Cerebral venetrombose

Se oversiktartikler1-3

Kort om

Sinusvenetrombose/cerebral venetrombose (CVT) er trombose i cerebrale vener eller venesinuser. Sjelden tilstand, men fortsatt noe underdiagnostisert4-5. Insidens ca 1/100 000 per år. Forekommer i alle aldre, men hyppigst hos personer under 40 år. Utgjør < 1 % av alle slagtilfeller. Kvinner rammes oftere enn menn, sannsynligvis på grunn av p-pillebruk og svangerskap.

Risikofaktorer og årsaker

Mange tilstander er assosiert med CVT. De vanligste risikofaktorene er:

 • Protrombotisk tilstander (genetiske eller akvirerte)
 • Medikamenter (P-piller, steroider mm)
 • Svangerskap og puerperium
 • Dehydrering
 • Malign sykdom
 • Inflammatorisk sykdom (SLE, Behcet, sarcoidose mm)
 • Hematologiske sykdom
 • Infeksjon (øre, sinus, andre hode/nakke lokaliserte, systemiske, COVID-19 relatert)
 • Hudetraume eller mekaniske forhold (spinalpunksjon, nevrokirurgisk prosedyre, sentralt venekateter
 • Durale fistler

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Cerebral venetrombose bør mistenkes hos alle med nyoppstått uforklarlig hodepine, spesielt dersom den er progredierende og/eller assosiert med kramper, bevissthetsaffeksjon, eller fokale nevrologiske symptomer/utfall. Som oftest utvikles symptomer subakutt, men både akutt og mer kronisk debut kan forekomme. Trombose i sinus sagittalis superior er den vanligste form for venesinustrombose, og om lag halvparten av disse har hodepine, papilleødem, og andre tegn på forhøyet intrakranialt trykk. Trombose i sinus cavernosus skyldes som oftest infeksjoner i nærliggende ansikt/hode, og er gjerne assosiert med smertefull ophthalmoplegi, exophthalmus. Kortikale venetromboser kan presentere seg som subaraknoidalblødning67.

Aktuelle symptomer:

 • Hodepine (9/10)5
 • Papilleødem
 • Kramper
 • Motoriske eller sensoriske utfall
 • Redusert bevissthet, mentale forandringer, forvirring eller koma
 • Afasi
 • Multiple hjernenerveutfall

Utredning

 • MR/MR venøs angiografi (MRV) er den foretrukne diagnostiske metoden. MRV kan vise fravær av flow ev med synlig intraluminal trombose. MR kan vise fokale områder med ødem, venøse infarkter, venøse hemorrhagiske infarkter, isolert subaracnoidal blødning
 • CT venografi: Kan være aktuelt hvis MRV ikke kan gjennomføres. 
 • CT caput: Lav sensitivitet. Venøse- og hemoragiske infarkter, spesielt dersom de er multiple og ikke begrenset til et arterielt territorium, og/eller diffust ødem, samt hyperdensitet av kortikale vener eller sinuser bør gi mistanke om diagnosen. CT med kontrast kan hos noen vise "Empty delta sign" (et triangulært område med høyt signal, med lavt signal i midten i sinus saggitalis superior). 
 • Spinalpunksjon: Uspesifikke funn (forhøyet åpningstrykk, lett pleocytose og tilstedeværelse av røde blodlegemer er ikke uvanlig). Aktuelt ved infeksjonstegn og ukjent infeksjonsfokus. 
 • Blodprøver: Undersøke for infeksjon (påvist cerebral venetrombose hos flere COVID-19 pas8) og thyrotoksikose. D-dimer forhøyet hos de fleste, men ikke alle. I en metanalyse av 14 studier (1134 pas) hadde D-dimer diagnostisk sensitivitet på 94% og spesifisitet på 90%9 hos pasienter med mistenkt cerebral venetrombose.
 • Tidligere anbefalt å undersøke alle for trombofili, men siste EAN guidelines fraråder screening rutinemessig. Kan vurderes ved høy pretest sannsynlighet som egen eller familiehistorie med venetrombose, ung alder, eller ingen andre risikiofaktorer for cerebral venetrombose10.
  • Teste på trombofilier: Antithrombin III, protein C og protein S mangel, homozygot faktor V leiden eller prothrombin G20210A mutasjoner, lupus antikoagulans, antikardiolipin, og anti-beta2 glykoprotein-I antistoffer. NB! Antithrombin III, protein C og S testing i akuttfasen har begrenset verdi, bør tas før eller noen uker etter avsluttet antikoagulasjonsbehandling1. Heterozygositet for factor V leiden eller prothrombin G20210A mutasjon vurderes som relativ mild thrombofili, men gir en viss risiko for trombose. Det er er assosiasjon mellom JAK 2 V617F mutasjon og CVT11
 • Malignitetsutredning: Noen anbefaler malignitetsscreening hos pasienter med sinusvenetrombose uten klar årsak og alder over 40 år10.

