomsnittlig debutalder er 39 år, 29% har debutalder > 50år. Tilstanden ble tidligere oppfattet som en form for multippel sklerose (MS), men ny kunnskap om serumantistoffer mot aqvaporin-4 (et vannkanal-protein lokalisert til blod-hjerne barrieren) har vist at NMO er en egen sykdom. Pasienter med NMO og MS responderer forskjellig på immunologiske medikamenter. Tidligere skilte man mellom NMO og NMO spectrum disorders (NMOSD), men nå kalles alt NMOSD og diagnosekriteriene ble endret i 20153. NMOSD kan en sjelden gang være paraneoplastisk, særlig hos kvinner med debut > 50 år (oftest mammacancer)4.

Klassifisering

 • NMOSD med akvaporin-4 antistoffer
 • NMOSD uten akvaporin-4 antistoffer: Begrensede former med inkomplett fenotype; isolert ON (bilateral, alvorlig), eller isolert TM eller sjeldnere hjernestammesymptomer. Aqvaporin-4 negativ NMOSD er vanskelig å skille fra MS5.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Det mest typiske er tilbakevendende ensidig eller bilateral optikusnevritt les mer, og langstrakt transvers myelitt les mer. Attakkene gir ofte betydelige og persisterende utfall. Og det er sjelden progresjon av utfall utenom attakker.Sjeldnere er hjernestammeutfall eller area postrema syndrom med kvalme og oppkast, hikke og i alvorlige tilfeller respirasjonsvansker. Andre CNS områder kan også rammes, feks bilateral hypothalamus med søvnforstyrrelse og autonome symptomer. Forløpet er attakkvist, og attakker gir ofte varige sekveler med økende varig funksjonssvikt ved gjentatte attakker.

Supplerende undersøkelser

 • Akvaporin-4 (AQP4) IgG antistoffer: påvises i serum hos ca 40-70%. Noen har antistoffer bare under attak
 • MOG-antistoffer (myelin-oligodendrocytt glycoprotein) kan påvises i serum hos endel som er AQP4 negative6.
  • Pasienter med MOG-antistoffer representerer en egen klinisk profil med bedre prognose enne de med AQP4 antistoffer7: les mer om MOG-antistoff sykdom
 • Begge antistofftestene utføres ved Haukeland Universitetssykehus (link til remisse), og Oslo Universitetssykehus Ullevål (link til remisse). 
 • CSF: Ofte høyt celletall og høyt proteinnivå i akuttfasen. Mindre enn 30% har oligoklonale bånd.
 • MR caput og medulla: Se tabellarisk oversikt over typiske funn i artikkel3. Typisk for NMOSD er sentrale langstrakte lesjoner i medulla (oftest over minst 3 vertebrale segmenter) og oftest normale funn cerebralt, men funn der kan tilkomme etterhvert. Det er vanskelig å skille mellom MS og seronegativ NMOSD fordi en del med NMOSD fyller MR kriteriene for MS. Visse typer cerebrale MR lesjoner er assosiert med NMOSD og kan være til hjelp i differensialdiagnostikken. Se tabell for skilletegn8. Hjernelesjoner ved NMOSD er ofte lokalisert nær/langs ependym i ventriklene, i diencephalon eller hypothalamus9. MS lesjoner er oftere lokalisert inntil sideventriklene, i temporalhornene, subkortikalt som U-fiber lesjoner, eller Dawson finger type lesjoner10. Se oversikt over avanserte MR teknikker ved diagnostikk av NMOSD11
 • VEP: Ofte patologisk

Diagnostiske kriterier

Diagnostiske kriterier (2015)3 (kriteriene for pediatrisk NMOSD er litt annerledes)

