Hjerneblødning (spontan intracerebral blødning)

Kort om

Intracerebrale hjerneblødninger utgjør 10-20% av alle slag og er forbundet med høy mortalitet og morbiditet. Ca 15% av intracerebrale blødninger inntreffer under søvn, ca 50% er assosiert med underliggende hypertensjon, og ca 30% med cerebral amyloid angiopati.

Se fin oversikt 20211.

Mulige årsaker

 • Hyppigste
 • Andre
  • Tumor
  • Aneurismer
  • Arteriovenøse malformasjoner
  • Kavernøse eller venøse angiomer
  • Vaskulitt
  • Hemmoragisk infarkt
  • Rusmidler
  • Koagulasjonsforstyrrelser
  • Vaskulopatier
  • Cerebral venetrombose

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Plutselig innsettende nevrologiske symptomer. Klinisk vanskelig å skille fra hjerneinfarkt, men flg taler for blødning: oppkast, høyt blodtrykk (>220 mmHg), sterk hodepine, koma/bevissthetspåvirkning, og progresjon av symptomer over minutter/timer tyder på blødning3. Intracerebral blødning kan også gi forbigående TIA liknende symptomer4.

Viktige anamnestiske opplysninger: Tidligere funksjonsnivå/demens, hypertensjon, medikamenter (særlig antikoagulasjon), rus, nylig traume/kirurgi, kramper/epilepsi, hematologiske sykdommer/kreft.

Klinisk undersøkelse: Vitale tegn, hjerte/lungestatus, nevrologisk us (med vekt på våkenhet, språk, synsfelt og pareser), temperatur, BT, puls, GCS, NIHSS

Supplerende undersøkelser

 • Blodprøver i akuttfasen: Hb, Hct, trc, hvite, CRP, Na, K, Kreatinin, Glukose, HBA1c, INR, Troponin, CK-MB, ASAT, ALAT, total kolesterol, HDL, LDL, triglycerider, evt screening på kokain og andre toksiner.
 • EKG
 • Rtg thoraks etter behov
 • CT caput så raskt som mulig. Viser lokalisasjon (dyp, lobær=cortex nær, intraventrikulær, cerebellar) og omfang av blødningen.
  Blødningens volum beregnes ved formelen (A x B x C)/2, der A er blødningens største diameter, B er diameteren vinkelrett på A (på samme snitt) og C er høyden (antall snitt med synlig blod multiplisert med snittykkelse) eks (5 cmX4cmX3cm)/2 = 30 ml.
  Følgende funn på CT uten kontrast kan predikere hematomekspansjon: Hypodense områder i blødningen5-6 og ultratidlig hematomvekst, definert som baseline blødningsvolum/timer fra debut til CT >4.7mL/time7.
 • CT angio: kan identifisere blødningskilde (arteriovenøs malformasjon eller aneurisme) og forutsi faren for tidlig hematomekspansjon3
  • Identifisering av blødningkilde er særlig aktuelt ved blødning nær fissura sylvi (for å se etter aneurysme på a.cerebri media), uvanlig hematomfasong, mistanke om sinusvenetrombose (CT venografi), ung pasient uten kjent hypertensjon.
  • Forutsi fare for hematomekspansjon er særlig aktuelt ved kort sykehistorie. CT angio med påvisning av "spot sign"/ekstravasal kontrastlekkasje8 kan identifisere de med høyest risiko. < 3 timer etter debut vil 28-38% få hematomekspansjon på minst 1/3 av opprinnelig volum. En fersk studie viste at prediktiv verdi av spot sign var lavere enn tidligere antatt og kan ikke brukes til å selektere pasienter for intensivert BT reduksjon9 
 • MR ved mistanke om underliggende tumor.

Behandling

Målet er å stanse blødningen, begrense skadelig masseeffekt/redusere forhøyet intrakranialt trykk og optimalisere perfusjon og oksygenering av hjernen10.

Se oversiktsartikkel med evidensgradering fra 201611.