Differensialdiagnoser

 • Hjerneinfarkt/-blødning
 • Idiopatisk intrakranial hypertensjon
 • Tumor cerebri
 • Abscess/encefalitt
 • Temporalisarteritt
 • Tolosa Hunt (smertefull oftalmoplegi)

Behandling

Startes så snart som mulig og består av (1) antitrombotisk behandling (2) identifisere og behandle underliggende årsak (3) symptomatisk behandling. Flg. anbefalingene bygger hovedsaklig på EAN guidelines (2017)6 og UptoDate

 • Antikoagulasjonsbehandling:
  • Lavmolekylært heparin, Dalteparin (Fragmin® (B01A B04)) 100 IE/kg x 2 eller Enoksaparin (Klexane® (B01A B05)) 1 mg/kg x 2), også ved venøse hemorrhagiske infarkt, og også til gravide.
  • Ufraksjonert heparin kan være aktuelt hos pasienter med kontraindikasjoner mot lavmolekylært heparin som nyresvikt eller ved behov for rask reversering av antikoagulasjon.
  • Trombolyse og trombektomi kan være aktuelt ved progredierende nevrologiske symptomer tross heparin.
  • Videre antikoagulasjon:
   • Warfarin startes innen de første par døgn. INR-mål 2,5. Behandlingsvarighet er omdiskutert, men bør være minst 3 mnd.  Livslang behandling kan vurderes ved recidiverende venetromboser eller ved assosiert protrombortisk risiko. En artikkel foreslår3:
    • En episode med cerebral venetrombose og forbigående risikofaktorer: 3-6 mnd
    • En episode med cerebral venetrombose og ukjent årsak: 6-12 mnd
    • to eller flere episoder med cerebral venetrombose eller en episode og alvorlig protrombotisk risiko: Livslang
   • NOAKs: EAN guidlelines (2017) anbefaler ikke NOAKs pga mangelfull evidens6. Men UptoDate anbefaler Dabigatran (150 mg 2xdaglig) basert på en RCT fra 201912
 • Annen behandling i akuttfasen som kan være aktuelt
  • Behandling av underligende infeksjon
  • Behandling av underliggende inflammatorisk sykdom
 • Svangerskap: Se artikler om slag og cerebral venetrombose hos gravide13-14.
 • Behandling av komplikasjoner:
  • Intracerebral blødning: Som hovedregel kontinueres antikoagulasjon selv om det påvises venøse hemoragiske infarkter. Individualiseres ved større blødninger.
  • Kramper/epilepsi: Anfall rundt diagnosetidspunkt er vanlig (1/3)15.Behandles med antiepileptika i akuttfasen. Dersom anfall oppstår >7 dager etter at cerebral venetrombose diagnosen er stillet anbefales profylakse med antiepileptika pga stor recidivfare16
  • Forhøyet intrakranialt trykk:
   • Generelle tiltak (se akuttveieleder) (hevet hodeende, Mannitol/ hypertont saltvann, hyperventilasjon mm)
   • Dekompressiv kirurgi anbefales hos pasienter med akutt cerebral venetrombose og parenchymale lesjoner og truende herniering6,17
   • Terapeutisk LP har usikker effekt og anbefaling, men kan evt vurderes ved tegn til intrakraniell hypertensjon hvis det ellers anses som trygt 
   • Acetazolamid er ikke anbefalt, men kan vurderes ved isolert intrakraniell hypertensjon sekundært til cerebral venetrombose som gir alvorlig hodepine eller truende synstap, hvis det ellers anses som trygt 
   • Steroider er ikke anbefalt, men kan vurderes ved akutt cerebral venetrombose ved Bechet eller SLE 
   • Shunting rutinemessig frarådes, og ingen anbefaling kan gis om shunting ved cerebral venetrombose og hydrocefalus 

