Leukoencefalopatier (med debut i voksen alder)

Kort om

Se oversiktsartikkel med praktisk diagnostisk tilnærming til hvit substans patologi på MR (2019)1

Utbredt patologi i hvit substans på MR hos voksne kan ha mange forskjellige årsaker. De genetiske leukoencefalopatiene omfatter forskjellig sykdommer med heterogen og overlappende klinikk. Muligheten for genetisk diagnostikk er økende, men det er vikitg å først utrede grundig mtp akvirerte årsaker som omfatter inflammatoriske, infeksiøse, maligne, toksiske og vaskulære (utbredt småkarsykdom) sykdommer. Genetiske leukoencefalopatier omfatter sykdommer som primært rammer myelinet (klassiske leukodystrofier) og sykdommer som skyldes systemisk eller nevronal patologi1. Utbredelse av hvit substans patologi på MR kan bidra til diagnostisk avgrensing mot akvirerte årsaker1-2. De fleste genetiske leukoencefalopatiene har autosomalt recessivt arvemønster, men noen har X-bundet eller autosomalt dominant arvemønster. En del er nye mutasjoner (uten andre kjente tilfeller i familien). 

Diagnostikk

Klinikk

Kan presentere seg med forskjellige symptomer; kognitive og nevropsykiatriske, bevegelsesforstyrrelser, spastisitet, dysartri, polynevropati, og epileptiske anfall mm. 

Supplerende undersøkelser

Differensialdiagostikk

Se link til nyttig utredningsalgoritme for hvitsubstansforandringer fra oversiktsartikkel 20191  og av leukodystrofier med debut i voksen alder fra 20203, og anbefalte supplerende undersøkelser i oversiktsartikkel fra 20204

Det er svært viktig å utelukke behandlingsbare og akvirerte årsaker (inflammatoriske, vaskulære, infeksiøse, toksiske, og neoplastiske tilstander) før ev genetisk utredning. Trekk som kan tyde på akvirert årsak er rask debut og progresjon, steroidsresponsivitet, systemiske symptomer, MR kontrastladning og MR affeksjon av cervikalmedulla1.

Alle bør utredes med tanke på: 

 • Infeksiøs encefalitt (HIV, syfilis, hepatitt B/C, tbc, PML/JC virus)
 • Autoimmun encefalitt, og andre autoimmune CNS sykdommer (ADEM, MS, NMOSD, MOG-antistoffsykdom, CNS vaskulitt, SLE, Sjøgren)
 • Toksiske stoffer (5FU, strålebehandling, metotrexat, heroin, metanol).
 • PRES bør vurderes ved subakutt debut. 
 • Alvorlig småkarssykdom (typisk MR patologi) er en vanlig tilstand, særlig hos eldre, ofte cerebrovaskulære risikofaktorer, ofte asymptomatiske og svært langsom progresjon. Kun unge (< 60 år) bør utredes videre mtp genetisk småkarssykdom (CADASIL, COL4A1) 
 • Ved negativ utredning og progresjon vurder alltid neoplasme (lymfom/gliomatosis cerebri) som mulig årsak og henvis ev til hjernebiopsi.

 

Utredning mtp genetisk type

Se tabeller i artikler med oversikt over sykdommer og hvilke trekk og MR funn som kan indikere mest aktuelle sykdommer1,5-6
- kliniske trekk binyrebarksvikt, prematur ovariesvikt, hypogonadisme, parkinsonisme, chorea, palatal myoklonus, aksonal PNP, demyeliniserende PNP, tann abnormiteter, xanthomer, autonom svikt, ataksi, migrene m aura, katarakt, rask progresjon 
- MR trekk funn i basalganglier, kalk, atrofi av spesifikke områder mm

Laboratorieprøver:

 • Ultralange fettsyrer (VLCFA) i serum (Link til remisse), pl-cholestanol, metabolsk screening (blod og urin) (Link til remisse OUS), leukocytt enzymer. Dette er viktig for å utelukke tilstander som ev kan behandles med enzymerstatingsterapi eller stamcellebehandling.
 • Genetisk us (blod)
  • Enkeltgen ved mistanke om spesifikk sykdom (se genetikk portalen for aktuelle laboratorier)
  • Genpanel 
  • Ev exom eller genom sekvensering (kompleks tolkning, bare aktuell i særlige tilfeller etter diskusjon med kompetansemiljø)

Forskjellige genetiske typer

Svært mange forskjellige typer1,5, bla adrenoleukodystrofi, Krabbes sykdom, metakromatisk leukodystrofi, cerebrotendinøs Xantomatose, MTHFR mangel, CADASIL og andre vaskulære, hereditær leukoencefalopati med sferoider, leukoencefalopati med hjernestamme og spinal affeksjon og forhøyet laktat, mitokondriesykdom, Pelizaeus-Merzbacher, Alexanders sykdom m fl.