Primære tiltak i akuttmottak

 • Sikre frie luftveier - 30º ryggleie - Oksygen på maske (evt. nesekateter) ved mangelfull oksygenering (O2-meting <95 %)
 • Vurder hjerte/lungefunksjon - EKG (skop/telemetri hvis mulig) - OBS! samtidig hjerteinfarkt, arytmier, svingende blodtrykk, hjertesvikt, lungestuvning
 • Blodsukker over 10 mmol/l behandles med hurtigvirkende insulin Actrapid®/Novorapid®. Forhøyet blodsukker forekommer hos opp til 60 % av slagpasienter uten kjent diabetes. Repeterte målinger i akuttfasen anbefales.
 • Blodtrykk: se under
 • Temperatur > 37,5 C behandles med Paracetamol, evt. kalde omslag
 • Veneflon x 2 - Start iv Ringer eller NaCl (ikke glukoseholdige væsker)
 • Evt. blærekateter

Overvåking

Pasienten bør følges med hyppig GCS måling forslagsvis hver time for å fange opp hematomvekst og klinisk forverrelse. Lav terskel for kontroll CT og eventuell drøfting med nevrokirurg. Tett oppfølging av blodtrykk og eventuell behandling, se nedenfor

Blodtrykksenking ved hjerneblødning

For pasienter med akutt hjerneblødning med symptomvarighet < 6 timer, er det vist at senking av blodtrykk til <140 mm Hg systolisk i løpet av 1 time er trygt, og at det kan være effektivt (trend i retning redusert død eller alvorlig handicap, og signifikant effekt på funksjon i sekundære endepunkter). Varierende resultater i ulike studier12-15
Behandlingsråd3,10-11. Ved akutt hjerneblødning med symptomvarighet < 6 timer anbefales for de fleste pasienter å senke BT til 130-140 mm Hg systolisk innen 1 time dersom utgangs BT var 150-220 og holde det under 140 i et døgn. Etter et døgn kan BT-mål være 140 i en uke. Unngå stor BT variabilitet. Bedre med stabilt BT enn raske BT fall1617. Husk å kupere smerter, uro, urinretensjon – som kan bidra til høyt BT Se behandingsskjema.

Kirurgisk behandling

Cerebellar blødning

 • Kirurgisk evakuering av hematom anbefales så fort som mulig ved store (>2-3 cm) cerebellare blødninger, eller ved fallende bevissthet, annen nevrologisk forverring, eller hydrocefalusutvikling.
 • For sykehus uten nevrokirurg anbefales tidlig vurdering av overføring til sykehus med nevrokirurgi for videre overvåkning og eventuell kirurgisk behandling.

Supratentoriell blødning

 • De fleste skal behandles konservativt
 • Kirurgi kan vurderes ved blødninger >30ml med overflatisk beliggenhet (< 1 cm fra overflaten), særlig ved gradvis klinisk forverrelse. 
 • Ved dype blødninger anbefales generelt ikke kirurgi. I selekterte tilfeller med gradvis forverring og truende herniering kan livreddende avlastende kirurgi vurderes individuelt, og drøftes med nevrokirurg.

Blødning fra aneurisme

Ta kontakt nevrokirurgisk avdeling for rask overflytning. Se kapittel om subarachnoidalblødning

Blødning fra arteriovenøs malformasjon

Ta kontakt med nevrokirurgisk avdeling. Se kapittel om vaskulære maformasjoner

Intraventrikulært blod

I tilfeller med en betydelig komponent av intraventrikulært blod og begrenset skade av selve hjerneparenkymet er det mulig å appliserer trombolytikum intraventrikulært via kateter inn mot koagel intraventrikulært3,18 for å hindre hydrocefalus og trykkrelaterte komplikasjoner.
Ta evt kontakt med nevrokirurg i selekterte tilfeller ut fra totalvurdering.

Intracerebral blødning ved behandling med Marevan, DOAK eller platehemmer

Intracerebral blødning ved Marevan

Strakstiltakene er seponering av Marevan og rask normalisering av INR (ned mot 1,0).

 • Protrombinkompleks konsentrat – PCC (Prothromplex eller Octaplex) normaliserer INR raskere og mer komplett enn fersk frosset plasma og anbefales derfor1920 (se doseringsforslag i tabeller nedenfor).
 • Dette må kombineres med Konakion® 5-10 mg langsomt i.v. (virker etter 6–8 timer).
 • INR kontrolleres etter 1 time for effektmål og etter 12 og 24 t pga risiko for INR stigning og behov for ny dose PCC (sjeldent).