Oppfølging

Pasientene bør kontrolleres klinisk mtp vedvarende stasepapiller/høyt intrakranialt trykk, residiv/forverring, og komplikasjoner. Det er rimelig å gjøre en ny MRV etter for eksempel 3 - 6 måneders behandling for å se om rekanalisering har funnet sted. De fleste har oppnådd en viss grad av rekanalisering etter 4 mnd, men rekanaliseringen skjer over opptil 11 mnd18. Ca 7% oppnår ikke rekanalisering. Rekanalisering er assosiert med bedre prognose. Recidivfare ved svangerskap er lav, men det anbefales at pasienter informeres om risiko og mulige fordeler ved profylaktisk lavmolekylært heparin19-20. Hormonell antikonsepsjon bør frarådes ved gjennomgått cerebral venetrombose

Prognose

Vanligvis god. En studie viste at etter median oppfølging i 39 mnd hadde 84% mRS 0-1, 42% hadde restsymptomer og 57% var i jobb21. Mortaliteten er lavere enn ved arterielle tromboser/slag, ca 4%22. Dårligere prognose med høy alder, tilstedeværelse av blødning, infeksjon, hematologisk og malign sykdom.

Forslag til risikoskår3

 • Malignitet 2p
 • Koma 2p
 • Dyp venetrombose 2p
 • Endret mentalstatus 1p
 • Mann 1p
 • Intrakraniell blødning

<3 lav risk for dårlig utkomme, >3 Høy risk for dårlig utkomme

Pasientinformasjon

Om cerebral venetrombose
Om marevan
Om røykeslutt

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Christian Lund, spesialist i nevrologi, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