I det videre fokuseres på noen utvalgte sykdommer.

Se tabell over genetiske leukoencefalopatier med demens som dominerende symptom7.

Adrenoleukodystrofi

X-bundet adrenoleukodystrofi (X-ALD) er vanligste. Den skyldes defekt i genet ABCD1 på locus Xq28 som fører til patologi i CNS og binyrebarksvikt. Sykdommen rammer i hovedsak gutter (hemizygoter), men kvinnelige bærere får ofte nevrologiske symptomer (myelopati - ca 60%, perifer nevropati - ca 60%, fecal inkontinens - ca 30%), særlig når de blir eldre8. Forekomsten i Norge er 0,8 per 100 000, og det er høy forekomst (19%) av nye mutasjoner9. Tidlig diagnostikk er viktig for å forebygge Addison kriser, ev gi stamcellebehandling i tide, og gi genetisk rådgivning til kvinnelige bærere.

Kliniske kjennetegn

Klinikken er mangfoldig. Debut i voksen alder kan gi progredierende kognitiv svikt, adferdsendring (cerebral leukodystrofi), langsomt progredierende spastisk paraparese med Addison (evt lett Addison (70%)) og evt med distal aksonal nevropati (adrenomyelonevropati), eller isolert Addison (adrenokortikal svikt) uten nevrologiske symptomer. Mange har depresjon. Kvinnelige bærere er ofte asymptomatiske, men ca 50% har spastisk paraprese nesten alltid uten Addison). Tilstanden kan lett forveksles med MS (primær progressiv), hereditær spastisk paraparese, og Addison. Noen har såkalt arrested cerebral adrenoleukodystrophy og kan holde seg stabile lenge10

Supplerende undersøkelser

 • MR caput: det vanligste mønsteret er symmetrisk demyelinisering særlig parieto-occipitalt og med kontrastopplading i randsonen
 • Blodprøve: Elektrolytter, s-cortisol, økte ultralange fettsyrer i serum. Link til remisse. NB! ca 20 % kvinnelige bærere har normalt nivå av ultralange fettsyrer.
 • Gentest: mutasjoner i ABCD1 genet (se genetikk portalen)

Behandling

Ingen kjent kausal behandling. Behandle binyrebarksvikten. Genetisk veiledning til kvinnelige bærere. Stamcellebehandling kan være aktuelt i tidlig fase (barn)11.

Alexanders disease

Kliniske kjennetegn

Progressiv spastisitet, pareser, bulbære pareser, ataksi, øyemotilitetsforstyrrelser og autonome symptomer. Dominant arv, men mange har negativ familieanamnese (denovo mutasjoner)12. Se kasuistikk13. Kan debutere sent (>65år), typisk bulbospinal form14

Supplerende undersøkelser

MR caput og medulla: Periventrikulære hvit substansforandringer, signalforandringer i medulla med atrofi av cervikal medulla, ofte utsparing av inferiore oliva kjerner (tad pole sign), ev hjernestammepatologi med kontrastopptak.
Gentest: mutasjoner i GFAP

Behandling

Ingen spesifikk

CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med subkortikale infarkter og leukoencefalopati)

En monogenetisk småkarssykdom. Prevalens ca 4 per 100 000, men trolig underestimert15

Kliniske kjennetegn

Migrene (debut 30 år (6-48)), iskemiske hendelser (debut 50 år (20-70)), etterhvert kognitive og psykiatriske symptomer.

Se CADASIL scale og forskjell mellom CADASIL og fabry
Se oversiktsartikkel16.

