Creutzfeldt-Jacob og andre prion sykdommer

Se folkehelseinstituttet og oversiktsartikkel fra 20151

Kort om

Prion sykdommer, inkludert Creutzfeldt-Jacob Sykdom (CJS), er en gruppe sjeldne dødelige overførbare nevrodegenerative sykdommer som forekommer hos mennesker og dyr. Kjennetegnes histopatologisk av spongiforme forandringer i hjernen (små hulrom i hjernen), nevrontap og gliose. Sykdommen forårsakes av et overførbart, abnormt protein, prion, som regnes som et smittestoff. Symptomene utvikles raskt og de fleste dør i løpet av 6-24 mnd. Stabil årlig insidens i hele verden av sporadisk CJS: ca 1,5 per en million innbyggere.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Klassisk CJS kjennetegnes av triaden raskt progredierende demens, myoklonier og EEG-forandringer. Det sees i tillegg ulike nevrologiske symptomer og funn. Initial symptomatologi kan være atferdsendringer, cerebellar ataksi, øyemotilitetsforstyrrelser, nevropatisk smerte, pyramidebanetegn, afasi, neglekt, alien limb, fulgt av demens2. Debutalder oftest 50-70 år. Kan også debutere med myelopati3.

Supplerende undersøkelser

 • EEG: Trifasiske periodiske sharp wave komplekser4. Gjentatt EEG kan være nødvendig.
 • MR med FLAIR, DWI, og ADC sekvenser: har sensitivitet og spesifisitet for sporadisk CJS på >90 %1. Typiske funn er hyperintensitet i grå substans (DWI > FLAIR), kortikalt (cortical ribboning)5 og i basalganglier og thalamus (aldri bare i limbiske regioner), og tilsvarende begrenset diffusjon på ADC kartet6. Gjentatt undersøkelse kan være nyttig.
 • CSF biomarkører: Protein 14-3-3 og total tau (t-tau) er markører for intensitet av nevronskade, og brukes som biomarkører for CJS1. Protein 14-3-3 har høy sensitivitet (80-90%) og spesifisitet (80-90%)7-8 ved sporadisk CJS, gitt at det tolkes i riktig klinisk kontekst (raskt progredierende demenssykdom)9. Total-tau er høy også ved Alzheimers sykdom, men relativt høyere ved CJD. Høyt protein 14-3-3 kombinert med lav eller lett forhøyet total tau bør gi mistanke om falskt positivt svar og føre til utredning mtp andre behandlingsbare encefalopatier10, mens høy CSF T-tau med samtidig økt T-tau/P-Tau ratio tyder på CJS11.
  Begge prøvene analyseres på Ahus. Link til remisse og praktiske prosedyrer.
 • Det er nylig beskrevet en blodprøve12, og en urinprøve13 for diagnostikk av variant CJS.
 • Differensialdiagnostisk utredning: Hematologi, elektrolytter, Vit B12, HIV, thyroideafunksjon, TPO antistoffer, ANA, ANCA, ammoniakk, autoimmun encefalitt antistoffer (obs CJS pas kan ha lave nevronantistoff titre14 og encefalittantistoff titre15), syfilis, CSF (std prøver, elfo og ev autoimmun encefalittantistoffer, "demensmarkører")

Foreslåtte kliniske diagnostiske kriterier for sporadisk CJS16

To punkter under 1 (Kliniske tegn) og minst ett under 2 (Tester) må være oppfylt for å stille diagnosen sannsynlig sporadisk CJS, og to kliniske tegn og sykdomsvarighet < 2 år må være oppfylt for å stille diagnosen mulig sporadisk CJS. Det er foreslått å legge til CSF RT-Quic i diagnostiske kriterier17.

 1. Kliniske tegn
  • Demens
  • Cerebellare eller visuelle
  • Pyramidale eller ekstrapyramidale (myoklonus)
  • Akinetisk mutisme
 2. Tester
  • Typiske EEG funn
  • Påvisning av protein 14-3-3 i CSF (hos pasienter med sykdomsvarighet mindre enn 2 år)
  • MR viser hyperintensitet i basalganglier (både n caudatus og putamen) eller i minst 2 kortikale regioner (temporalt, parietalt or occipitalt) på DWI eller FLAIR

Differensialdiagnoser6

Alzheimer sykdom, vaskulær demens, andre andre former for raskt progredierende demens18, Hashimoto encefalopati, autoimmune encefalopatier19,20 , viral encefalitt, paraneoplasi, lues, sarkoidose, lymfom, PML, hepatisk encefalopati, vaskulitt. Se kapittel om mental svikt mtp andre årsaker til subakutt encefalopati 
Røde flagg som taler imot CJS21: feber, kramper, hyponatremi, bevegelsesforstyrrelser i ansikt, langsom progresjon, pleoctose, kontrastladende lesjoner, MR hyperintensitet andre steder enn striatum, thalamus og korteks.