Intracerebral blødning ved DOAK (direktevirkende orale antikoagulantia)21

Seponering av DOAK. Håndteringen vil være i endring. For Dabigatran (Pradaxa) foreligger det nå en antidot (idarucizumab- Praxbind®). Det forventes at dette kommer for flere andre DOAK.

 • Antidot mot Pradaxa
  • Sjekk om Praxbind® finnes på ditt sykehus
 • Når antidot ikke er tilgjengelig anbefales protrombinkompleks konsentrat – PCC (Prothromplex eller Octaplex). Se doseringsforslag i tabeller nedenfor.

Intracerebral blødning ved platehemmer

Behandling med trombocyttaggregat anbefales ikke

Doseringsforslag for Prothromplex:
Settes over 10-15min

Pasientvekt Marevan –behandlet pasient med INR≥1,5 basert på 20 – 30 IE/kg* DOAK/NOAK-behandlet pasient basert på 30 – 50 IE/kg*
  Glass à 20 ml =ml =IE Glass à 20 ml =ml =IE
40-60 kg 2 40 1200 3 60 1800
60-75 kg 3 60 1800 4 80 2400
>75 kg 4 80 2400 4 80 2400

Doseringsforslag for Octaplex:
Settes over 10-15min

Pasientvekt Marevan –behandlet pasient med INR≥1,5 basert på 20 – 30 IE/kg* DOAK/NOAK-behandlet pasient basert på 30 – 50 IE/kg*
  Glass à 20 ml =ml =IE Glass à 20 ml =ml =IE
40-60 kg 3 60 1500 4 80 2000
60-75 kg 4 80 2000 5 100 2500
>75 kg 5 100 2500 5 100 2500

*Dosering anbefalt i ”Informasjon om warfarin og de perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban” Versjon 2.2, utgitt av Helsedirektoratet 24.04.15

Høyt intracerebralt trykk

Maks ødem 8-14 dager etter ictus (senere enn ved infarkt)

 • Steroider har ingen plass i behandling av intracerebrale blødninger
 • Dekompressiv kirurgi kan være aktuelt
 • Osmoterapi er mest aktuelt i påvente av nevrokirurgisk avlasting for å vinne tid.
  Alternativer:
  • Hypertont NaCl. Forslagsvis 3% NaCl. Begynne med 200 ml/t og styre etter hyppige S-Na målinger (initialt 1/time, så sjeldnere) og behandlingsmål S-Na ca 150.
  • (Mannitol® (B05B C01)) 150 mg/ml. Ved behov for rask effekt gis først bolus 500 ml over 30 minutt. Videre 150 ml x 6. daglig. Urinkateter må innlegges. Mannitol er kontraindisert ved lungeødem, hjertesvikt, anuri- og alvorlig nyrefunksjonsnedsettelse.
  • I situasjoner med truende herniering bør man også vurdere å gi sedasjon med propofol, og intubere og hyperventilere pasienten for å redusere det intrakraniale trykket via vasokonstriksjon22.
 • Drenering ved hydrocefalus kan være aktuelt
 • Pasienter med GCS <8 og holdepunkter for høyt trykk kan være aktuelle for intrakraniell trykkmonitorering (ICP)3

Trombocytopeni eller manglende koagulasjonfaktor

Erstatte plater eller koagulasjonsfaktorer ved alvorlige mangler. Lav terskel for drøfting med hematolog.

Profylakse mot dyp venetrombose

 • Tidlig mobilisering
 • Kompresjonsstrømper anbefales ikke
 • Intermitterende pneumatisk kompresjon23 er en effektiv og billig metode for å redusere DVT og bedre overlevelse hos immobiliserte pasienter
 • Tidlig oppstart av lavmolekylært heparin (Klexane/Fragmin) eller som DVT profylakse er sannsynligvis trygt2425.