 Supplerende undersøkelser

MR: hvit substans hyperintensitet i hjernestamme, dype basalganglier, capsula eksterna, og temporallapper, og i tillegg mikroblødninger17 og/eller gamle infarkter. Hvit substans forandringene kommer ofte før kliniske symptomer
Hudbiopsi 
Gentest: NOTCH 3

Behandling

TIA, hjerneslag og sekundær profylakse på vanlig måte
Triptaner er relativt kontraindisert

CARASIL (Cerebral Autosomal-Recessiv Arteriopati med Subcorticale Infarkt og Leukoencefalopati)

Sjelden. Likner CADASIL, men tidligere kognitiv svikt.

Metakromatisk leukodystrofi

 • Lysosomal lagringsforstyrrelse med AR arv. Skyldes mangelfull aktivitet i arylsulfatase A (ASA)
 • Insidens 1:40000
 • Debuterer oftest hos barn og unge, men også hos voksne
 • Ved debut i voksen alder ses gjerne demens, psykose, demyliniserende nevropati eller krampeanfall
 • Nedsatt ledningshastighet på ENG (sensorisk patologi> motorisk)
 • Høyt CSF proteinnivå
 • MR viser ofte diffus leukoencefalopati med uttalt frontal affeksjon og utsparing av perirolandiske områder og corticospinale baner i bakre del av capsula interna6
 • Diagnostikken baseres på redusert ARSA aktivitet i leukocytter eller hud (link til laboratorieskjema), eller gentest (ARSA) (link til genetikkportalen)
 • Hematopoietisk stamcelle transplantasjon har vist lovende resultater18 både hos unge og voksne, genterapi 19

Krabbe sykdom (globoid cell leukodystrofi)

 • AR arv
 • Insidens ca 1:100000
 • Debuterer oftest i ung alder
 • Voksne former viser seg typisk med: Spastisk paraparese, cortical blindhet. Noen slutter å være høyrehendte.
 • Patologisk ENG hos 20% med voksen form
 • Høyt CSF protein
 • Diagnostikken baseres på redusert (<5%) galactocerebrosidase aktivitet i leukocytter isolert fra fullblod eller hud fibroblaster (link til lab skjema), eller gentest (GALC) (link til genetikkportalen)
 • Behandling: Ingen behandling (mulig effekt av stamcelle transplantasjon ved infantil form før symptomdebut)

Cerebrotendinøs Xanthomatose20-22

 • Gen: CYP27A1
 • Debut: Ofte i sene tenår eller 20 årene. Kan ha diare i barndom
 • Kliniske trekk: Katarakt, pyramidebanetegn, dystoni, ataksi, perifer nevropati, myopati, kognitiv svikt, epilepsi, parkinsonisme, og psykiatriske forstyrrelser. Klassisk triade er progressiv neurodegenerasjon, juvenil katarakt, senexantomer23
 • Biokjemi: Høy cholesteanol i serum og urin
 • MR: Typisk bilaterale lesjoner i nukleus dentatus i cerebellum og T2 hyperintense lesjoner i hvit substans
 • Behandling: Oral chenodeoksycholinsyre (CDCA) som gallesyreerstatning kan ha god effekt, særlig hvis startet tidlig. 

Leukoencefalopati med axonale sferoider

 • Autosomal dominant arv, kan opptre sporadisk
 • Typisk debutalder er 20-60 år
 • Kliniske trekk24: Progredierende kognitiv og motorisk dysfunksjon (spastisitet, ataksi og kramper). Kan forveksles med PPMS25.
  • Kjernetrekk
   • Debutalder ≤60 år
   • Mer enn 2 av flg kliniske tegn eller funn
    • Kognitiv svikt eller psykiatriske symptomer
    • Pyramidale tegn
    • Parkinsonisme
    • Epilepsi
   • Autosomal dominant arv eller sporadisk forekomst
   • Hjerne CT/MR funn
    • Bilaterale cerebrale hvit substans lesjoner (særlig frontalt, ofte assosiert med små cyster og punktate forkalkninger2)
    • Tynn corpus callosum
   • Andre årsaker til  leukoencephalopati utelukket (vaskulær demens, MS, adrenoleukodystrofi, Krabbes sykdom, metakromatisk leukodystrofi) 
  • Eksklusjonstegn
   • Debutalder ≤10 år
   • Slagliknende episoder mer enn 2 ganger
   • Prominent perifer nevropati
  • Funn som støtter diagnosen
   • Frontallappsdysfunksjon 
   • Raskt progredierende. Sengeliggende innen 5 år etter debut
   • Flekkvise små forkalkninger i hvit substans
 • Sikker diagnose bekreftes med påvisning av CSF1R mutasjon

