Hjerneinfarkt - Akutt utredning og behandling

For reperfusjonsehandling: se kapittel om trombolyse  og/eller kapittel om endovaskulær revaskularisering-trombektomi

Kort om

Nær 90% av alle hjerneslag skyldes iskemi (hjerneinfarkt).

Se praktisk oversiktsartikkel fra 20201.

Årsaker

 • Atherosklerose i store kar
 • Småkarsykdom
 • Kardial embolisme (atrieflimmer, endokarditt, infarkt, kardiomyopati mm)
 • Non-aterosklerotisk vaskulopati (arteriedisseksjon, migrene, vaskulitt, moyamoya, kokain/amfetamin, genetiske mm)
 • Hematologiske (trombotisk trombocytopenisk purpura, hyperkoagulabilitet pga mangel på prot C, prot S, eller antitrombin (factor 5 Leiden mutasjon, andre mutasjoner)
 • Infeksjon2 (VZV, Tbc, syfilis, borrelia, aspergillose mm)
 • Uten kjent årsak

Diagnostikk og behandling i akuttfasen

Ved ankomst akuttmottaket bør følgende avklares/gjøres:

 • Tidspunkt for symptomdebut
 • Er pasientens aktuelle sykehistorie, symptomer og tegn er forenelig med akutt hjerneslag ?
  • vær oppmerksom på mulige «hjerneslagkameloner» (tilstander som ligner annen sykdom enn hjerneslag): svimmelhet, forvirring.
 • Er pasienten en potensiell kandidat for trombolyse/trombektomi ? Dersom innleggelse skjer innenfor tidsvindu for reperfusjon (trombolyse og/eller trombektomi) prioriteres rask billeddiagnostikk og raskt igangsatt behandling.
 • Se kapittel Hjerneinfarkt-trombolyse og Hjerneinfarkt-endovaskulæer revaskularisering (trombektomi) for pasienter som skal ha reperfusjonsbehandling (trombolyse/trombektomi).
 • Akutt bildeundersøkelse med CT og CT angiografi.

 

Primære tiltak i akuttmottak34

 • Vurder hjerte- og lungefunksjon. Sikre frie luftveier, - 30 ° ryggleie. Oksygen ved oksygenmetning < 95% (OBS pas. med kjent alvorlig KOLS). EKG: iskemi eller atrieflimmer. I tillegg til EKG vurderes kontinuerlig rytmeovervåkning (scop eller telemetri). Systolisk BT bør holdes >120 og < 220 mm Hg (OBS Andre BT grenser før og under trombolyse).
 • Blodprøver: Glukose, Hemoglobin, hvite blodlegemer, trombocytter, INR, CRP, Na, K, kreatinin, Troponin.
 • Blodsukker > 10 mmol/l senkes med sc injeksjoner av hurtigvirkende Insulin (Actrapid® (A10A B01)) / (Novorapid® (A10A B05))
  • Behandlingsdoser:
   • Blodsukker 10 -12 mmol/l: 6 IE
   • Blodsukker 12-15 mmol/l: 8 IE
   • Blodsukker 15-20 mmol/l: 10 IE
   • Blodsukker > 20 mmol/l: Overvei infusjon
   Blodsukker kontrolleres hver 2. time initialt. Tilstreb 4-7 mmol/l.
 • Temperatur > 37,5° behandles med paracetamol 500-1000 mg
 • I.v. væske (ikke glukoseholdig væske) 1000-2000 ml, hastighet 50-100 ml/time

 • Svelgevansker: Null per os inntil svelgtest er gjennomført.

 • Urolig pasient: Urinretensjon vurderes.

Platehemmende behandling

I tilfeller hvor i.v. trombolyse og/eller endovaskulær behandling ikke er aktuelt og cerebral blødning er utelukket:

 • Acetylsalisylsyre (ASA) metningsdose 300 mg (p.o. eller supp.). Overvei administrasjon rektalt eller ved sonde ved svelgparese. Gis også til pasienter som står på acetylsalisylsyre fra før (Albyl-E®).
 • Ev. supplert med klopidogrel (Plavix®) 300 mg.

Platehemmere kan vurderes til pasienter som bruker antikoagulasjon (DOAK, Marevan® med INR <3,0, fulldosert heparin eller lavmolekylært heparin (Klexane®, Fragmin®)), hvis det aktuelle hjerneinfarkt/TIA har antatt stor-arterie arteriosklerose etiologi (f.eks. høygradig carotisstenose). Her må risiko for blødning overveies mot eventuell nytteeffekt.