Kliniske kjernekarakteristika
 1. Optikusnevritt
 2. Akutt myelitt
 3. Area postrema syndrom; episode med hikke, kvalme, og oppkast uten annen forklaring
 4. Akutt hjernestamme syndrom
 5. Symptomatisk narkolepsi eller akutt diencefal klinisk syndrom med NMOSD typiske diencefale MR forandringer
 6. Symptomatisk cerebralt syndrom med NMOSD typiske MR lesjoner
Kriterier for NMOSD med akvaporin-4 antistoffer:
 1. Minst et klinisk kjernekarakteristikum
 2. Positiv test for akvaporin-4 antistoffer
 3. Andre diagnoser utelukket
Kriterier for NMOSD uten akvaporin-4 antistoffer:
 1. Minst to kliniske kjernekarakteristika som resultat av et eller flere kliniske attakker som oppfyller alle følgende
  • a. Minst et av de kliniske karakteristika må være optikus nevritt, myelitt med langstrakt lesjon, eller area postrema syndrom
  • b. disseminasjon i rom (2 eller flere kliniske kjernekarakteristika)
  • c. MR kriterier oppfylt
 2. Negativ test for akvaporin-4 antistoffer eller testing ikke foretatt
 3. Andre diagnoser utelukket
Tilleggs MR krav ved NMOSD uten akvaporin-4 antistoffer og NMOSD uten kjent akvaporin-4 status
 1. Akutt optikusnevritt;
  • a. normale MR funn eller bare uspesifikke forandringer i hvit substans
  eller
  • b. MR av n optikus som viser T2 hyperintense lesjoner eller T1 kontrastladende lesjoner som strekker seg over 1/2 optikusnerve lengde eller involverer chiasma
 2. Akutt myelitt;
  • a. Intramedullær lesjon som strekker seg over >3 etterfølgende segmenter
   eller
  • b. >3 etterfølgende segmenter med fokal spinal atrofi hos pasienter som anamnestisk har hatt myelitt
 3. Area postrema syndrom; dorsale medulla/area postrema lesjoner
 4. Akutt hjernestammesyndrom; periependymale hjernestamme lesjoner

Differensialdiagnoser

MS og MOG-antistoff sykdom er viktige differensialdiagnoser med mange overlappende symptomer. Ulike typer residiverende inflammatorisk optikusnevritt (RION, CRION, AION) karakteriseres av residiverende optikusnevritt med moderat synstap og lite smerter, og responderer oftest godt på steroidbehandling. NMO er assosiert med høy debut alder, ikke hvit rase, optikusnevritt med begrenset bedring eller bilateral affeksjon, uttalt kvalme/brekninger, hikke, progressivt forløp, cerebrospinal væske pleocytose med eosinofile og/eller neutrofile, MR funn med langstrakt myelitt, periependymale hjernestammelesjoner12. Andre differensial diagnoser/assosierte tilstander13: Sjøgren, sarcoidose, infeksjoner, malignitet, MG, autoimmun encefalitt

Behandling

 Behandlingsmålene er 1) å forkorte attakker 2) å forebygge attakker og 3) lindre symptomer. 