Epileptiske kramper

Epileptiske kramper forekommer hos 16% men påvirker ikke prognosen26. Ved ett enkelt anfall i akuttfase anbefales ikke rutinemessig antiepileptisk profylakse. Ved repeterte anfall i akuttfase anbefales profylakse, men indikasjonen kan revurderes etter 1-3 mnd. Anfall som kommer i senere faser (måneder etter ICH) indikerer postapoplektisk epilepsi og det anbefales langtidsprofylakse.
Status epilepticus behandles som vanlig.

Forebygging av ny blødning

Faktorer som øker risiko for nye blødning: lobær lokalisasjon og sannsynlig cerebral amyloid angiopati, mikroblødninger på gradient ekko MRI, leukoaraiose, pågående antikoagulasjon/platehemming, ukontrollert hypertensjon, kreft27.

 • Behandle høyt BT. BT bør holdes <140/90 (<130/80 ved diabetes eller kronisk nyresvikt)
 • De som står på statiner og antihypertensiva bør fortsette med det, fordi seponering ser ut til å gi dårligere utkomme28
 • Livsstilsfaktorer: røykeslutt, moderat alkoholbruk

Gjeninnsetting av antitrombotisk behandling

 • Det er ikke fullt avklart om pasienter som har indikasjon for antitrombotisk behandling (platehemmer/antikoaguklasjon) og som har hatt intracerebral blødning bør få slik behandling29-31. Det anbefales derfor om mulig å inkludere pasienter med ICH i studier når man er usikker på om det bør startes med antitrombotisk berhandling.
 • Vedr. gjenninnsetting av Marevan, nye perorale antikoagulantia (NOAKs), og platehemmer
  • Optimalt tidspunkt for gjeninnsetting er usikkert. Ved mekanisk hjerteklaff (høy risiko for tromboemboliske hendelser) anbefales å gjeninnsette Marevan etter 1-2 uker. Hos pasienter uten mekanisk hjerteklaff er det vist at seponering i 4 uker reduserer risiko for reblødning3.
 • I en studie av tidligere ICH pasienter var det reduksjon av antall nye iskemiske hendelser uten signifikant økning i blødninger etter oppstart av platehemmer29
 • Det pågår flere studier som undersøker effekt og sikkerhet av gjeninnsetting av hhv platehemmer og antikoagulasjon.
 • Platehemmer som monoterapi kan vurderes gjeninnsatt etter alle typer blødninger3233 

Oppfølging

Kontroll-MR eller -CT anbefales etter 1-3 mnd. for om mulig å avklare blødningsårsaken dersom denne ikke er avklart i akuttfasen. Ved kjent hypertensjon og hjerneblødning med typisk lokalisasjon og utsende som hypertensjonsblødning (velavgrenset, basalganglieomåde), er sjansen for å avdekke annen strukturell årsak til ICH lav og MR kan vurderes utelatt.

Prognose

30-35% dør i innen en uke, 60% innen et år34-35. Etter 1/2 -4 år det ca 25% som er selvhjulpne. En studie viste at klinikere vurderte prognosen veldig forskjellig ved hjerneblødning36.

Faktorer forbundet med økt tidlig mortalitet:

 • GCS <9 og blødningsvolum >60 ml - 90% dør innen en mnd22
 • Intraventrikulært blod37
 • Antikoagulasjon
 • Høy alder og dårlig funksjonsnivå før ICH
 • Leukoaraiose38
 • Rask økning i ødem rundt blødningen de første 72 timene39

Oppsummering av utvalgte anbefalinger fra European Stroke Organisation (ESO) 2014 ang håndtering av spontan hjerneblødning (ICH)40:

 • Ved akutt ICH innen 6 timer fra debut er intensiv blodtrykssenking (syst BT < 140 mmHg innen 1 time) trygt og mulig bedre enn systolisk BT mål på 180 mmHg. Spesifikt medikament kan ikke anbefales. (moderat evidens, svak anbefaling)
 • Bruk av rFVII anbefales ikke til voksne med akutt spontan ICH ikke assosiert med antitrombotisk behandling utenfor studier. (Høy evidens, sterk anbefaling)
 • Det er ikke mulig å lage anbefaling for hvem, når, og hvordan koagulasjonen skal normaliseres for pasienter med akutt spontan ICH som har vært antikoagulert. (lav evidens, ingen anbefaling)
 • Det er ikke evidens for å anbefale rutinemessig kirurgi for å bedre utkomme etter supratentorielle ICH sammenliknet med konservativ behandling, men tidlig kirurgi kan være av verdi for pasienter med GCS 9-12. (moderat evidens, svak anbefaling)
 • Det anbefales ikke bruk av kompresjonsstrømper for å forebygge DVT. Det anbefales bruk av intermitterende pneumatisk kompresjon for å bedre utkomme og hindre risiko for DVT hos immobile pasienter med ICH. (moderat evidens, sterk anbefaling)
 • Det er utilstrekkelig evidens til å gi anbefaling om hvordan, når, og hvem som bør ha antikoagulasjon for å forebygge DVT. (lav evidens, svak anbefaling)
 • Det anbefales ikke dexamethason til pasienter med akutt ICH utenfor studier. (moderat evidens, svak anbefaling)
 • Det anbefales blodtrykkssenking som sekundær profylakse etter ICH. (moderat evidens, sterk anbefaling)
 • Mangelfull evidens vedr gjenoppstart av antitrombotisk behandling etter ICH.