Videre overvåkning og behandling34 

 Overvåking etter intravenøs trombolyse: se kapittel om Hjerneinfarkt-trombolyse

 • Det anbefales kontinuerlig monitorering av hjerterytme, blodtrykk og oksygenmetning i slagenhet i minst 24-48 timer, og lengre hos ustabile pasienter.
 • Ved utredning for akutt embolisk hjerneinfarkt (mistenkt ut fra CT/MR funn) bør det foretas EKG monitorering i minst 24 t.
 • Blodtrykk. Blodtrykksenkende behandling bør ikke startes ved akutt hjerneinfarkt hvis ikke verdiene er meget høye eller det foreligger andre tilstander som gir sterk indikasjon for blodtrykksenking. Det bør foretas en individuell vurdering om BT-behandling skal stoppes eller fortsette hos pasienter som bruker BT-senkende legemidler ved innkomst5
  • Hvis antihypertensiv behandling stoppes i akuttfasen kan den gjenopptas etter 24 timer. Den cerebrale kollateralstatus må individuelt vektlegges ved BT vurderinger.
  • Vurder BT senkning med labetolol i.v. ved BT over 220/120. Forsiktig reduksjon på 10-20 %. Ved symptomgivende hjertesvikt eller koronar-sykdom bør BT senkning starte ved lavere BT. Link til behandlingsforslag.
  • Nitroglycerin i.v. evt transdermalt bør brukes ved hjertesvikt, koronarsykdom eller bradykardi.
 • Pasienter som bruker BT medisin:
  • BT > 160/100: kontinuer pågående BT-behandling
  • BT < 140/90: seponer BT-behandling i akuttfasen
  • BT 140-160/90-100: Individuell vurdering
 • Hvis antihypertensiv behandling stoppes i akuttfasen kan den gjenopptas etter 24 timer. Den cerebrale kollateralstatus må individuelt vektlegges ved BT vurderinger.
 • Mobilisering67
  • Tidspunkt for mobilisering. De fleste pasienter med lette slag (NIHSS 0-5) som har stabile eller avtagende symptomer og stabilt BT, kan mobiliseres i løpet av de første 24 timer etter debut. For pasienter med moderate til alvorlige symptomer (NIHSS >5) og stabilt BT bør første mobilisering gjennomføres mellom 24-48 timer etter debut. Hos ustabile pasienter med fluktuerende eller økende symptomer og ustabilt BT bør mobilisering vanligvis utsettes til pasienten er stabil.
  • Første mobilisering. Før første mobilisering bør pasienten være godt hydrert. Ved første mobilisering bør også BT måles før start og etter 15 minutter. Ved BT fall > 20 eller økende symptomer inkludert svimmelhet bør mobiliseringen avbrytes. De første 24-48 timer bør mobilisering bestå av korte perioder flere ganger daglig (4-6) ut av seng - initialt av varighet 15-20 minutter og gradvis økende hvis pasientens tilstand, inkludert BT, er stabilt.
 • Feber med temp >38.5. Tidlig og rask utredning ved kliniske tegn til lungeinfeksjon med CRP/leukocytter, blodkulturer og røntgen thorax. Aspirasjonspneumoni oppstår oftest de fire første dager etter hjerneslaget.
 • Ved urinveisinfeksjon anbefales blærescanning og RIK (ren intermitterende kateterisering) ved retnsjon. Bakteriologisk undersøkelse før eventuell oppstart av antibiotika.
 • Videre platehemmende behandling (ikke-emboliske infarkt)8910
  • Første valg: Klopidogrel 75 mg x 1 eller ASA/dipyridamol 25mg/200mg x 2. Andre valg: ASA 75 mg x 1
  • TIA med høy risiko for residiv (ABCD2 skår > 4): Klopidodogrel 75 mg + ASA 75 mg i 21 dager, deretter første valg.
  • Ikke-embolisk hjerneinfarkt med lav NIHSS (NIHSS 0-3): Klopidodogrel 75 mg + ASA 75 mg i 21 dager, deretter første valg.