 • Behandling av attakk: NMOSD-attakker gir ofte vedvarende og betydelige sekveler og rask behandling er derfor viktig.
  • Steroider som ved MS attakk (responsen er ofte inkomplett og ofte dårligere enn ved MS1415), se MS attakk behandling. Ofte aktuelt med prednisolonhale med nedtrapping over 6-12 mnd. Se praktisk opplegg
  • Plasmaferese som tilleggsbehandling til steroider bør vurderes så raskt som mulig ved alvorlige attakker1615, og ved mangelfull steroidrespons ved mindre alvorlige attakker. Steroider kan gis samme dag, men etter plasmaferese17. Rask behandling med plasmaferese (fortrinnsvis før dag fem og helst enda tidligere) kan være kritisk for utfallet. 
  • Ved sterk klinisk mistanke om NMOSD bør plasmaferese vurderes før svar på AQP4-antistoff foreligger18.
  • Intravenøs immunglobulin vurderes til å ha mer tvilsom effekt12
 • Forebygge attakker: Tidlig innsatt og effektiv immunologisk behandling er viktig for å forebygge attakker og hindre varige utfall. Ved milde utfall eller enkle attakker som går helt tilbake vil man dog kunne avvente19. Påvisning av AQP4 antistoffer er forbundet med økt fare for tilbakefall og styrker derfor indikasjonen for å starte med forebyggende behandling. Monoklonale antistoffene mot B-celler (rituximab og inebiluzumab), interleukin 6 (tocilizumab og satralizumab) samt komplementfaktor 5 (eculizumab) har dokumentert effekt i randomiserte kliniske studier. Det er ikke mulig å skille mellom effekten av disse hos AQP4-positive pasienter20. Se oversiktsartikkel (2021) med praktiske råd og oversikt over fordeler og ulemper med de forskjellige21. Satralizumab og eculizumab vurderes av Nye Metoder for AQP4-positiv sykdom, men har ikke vist effekt ved AQP4-negativ NMOSD. Tocilizumab (Roactemra®) er registrert for rheumatoid artritt og kjempecellartritt. 
 • Rituximab22-25 (MabThera® (L01X C02) m. fl.) er økende brukt som 1.linje behandling. Se praktisk opplegg.
   • God effekt  på attakkhyppighet i en nylig publisert (2020) randomisert placebo-kontrollert studie (RIN-1)26 og i mange observasjonsstudier27. Observasjonsstudier tyder på bedre effekt enn azatioprin og mycofenolatmofetil2827,29.  Optimal dose er ukjent, og likeverdige resultater har blitt rapportert med doser fra 100 til 1000-2000 mg hver sjette måned20. Ved norske universitetssykehus brukes 1000 mg som første dose, eventuelt repetert etter 14 dager. Videre dosering er vanligvis 500 mg eller 1000 mg hver sjette måned. Etter 1-2 år gis som oftest 500 mg hver sjette måned, eventuelt 1000 mg hver sjette til niende måned. Alvorlighet av attakker, grad av B-celledeplesjon, kroppsvekt, klinisk respons og IgG-nivå og eventuell infeksjonstendens vil kunne påvirke dose og intervaller.
   • I Up to Date anbefales 2000mg (gitt som to 1000mg doser med 14. dagers mellomrom) hver 6.mnd.
   • I RIN-1 studien26 brukte man flg.: 375mg/m2 IV ukentlig i 4 uker (med samtidig nedtrapping av prednisolon) fulgt av 2000mg (gitt som to 1000mg doser med 14. dagers mellomrom) hver 6.mnd.
   • I en retrospektiv tysk kohort studie (2017) var median dose 1000mg (range 375–3000mg) hver 6. mnd fordelt på en eller to doser30.
   • Noen anbefaler individualisert dosering basert på månedlig CD19 telling (mål <1% av lymfocytter)23,31.
   • Ev lengre behandlingsintervaller etter noen år basert på måling av memory B celler32
  • Sykdomsgjennombrudd hos ca 20%2927
  • Andre alternativer (mangelfull evidens for effekt)
   • Azatioprin33 (Imurel® (L04A X01)) 2,5 - 3 mg/kg per dag. Moderat effekt i mange observasjonsstudier. Behandlingssvikt (sykdomsgjennombrudd) hos ca 50%31-32. Gis ofte sammen med prednisolon 60 mg dgl, nedtrappet over 6-12 mnd til 5 mg daglig. Se praktisk opplegg
   • Mycofenolat mofetil (CellCept ® (L04A A06))34. God effekt i åpne studier35. Behandlingssvikt (sykdomsgjennombrudd) hos 25%27Se praktisk opplegg. Gis ev sammen med prednisolon 60 mg dgl, nedtrappet over 6-12 mnd til 5 mg daglig. Se praktisk opplegg
   • Metotreksat36, Mitoxantrone 37-38, gjentatte intravenøs immunglobulin kurer9, bortezomib.
   • Autolog hematopoietisk stamcelle transplantasjon (HSCT) med rituximab som en del av kondisjoneringsregimet har gitt lovende langtidsresultater39.
  • Følgende har ikke vist effekt og kan i verste fall forverre sykdommen: Interferon-beta, glatirameracetat, natalizumab, alemtuzumab40 og fingolimod41
 • Ved sykdomsgjennombrudd (attakker) vil skifte av forebyggende kunne gi godt resultat27. Ingen av behandlingsalternativene gir imidlertid full beskyttelse mot nye attakker som monoterapi.
   • Pseudoattakk vs reelt attakk: Det kan som ved MS være vanskelig å skille reelle attakker fra pseudoattakker (reduksjon i funksjon pga interkurrent infeksjon, smerter eller autonome symptomer). Synstap er sterk indikasjon på reelt attakk. Pseudoattakker relatert til ryggmargen hos pasienter med tidligere myelitt kan klinisk presentere seg på samme måten som et reelt attakk, som bare kan utelukkes med negativ MR42
 • Varighet av immunmodulerende behandling:
  • Forebyggende behandling bør sannsynligvis gies i flere år, men optimal varighet er ukjent. 
  • Vanlig praksis er å behandle i minst 5 år ved påvist AQP4 antistoffer, og i 3 år hos de uten AQP4 antistoffer. Men en retrospektiv studie av 15 pasienter viste økt risiko for tilbakefall selv etter 5 år i remisjon43
  • Noen anbefaler å være tilbakeholden med å avslutte behandling hos AQP4 positive. 
 • Symptomatisk behandling
 • Spesielle forhold
  • Graviditet: AQP4 er uttrykt i placenta og AQP4-antistoffer kan antagelig skade placenta. Behandling med rituximab før graviditet er rapporter å være assosiert med gunstig utfall av svangerskapet44. Attakker forekommer også under graviditet, og det kan være aktuelt å kontinuere behandling med rituximab, azathioprin og tocilizumab fram til og eventuelt gjennom graviditeten45
  • Postpartum: Attakkrisikoen øker 3-4X de første 6 mnd. Unge pasienter med høyt AQP4 antistoffer og inadekvat behandling har høyest risiko46.