Pasientinformasjon

Om hjerneslag
Om afasi

Kilder

Referanser

 1. McGurgan IJ, Ziai WC, Werring DJ, Al-Shahi Salman R, Parry-Jones AR. Acute intracerebral haemorrhage: diagnosis and management. Pract Neurol. 2020 Dec 7;21(2):128–36. doi: 10.1136/practneurol-2020-002763. Epub ahead of print. PMID: 33288539. PubMed
 2. Charidimou A, Gang Q, Werring DJ. Sporadic cerebral amyloid angiopathy revisited: recent insights into pathophysiology and clinical spectrum. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012; 83:124-37. PMID: 22056963 PubMed
 3. Hemphill JC 3rd, Greenberg SM, Anderson CS, Becker K, Bendok BR, Cushman M, Fung GL, Goldstein JN, Macdonald RL, Mitchell PH, Scott PA, Selim MH, Woo D; American Heart Association Stroke Council; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Clinical Cardiology.. Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association.. Stroke 2015; Jul;46(7):: 2032-60. pmid:26022637 PubMed
 4. Kumar S1, Selim M1, Marchina S2, Caplan LR1.. Transient Neurological Symptoms in Patients With Intracerebral Hemorrhage. JAMA Neurol. 2016. pmid:26747699 PubMed
 5. Boulouis G, Morotti A, Brouwers HB, Charidimou A, Jessel MJ, Auriel E, Pontes-Neto O, Ayres A, Vashkevich A, Schwab KM, Rosand J, Viswanathan A, Gurol ME, Greenberg SM, Goldstein JN. Noncontrast Computed Tomography Hypodensities Predict Poor Outcome in Intracerebral Hemorrhage Patients. Stroke. 2016 Oct;47(10):2511-6 . pmid:27601380 PubMed
 6. Morotti A, Arba F, Boulouis G, Charidimou A. Noncontrast CT markers of intracerebral hemorrhage expansion and poor outcome: A meta-analysis. Neurology. 2020 Oct 6;95(14):632-643. PMID: 32847959. PubMed
 7. Rodriguez-Luna D, Coscojuela P, Rubiera M, Hill MD, Dowlatshahi D, Aviv RI, Silva Y, Dzialowski I, Lum C, Czlonkowska A, Boulanger JM, Kase CS, Gubitz G, Bhatia R, Padma V, Roy J, Tomasello A, Demchuk AM, Molina CA; PREDICT/Sunnybrook ICH CTA Study Group. Ultraearly hematoma growth in active intracerebral hemorrhage. Neurology. 2016 Jul 26;87(4):357-64 . pmid:27343067 PubMed
 8. Demchuk AM, Dowlatshahi D, Rodriguez-Luna D, Molina CA, Blas YS, Dzialowski I, Kobayashi A, Boulanger JM, Lum C, Gubitz G, Padma V, Roy J, Kase CS, Kosior J, Bhatia R, Tymchuk S, Subramaniam S, Gladstone DJ, Hill MD, Aviv RI; PREDICT/Sunnybrook ICH CTA study group. Prediction of haematoma growth and outcome in patients with intracerebral haemorrhage using the CT-angiography spot sign (PREDICT): a prospective observational study. Lancet Neurol 2012; 11: 307-14. PMID: 22405630 PubMed
 9. Morotti A, Boulouis G, Romero JM, Brouwers HB, Jessel MJ, Vashkevich A, Schwab K, Afzal MR, Cassarly C, Greenberg SM, Martin RH, Qureshi AI, Rosand J, Goldstein JN; ATACH-II and NETT investigators. Blood pressure reduction and noncontrast CT markers of intracerebral hemorrhage expansion.Neurology. 2017 Aug 8;89(6):548-554. PMID: 28701501 PubMed
 10. Morgenstern LB, Hemphill JC 3rd, Anderson C, Becker K, Broderick JP, Connolly ES Jr, Greenberg SM, Huang JN, MacDonald RL, Messé SR, Mitchell PH, Selim M, Tamargo RJ; American Heart Association Stroke Council and Council on Cardiovascular Nursing. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2010; 41: 2108-29. Stroke
 11. Schreuder FH, Sato S, Klijn CJ, Anderson CS. Medical management of intracerebral haemorrhage. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Nov 16 . pmid:27852691 PubMed
 12. Wang X, Arima H, Al-Shahi Salman R, Woodward M, Heeley E, Stapf C, Lavados PM, Robinson T, Huang Y, Wang J, Delcourt C, Anderson CS. Rapid Blood Pressure Lowering According to Recovery at Different Time Intervals after Acute Intracerebral Hemorrhage: Pooled Analysis of the INTERACT Studies. Cerebrovasc Dis. 2015;39(3-4):242-8. doi: 10.1159/000381107. PMID: . pmid:25823544 PubMed
 13. Song L, Sandset EC, Arima H, Heeley E, Delcourt C, Chen G, Yang J, Wu G, Wang X, Lavados PM, Huang Y, Stapf C, Wang J, Robinson TG, Chalmers J, Lindley RI, Anderson CS; INTERACT2 Investigators. Early blood pressure lowering in patients with intracerebral haemorrhage and prior use of antithrombotic agents: pooled analysis of the INTERACT studies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 May 13. pii: jnnp-2016-313246 . pmid:27178897 PubMed