Adult-onset autosomal dominant leukodystrofi

Motoriske og kognitive symptomer inkl frontallappstegn

Vanishing white matter disease

Kan debutere i alle aldre. Kjennetegnes av cerebellar ataksi. Stress, som feks feber eller lett traume kan provosere fram nevrologisk forverrelse

DARS assosiert leukoencefalopati

Hypomyelinisering i hjernestamme og ryggmarg som gir spastisitet. AR arv med mutasjon i DARS. Rammer vanligvis små barn, men tilfeller med debut i sen ungdom er sett26. Kan da minne om MS. Delvis steroidrespons. Kan trigges/forverres av virusinfeksjon.

Mitokondriesykdommer

De fleste mitokondriesyndromer har hvit substans forandringer og ofte forkalkninger i basalganglier, nucleus dentatus, og cerebellum2

Les mer om mitokondriesykdommer

Erdheim-Chester

Multisystem histocytose som kan affisere ben, retroperitoneum, hjerne, hud, lunger og hjerte. Gir primær infratentoriell leukoencefalopati27. Kan gi hyperintense signal forandringer i medulla28.

Retinal vaskulopati med cerebral leukoencefalopati

Tumefaktive hjernelesjooner, uspesifikk hjerneforkalkning, leversykdom og retinal vaskulopati. Skyldes mutasjon i C-terminus av TREX1. AD arv29-30.