Prognose

Attakkhyppigheten varierer. Attakker gir ofte varige skveler, og gjentatte attakker med myelitt eller optikusnevritt gir akkumulerende funksjonssvikt. Pasienter uten AQP4-antistoffer eller bare anti-MOG antistoffer har bedre prognose enn AQP4 - antistoff positive pasienter47-48. Monofasisk NMOSD forekommer, men er svært sjelden ved AQP4-positiv NMOSD og krever attakkfrihet i minst 5 år før diagnosen kan settes.

Kilder

Referanser

 1. Jarius, S., Paul, F., Weinshenker, B.G. et al. Neuromyelitis optica. Nat Rev Dis Primers 6, 85 (2020). https://doi.org/10.1038/s41572-020-0214-9
 2. Hor JY, Asgari N, Nakashima I, Broadley SA, Leite MI, Kissani N, Jacob A, Marignier R, Weinshenker BG, Paul F, Pittock SJ, Palace J, Wingerchuk DM, Behne JM, Yeaman MR, Fujihara K. Epidemiology of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder and Its Prevalence and Incidence Worldwide. Front Neurol. 2020 Jun 26;11:501. doi: 10.3389/fneur.2020.00501. PMID: 32670177 PubMed
 3. Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL, Cabre P, Carroll W, Chitnis T, de Seze J, Fujihara K, Greenberg B, Jacob A, Jarius S, Lana-Peixoto M, Levy M, Simon JH, Tenembaum S, Traboulsee AL, Waters P, Wellik KE, Weinshenker BG; International Panel for NMO Diagnosis. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology. 2015 Jul 14;85(2):177-89 . pmid:26092914 PubMed
 4. Cai G, He D, Chu L, Dai Q, Xu Z, Zhang Y. Paraneoplastic neuromyelitis optica spectrum disorders: three new cases and a review of the literature. Int J Neurosci. 2015 Aug 20:1-9 . pmid:26010208 PubMed
 5. Juryńczyk M, Weinshenker B, Akman-Demir G, Asgari N, Barnes D, Boggild M, Chaudhuri A, D'hooghe M, Evangelou N, Geraldes R, Illes Z, Jacob A, Kim HJ, Kleiter I, Levy M, Marignier R, McGuigan C, Murray K, Nakashima I, Pandit L, Paul F, Pittock S, Selmaj K, de Sèze J, Siva A, Tanasescu R, Vukusic S, Wingerchuk D, Wren D, Leite I, Palace J. Status of diagnostic approaches to AQP4-IgG seronegative NMO and NMO/MS overlap syndromes. J Neurol. 2016 Jan;263(1):140-9 . pmid:26530512 PubMed
 6. Kitley J1, Woodhall M, Waters P, Leite MI, Devenney E, Craig J, Palace J, Vincent A.. Myelin-oligodendrocyte glycoprotein antibodies in adults with a neuromyelitis optica phenotype. Neurology. 2012 ; 18;79(12):: 1273-7. pmid:22914827 PubMed
 7. Jurynczyk M, Messina S, Woodhall MR, Raza N, Everett R, Roca-Fernandez A, Tackley G, Hamid S, Sheard A, Reynolds G, Chandratre S, Hemingway C, Jacob A, Vincent A, Leite MI, Waters P, Palace J. Clinical presentation and prognosis in MOG-antibody disease: a UK study.. Brain 2017; Dec 1;140(12): 3128-3138. pmid:29136091 PubMed
 8. Kim HJ, et al; With The Guthy-Jackson Charitable Foundation NMO International Clinical Consortium & Biorepository; With The Guthy-Jackson Charitable Foundation NMO International Clinical Consortium Biorepository. MRI characteristics of neuromyelitis optica spectrum disorder: An international update. Neurology. 2015 ; Mar 17;84(11: 1165-1173. pmid:25695963 PubMed
 9. Trebst C, Jarius S, Berthele A, Paul F, Schippling S,. Update on the diagnosis and treatment of neuromyelitis optica: recommendations of the Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS).. J Neurol. 2014; Jan;261(1: 1-16. pmid:24272588 PubMed
 10. Jurynczyk M et al. Brain lesion distribution criteria distinguish MS from AQP¤-antibody NMOSD and MOG-antibody disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016. doi:10.1136/jnnp-2016-314005 DOI
