Akutt hemorrhagisk leukoencefalitt (AHLE)

Kort om

Se oversiktsartikkel1

Multifokal inflammasjon i hjernens hvite substans. Kommer ofte etter infeksjon eller vaksinasjon. Det er omdiskutert om AHLE er en egen form for postinfeksiøs CNS sykdom eller en mer alvorlig form for ADEM. ADEM er vanligst hos barn, mens AHLE er vanligst hos voksne.

Diagnostikk

Evidensbaserte diagnostiske kriterier finnes ikke.

Kliniske kjennetegn

Ofte feber og allmennsymptomer, hodepine, bevissthetspåvirkning, epileptiske anfall, forskjellige fokale utfall, evt myelitt

Utredning

  • MR caput: diffuse lesjoner i hvit substans, evt med ødem og blødninger. Intraparenchymale blødninger er mest nyttige parameter for å skille mellom ADEM og AHLE1.
  • CSF: pleocytose, ofte > 1000 og mye granulocytter. Protein moderat forhøyet. Høye erytrocytter og xhantochromi
  • Blodprøver: ofte høye leukocytter og høy CRP/SR

Behandling

Methylprednisolon iv (1 g daglig i 3 – 5 dager). Evt: IVIG, PE, cycklofosfamid. Evt trykkavlastende kirurgi

Prognose

Høy mortalitet (50-70%), ofte varige sekveler. Noen restitueres helt

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

  1. Grzonka P, Scholz MC, De Marchis GM, Tisljar K, Rüegg S, Marsch S, Fladt J, Sutter R. Acute Hemorrhagic Leukoencephalitis: A Case and Systematic Review of the Literature. Front Neurol. 2020 Aug 20;11:899. PMID: 32973663 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.