Trykkstigning

 • Malignt mediainfarkt11: Ved store arteria cerebri media infarkter (Karotistopp- eller media (M1)-okklusjon) kommer det særlig hos yngre ofte en massiv ødemutvikling. Kirurgisk dekompresjon innen 48 timer etter slagdebut reduserer risiko for død uavhengig av alder12,13 og øker sjansen for godt funksjonelt utkomme, særlig hos unge. Ta tidlig kontakt med nevrokirurgisk avdeling evt overflytt pasienten til observasjon ved regional nevrologisk avdeling der pasienten evt kan opereres uten ytterligere forflytning
 • Cerebellært infarkt: Kan medføre rask og livstruende intrakranial trykkstigning.Tett klinisk overvåking og tidlig drøfting med nevrokirurg
 • Osmotisk terapi: Mest aktuelt i påvente av nevrokirurgisk avlasting for å vinne tid. Hypertont saltvann og Mannitol har omtrent samme effektLes
  • Hypertont saltvann: feks NaCl 3% - start med 200 ml/t og styr etter hyppige s-Na målinger (initialt 1/time, så sjeldnere) og behandlingsmål S-Na ca 150
  • Mannitol (Mannitol® (B05B C01)) 150 mg/ml. Ved behov for rask effekt gis først bolus 500 ml over 30 min. Videre 150 ml x 6 daglig. Urinkateter må innlegges. Mannitol er kontraindisert ved lungeødem, hjertesvikt, anuri- og alvorlig nyrefunksjonsnedsettelse

Ustabil/repeterte TIA

Sentralisering for endarterektomi (precerebrale carotis) eller trombektomi (intracerebrale store kar) kan være aktuelt ved stenoser i store kar.

Andre generelle tiltak

 • Kliniske utfall vurderes med NIHSS skåring daglig første uken.
 • Leiring av pasient med respirasjonsvansker eller fare for økt intrakranialt. trykk (store infarkter/blødninger) med lett hevet hodeende (15-30o).
 • Lungefysioterapi ved sekretstagnasjon i luftveier. Vurder inhalasjonsbehandling (saltvann).
 • 0 per os inntil svelgetest.
 • Væske behov ca 30 ml/kg/døgn (2000-2500 ml).
 • Sikre adekvat ernæring (kaloriskjema), kfr evt ernæringsfysiolog (p.o., eller via nasogastrisk sonde i inntil tre uker, ved fortsatt behov, vurder PEG). Les mer i nasjonal prosedyre om ernæring i akuttfasen etter hjerneslag.
 • Forebygg obstipasjon.
 • Unngå permanent urinkateter.
 • Kontroller resturin, evt. intermitterende kateterisering.
 • Tverrfaglig rehabilitering. Tidlig mobilisering når praktisk mulig. Vurder risiko for fall.
 • Obs symptomer på delirium, angst, depresjon
 • Profylakse mot venetrombose:
  • Beste behandling er tidlig mobilisering
  • Intermitterende pneumatisk kompresjon er en effektiv og billig metode for å redusere DVT og bedre overlevelse hos immobiliserte pasienter14
  • Kompresjonsstrømper anbefales ikke 15
  • Det er vist at lavdosert Heparin/Klexane/Fragmin til slagpasienter (infarkt og blødning) ikke har effekt på mortalitet eller forekomst av venetrombose, og det gir økt risiko for blødning - samlet sett. Det anbefales derfor en individuell14 vurdering av risikofaktorer for venetrombose opp mot risiko for blødning før man evt starter profylakse15 med Klexane 40 mg x 1 sc eller Fragmin 5000 x 1 sc.
   • Risikofaktorer for trombose: factor V Leiden mutation, protein S og protein C mangel, antithrombin mangel, kirurgi, cancer, immobilisering, traume, CVK, svangerskap, nyresvikt, antifosfolipid syndrom, fedme, røyking, høy alder, tidligere venetrombose
   • Risikofaktorer for blødning: høy alder, kvinnelig kjønn, diabetes, hypertensjon, cancer, alkoholisme, lever sykdom, nyresvikt, ulcus sykdom, anemi, tidligere hjerneinfarkt eller blødning, bruk av platehemmer, NSAID, antibiotika, statiner og steroider
  • Etter trombolyse bør det ikke gis lavmolekylært heparin de første 24 t etter behandling
  • Pasienter med INR i terapeutisk område skal ikke ha lavmolekylært heparin som tromboseprofylakse
 • Atrieflimmer: Tidlig oppstart av NOAK er trolig trygt hos pasienter med nonvalvulær atrieflimmer og små og mellomstore kardioemboliske iskemiske slag (lite evidens). Tidlig er definert ulikt i tre studier men ligger et sted mellom 1 og 7 dager etter slaget/TIA16-18 Ved store slag bør man vente minst 7 dager.
 • Feber: Paracetamol 4-6 g/dgn. Vanligste infeksjoner er UVI og luftveier. Urin micro/bact. u.s. og rtg thorax. Lav terskel for oppstart av antibiotika. Begynn bredspektret, skift til smalspektret når bact. u.s. svar foreligger.
 • Vurder prognose, planlegg utskrivning og vurder videre rehabiliteringsbehov tidligst mulig.
 • Ta stilling til behandlingsnivå i sykehus og etter sykehusbehandling. Vurder indikasjon for evt resuscitering.