 11. Kremer S, Renard F, Achard S, Lana-Peixoto MA, Palace J, Asgari N, Klawiter EC, Tenembaum SN, Banwell B, Greenberg BM, Bennett JL, Levy M, Villoslada P, Saiz A, Fujihara K, Chan KH, Schippling S, Paul F, Kim HJ, de Seze J, Wuerfel JT; Guthy-Jackson Charitable Foundation (GJCF) Neuromyelitis Optica (NMO) International Clinical Consortium and Biorepository, Cabre P, Marignier R, Tedder T, van Pelt D, Broadley S, Chitnis T, Wingerchuk D, Pandit L, Leite MI, Apiwattanakul M, Kleiter I, Prayoonwiwat N, Han M, Hellwig K, van Herle K, John G, Hooper DC, Nakashima I, Sato D, Yeaman MR, Waubant E, Zamvil S, Stüve O, Aktas O, Smith TJ, Jacob A, O'Connor K. Use of Advanced Magnetic Resonance Imaging Techniques in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. JAMA Neurol. 2015 Jul;72(7):815-22 . pmid:26010909 PubMed
 12. Overlapping CNS inflammatory diseases: differentiating features of NMO and MS. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014 . pmid:25248365 PubMed
 13. Shahmohammadi S, Doosti R, Shahmohammadi A, Mohammadianinejad SE, Sahraian MA, Azimi AR, Harirchian MH, Asgari N, Naser Moghadasi A. Autoimmune diseases associated with Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders: A literature review. Mult Scler Relat Disord. 2019 Jan;27:350-363. PMID: 30476871 PubMed
 14. Kleiter I, Gahlen A, Borisow N, et al. Neuromyelitis optica: evaluation of 871 attacks and 1,153 treatment courses. Ann Neurol 2016;79(2):206–216. PMID: 26537743 PubMed
 15. Bonnan M, Valentino R, Debeugny S, Merle H, Fergé JL, Mehdaoui H, Cabre P. Short delay to initiate plasma exchange is the strongest predictor of outcome in severe attacks of NMO spectrum disorders. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017. pmid:29030418 PubMed
 16. Siritho S, Nopsopon T, Pongpirul K. Therapeutic plasma exchange vs conventional treatment with intravenous high dose steroid for neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD): a systematic review and meta-analysis. J Neurol. 2020 Oct 10. doi: 10.1007/s00415-020-10257-z. Epub ahead of print. PMID: 33037886. PubMed
 17. https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/1214779
 18. Bennett JL. Optic Neuritis. Continuum (Minneap Minn). 2019 Oct;25(5):1236-1264. doi: 10.1212/CON.0000000000000768. PMID: 31584536 PubMed
 19. Palace J, Leite I, Jacob A.A practical guide to the treatment of neuromyelitis optica. Pract Neurol. 2012 Aug;12(4):209-14.
 20. Holmøy T, Høglund RA, Illes Z, Myhr KM, Torkildsen Ø. Recent progress in maintenance treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder. J Neurol. 2020 Oct 3. doi: 10.1007/s00415-020-10235-5. Epub ahead of print. PMID: 33011853 PubMed
 21. Chen L, Qiu W, Lu J, Zhao C, Quan C. Neuromyelitis optica spectrum disorder: pregnancy-related attack and predictive risk factors. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020 Nov 20;92(1):53–61. doi: 10.1136/jnnp-2020-323982. Epub ahead of print. PMID: 33219038; PMCID: PMC7803904.
 22. Weinschenker JA. Treatment of neuromyelitis optica with rituximab: retrospective analysis of 25 patients. Arch Neurol 2008; 65: 1443-8.
 23. A 5-year follow-up of rituximab treatment in patients with neuromyelitis optica spectrum disorder. Kim SH, Huh SY, Lee SJ, Joung A, Kim HJ. JAMA Neurol. 2013 Sep 1;70(9):1110-7. PMID: 23897062 PubMed
 24. Kim SH, Jeong IH, Hyun JW, Joung A, Jo HJ, Hwang SH, Yun S, Joo J, Kim HJ. Treatment Outcomes With Rituximab in 100 Patients With Neuromyelitis Optica: Influence of FCGR3A Polymorphisms on the Therapeutic Response to Rituximab. JAMA Neurol. 2015 Sep 1;72(9):989-95 . pmid:26167726 PubMed
 25. Zéphir H, Bernard-Valnet R, Lebrun C, Outteryck O, Audoin B, Bourre B, Pittion S, Wiertlewski S, Ouallet JC, Neau JP, Ciron J, Clavelou P, Marignier R, Brassat D. Rituximab as first-line therapy in neuromyelitis optica: efficiency and tolerability. . pmid:26194198 PubMed
 26. Tahara M, Oeda T, Okada K, Kiriyama T, Ochi K, Maruyama H, Fukaura H, Nomura K, Shimizu Y, Mori M, Nakashima I, Misu T, Umemura A, Yamamoto K, Sawada H. Safety and efficacy of rituximab in neuromyelitis optica spectrum disorders (RIN-1 study): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2020. pmid:32199095 PubMed