Kilder

Referanser

 1. Lynch DS, Wade C, Paiva ARB, John N, Kinsella JA, Merwick Á, Ahmed RM, Warren JD, Mummery CJ, Schott JM, Fox NC, Houlden H, Adams ME, Davagnanam I, Murphy E, Chataway J. Practical approach to the diagnosis of adult-onset leukodystrophies: an updated guide in the genomic era. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Nov 22. pii: jnnp-2018-319481. PMID: 30467211 PubMed
 2. Ayrignac X, Nicolas G, Carra-Dallière C, Hannequin D, Labauge P.. Brain Calcifications in Adult-Onset Genetic Leukoencephalopathies: A Review.. JAMA Neurol 2017. pmid:28628708 PubMed
 3. Slama MCC, Torre M, Shatzman SM, Suh J, Krier JB, De Girolami U, Kimbrough DJ, Milligan TA. Clinical Reasoning: A 42-year-old woman with progressive cognitive difficulties and gait imbalance. Neurology. 2020 Mar 17;94(11):e1219-e1226. PMID: 32107324. PubMed
 4. Williams T, Houlden H, Murphy E, John N, Fox NC, Schott JM, Adams M, Davagananam I, Chataway J, Lynch DS. How to diagnose difficult white matter disorders. Pract Neurol. 2020 Aug;20(4):280-286. PMID: 32434903. PubMed
 5. Ahmed RM, Murphy E, Davagnanam I, Parton M, Schott JM, Mummery CJ, Rohrer JD, Lachmann RH, Houlden H, Fox NC, Chataway J. A practical approach to diagnosing adult onset leukodystrophies. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014; 85: 770-81. pmid:24357685 PubMed
 6. Benzoni C, Moscatelli M, Fenu S, Venerando A, Salsano E. Metachromatic leukodystrophy with late adult-onset: diagnostic clues and differences from other genetic leukoencephalopathies with dementia. J Neurol. 2021 May;268(5):1972-1976. doi: 10.1007/s00415-020-10374-9. Epub 2021 Jan 8. Erratum in: J Neurol. 2021 Feb 23;: PMID: 33417004. PubMed
 7. Benzoni C, Moscatelli M, Fenu S, Venerando A, Salsano E. Metachromatic leukodystrophy with late adult-onset: diagnostic clues and differences from other genetic leukoencephalopathies with dementia. J Neurol. 2021 May;268(5):1972-1976. Erratum in: J Neurol. 2021 Feb 23;: PMID: 33417004. PubMed
 8. Engelen M, Barbier M, Dijkstra IM, Schür R, de Bie RM, Verhamme C, Dijkgraaf MG, Aubourg PA, Wanders RJ, van Geel BM, de Visser M, Poll-The BT, Kemp S. X-linked adrenoleukodystrophy in women: a cross-sectional cohort study. Brain 2014; 137: 693-706. pmid:24480483 PubMed
 9. Horn MA, Retterstøl L, Abdelnoor M, Skjeldal OH, Tallaksen CM.. Adrenoleukodystrophy in Norway: high rate of de novo mutations and age-dependent penetrance. Pediatr Neurol. 2013; 48: 212-9. pmid:23419472 PubMed
 10. Mallack EJ, van de Stadt S, Caruso PA, Musolino PL, Sadjadi R, Engelen M, Eichler FS. Clinical and radiographic course of arrested cerebral adrenoleukodystrophy. Neurology. 2020 Jun 16;94(24):e2499-e2507. PMID: 32482842 PubMed
 11. Matsukawa T, Yamamoto T, Honda A, Toya T, Ishiura H, Mitsui J, Tanaka M, Hao A, Shinohara A, Ogura M, Kataoka K, Seo S, Kumano K, Hosoi M, Narukawa K, Yasunaga M, Maki H, Ichikawa M, Nannya Y, Imai Y, Takahashi T, Takahashi Y, Nagasako Y, Yasaka K, Mano KK, Matsukawa MK, Miyagawa T, Hamada M, Sakuishi K, Hayashi T, Iwata A, Terao Y, Shimizu J, Goto J, Mori H, Kunimatsu A, Aoki S, Hayashi S, Nakamura F, Arai S, Momma K, Ogata K, Yoshida T, Abe O, Inazawa J, Toda T, Kurokawa M, Tsuji S. Clinical efficacy of haematopoietic stem cell transplantation for adult adrenoleukodystrophy. Brain Commun. 2020 Jan 14;2(1):fcz048. PMID: 32954314 PubMed
 12. Ahmad O, Rowe DB.. Adult-onset Alexander's disease mimicking degenerative disease.. Pract Neurol 2015; Oct;15(5): 393-5.. pmid:26023202 PubMed
 13. Liu Y, Zhou H, Wang H, Gong X, Zhou A, Zhao L, Li X, Zhang X. Atypical MRI features in familial adult onset Alexander disease: case report. BMC Neurol. 2016 Nov 4;16(1):211 . pmid:27814755 PubMed
 14. Yoshida T, Mizuta I, Yasuda R, Mizuno T. Clinical and radiological characteristics of older-adult-onset Alexander disease. Eur J Neurol. 2021 Nov;28(11):3760-3767. PMID: 34245630. PubMed
 15. Cho BPH, Nannoni S, Harshfield EL, Tozer D, Gräf S, Bell S, Markus HS. NOTCH3 variants are more common than expected in the general population and associated with stroke and vascular dementia: an analysis of 200 000 participants. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021 Jul;92(7):694-701. PMID: 33712516 PubMed