Tidligere fagmedarbeidere

 • Karl Bjørnar Alstadhaug, spesialist i nevrologi, PhD

Referanser

 1. Gulati D, Strbian D, Sundararajan S. Cerebral venous thrombosis: diagnosis and management. Stroke 2014; Feb;45(2): e16-8. pmid:24357654 PubMed
 2. Kristoffersen ES, Harper CE, Vetvik KG, Faiz KW. Cerebral venous thrombosis - epidemiology, diagnosis and treatment. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Aug 20;138(12). PMID: 30132621 PubMed
 3. Ulivi L, Squitieri M, Cohen H, Cowley P, Werring DJ. Cerebral venous thrombosis: a practical guide. Pract Neurol. 2020 Oct;20(5):356-367. PMID: 32958591. PubMed
 4. Noseworthy JH . Neurological Therapeutics Principles and Practice, 2. utg. Venous Disorders. London: Informa Healthcare, 2006.
 5. Johnsen HJ, Vorhaug A, Kvistad KA. Cerebral venetrombose: diagnostikk og behandling. Tidsskr Nor Laegeforen 2007; 127: 1069-73. Tidsskrift for Den norske legeforening
 6. Ferro JM, Bousser MG, Canhão P, Coutinho JM, Crassard I, Dentali F, di Minno M, Maino A, Martinelli I, Masuhr F, Aguiar de Sousa D, Stam J; European Stroke Organization. European Stroke Organization guideline for the diagnosis and treatment of cerebral venous thrombosis - endorsed by the European Academy of Neurology.Eur J Neurol. 2017 Oct;24(10):1203-1213. PMID: 28833980 PubMed
 7. Boukobza M, Crassard I, Bousser MG, Chabriat H. Radiological findings in cerebral venous thrombosis presenting as subarachnoid hemorrhage: a series of 22 cases. Neuroradiology. 2015 Sep 16 . pmid:26376804 PubMed
 8. Thompson A, Morgan C, Smith P, Jones C, Ball H, Coulthard EJ, Moran E, Szewczyk-Krolikowski K, Rice CM. Cerebral venous sinus thrombosis associated with COVID-19. Pract Neurol. 2020 Oct 8:practneurol-2020-002678. PMID: 33033161. PubMed
 9. Dentali F, Squizzato A, Marchesi C, Bonzini M, Ferro JM, Ageno W. D-dimer testing in the diagnosis of cerebral vein thrombosis: a systematic review and a meta-analysis of the literature. J Thromb Haemost 2012; 10: 582-9. PMID: 22257124 PubMed
 10. Quintas S, Dotor-García Soto J, Alonso-Cerezo MC, Carreras MT. Late diagnosis of homocystinuria in an adult after extensive cerebral venous thrombosis. Pract Neurol. 2018 Feb;18(1):49-51. doi: 10.1136/practneurol-2017-001795. Epub 2017 Nov 24. PMID: 29175875 PubMed
 11. Lamy M, Palazzo P, Agius P, Chomel JC, Ciron J, Berthomet A, Cantagrel P, Prigent J, Ingrand P, Puyade M, Neau JP. Should We Screen for Janus Kinase 2 V617F Mutation in Cerebral Venous Thrombosis? Cerebrovasc Dis. 2017;44(3-4):97-104. doi: 10.1159/000471891. Epub 2017 Jun 14. PMID: 28609766. PubMed
 12. erro JM, Coutinho JM, Dentali F, Kobayashi A, Alasheev A, Canhão P, Karpov D, Nagel S, Posthuma L, Roriz JM, Caria J, Frässdorf M, Huisman H, Reilly P, Diener HC; RE-SPECT CVT Study Group. Safety and Efficacy of Dabigatran Etexilate vs Dose-Adjusted Warfarin in Patients With Cerebral Venous Thrombosis: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2019 Dec 1;76(12):1457-1465. doi: 10.1001/jamaneurol.2019.2764. PMID: 31479105; PMCID: PMC6724157.
 13. Roeder HJ, Lopez JR, Miller EC. Ischemic stroke and cerebral venous sinus thrombosis in pregnancy. Handb Clin Neurol. 2020;172:3-31. PMID: 32768092 PubMed
 14. Gazioglu S, Dinc G. Cerebral venous sinus thrombosis in pregnancy and puerperium. Acta Neurol Belg. 2020 Aug 6. PMID: 32761494. PubMed
 15. Lindgren E, Silvis SM, Hiltunen S, Heldner MR, Serrano F, de Scisco M, Zelano J, Zuurbier SM, Sánchez van Kammen M, Mansour M, Aguiar de Sousa D, Penas S, Al-Asady S, Ekizoglu E, Redfors P, Ahmed A, Yesilot N, Ghiasian M, Barboza MA, Arnao V, Aridon P, Punter MNM, Ferro JM, Kleinig T, Arauz A, Tatlisumak T, Arnold M, Putaala J, Coutinho JM, Jood K. Acute symptomatic seizures in cerebral venous thrombosis. Neurology. 2020 Sep 22;95(12):e1706-e1715. PMID: 32759191. PubMed
 16. Sánchez van Kammen M, Lindgren E, Silvis SM, Hiltunen S, Heldner MR, Serrano F, Zelano J, Zuurbier SM, Mansour M, Aguiar de Sousa D, Canhão P, Al-Asady S, Ekizoglu E, Redfors P, Yesilot N, Ghiasian M, Barboza MA, Arnao V, Aridon P, Punter MNM, Ferro JM, Arauz A, Tatlisumak T, Arnold M, Putaala J, Jood K, Coutinho JM. Late seizures in cerebral venous thrombosis. Neurology. 2020 Sep 22;95(12):e1716-e1723. PMID: 32759195. PubMed
 17. Rajan Vivakaran TT, Srinivas D, Kulkarni GB, Somanna S. The role of decompressive craniectomy in cerebral venous sinus thrombosis. J Neurosurg 2012; 117: 738-44. PMID: 22920956 PubMed