Klassifikasjon av humane prionsykdommer22

 1. Sporadiske prionsykdommer (Mulig genetisk disposisjon)
  • Sporadisk CJS (85-90%). Seks varianter på grunnlag av haplotyper i PRP-genet.
  • Klinisk karakterisert av raskt progredierende demens, myoklonier og andre nevrologiske funn. MR kan vise «cortical ribbining» (DWI). EEG kan vise periodiske skarpe bølger.
   • MM1 og MV1 myoklonisk/klassisk variant (70%
   • VV2 Ataktisk variant (15%). Viktig å tenke på ved progredierende ataksi selv uten demens2
   • MV2 Kuru plakk variant med ofte lengre sykdomsvarighet (9%). Kan ha perifer nevropati2
   • MM2 Thalamisk eller kortikal variant som ofte rammer yngre (4%)
   • VV1 progredierende demens (2%)
  • Sporadisk fatal insomni
  • Variabel protease sensitiv prionopati
 1. Akvirerte prionsykdommer(< 1%)
  • fra mennesker
   • Kuru: Progressiv cerebellær ataxi. Vesentlig sett hos barn og kvinner på New Guinea der spising av menneskehjerner inngikk i kannibalistiske ritualer. Nå utryddet.
   • Iatrogen CJS overført med for eksempel corneatransplantat, intracerebrale elektroder, veksthormonpreparater og duraimplantater. Klinikk som ved sporadisk CJD, men mindre uttalte cerebellære funn.
  • fra bovine arter (ku, okse)
   • Variant CJS anses som den humane formen av kugalskap BSE (bovin spongiform encefalopati). Den rammer først og fremst unge, debuterer oftere med psykiatriske symptomer, gir oftere smerter, har langsommere progresjon (inntil 2-3 år) og færre EEG og MR forandringer enn sporadisk CJS. Overføres sannsynligvis via ernæring (ukjent inkubasjonstid). Per Feb 2012 er det registrert 176 tilfeller i UK, og 11 i andre land (ingen i Norge)22. Tilstanden anses som nær utryddet.
 2. Genetiske prionsykdommer (10-15%).
  • Familiær CJS. Varierende penetrans. Mutasjon i det humane PrP genet (PRNP) på kromosom 20p12-pter23. Klinisk svært lik sporadisk CJD.
  • Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrom (GSS): Langsommere utvikling enn CJS, dominerende cerebellære funn, mindre demens, få EEG forandringer. Prion protein kongofil angiopati
  • Familiær fatal insomni: Autosomalt dominant arv, insomni, autonome symptomer, få EEG forandringer. Se artikkel med foreslått algoritme for diagnostikk av tilstanden fatal insomni24.

Behandling

Det finnes ingen behandling for noen av prionsykdommene. Symptomatisk og palliativ behandling skal selvsagt gis.

Smittevern ved CJS 

Se råd fra folkehelseinstituttet

Meldeplikt

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A (både mistenkt og bekreftet tilfelle). 