Spesielle forhold

Arteriell disseksjon19

Behandles som andre iskemiske slag. Link til kapittel om arteriell disseksjon

Epileptisk anfall

Epileptisk anfall som oppstår innen 7 dager etter hjerneslag kalles ofte akutt symptomatiske anfall. Det er vanlig praksis å ikke starte med profylaktisk antiepileptisk behandling etter slike anfall. En prospektiv undersøkelse fra 2016 viste imidlertid at ca 22% får nye anfall ila en 4 årsperiode, og forfatterne anbefalte å behandle med antiepileptika i 4 år.

Kartlegging av årsak og risikofaktorer

Alle som har overlevd og har restfunksjon etter hjerneinfarkt skal kartlegges mht årsak og risikofaktorer

 • Stenoser i store kar? (karotis - vertebrobasilaris - intrakranielt)
  • Ultralyd halskar (transkranial Doppler) / CT-angio eller MR-angiografi
 • Arteriell disseksjon?
  • Ultralyd halskar / CT-angio eller MR-angiografi
 • Kardial embolikilde? (atrieflimmer eller annen kardial patologi). Ukjent atrieflimmer kan påvises hos ca 1/4 av pasienter med hjerneinfarkt20
  • EKG ved innkomst og gjentatt
  • 24 timers hjerterytmeregistrering evt lenger. Langtidsmonitorering med implantert monitor er mer sensitiv enn repeterte EKG registreringer21. Det er foreløpig usikkert hva som er optimal metode for å oppdage flest mulig med atrieflimmer20.
  • Ekko cor når ikke kjent annen årsak. (I en studie vist å endre behandlingsstrategi hos 1 av 7 pasienter med embolisk slag av ukjent åsak22)
   • Ung pasient uten etablert atherosklerose (< 50 år)
   • Ved mistanke om kardial embolikilde (eks infarkt i flere karområder, tidligere hjerteinfarkt med EKG forandringer, kunstig hjerteventil, feber, kardiale symptomer, hjertesvikt, ferskt hjerteinfarkt, nyoppdaget atrieflimmer hos pasienter <60 år) 
 • Småkarsykdom?
  • CT (leukoaraiose og lakunære infarkter) / MR (hvit substanslesjoner og lakunære infarkter)
 • Risikofaktorer? Hypertensjon (evt 24 t BT måling), diabetes mellitus (HbA1c), røyking, alkohol, inaktivitet, hyperkolesterolemi og andre lipidforstyrrelser.

Hos ca 1/4 vil årsaken være ukjent etter initial utredning. I slike tilfeller kan man vurdere sjeldnere årsaker hvis kliniske trekk tilsier det23:

Årsak Kliniske trekk Diagnostisk test
Antifosfolipid syndrom Aborter, venetrombose, forlenget APTT Lupus antikoagulant, antikardiolipinantistoffer. Les mer
Genetisk trombofili Arterielle og venøse tromboser, familieanamnese Antotrombin protein, protein C, protein S, gentest
Cadasil Migrene, etterhvert kognitive og psykiatriske symptomer.  Gentest (NOTCH 3), Hudbiopsi, MR 
Pulmonær fistel hø-ve shunt, Osler sykdom CT thorax m angio
Fabrys sykdom Vertebrobasilar dolicoektasi, hud-, øye-eller nyresykdom GLA enzym aktivitet, evt gentest.
Okkult cancer Vekttap, lungeembolus, lokale symptomer, svært høy D-dimer CT thoraks og abdomen
Sneddon syndrom24 Livedo retikularis Hudbiopsi
Myeloproliferativ sykdom (polycytemia vera, essensiell trombocytemi, primær myelofibrose)25

