Pradaxa forskrivning

Forskrivningsregler for sikker bruke av Pradaxa

  • Alle pasienter skal ha et pasientkort
  • Tilleggsinformasjon:
    • Nyrefunksjon må undersøkes hos alle pasienter før oppstart av behandling med Pradaxa
    • Pradaxa skal ikke brukes av pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearence under 30 ml/min)
    • Under behandling med Pradaxa må nyrefunksjon overvåkes i kliniske situasjoner der det er mistanke om (midlertidig) nedsatt eller forverret nyrefunksjon
    • Hos eldre pasienter (over 75 år) eller pasienter med nedsatt nyrefunksjon, må nyrefunksjon undersøkes minst en gang årlig.

Informasjon om de nye perorale antikoagulantia


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.