Transitorisk Global Amnesi

Kort om

Transitorisk global amnesia (TGA) er et klinisk syndrom med reversibelt tap av korttidsminne uten andre nevrologisk utfall. Årsaken er ukjent, men tilstanden er assosiert med bl a migrene. Utløsende hendelser kan være stress, hard fysisk anstrengelse, Valsalva manøver, emosjonell påkjenning, medisinske prosedyrer. Se oversiktsartikkel1.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Plutselig innsettende anterograd amnesi som varer opptil 24 t. Pasientene er desorientert for tid og sted, men aldri for person. De glemmer detaljer til tross for gjentatte repetisjoner, og dette fører til gjentatte spørsmål. Pasienten skjønner at de glemmer og spør typisk; "hvorfor kan jeg ikke huske?" Retrograd hukommelse er forstyrret i varierende grad (timer til år). Umiddelbar hukommelse er bevart, og pasienten kan gjenta ord, tall mm. Andre kognitive funksjoner er vanligvis ikke affisert, og pasientene er feks istand til å kjøre bil, regne, lese osv. Normal bevissthet. Omtrent 10% har hodepine. Bedringen inntrer gradvis, hos de fleste innen 2-12 timer, og hos nesten alle innen 24 timer2.  Kortvarige TGA episoder < 1 time er ikke uvanlig3. Mellom 10 og 15% får ny episode innen 5 år4

Diagnostiske kriterier5

 • Anterograd amnesi bevitnet av en observatør
 • Ikke nedsatt bevissthet eller tap av personlig identitet
 • Kognitiv dysfunksjon begrenset til amnesi
 • Ingen fokale nevrologiske eller epileptiske funn
 • Ingen fersk hodeskade eller nylig anfall
 • Symptomene forsvinner innen 24 timer
 • Lette vegetative symptomer kan forekomme i akuttfasen (hodepine, kvalme, svimmelhet)

Kliniske funn som støtter diagnosen

 • Hard fysisk aktivitet eller stor psykisk påkjenning rett før symptomdebut
 • Kun tap av hukommelse
 • Pasienten spør gjentatte ganger om det samme
 • Pasienten er samarbeidsvillig, følger oppfordringer og kan benevne ting

Kliniske funn som ikke støtter diagnosen

 • Hypoglykemi, traume, anfall eller nylig endring i medisinering
 • Flere nevrolologiske utfall
 • Pasienten er agitert, søvnig eller døsig
 • Pasienten kan huske detaljer om den akutte episoden
 • Kun retrograd amnesi
 • Repeterte amnestiske episoder (>3 per år)

Differensialdiagnoser

Iskemi i bakre kretsløp, intox el medikamentbivirkninger, epilepsi, TIA, postiktal forvirring, dissosiative lidelser, post traumatisk amnesi, hypoglykemi, dural arterivenøs fistel6

Utredning

MR caput kan være nyttig for å bekrefte diagnosen i klinisk usikre tilfeller7. Typisk funn er  små hyperintense lesjoner i hippocampus på diffusjonssvektede snitt (DWI) 8-9 .  Lesjonene kan detekteres opptil 6 dager etter symptomdebut, men sensitiviteten er høyest (93%) hvis utført mellom 12 og 24 timer.

Utredning mtp mtp differensialdiagnoser eller underliggende årsak ved atypisk klinikk

Behandling

Ingen spesifikk behandling finnes for en enkelt episode, og faren for gjentagelse er liten.

Ved residiverende episoder bør man lete etter utløsende årsak (Valsalva manøver, migrene, cerebrovaskulær sykdom, epilepsi) og evt behandle dette.

TGA ser ikke ut til å øke risikoen for slag, ihvertfall ikke når vaskulære risikofaktorer behandles i tråd med retningslinjer10. Noen TGA pasienter har høy troponin som tegn på myokardskade11.

Prognose

TGA er vanligvis en isolert hendelse. Residiv forekommer hos 10-15% innen 5 år12. Migrene og ung alder (<60år) ser ut til å gi økt risiko for residiv. Ikke vist assosiasjon med økt risiko for iskemisk slag13.

 

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

 1. Arena JE, Rabinstein AA. Transient global amnesia. Mayo Clin Proc. 2015 Feb;90(2):264-72 . pmid:25659242 PubMed
 2. Shekar R. Transient global amnesia--a review. Int J Clin Pract 2008; 62: 939-42.
 3. Romoli M, Tuna MA, Li L, Paciaroni M, Giannandrea D, Tordo Caprioli F, Lotti A, Eusebi P, Mosconi MG, Pellizzaro Venti M, Salvadori N, Gili A, Ricci S, Stracci F, Sarchielli P, Parnetti L, Rothwell PM, Calabresi P. . Time trends, frequency, characteristics and prognosis of short-duration transient global amnesia.. Eur J Neurol 2020; May;27(5): 887-893. pmid:32012408 PubMed
 4. Morris KA, Rabinstein AA, Young NP. Factors Associated With Risk of Recurrent Transient Global Amnesia. JAMA Neurol 2020. pmid:32865551 PubMed
 5. Bartsch T, Deuschl G. Transient global amnesia: functional anatomy and clinical implications. Lancet Neurol 2010; 2: 205-14.
 6. Johnson P, et al. Dural Arteriovenous Fistula Causing Recurrent Transient Global Amnesia. Neurohospitalist. 2018 . pmid:30245773 PubMed
 7. Szabo K, Hoyer C, Caplan LR, Grassl R, Griebe M, Ebert A, Platten M, Gass A.. Diffusion-weighted MRI in transient global amnesia and its diagnostic implications. Neurology 2020. pmid:32532848. PubMed
 8. Jan K, Chuin S. A case of recurrent transient global amnesia: don't forget the hippocampal punctuate diffusion restriction. Oxf Med Case Reports. 2018. pmid:29977579 PubMed
 9. Husebye ESN, Moen G, Storstein AM. Memory loss during spinning. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Oct 2;137(18). PMID: 28972330 PubMed
 10. Romoli M, Tuna MA, McGurgan I, Li L, Giannandrea D, Eusebi P, Tordo Caprioli F, Lotti A, Salvadori N, Sarchielli P, Gili A, Mosconi MG, Pellizzaro Venti M, Stracci F, Ricci S, Paciaroni M, Parnetti L, Calabresi P, Rothwell PM. Long-Term Risk of Stroke After Transient Global Amnesia in Two Prospective Cohorts. Stroke. 2019 Sep;50(9):2555-2557. PMID: 31284848 PubMed
 11. Erdur H, Siegerink B, Ganeshan R, Audebert HJ, Endres M, Nolte CH, Scheitz JF. Myocardial injury in transient global amnesia: a case-control study. Eur J Neurol. 2019 Jul;26(7):986-991. PMID: 30706590 PubMed
 12. Morris KA, Rabinstein AA, Young NP. Factors Associated With Risk of Recurrent Transient Global Amnesia. JAMA Neurol. 2020 Dec 1;77(12):1551-1558. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.2943. PMID: 32865551; PMCID: PMC7489420.
 13. Garg A, Limaye K, Shaban A, Adams HP Jr, Leira EC. Transient global amnesia does not increase the risk of subsequent ischemic stroke: a propensity score-matched analysis. J Neurol. 2021 Sep;268(9):3301-3306. PMID: 33651152. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.