 27. Mealy MA, et al. Comparison of relapse and treatment failure rates among patients with neuromyelitis optica: multicenter study of treatment efficacy. JAMA Neurol. 2014; 71(3): 324-30. pmid:24445513 PubMed
 28. Poupart J, Giovannelli J, Deschamps R, Audoin B, Ciron J, Maillart E, Papeix C, Collongues N, Bourre B, Cohen M, Wiertlewski S, Outteryck O, Laplaud D, Vukusic S, Marignier R, Zephir H; NOMADMUS study group.. Evaluation of efficacy and tolerability of first-line therapies in NMOSD. Neurology 2020. pmid:32170036 PubMed
 29. Nikoo Z et al. Comparison of the efficacy of azathioprine and rituximab in neuromyelitis optica spectrum disorder: a randomized clinical trial.. J Neurol. 2017. pmid:28831548 PubMed
 30. Stellmann JP, Krumbholz M, Friede T et al. Immunotherapies in neuromyelitis optica spectrum disorder: efficacy and predictors of response. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017; Aug;88(8): 639-647. pmid:28572277 PubMed
 31. Greenberg BM, Graves D, Remington G, Hardeman P, Mann M, Karandikar N, Stuve O, Monson N, Frohman E. Rituximab dosing and monitoring strategies in neuromyelitis optica patients: creating strategies for therapeutic success. Mult Scler 2012; 18: 1022-6.
 32. Kim SH, Kim Y, Kim G, Park NY, Jang HM, Shin HJ, Hyun JW, Kim HJ. Less frequent rituximab retreatment maintains remission of neuromyelitis optica spectrum disorder, following long-term rituximab treatment. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019 Apr;90(4):486-487. PMID: 29929977 PubMed
 33. Lauenstein AS1, Stettner M, Kieseier BC, Lensch E.. Treating neuromyelitis optica with the interleukin-6 receptor antagonist tocilizumab.. BMJ Case Rep. ; Mar 26: 2014 . pmid:24671322 PubMed
 34. Jacob A. Treatment of neuromyelitis optica with mycophenolate mofetil: retrospective analyses of 24 patients. Arch Neurol 2009; 66: 1128-33.
 35. Huh SY, Kim SH, Hyun JW, Joung AR, Park MS, Kim BJ, Kim HJ.. Mycophenolate mofetil in the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder.. JAMA Neurol 2014; Nov;71(11):: 1372-8. pmid:25199960 PubMed
 36. Methotrexate is an alternative to azathioprine in neuromyelitis optica spectrum disorders with aquaporin-4 antibodies.Kitley J, Elsone L, George J, Waters P, Woodhall M, Vincent A, Jacob A, Leite MI, Palace J.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 Aug;84(8):918-21. doi: 10.1136/jnnp-2012-304774. Epub 2013 Mar 6.PMID: 23467418 PubMed
 37. Kim SH, Kim W, Park MS, Sohn EH, Li XF, Kim HJ. Efficacy and safety of mitoxantrone in patients with highly relapsing neuromyelitis optica. Arch Neurol 2011; 68: 473-9.
 38. Efficacy of mitoxantrone in neuromyelitis optica spectrum: clinical and neuroradiological study.Cabre P, Olindo S, Marignier R, Jeannin S, Merle H, Smadja D; Aegis of French National Observatory of Multiple Sclerosis.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 May;84(5):511-6. PMID: 23138769 PubMed
 39. Burt RK, Balabanov R, Han X, Burns C, Gastala J, Jovanovic B, Helenowski I, Jitprapaikulsan J, Fryer JP, Pittock SJ. Autologous nonmyeloablative hematopoietic stem cell transplantation for neuromyelitis optica. Neurology. 2019 Oct 29;93(18):e1732-e1741. doi: 10.1212/WNL.0000000000008394. Epub 2019 Oct 2. PMID: 31578302 PubMed
 40. Azzopardi L, Cox AL, McCarthy CL, Jones JL, Coles AJ. Alemtuzumab use in neuromyelitis optica spectrum disorders: a brief case series. J Neurol. 2015 Oct 17 . pmid:26477020 PubMed
 41. Tanaka M. Interferon-beta(1b) treatment in neuromyelitis optica. Eur Neurol 2009; 62: 167-70.
 42. Kessler RA, Mealy MA, Levy M.. Early indicators of relapses vs pseudorelapses in neuromyelitis optica spectrum disorder.. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2016 Jul 28;3(5):e269 .