Recidiverende iskemiske slag/TIA
Vedvarende patologiske hematologiske parametre

Henvisning til hematolog
JAK2 V617F screening

 

Infeksjon26

Vanligst hos unge

LP

Sekundærprofylakse (forebygging av nye slag/TIA)

Se eget kapittel

Ved utskrivelse

Sjekk at flg er gjort/vurdert:

 • Utredning av årsak til slaget - risikofaktorer
 • Sekundær profylakse
 • Hvis fortsatt mistenkt paroskysmal atrieflimmer, vurder også ambulant rytmeregistreringsmetoder
 • Kartlegging av funksjonsnivå
 • Plan for rehabilitering og oppfølging
 • Bilkjøring, kjørekarens Les mer
 • Informasjon til pasient og pårørende om diagnosen og sekundærprofylakse, evt om pasientforeninger og likemannsarbeid
 • Epikrise med konkrete behandlingsmål og anbefalt oppfølging
 • Utfylt skjema til Norsk hjerneslagregister (NHR) eller tilsvarende register med overføring av data til NHR

Diverse

 • Smerter: Både muskelsmerter og sentral smerte kan bidra til redusert livskvalitet27
 • Dyfagi. Faryngeal elektrisk stimulering har hittil ikke vist sikker effekt28.
 • Hukommelsesproblemer. En cochrane rapport konkluderte med at kognitiv rehabilitering ga en viss gevinst på kort sikt, men det vedvarte ikke på lang sikt (lite evidens)29.
 • Vitamin D og kalsium tilskudd til slagpasienter med 25(OH)D<75nmol/L ga bedre mRS skår og lavere mortalitet 6 mnd etter slaget i en liten studie30.
 • Unge slagpasienter (<50 år) har høy risiko for cardiovaskulære hendelser i flere år, særlig når slaget skyldes kardial emboli eller storkarsykdom31.

Pasientinformasjon

Pasientinfo om hjerneinfarkt
Pasientinfo om trombolyse
Pasientinfo om afasi
Pasientinfo om rehabilitering etter hjerneslag
Pasientinfo om atrieflimmer
Pasientinfo om høyt blodtrykk
Pasientinfo om røykeslutt
Pasientinfo om marevan
Pasientinfo om hjerneslag akuttbehandling
Pasientinfo forebygging av nye slag