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

 1. Kim MO1, Geschwind MD.. Clinical update of Jakob-Creutzfeldt disease. Curr Opin Neurol. 2015; Jun;28(3):302-10. : 302-10. pmid: 25923128 PubMed
 2. de Villemeur TB. Creutzfeldt-Jakob disease. Handb Clin Neurol 2013; 112: 1191-3. doi:10.1016/B978-0-444-52910-7.00040-4. DOI
 3. Hussein O, Jordan Z, Abd Elazim A, Stino A. Pearls & Oy-sters: Rapid progression of prion disease associated with transverse myelitis: A rare presentation. Neurology. 2020 Apr 14;94(15):e1670-e1672. doi: 10.1212/WNL.0000000000009257. Epub 2020 Mar 12. PMID: 32165448. PubMed
 4. Franko E, Wehner T, Joly O, Lowe J, Porter MC, Kenny J, Thompson A, Rudge P, Collinge J, Mead S. Quantitative EEG parameters correlate with the progression of human prion diseases. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Oct;87(10):1061-7 . pmid:27413165 PubMed
 5. Narula R, Tinaz S. Creutzfeldt-Jakob Disease. N Engl J Med. 2018 Jan 25;378(4):e7. PMID: 29365304 PubMed
 6. Vitali P, Maccagnano E, Caverzasi E, Henry RG, Haman A, Torres-Chae C, Johnson DY, Miller BL, Geschwind MD. Diffusion-weighted MRI hyperintensity patterns differentiate CJD from other rapid dementias. Neurology. 2011; 76(20): 1711-9. PMID: 21471469 PubMed
 7. Deissenhammer F. EFNS guidelines on disease specific CSF investigations. Eur J Neurol 2009; 16(6): 760-70. PMID: 19475759 PubMed
 8. Muayqil T, Gronseth G, Camicioli R. Evidence-based guideline: Diagnostic accuracy of CSF 14-3-3 protein in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease: Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2012; 79: 1499-506. PMID: 22993290 PubMed
 9. Stoeck K, Sanchez-Juan P, Gawinecka J, Green A, Ladogana A, Pocchiari M, Sanchez-Valle R, Mitrova E, Sklaviadis T, Kulczycki J, Slivarichova D, Saiz A, Calero M, Knight R, Aguzzi A, Laplanche JL, Peoc'h K, Schelzke G, Karch A, van Duijn CM, Zerr I. Cerebrospinal fluid biomarker supported diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease and rapid dementias: a longitudinal multicentre study over 10 years. Brain 2012;135: 3051-61.PMID: 23012332 PubMed
 10. Parchi P, Capellari S. Prion disease: diagnostic value of cerebrospinal fluid markers. Nat Rev Neurol 2013; 9: 10-1. pmid:23208112 PubMed
 11. Skillbäck T, Rosén C, Asztely F, Mattsson N, Blennow K, Zetterberg H. Diagnostic performance of cerebrospinal fluid total tau and phosphorylated tau in Creutzfeldt-Jakob disease: results from the Swedish Mortality Registry. JAMA Neurol 2014; 71: 476-83. pmid:24566866 PubMed
 12. Edgeworth JA, Farmer M, Sicilia A, Tavares P, Beck J, Campbell T, Lowe J, Mead S, Rudge P, Collinge J, Jackson GS.. Detection of prion infection in variant Creutzfeldt-Jakob disease: a blood-based assay.. Lancet 2011; 377(9764): 487-93. PMID: 21295339 PubMed
 13. Moda F1, Gambetti P, Notari S, Concha-Marambio L, Catania M, Park KW, Maderna E, Suardi S, Haïk S, Brandel JP, Ironside J, Knight R, Tagliavini F, Soto C. Prions in the urine of patients with variant Creutzfeldt-Jakob disease. N Engl J Med 2014; 371: 530-9. pmid:25099577 PubMed
 14. Rossi M, Mead S, Collinge J, Rudge P, Vincent A. Neuronal antibodies in patients with suspected or confirmed sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014 . pmid:25246643 PubMed
 15. Angus-Leppan H, Rudge P, Mead S, Collinge J, Vincent A. Autoantibodies in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease.. JAMA Neurol 2013; 70: 919-22. pmid:23699783 PubMed
 16. Zerr I, Kallenberg K, Summers DM, Romero C, Taratuto A, Heinemann U, Breithaupt M, Varges D, Meissner B, Ladogana A, Schuur M, Haik S, Collins SJ, Jansen GH, Stokin GB, Pimentel J, Hewer E, Collie D, Smith P, Roberts H, Brandel JP, van Duijn C, Pocchiari M, Begue C, Cras P, Will RG, Sanchez-Juan P. Updated clinical diagnostic criteria for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Brain 2009; 132: 2659-68.PMID: 19773352 PubMed