 43. Kim SH, Jang H, Park NY, Kim Y, Kim SY, Lee MY, Hyun JW, Kim HJ. Discontinuation of Immunosuppressive Therapy in Patients With Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder With Aquaporin-4 Antibodies. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2021 Feb 23;8(2):e947. doi: 10.1212/NXI.0000000000000947. Erratum in: Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2021 Apr 19;8(4): PMID: 33622675; PMCID: PMC7903808.
 44. Kim SH, Huh SY, Jang H, Park NY, Kim Y, Jung JY, Lee MY, Hyun JW, Kim HJ. Outcome of pregnancies after onset of the neuromyelitis optica spectrum disorder. Eur J Neurol. 2020 Aug;27(8):1546-1555. doi: 10.1111/ene.14274. Epub 2020 May 25. PMID: 32320109.
 45. Mao-Draayer Y, Thiel S, Mills EA, Chitnis T, Fabian M, Katz Sand I, Leite MI, Jarius S, Hellwig K. Neuromyelitis optica spectrum disorders and pregnancy: therapeutic considerations. Nat Rev Neurol. 2020 Mar;16(3):154-170. doi: 10.1038/s41582-020-0313-y. Epub 2020 Feb 20. PMID: 32080393.
 46. Wang L, Zhou L, ZhangBao J, Huang W, Chang X, Lu C, Wang M, Li W, Xia J, Li X, Chen L, Qiu W, Lu J, Zhao C, Quan C. Neuromyelitis optica spectrum disorder: pregnancy-related attack and predictive risk factors. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020 Nov 20;92(1):53–61. doi: 10.1136/jnnp-2020-323982. Epub ahead of print. PMID: 33219038; PMCID: PMC7803904.
 47. Kitley J, Waters P, Woodhall M, Leite MI, Murchison A, George J, Küker W, Chandratre S, Vincent A, Palace J.. Neuromyelitis optica spectrum disorders with aquaporin-4 and myelin-oligodendrocyte glycoprotein antibodies: a comparative study.. JAMA Neurol. 2014 ; Mar;71(3): 276-83. pmid:24425068 PubMed
 48. van Pelt ED, Wong YY, Ketelslegers IA, Hamann D, Hintzen RQ. Neuromyelitis optica spectrum disorders: comparison of clinical and magnetic resonance imaging characteristics of AQP4-IgG versus MOG-IgG seropositive cases in the Netherlands. Eur J Neurol. 2015 Nov 22 . pmid:26593750 PubMed
 49. Sepulveda M, Delgado-García G, Blanco Y, Sola-Valls N, Martinez-Lapiscina EH, Armangué T, Montejo C, Pulido-Valdeolivas I, Martinez-Hernandez E, Ariño H, Escudero D, Ruiz-García R, Llufriu S, Dalmau J, Graus F, Saiz A. Late-onset neuromyelitis optica spectrum disorder: The importance of autoantibody serostatus. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2019. pmid:31471461 PubMed
 50. Damato V, Evoli A, Iorio R.. Efficacy and Safety of Rituximab Therapy in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders: A Systematic Review and Meta-analysis.. JAMA Neurol. 2016 Sep 26 . pmid:27668357 PubMed
 51. Yamamura T, Kleiter I, Fujihara K, Palace J, Greenberg B, Zakrzewska-Pniewska B, Patti F, Tsai CP, Saiz A, Yamazaki H, Kawata Y, Wright P, De Seze J. Trial of Satralizumab in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. N Engl J Med 2019. pmid:31774956 PubMed
 52. Pittock SJ, Berthele A, Fujihara K, Kim HJ, Levy M, Palace J, Nakashima I, Terzi M, Totolyan N, Viswanathan S, Wang KC, Pace A, Fujita KP, Armstrong R, Wingerchuk DM. Eculizumab in Aquaporin-4-Positive Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. N Engl J Med 2019. pmid:31050279 PubMed
 53. Traboulsee A, Greenberg BM, Bennett JL, Szczechowski L, Fox E, Shkrobot S, Yamamura T, Terada Y, Kawata Y, Wright P, Gianella-Borradori A, Garren H, Weinshenker BG. . Safety and efficacy of satralizumab monotherapy in neuromyelitis optica spectrum disorder: a randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet Neurol 2020. pmid:32333898 PubMed
