Tardive syndromer

Kort om

Tardive syndromer er en gruppe av iatrogene hyperkinetiske og hypokinetiske bevegelsesforstyrrelser forårsaket av dopamin receptor-blokkerende midler (typiske og atypiske antipsykotika, og antiemetika).

Defineres som tilstander som oppfyller følgende tre kriterier:

 • Minst 3 mnd total kumulativ eksponering for nevroleptika
 • Moderate unormale ufrivillige bevegelser i en eller flere kroppsdeler eller milde bevegelser i 2 eller flere kroppsdeler
 • Fravær av andre tilstander som gir ufrivillige bevegelser

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Det er et stort spektrum av tardive syndromer:

Tardive dyskinesier: Dominerende oro-bukkal-lingual stereotypi.

Tardiv stereotypi: Tilsynelatende hensiktsfulle repeterte og koordinerte bevegelser i ekstremiteter eller trunkus.

Tardiv dystoni: Fokal, segmental eller generalisert dystoni (retrocollis, opistotonus, armekstensjon).

Tardiv akatisi: Rastløshet, umulig å sitte stille.

Tardive tics (tardiv tourette): Tics som ved Tourette, men debut i eldre alder.

Tardiv myoklonus: Posturale myoklone rykk i overekstremiteter.

Tardiv chorea: Ledsager ofte klassisk TD.

Tardiv parkinsonisme: Hviletremor, bradykinesi, rigiditet (normal DATscan).

Withdrawal emergent syndrome: Generalisert chorea (unntatt oro-bukkal-lingual region) hos barn etter plutselig seponering av dopamine receptor-blokkerende midler, selvbegrensende.

Malignt nevroleptika syndrom: Feber, rigiditet, endret mental status, høy CK, leukocytose.

Tardiv smerte: Kronisk smertefull oral og genital fornemmelse.

Differensialdiagnoser

Huntington, Wilson, neuroacanthocytosis, prion sykdom, neurodegenerasjon med jern akkumulasjon, Sydenham chorea, SLE, antifosfolipid syndrom, NMDA encefalitt.

Behandling

- Seponering av nevroleptika: Varierende resultater og begrenset evidens. Anbefales hos de som kan tåle det - isåfall veldig langsomt.

- Skifte til atypiske nevroleptika: Varierende resultater og begrenset evidens. Ingen anbefaling kan gis.

- Symptomatisk behandling: 

 • Deutetrabenazin (Tardipen® (N07X X06)) har godt dokumentert effekt og god toleranse123 
 • Klonazepam (Rivotril® (N03A E01)) (B-evidens) og Ginko biloba extract (EGb-761) (B-evidens). Amantatin (Symmetrel®) (C evidens)4 
 • Deep brain stimulation (DBS) i globus pallidus internus i refraktære tilfeller (C evidens)5
 • Utilstrekkelig evidens: Zolpidem6, Acetazolamid, bromocriptin, thiamin, baklofen, vitamin E, vitamin B6, selegelin, klozapin, olanzapin, melatonin, nifedipin, fluperlapin, sulpirid, flupenthixol, thiopropazat, haloperidol, levetiracetam, quetiapin, ziprasidon, sertindol, aripiprazol, buspiron, botulinum toksin A, elektrosjokk.

Kilder

Referanser

 1. Fernandez HH, Factor SA, Hauser RA, Jimenez-Shahed J, Ondo WG, Jarskog LF, Meltzer HY, Woods SW, Bega D, LeDoux MS, Shprecher DR, Davis C, Davis MD, Stamler D, Anderson KE. Randomized controlled trial of deutetrabenazine for tardive dyskinesia: The ARM-TD stud. Neurology 2017. pmid:28446646 PubMed
 2. Fernandez HH, Stamler D, Davis MD, Factor SA, Hauser RA, Jimenez-Shahed J, Ondo WG, Jarskog LF, Woods SW, Bega D, LeDoux MS, Shprecher DR, Anderson KE. Long-term safety and efficacy of deutetrabenazine for the treatment of tardive dyskinesia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2019. pmid:31296586 PubMed
 3. Anderson KE, Stamler D, Davis MD, Factor SA, Hauser RA, Isojärvi J, Jarskog LF, Jimenez-Shahed J, Kumar R, McEvoy JP, Ochudlo S, Ondo WG, Fernandez HH.. Deutetrabenazine for treatment of involuntary movements in patients with tardive dyskinesia (AIM-TD): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Psychiatry 2017. pmid:28668671 PubMed
 4. Bhidayasiri R, Fahn S, Weiner WJ, Gronseth GS, Sullivan KL, Zesiewicz TA; American Academy of Neurology. Evidence-based guideline: treatment of tardive syndromes: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2013 Jul 30;81(5):463-9 . pmid:23897874 PubMed
 5. Morigaki R, Mure H, Kaji R, Nagahiro S, Goto S. Therapeutic Perspective on Tardive Syndrome with Special Reference to Deep Brain Stimulation. Front Psychiatry. 2016 Dec 26;7:207. pmid:28082923 PubMed
 6. Waln O, Jankovic J. Zolpidem improves tardive dyskinesia and akathisia. Mov Disord. 2013 Oct;28(12):1748-9 . pmid:23637028 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.