Kilder

Kompetansemiljø

 • Skogli Helse og rehabilitering. Lillehammer. www.skogli.no

Referanser

 1. Hurford R, Sekhar A, Hughes TAT, Muir KW. Diagnosis and management of acute ischaemic stroke. Pract Neurol. 2020 Aug;20(4):304-316. Epub 2020 Jun 7. PMID: 32507747. PubMed
 2. Shulman JG, Cervantes-Arslanian AM. Infectious Etiologies of Stroke. Semin Neurol. 2019 Aug;39(4):482-494. PMID: 31533189. PubMed
 3. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag/seksjon?Tittel=akuttfasen-undersokelse-og-20014511 (Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Akuttfasen – undersøkelse og behandling ved hjerneslag)
 4. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, Biller J, Brown M, Demaerschalk BM, Hoh B, Jauch EC, Kidwell CS, Leslie-Mazwi TM, Ovbiagele B, Scott PA, Sheth KN, Southerland AM, Summers DV, Tirschwell DL; American Heart Association Stroke Council.. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2018. pmid:30227311 PubMed
 5. Bath PM, Krishnan K.. Interventions for deliberately altering blood pressure in acute stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2014. pmid:25353321 PubMed
 6. Bernhardt J, Churilov L, Ellery F, Collier J, Chamberlain J, Langhorne P, Lindley RI, Moodie M, Dewey H, Thrift AG, Donnan G;. Prespecified dose-response analysis for A Very Early Rehabilitation Trial (AVERT).. Neurology 2016; Jun 7;86(23):.: 2138-45. pmid:26888985 PubMed
 7. 27.Holte H.H., Hov L., Straumann G.H., Fure B., Vist G.E. Veldig tidlig mobilisering av pasienter med hjerneslag, en systematisk oversikt". Very early mobilisation of patients with stroke, a systematic review. 2016
 8. Wang Y, Wang Y, Zhao X, Liu L, Wang D, Wang C, Wang C, Li H, Meng X, Cui L, Jia J, Dong Q, Xu A, Zeng J, Li Y, Wang Z, Xia H, Johnston SC; CHANCE Investigators.. Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack.. N Engl J Med 2013; Jul 4;369(1):: 11-9. pmid:23803136 PubMed
 9. Li Z, Wang Y, Zhao X, Liu L, Wang D, Wang C, Meng X, Li H, Pan Y, Wang X, Wang C, Yang X, Zhang C, Jing J, Xian Y, Johnston SC, Wang Y; CHANCE Investigators.. Treatment Effect of Clopidogrel Plus Aspirin Within 12 Hours of Acute Minor Stroke or Transient Ischemic Attack.. J Am Heart Assoc 2016. pmid:27001965 PubMed
 10. Clopidogrel and Aspirin in Acute Ischemic Stroke and High-Risk TIA. Clopidogrel and Aspirin in Acute Ischemic Stroke and High-Risk TIA. N Engl J Med. 2018; Jul 19;379(3):: 215-225. pmid:29766750 PubMed
 11. Kimberly WT, Sheth KN. Approach to severe hemispheric stroke. Neurology 2011; 15;76 (7 Suppl 2): S50-6. PMID: 21321352 PubMed
 12. Yu JW, Choi JH, Kim DH, Cha JK, Huh JT. Outcome following decompressive craniectomy for malignant middle cerebral artery infarction in patients older than 70 years old. J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg 2012; 14(2): 65-74.
 13. Jüttler E, Unterberg A, Woitzik J, et al. Hemicraniectomy in older patients with extensive middle-cerebral-artery stroke. N Engl J Med 2014; 370: 1091-100. pmid:24645942 PubMed
 14. Dennis M, Sandercock P, Graham C, Forbes J. The Clots in Legs Or sTockings after Stroke (CLOTS) 3 trial: a randomised controlled trial to determine whether or not intermittent pneumatic compression reduces the risk of post-stroke deep vein thrombosis and to estimate its cost-effectiveness.. Health Technol Assess. 2015; Sep;19(76):: 1-90. pmid: 26307376 PubMed
 15. Qaseem A, Chou R, Humphrey LL, Starkey M, Shekelle P; for the Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. Venous Thromboembolism Prophylaxis in Hospitalized Patients. Ann Intern Med 2011; 155: 625-632. PMID:22041951 PubMed
 16. Cappellari M, Carletti M, Danese A, Bovi P. Early introduction of direct oral anticoagulants in cardioembolic stroke patients with non-valvular atrial fibrillation. J Thromb Thrombolysis. 2016 Oct;42(3):393-8 . pmid:27329483 PubMed
 17. Seiffge DJ, Traenka C, Polymeris A, Hert L, Peters N, Lyrer P, Engelter ST, Bonati LH, De Marchis GM. Early start of DOAC after ischemic stroke: Risk of intracranial hemorrhage and recurrent events. Neurology. 2016 Nov 1;87(18):1856-1862. PMID: . pmid: 27694266 PubMed