 54. Cree BAC, Bennett JL, Kim HJ, Weinshenker BG, Pittock SJ, Wingerchuk DM, Fujihara K, Paul F, Cutter GR, Marignier R, Green AJ, Aktas O, Hartung HP, Lublin FD, Drappa J, Barron G, Madani S, Ratchford JN, She D, Cimbora D, Katz E; N-MOmentum study investigators. Inebilizumab for the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder (N-MOmentum): a double-blind, randomised placebo-controlled phase 2/3 trial. Lancet 2019. pmid:31495497 PubMed
 55. Costanzi C, Matiello M, Lucchinetti CF, Weinshenker BG, Pittock SJ, Mandrekar J, Thapa P, McKeon A. Azathioprine: tolerability, efficacy, and predictors of benefit in neuromyelitis optica. Neurology 2011; 77: 659-66. Neurology
 56. Araki M1, Matsuoka T, Miyamoto K, Kusunoki S, Okamoto T, Murata M, Miyake S, Aranami T, Yamamura T.. Efficacy of the anti-IL-6 receptor antibody tocilizumab in neuromyelitis optica: a pilot study. Neurology. 2014; Apr 15;82(15): 1302-6. pmid:24634453 PubMed
 57. Burman J1, Tolf A1, Hägglund H2, Askmark H1.. Autologous haematopoietic stem cell transplantation for neurological diseases. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018. pmid:28866625 PubMed
 58. llmann JP, Krumbholz M, Friede T et al. Immunotherapies in neuromyelitis optica spectrum disorder: efficacy and predictors of response.. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017. pmid:28572277 PubMed
 59. Pandit L, Mustafa S, Uppoor R, Nakashima I, Takahashi T, Kaneko K.. Reversible paraspinal muscle hyperintensity in anti-MOG antibody-associated transverse myelitis.. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2017. pmid: 29114566 PubMed
 60. Hamid SHM, Whittam D, Saviour M, Alorainy A, Mutch K, Linaker S, Solomon T, Bhojak M, Woodhall M, Waters P, Appleton R, Duddy M, Jacob A. Seizures and Encephalitis in Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein IgG Disease vs Aquaporin 4 IgG Disease. JAMA Neurol. 2018 Jan 1;75(1):65-71. pmid:29131884 PubMed
 61. Hyun JW et al. Longitudinal analysis of myelin oligodendrocyte glycoprotein antibodies in CNS inflammatory diseases. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017. pmid:28684532 PubMed
 62. Melamed E, Levy M, Waters PJ, Sato DK, Bennett JL, John GR, Hooper DC, Saiz A, Bar-Or A, Kim HJ, Pandit L, Leite MI, Asgari N, Kissani N, Hintzen R, Marignier R, Jarius S, Marcelletti J, Smith TJ, Yeaman MR, Han MH, Aktas O, Apiwattanakul M, Banwell B, Bichuetti D, Broadley S, Cabre P, Chitnis T, De Seze J, Fujihara K, Greenberg B, Hellwig K, Iorio R, Jarius S, Klawiter E, Kleiter I, Lana-Peixoto M, Nakashima, O'Connor K, Palace J, Paul F, Prayoonwiwat N, Ruprecht K, Stuve O, Tedder T, Tenembaum S, Garrahan JP, Aires B, van Herle K, van Pelt D, Villoslada P, Waubant E, Weinshenker B, Wingerchuk D, Würfel J, Zamvil S. Update on biomarkers in neuromyelitis optica. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2015 Jul 23;2(4):e134 . pmid:26236760 PubMed
 63. Sellner J, Boggild M, Clanet M, Hintzen RQ, Illes Z, Montalban X, Du Pasquier RA, Polman CH, Sorensen PS, Hemmer B. EFNS guidelines on diagnosis and management of neuromyelitis optica. Eur J Neurol 2010; 17: 1019-32.
 64. Sepúlveda M, et al. Neuromyelitis optica spectrum disorders: Comparison according to the phenotype and serostatus. Format: Abstract Send to Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2016 Apr 14;3(3):e225. pmid:27144216 PubMed
 65. Azzopardi L, Cox AL, McCarthy CL, Jones JL, Coles AJ.. Alemtuzumab use in neuromyelitis optica spectrum disorders: a brief case series. J Neurol. 2016 Jan;263(1):25-9. . pmid: 26477020 PubMed
 66. Treatment of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder: Acute, Preventive, and Symptomatic.. Kessler RA, Mealy MA, Levy M.. Curr Treat Options Neurol 2016. pmid:26705758 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Trygve Holmøy, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Kjell Morten Myhr, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.