HAS-BLED skår

HAS-BLED-skår (Hypertension, Abnormal Renal/Liver Function, Stroke, Bleeding History or Predisposition, Labile INR, Elderly, Drugs/Alcohol Concomitantly) for beregning av risiko for alvorlig blødning under antitrombotisk behandling ved atrieflimmer. De ulike tilstandene som inngår i skåringen teller med 1 poeng og gir totalskår 0 – 9

RisikofaktorPoeng
Systolisk blodtrykk >160 mm Hg1
Nyresvikt (kreatinin > 200 μmol/l)1
Leversykdom (ALAT > 3 × grenseverdi)1
Tidligere hjerneslag 1
Tidligere alvorlig blødning1
Labil INR (< 60 % av verdiene i terapeutisk område)1
Alder > 65 år1
Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler eller blodplatehemmere1
Stort alkoholforbruk1

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.