 18. Macha K, Volbers B, Bobinger T, Kurka N, Breuer L, Huttner HB, Schwab S, Köhrmann M. Early Initiation of Anticoagulation with Direct Oral Anticoagulants in Patients after Transient Ischemic Attack or Ischemic Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016 Sep;25(9):2317-21 . pmid: 27449113 PubMed
 19. Leung T, Leung H, Soo YO, Mok VC, Wong KS. The prognosis of acute symptomatic seizures after ischaemic stroke.. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016. pmid:26818728 PubMed
 20. Sposato LA1, Cipriano LE2, Saposnik G3, Ruíz Vargas E4, Riccio PM4, Hachinski V4.. Diagnosis of atrial fibrillation after stroke and transient ischaemic attack: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015 ; Apr;14(4): 377-87. pmid:25748102 PubMed
 21. Sanna T, Diener HC, Passman RS, Di Lazzaro V, Bernstein RA, Morillo CA, Rymer MM, Thijs V, Rogers T, Beckers F, Lindborg K, Brachmann J; CRYSTAL AF Investigators. Cryptogenic stroke and underlying atrial fibrillation.. N Engl J Med 26; 370: 2478-86. pmid:24963567 PubMed
 22. Katsanos AH, Bhole R, Frogoudaki A, Giannopoulos S, Goyal N, Vrettou AR, Ikonomidis I, Paraskevaidis I, Pappas K, Parissis J, Kyritsis AP, Alexandrov AW, Triantafyllou N, Malkoff MD, Voumvourakis K, Alexandrov AV, Tsivgoulis G. The value of transesophageal echocardiography for embolic strokes of undetermined source. Neurology. 2016 Sep 6;87(10):988-95 . pmid:27488602 PubMed
 23. Fonseca AC, Ferro JM.. Cryptogenic stroke.. Eur J Neurol 2015; Apr;22(4): 618-23. pmid:25597418 PubMed
 24. Rutter-Locher Z, Chen Z, Flores L, Basu T, Creamer D, Weeks R, Arya R, Nashef L. Sneddon's syndrome: it is all in the ectoderm. Pract Neurol. 2016 Aug;16(4):300-3 . pmid:26968196 PubMed
 25. Stefanou MI, Richter H, Härtig F, Wang Y, Örgel A, Bender B, Mengel A, Ziemann U, Poli S. Recurrent ischaemic cerebrovascular events as presenting manifestations of myeloproliferative neoplasms. Eur J Neurol. 2019 Jan 10. PMID: 30629793 PubMed
 26. Süße M, Hannich MJ, Holbe C, Ruhnau J, von Sarnowski B, Dressel A. Intrathecal inflammation in young stroke. Acta Neurol Scand. 2019 Jul;140(1):9-16. PMID: 30939222 PubMed
 27. Choi-Kwon S, Choi SH, Suh M, Choi S, Cho KH, Nah HW, Song H, Kim JS. Musculoskeletal and central pain at 1 year post-stroke: associated factors and impact on quality of life. Acta Neurol Scand. 2016 Jun 6 . pmid:27265610 PubMed
 28. Bath PM, Scutt P, Love J, Clavé P, Cohen D, Dziewas R, Iversen HK, Ledl C, Ragab S, Soda H, Warusevitane A, Woisard V, Hamdy S; Swallowing Treatment Using Pharyngeal Electrical Stimulation (STEPS) Trial Investigators. Pharyngeal Electrical Stimulation for Treatment of Dysphagia in Subacute Stroke: A Randomized Controlled Trial. Stroke. 2016 Jun;47(6):1562-70 . pmid:27165955 PubMed
 29. das Nair R, Cogger H, Worthington E, Lincoln NB. Cognitive rehabilitation for memory deficits after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Sep 1;9:CD002293 . pmid:27581994 PubMed
 30. Gupta A, Prabhakar S, Modi M, Bhadada SK, Kalaivani M, Lal V, Khurana D. Effect of Vitamin D and calcium supplementation on ischaemic stroke outcome: a randomised controlled open-label trial. Int J Clin Pract. 2016 Sep;70(9):764-70 . pmid:27561415 PubMed
 31. Aarnio K, Siegerink B, Pirinen J, Sinisalo J, Lehto M, Haapaniemi E, Nave AH, Kaste M, Tatlisumak T, Putaala J. Cardiovascular events after ischemic stroke in young adults: A prospective follow-up study. . Neurology. 2016 May 17;86(20): . pmid:27164672 PubMed
 32. Sundseth A, Thommessen B, Rønning OM. Outcome after mobilization within 24 hours of acute stroke: a randomized controlled trial. Stroke 2012; 9: 2389-94. pmid: 22700533 PubMed
 33. Jauch EC, Saver JL, Adams HP Jr, Bruno A, Connors JJ, Demaerschalk BM, Khatri P, McMullan PW Jr, Qureshi AI, Rosenfield K, Scott PA, Summers DR, Wang DZ, Wintermark M, Yonas H; American Heart Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Nursing; Council on Peripheral Vascular Disease; Council on Clinical Cardiology. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2013; 44: 870-947. pmid:23370205 PubMed