 14. Anderson CS, Heeley E, Huang Y, Wang J, Stapf C, Delcourt C, Lindley R, Robinson T, Lavados P, Neal B, Hata J, Arima H, Parsons M, Li Y, Wang J, Heritier S, Li Q, Woodward M, Simes RJ, Davis SM, Chalmers J; INTERACT2 Investigators. Rapid blood-pressure lowering in patients with acute intracerebral hemorrhage. N Engl J Med. 2013 Jun 20;368(25):2355-65 . pmid:23713578 PubMed
 15. Qureshi AI, Palesch YY, Barsan WG, Hanley DF, Hsu CY, Martin RL, Moy CS, Silbergleit R, Steiner T, Suarez JI, Toyoda K, Wang Y, Yamamoto H, Yoon BW; ATACH-2 Trial Investigators and the Neurological Emergency Treatment Trials Network. Intensive Blood-Pressure Lowering in Patients with Acute Cerebral Hemorrhage. N Engl J Med. 2016 Sep 15;375(11):1033-43 . pmid:27276234 PubMed
 16. Divani AA1,2, Liu X3, Di Napoli M4, Lattanzi S5, Ziai W6, James ML7, Jafarli A1, Jafari M1, Saver JL8, Hemphill JC9, Vespa PM8, Mayer SA10, Petersen A3.. Blood Pressure Variability Predicts Poor In-Hospital Outcome in Spontaneous Intracerebral Hemorrhage. Stroke. 2019. pmid:31216966 PubMed
 17. Buletko AB1, Thacker T1, Cho SM1, Mathew J1, Thompson NR1, Organek N1, Frontera JA1, Uchino K2.. Cerebral ischemia and deterioration with lower blood pressure target in intracerebral hemorrhage. Neurology. 2018. pmid: 30097480 PubMed
 18. Naff N, Williams MA, Keyl PM, Tuhrim S, Bullock MR, Mayer SA, Coplin W, Narayan R, Haines S, Cruz-Flores S, Zuccarello M, Brock D, Awad I, Ziai WC, Marmarou A, Rhoney D, McBee N, Lane K, Hanley DF Jr. Low-dose recombinant tissue-type plasminogen activator enhances clot resolution in brain hemorrhage: the intraventricular hemorrhage thrombolysis trial. Stroke 2011; 11: 3009-16. PMID:21868730 PubMed
 19. Steiner T, Poli S, Griebe M, Hüsing J, Hajda J, Freiberger A, Bendszus M, Bösel J, Christensen H, Dohmen C, Hennerici M, Kollmer J, Stetefeld H, Wartenberg KE, Weimar C, Hacke W, Veltkamp R. Fresh frozen plasma versus prothrombin complex concentrate in patients with intracranial haemorrhage related to vitamin K antagonists (INCH): a randomised trial. Lancet Neurol. 2016 May;15(6):566-73 . pmid:27302126 PubMed
 20. Chai-Adisaksopha C, Hillis C, Siegal DM, Movilla R, Heddle N, Iorio A, Crowther M. Prothrombin complex concentrates versus fresh frozen plasma for warfarin reversal. A systematic review and meta-analysis. Thromb Haemost. 2016 Oct 28;116(5):879-890 . pmid:27488143 PubMed
 21. Apostolaki-Hansson T, Ullberg T, Pihlsgård M, Norrving B, Petersson J. Reversal Treatment in Oral Anticoagulant-Related Intracerebral Hemorrhage-An Observational Study Based on the Swedish Stroke Register. Front Neurol. 2020 Jul 29;11:760. PMID: 32903832 PubMed
 22. Salvesen R, Ingebrigtsen T. Spontan intracerebral blødning. Tidsskr Nor Laegeforen 2007; 127: 1064-8. Tidsskrift for Den norske legeforening
 23. Dennis M, Sandercock P, Graham C, Forbes J.. The Clots in Legs Or sTockings after Stroke (CLOTS) 3 trial: a randomised controlled trial to determine whether or not intermittent pneumatic compression reduces the risk of post-stroke deep vein thrombosis and to estimate its cost-effectiveness.. Health Technol Assess. 2015; Sep;19(76):: 1-90. pmid: 26307376 PubMed
 24. Sprügel MI, et al. 1. Heparin for prophylaxis of venous thromboembolism in intracerebral haemorrhage.. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019. pmid:30992334 PubMed
 25. Ianosi B1,2, Gaasch M2, Rass V2, Huber L1, Hackl W1, Kofler M2, Schiefecker AJ2, Addis A2,3, Beer R2, Rhomberg P4, Pfausler B2, Thomé C5, Ammenwerth E1, Helbok R2.. Early thrombosis prophylaxis with enoxaparin is not associated with hematoma expansion in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage. Eur J Neurol. 2019 . pmid:30308696 PubMed
 26. De Herdt V, Dumont F, Hénon H, Derambure P, Vonck K, Leys D, Cordonnier C. Early seizures in intracerebral hemorrhage: Incidence, associated factors, and outcome. Neurology. 2011; 77:1794-800. PMID: 21975203 PubMed
 27. Poli D, Antonucci E, Dentali F, Erba N, Testa S, Tiraferri E, Palareti G; Italian Federation of Anticoagulation Clinics (FCSA). Recurrence of ICH after resumption of anticoagulation with VK antagonists: CHIRONE study. Neurology 2014; 82: 1020-6. pmid:24562060 PubMed