 18. Arauz A, Vargas-González JC, Arguelles-Morales N, Barboza MA, Calleja J, Martínez-Jurado E, Ruiz-Franco A, Quiroz-Compean A, Merino JG. Time to recanalisation in patients with cerebral venous thrombosis under anticoagulation therapy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Mar 23 . pmid:25802120 PubMed
 19. Aguiar de Sousa D, Canhão P, Crassard I, Coutinho J, Arauz A, Conforto A, Béjot Y, Giroud M, Ferro JM; ISCVT-2-PREGNANCY Investigators. Safety of Pregnancy After Cerebral Venous Thrombosis: Results of the ISCVT (International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis)-2 PREGNANCY Study. Stroke. 2017 Nov;48(11):3130-3133. doi: 10.1161/STROKEAHA.117.018829. Epub 2017 Oct 3.PMID: 28974635 PubMed
 20. Aguiar de Sousa D, Canhão P, Ferro JM. Safety of pregnancy after cerebral venous thrombosis: systematic review update.J Neurol. 2018 Jan;265(1):211-212. doi: 10.1007/s00415-017-8666-x. Epub 2017 Nov 13. No abstract available. PMID: 29134271 PubMed
 21. Hiltunen S, Putaala J, Haapaniemi E, Tatlisumak T.. Long-term outcome after cerebral venous thrombosis: analysis of functional and vocational outcome, residual symptoms, and adverse events in 161 patients.. Hiltunen S, Putaala J, Haapaniemi E, Tatlisumak T. 2016; 2016 Mar;263(3):.: 477-84. pmid:26725090 PubMed
 22. Borhani Haghighi A, Edgell RC, Cruz-Flores S, Feen E, Piriyawat P, Vora N, Callison RC, Alshekhlee A. Mortality of Cerebral Venous-Sinus Thrombosis in a Large National Sample. Stroke. 2012; 43: 262-4. PMID: 21998058 PubMed
 23. Stam J. Thrombosis of the cerebral veins and sinuses. N Engl J Med 2005; 352: 1791-8. New England Journal of Medicine
 24. Ferro JM, Canhão P, Stam J, Bousser MG, Barinagarrementeria F; ISCVT Investigators. Prognosis of cerebral vein and dural sinus thrombosis: results of the International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT). Stroke. 2004 Mar;35(3):664-70 . pmid:14976332 PubMed
 25. Al-Ansari A, Robertson NP. Cerebral venous thrombosis: clinical predictors and emerging treatments. J Neurol. 2020 Oct;267(10):3112-3114.PMID: 32886251 PubMed
 26. Carrier M, Lazo-Langner A, Shivakumar S, Tagalakis V, Zarychanski R, Solymoss S, Routhier N, Douketis J, Danovitch K, Lee AY, Le Gal G, Wells PS, Corsi DJ, Ramsay T, Coyle D, Chagnon I, Kassam Z, Tao H, Rodger MA; SOME Investigators. Screening for Occult Cancer in Unprovoked Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2015 Aug 20;373(8):697-704 . pmid:26095467 PubMed
 27. Feher G, Illes Z, Komoly S, Hargroves D.. Novel oral anticoagulants in the treatment of cerebral venous thrombosis. Int Angiol. 2015 May 21 . pmid:25994451 PubMed
 28. Marshall AL, Connors JM.. Anticoagulation for noncardiac indications in neurologic patients: comparative use of non-vitamin k oral anticoagulants, low-molecular-weight heparins, and warfarin. Curr Treat Options Neurol. 2014 Sep;16(9):309 . pmid:25038005 PubMed
 29. Nimjee SM, Powers CJ, Kolls BJ, Smith T, Britz GW, Zomorodi AR. Endovascular treatment of venous sinus thrombosis: a case report and review of the literature. J Neurointerv Surg 2011;3(1): 30-3. PMID: 21990784 PubMed
 30. Siddiqui FM, Dandapat S, Banerjee C, Zuurbier SM, Johnson M, Stam J, Coutinho JM. Mechanical thrombectomy in cerebral venous thrombosis: systematic review of 185 cases. Stroke. 2015 May;46(5):1263-8 . pmid: 25899238 PubMed
 31. Ilyas A, Chen CJ, Raper DM, Ding D, Buell T, Mastorakos P, Liu KC. Endovascular mechanical thrombectomy for cerebral venous sinus thrombosis: a systematic review.J Neurointerv Surg. 2017 Nov;9(11):1086-1092. PMID: 28213478 PubMed
 32. Coutinho JM, Ferro JM, Zuurbier SM, Mink MS, Canhão P, Crassard I, Majoie CB, Reekers JA, Houdart E, de Haan RJ, Bousser MG, Stam J. Thrombolysis or anticoagulation for cerebral venous thrombosis: rationale and design of the TO-ACT trial. Int J Stroke 2012. PMID: 22340437 PubMed
 33. Adachi H, Mineharu Y, Ishikawa T, Imamura H, Yamamoto S, Todo K, Yamagami H, Sakai N. Stenting for acute cerebral venous sinus thrombosis in the superior sagittal sinus. Interv Neuroradiol. 2015 Oct 22 . pmid:26494402 PubMed
 34. Einhäupl K, Stam J, Bousser MG, De Bruijn SF, Ferro JM, Martinelli I, Masuhr F; European Federation of Neurological Societies. EFNS guideline on the treatment of cerebral venous and sinus thrombosis in adult patients. Eur J Neurol 2010 ; 17: 1229-35. PMID: 20402748 PubMed
 35. Grewal PK, Villamar MF, Raslau FD, Dobbs MR. Pearls & Oy-sters: An uncommon initial presentation of thyrotoxicosis.Neurology. 2017 Aug 8;89(6):e61-e63.PMID: 28784643 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.