Intrakraniale aneurismer

Ikke rumperte aneurismer

Se oversiktsartikkel 20201

Prevalensen av cerebrale aneurismer i normalbefolkningen er 2 - 3 %. Rupturrisiko er avhengig av mange faktorer, viktigst blant disse er størrelsen på utposningen. Hos pasienter med aneurismer mindre enn 7mm er rupturrisikoen sannsynligvis mindre enn 1%/5 år. PHASES score (Population, Hypertension, Age, Sex, Earlier SAB, and Site)1 kan benyttes for en mer individualisert rupturrisiko2
Se evidensbaserte retningslinjer for håndtering av ikke-rumperte cerebrale aneurismer (2015)3

Veiledende henvisningspraksis til regional nevrokirurgisk avdeling

 • Aneurismer >4 mm og alder <70 år
 • Aneurismer >7mm og alder >70 år men <80 år
 • Ved alder over 80 år er det generelt ikke aktuelt med sikring av kalde aneurismer. Kun hvis pasienten har blødd fra aneurismet og er «rimelig sprek nevrologisk» kan behandling være aktuelt.
 • Pasienter med arvelig opphopning, tidligere SAB, bindevevssykdommer o.l. bør henvises uavhengig av størrelsen på aneurismet. Likeså hvis pasienten av ulike grunner sterkt ønsker en samtale med nevrokirurg.
 • Disse reglende gjelder ikke for symptomgivende, fusiforme, dissekerende, mykotiske, traumatiske og pediatriske aneurismer1.

Veiledende kontrollopplegg

Man vil som regel anbefale radiologisk kontroll etter ett år og deretter annet hvert år inntil fylte 70 år. Hos pas >70 år kan det gjøres en kontroll etter 6-12 mnd., og ved stasjonære forhold kan man da avslutte rutinekontrollene.
Det anbefales at små aneurismer verifiseres med CTA (noen små aneurismer på MR lar seg ikke reprodusere ved CT, CT er mest spesifikk), men at man ved videre kontroller kan benytte MR/MRA som modalitet for kontroll, spesielt hvis pasienten er < 65 år.

Screening av risikopasienter

Det er økt risiko for aneurisme hos førstegradsslektninger til personer med intrakranialt aneurisme (en slektning 4-10%, to slektninger 20%), og arvelig sykdom assosiert med intrakraniale aneurismer. Hos pasienter som ønsker screening er det viktig at de forstår implikasjonen av et positivt funn med ev behov for behandling og kontroll i fremtiden.

Hvem bør screenes?:
Anbefalinger (AHA/ASA 2015)3:

 • Pasienter med > 2 familiemedlemmer med aneurisme eller SAH bør tilbys screening med CT eller MR angio. Faktorer som tilsier ekstra høy risiko er hypertensjon, røyking, og kvinnelig kjønn (Class I; Level of Evidence B).
 • Pasienter med familiehistorie på autosomal dominant polycystisk nyresykdom, særlig med samtidig intrakranialt aneurisme bør tilbys screening med CT eller MR angio (Class I; Level of Evidence B), og det er rimelig å tilby screening til pasienter med koarktatio av aorta (Class IIa; Level of Evidence B)

Screeningprogram: Undersøkelse hvert 5. år opptil 65-70 år er foreslått, men evidens mangler. En undersøkelse viste at de første 15 årene etter negativ screening hos førstegradsslektninger er risikoen for SAB som hos normalbefolkningen eller litt høyere. 

Rumperte aneurismer

Se kapittel om SAB

Kilder

Referanser

 1. Renowden S, Nelson R. Management of incidental unruptured intracranial aneurysms. Pract Neurol. 2020 Oct;20(5):347-355. PMID: 32893193. PubMed
 2. Greving JP, Wermer MJ, Brown RD Jr, Morita A, Juvela S, Yonekura M, Ishibashi T, Torner JC, Nakayama T, Rinkel GJ, Algra A. Development of the PHASES score for prediction of risk of rupture of intracranial aneurysms: a pooled analysis of six prospective cohort studies.Lancet Neurol. 2014 Jan;13(1):59-66. PMID: 24290159 PubMed
 3. Thompson BG, Brown RD Jr, Amin-Hanjani S, Broderick JP, Cockroft KM, Connolly ES Jr, Duckwiler GR, Harris CC, Howard VJ, Johnston SC, Meyers PM, Molyneux A, Ogilvy CS, Ringer AJ, Torner J; American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, and Council on Epidemiology and Prevention; American Heart Association; American Stroke Association.. Guidelines for the Management of Patients With Unruptured Intracranial Aneurysms: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association.. Stroke 2015; Aug;46(8):: 2368-400. pmid:26089327 PubMed
 4. Rinkel GJE. Management of patients with unruptured intracranial aneurysms. Curr Opin Neurol. 2019 Feb;32(1):49-53. PMID: 30516639 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Pål A Rønning, spesialist i nevrokirurgi, PhD
 • Christian Lund, spesialist i nevrologi, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.