 17. Hermann P, Laux M, Glatzel M, Matschke J, Knipper T, Goebel S, Treig J, Schulz-Schaeffer W, Cramm M, Schmitz M, Zerr I. Validation and utilization of amended diagnostic criteria in Creutzfeldt-Jakob disease surveillance. Neurology. 2018 Jul 24;91(4):e331-e338. PMID: 29934424 PubMed
 18. Geschwind MD. Rapidly Progressive Dementia. Continuum (Minneap Minn) 2016. pmid:27042906 PubMed
 19. Santoro D, Colombo I, Ghione I, Peverelli L, Bresolin N, Sciacco M, Prelle A.. Steroid-responsive Hashimoto encephalopathy mimicking Creutzfeldt-Jakob disease. Neurol Sci 2011; 32(4):719-22. PMID: 21556866 PubMed
 20. Chitravas N, Jung RS, Kofskey DM, Blevins JE, Gambetti P, Leigh RJ, Cohen ML. Treatable neurological disorders misdiagnosed as Creutzfeldt-Jakob disease. Ann Neurol 2011; 70(3): 437-44. PMID: 21674591 PubMed
 21. Mead S, Rudge P .. CJD mimics and chameleons. Pract Neurol. 2017 Apr;17(2):113-121 . pmid:28153848 PubMed
 22. Ironside JW. Variant Creutzfeldt-Jakob disease: an update. Folia Neuropathol 2012; 50: 50-6. pmid:22505363 PubMed
 23. Ladogana A, Kovacs GG. Genetic Creutzfeldt-Jakob disease.Handb Clin Neurol. 2018;153:219-242. PMID: 29887139 PubMed
 24. Krasnianski A, Sanchez Juan P, Ponto C, Bartl M, Heinemann U, Varges D, Schulz-Schaeffer WJ, Kretzschmar HA, Zerr I. A proposal of new diagnostic pathway for fatal familial insomnia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014; 85: 654-9. pmid:24249784 PubMed
 25. Green AJE. RT-QuIC: a new test for sporadic CJD. Pract Neurol. 2018 Oct 3. pii: practneurol-2018-001935. PMID: 30282760 PubMed
 26. Zanusso G, Monaco S, Pocchiari M, Caughey B. Advanced tests for early and accurate diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease. Nat Rev Neurol. 2016 Jun;12(6):325-33 . pmid:27174240 PubMed
 27. Bongianni M, Orrù C, Groveman BR, Sacchetto L, Fiorini M, Tonoli G, Triva G, Capaldi S, Testi S, Ferrari S, Cagnin A, Ladogana A, Poleggi A, Colaizzo E, Tiple D, Vaianella L, Castriciano S, Marchioni D, Hughson AG, Imperiale D, Cattaruzza T, Fabrizi GM, Pocchiari M, Monaco S, Caughey B, Zanusso G. Diagnosis of Human Prion Disease Using Real-Time Quaking-Induced Conversion Testing of Olfactory Mucosa and Cerebrospinal Fluid Samples. JAMA Neurol. 2017 Feb 1;74(2):155-162 . pmid:27942718 PubMed
 28. Rudge P, Hyare H, Green A, Collinge J, Mead S. Imaging and CSF analyses effectively distinguish CJD from its mimics. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Nov 15. pii: jnnp-2017-316853. PMID: 29142140 PubMed
 29. Baiardi S, Magherini A, Capellari S, Redaelli V, Ladogana A, Rossi M, Tagliavini F, Pocchiari M, Giaccone G, Parchi P. Towards an early clinical diagnosis of sporadic CJD VV2 (ataxic type). J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Sep;88(9):764-772. pmid:28668775 PubMed
 30. Baiardi S, Redaelli V, Ripellino P, Rossi M, Franceschini A, Moggio M, Sola P, Ladogana A, Fociani P, Magherini A, Capellari S, Giese A, Caughey B, Caroppo P, Parchi P. Prion-related peripheral neuropathy in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Oct 24. pii: jnnp-2018-319221. PMID: 30355606 PubMed
 31. Grau-Rivera O, Sánchez-Valle R, Saiz A, Molinuevo JL, Bernabé R, Munteis E, Pujadas F, Salvador A, Saura J, Ugarte A, Titulaer M, Dalmau J, Graus F. Determination of neuronal antibodies in suspected and definite Creutzfeldt-Jakob disease. JAMA Neurol 2014; 71: 74-8. pmid:24248099 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Sigrid Botne Sando, spesialist i nevrologi, dr med
 • Anne Brækhus, spesialist i nevrologi, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.