 34. Goyal N, Tsivgoulis G, Pandhi A, Chang JJ, Dillard K, Ishfaq MF, Nearing K, Choudhri AF, Hoit D, Alexandrov AW, Arthur AS, Elijovich L, Alexandrov AV. Blood pressure levels post mechanical thrombectomy and outcomes in large vessel occlusion strokes.Neurology. 2017 Aug 8;89(6):540-547. PMID: 28687721 PubMed
 35. Wartenberg KE, Mayer SA. Determining the optimal target blood pressure after thrombectomy: High or low?Neurology. 2017 Aug 8;89(6):528-529. PMID: 28687719 PubMed
 36. Richoz B1, Hugli O2, Dami F2, Carron PN2, Faouzi M2, Michel P2.. Acute stroke chameleons in a university hospital: Risk factors, circumstances, and outcomes. Neurology. 2015; Aug 11;85(6):505-11: 505-11. pmid:26180146 PubMed
 37. Wardlaw JM, Murray V, Berge E, del Zoppo GJ. Thrombolysis for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev 2014. pmid:25072528 PubMed
 38. Logallo N, Kvistad CE, Naess H, Waje-Andreassen U, Thomassen L. Mild stroke: safety and outcome in patients receiving thrombolysis. Acta Neurol Scand Suppl 2014; 198: 37-40. pmid:24588505 PubMed
 39. Emberson J, Lees KR, Lyden P, Blackwell L, Albers G, Bluhmki E, Brott T, Cohen G, Davis S, Donnan G, Grotta J, Howard G, Kaste M, Koga M, von Kummer R, Lansberg M, Lindley RI, Murray G, Olivot JM, Parsons M, Tilley B, Toni D, Toyoda K, Wahlgren N, Wardlaw J, Whiteley W, Del Zoppo GJ, Baigent C, Sandercock P, Hacke W; for the Stroke Thrombolysis Trialists' Collaborative Group. Effect of treatment delay, age, and stroke severity on the effects of intravenous thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from randomised trials. Lancet 2014; Aug 5.: S0140-6736. pmid:25106063 PubMed
 40. Schrag M1, Youn T1, Schindler J1, Kirshner H2, Greer D1.. Intravenous Fibrinolytic Therapy in Central Retinal Artery Occlusion: A Patient-Level Meta-analysis. JAMA Neurol. 2015. pmid:1148-54
 41. Müller KI1, Steffensen LH, Johnsen SH.. Thrombolysis in anterior spinal artery syndrome.. BMJ Case Rep. 2012. pmid:2296240 PubMed
 42. O'Neal MA, Feske SK.. Stroke in pregnancy: a case-oriented review.. Pract Neurol 2016; Feb;16(1): 23-34. pmid:26349835 PubMed
 43. Goyal N1, Tsivgoulis G1, Zand R1, Sharma VK1, Barlinn K1, Male S1, Katsanos AH1, Bodechtel U1, Iftikhar S1, Arthur A1, Elijovich L1, Alexandrov AW1, Alexandrov AV2.. Systemic thrombolysis in acute ischemic stroke patients with unruptured intracranial aneurysms.. Neurology. 2015; 2015 Oct 27;85(17):: 1452-8. pmid: 26408492 PubMed
 44. Gattringer T, Enzinger C, Fischer R, Seyfang L, Niederkorn K, Khalil M, Ferrari J, Lang W, Brainin M, Willeit J, Fazekas F.. IV thrombolysis in patients with ischemic stroke and alcohol abuse.. Neurology 2015; Nov 3;85(18):: 1592-7. pmid:26446065 PubMed
 45. Mazya MV, Lees KR, Collas D, Rand VM, Mikulik R, Toni D, Wahlgren N, Ahmed N.. IV thrombolysis in very severe and severe ischemic stroke: Results from the SITS-ISTR Registry.. Neurology 2015; Dec 15;85(24):: 2098-106. pmid:26546630 PubMed
 46. Berkhemer OA, Fransen PS, Beumer D, et al. A randomized trial of intraarterial treatment for acute ischemic stroke. N Engl J Med. 2015; Jan 1;372(1: 11-20. pmid:25517348 PubMed
 47. Campbell BC, Mitchell PJ, Kleinig TJ, et al. Endovascular therapy for ischemic stroke with perfusion-imaging selection. N Engl J Med. 2015; Mar 12;372: 1009-18. pmid:25671797 PubMed
 48. Goyal M, Demchuk AM, Menon BK, et al. Randomized assessment of rapid endovascular treatment of ischemic stroke.. N Engl J Med. 2015. pmid:1019-30
 49. Saver JL, Goyal M, Bonafe A, et al. Stent-Retriever Thrombectomy after Intravenous t-PA vs. t-PA Alone in Stroke.. N Engl J Med 2015. pmid:25882376 PubMed
 50. Román LS, Serena J, Abilleira S, et al. Thrombectomy within 8 Hours after Symptom Onset in Ischemic Stroke.. N Engl J Med 2015. pmid:25882510 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Ole Morten Rønning, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Christian Lund, spesialist i nevrologi, dr med
 • Arnstein Tveiten, spesialist i nevrologi
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.