 28. Flint AC, Conell C, Rao VA, Klingman JG, Sidney S, Johnston SC, Hemphill JC, Kamel H, Davis SM, Donnan GA.. Effect of statin use during hospitalization for intracerebral hemorrhage on mortality and discharge disposition.. JAMA Neurol. 2014; Nov;71(11):: 1364-71. pmid:25244578 PubMed
 29. Perry LA1, Berge E2, Bowditch J1, Forfang E2, Rønning OM3, Hankey GJ4, Villanueva E5, Al-Shahi Salman R6.. Antithrombotic treatment after stroke due to intracerebral haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2017. pmid:28540976 PubMed
 30. Frol S, Šabovič M, Oblak JP. Re-initiation of anticoagulation after central nervous system hemorrhage during treatment with direct oral anticoagulants: a single hospital cohort study. Neurol Sci. 2020 Sep 30. PMID: 32995994. PubMed
 31. Stanton RJ, Eckman MH, Woo D, Moomaw CJ, Haverbusch M, Flaherty ML, Kleindorfer DO. Ischemic Stroke and Bleeding: Clinical Benefit of Anticoagulation in Atrial Fibrillation After Intracerebral Hemorrhage. Stroke. 2020 Mar;51(3):808-814. doi: 10.1161/STROKEAHA.119.027370. Epub 2020 Jan 31. Erratum in: Stroke. 2020 May;51(5):e100. PMID: 32000590 PubMed
 32. Al-Shahi Salman R, Minks DP, Mitra D, Rodrigues MA, Bhatnagar P, du Plessis JC, Joshi Y, Dennis MS, Murray GD, Newby DE, Sandercock PAG, Sprigg N, Stephen J, Sudlow CLM, Werring DJ, Whiteley WN, Wardlaw JM, White PM;. Effects of antiplatelet therapy on stroke risk by brain imaging features of intracerebral haemorrhage and cerebral small vessel diseases: subgroup analyses of the RESTART randomised, open-label trial.. Lancet Neurol. 2019. pmid:31129065 PubMed
 33. Cea Soriano L, Gaist D, Soriano-Gabarró M, Bromley S, García Rodríguez LA. Neurology. 2017 Nov 28;89(22):2280-2287. PMID: 29093065 PubMed
 34. Tveiten A, Ljøstad U, Mygland A, Thomassen L, Pripp AH, Naess H. Intracerebral hemorrhage in southern Norway--a hospital-based incidence study. Eur Neurol 2012; 67: 240-5. PMID: 22433160 PubMed
 35. Poon MT, Fonville AF, Al-Shahi Salman R. Long-term prognosis after intracerebral haemorrhage: systematic review and meta-analysis. Neurol Neurosurg Psychiatry 2014 ; 85: 660-7. pmid:24262916 PubMed
 36. Zahuranec DB, Fagerlin A, Sánchez BN, Roney ME, Thompson BB, Fuhrel-Forbis A, Morgenstern LB. Variability in physician prognosis and recommendations after intracerebral hemorrhage. Neurology. 2016 May 17;86(20):1864-71 . pmid:27164665 PubMed
 37. Fortes Lima TT, Prandini MN, Gallo P, Cavalheiro S. Prognostic Value of Intraventricular Bleeding in Spontaneous Intraparenchymal Cerebral Hemorrhage of Small Volume: A Prospective Cohort Study. Neurosurgery PMID: 21993187 PubMed
 38. Tveiten A, Ljøstad U, Mygland A, Naess H. Leukoaraiosis is Associated with Short- and Long-term Mortality in Patients with Intracerebral Hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis 2013; 22: 919-25. PMID: 23433781 PubMed
 39. Murthy SB, Urday S, Beslow LA, Dawson J, Lees K, Kimberly WT, Iadecola C, Kamel H, Hanley DF, Sheth KN, Ziai WC; VISTA ICH Collaborators. Rate of perihaematomal oedema expansion is associated with poor clinical outcomes in intracerebral haemorrhage. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Nov;87(11):1169-1173 . pmid:27466360 PubMed
 40. Steiner T, Al-Shahi Salman R, Beer R, Christensen H, Cordonnier C, Csiba L, Forsting M, Harnof S, Klijn CJ, Krieger D, Mendelow AD, Molina C, Montaner J, Overgaard K, Petersson J, Roine RO, Schmutzhard E, Schwerdtfeger K, Stapf C, Tatlisumak T, Thomas BM, Toni D, Unterberg A, Wagner M. European Stroke Organisation (ESO) guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage. Int J Stroke 2014; 9: 840-55. pmid:25156220 PubMed
 41. RESTART Collaboration.. Effects of antiplatelet therapy after stroke due to intracerebral haemorrhage (RESTART): a randomised, open-label trial.. Lancet 2019. pmid:31128924 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Ole Morten Rønning, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arnstein Tveiten, spesialist i nevrologi, PhD
 • Christian Lund, spesialist i nevrologi, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.