 16. Chabriat H, Joutel A, Tournier-Lasserve E, Bousser MG. CADASIL: yesterday, today, tomorrow. Eur J Neurol. 2020 Aug;27(8):1588-1595. PMID: 32348626. PubMed
 17. Liao YC, Hu YC, Chung CP, Wang YF, Guo YC, Tsai YS, Lee YC. Intracerebral Hemorrhage in Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy With Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy: Prevalence, Clinical and Neuroimaging Features and Risk Factors. Stroke. 2021 Mar;52(3):985-993. PMID: 33535780. PubMed
 18. Boucher AA1, Miller W2, Shanley R3, Ziegler R4, Lund T5, Raymond G6, Orchard PJ7.. Long-term outcomes after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for metachromatic leukodystrophy: the largest single-institution cohort report. Orphanet J Rare Dis. 2015. pmid:26245762 PubMed
 19. Biffi A, Aubourg P, Cartier N. Gene therapy for leukodystrophies. Hum Mol Genet 2011; 20: R42-53. PMID:21459776 PubMed
 20. Raymond GV, Schiffmann R. Cerebrotendinous xanthomatosis: The rare "treatable" disease you never consider. Neurology. 2019 Jan 8;92(2):61-62. PMID: 30530794 PubMed
 21. Stelten BML, Huidekoper HH, van de Warrenburg BPC, Brilstra EH, Hollak CEM, Haak HR, Kluijtmans LAJ, Wevers RA, Verrips A. Long-term treatment effect in cerebrotendinous xanthomatosis depends on age at treatment start. Neurology. 2019 Jan 8;92(2):e83-e95. PMID: 30530799 PubMed
 22. Stelten BML, Dotti MT, Verrips A, Elibol B, Falik-Zaccai TC, Hanman K, Mignarri A, Sithole B, Steiner RD, Verma S, Yahalom G, Zubarioglu T, Mochel F, Federico A. Expert opinion on diagnosing, treating and managing patients with cerebrotendinous xanthomatosis (CTX): a modified Delphi study. Orphanet J Rare Dis. 2021 Aug 6;16(1):353. PMID: 34362411 PubMed
 23. Baghbanian SM, Mahdavi Amiri MR, Majidi H. Cerebrotendinous xanthomatosis revisited. Pract Neurol. 2021 Jun;21(3):243-245. PMID: 33853856. PubMed
 24. Konno T1,2, Yoshida K3, Mizuta I4, Mizuno T4, Kawarai T5, Tada M2, Nozaki H6, Ikeda SI7, Onodera O2, Wszolek ZK1, Ikeuchi T8.. Diagnostic criteria for adult-onset leukoencephalopathy with axonal spheroids and pigmented glia due to CSF1R mutation. Eur J Neurol. 2017. pmid:28921817 PubMed
 25. Sundal C, Baker M, Karrenbauer V, Gustavsen M, Bedri S, Glaser A, Myhr KM, Haugarvoll K, Zetterberg H, Harbo H, Kockum I, Hillert J, Wszolek Z, Rademakers R, Andersen O. Hereditary diffuse leukoencephalopathy with spheroids with phenotype of primary progressive multiple sclerosis. Eur J Neurol 2014. pmid:25311247 PubMed
 26. Wolf NI, Toro C, Kister I, Latif KA, Leventer R, Pizzino A, Simons C, Abbink TE, Taft RJ, van der Knaap MS, Vanderver A. DARS-associated leukoencephalopathy can mimic a steroid-responsive neuroinflammatory disorder. Neurology 2015; 84: 226-30. pmid:25527264 PubMed
 27. Chiapparini L, Cavalli G, Langella T, Venerando A, De Luca G, Raspante S, Marotta G, Pollo B, Lauria G, Cangi MG, Gerevini S, Botturi A, Pareyson D, Dagna L, Salsano E. Adult leukoencephalopathies with prominent infratentorial involvement can be caused by Erdheim-Chester disease. J Neurol. 2018 Feb;265(2):273-284. PMID: 29204962 PubMed
 28. Simpson HD, Aksamit AJ, Zalewski NL. Longitudinally Extensive Spinal Cord Lesion in Erdheim-Chester Disease. JAMA Neurol. 2020 Jul 27. PMID: 32716494. PubMed
 29. Raynowska J, Miskin DP, Pramanik B, Asiry S, Anderson T, Boockvar J, Najjar S, Harel A. Retinal vasculopathy with cerebral leukoencephalopathy (RVCL): A rare mimic of tumefactive MS. Neurology. 2018 Oct 9;91(15):e1423-e1428. PMID: 30194247 PubMed
 30. Ford AL, Chin VW, Fellah S, Binkley MM, Bodin AM, Balasetti V, Taiwo Y, Kang P, Lin D, Jen JC, Grand MG, Bogacki M, Liszewski MK, Hourcade D, Chen Y, Hassenstab J, Lee JM, An H, Miner JJ, Atkinson JP. Lesion evolution and neurodegeneration in RVCL-S: A monogenic microvasculopathy. Neurology. 2020 Oct 6;95(14):e1918-e1931. PMID: 32887784.
 31. Bersano A, Bedini G, Markus HS, Vitali P, Colli-Tibaldi E, Taroni F, Gellera C, Baratta S, Mosca L, Carrera P, Ferrari M, Cereda C, Grieco G, Lanfranconi S, Mazucchelli F, Zarcone D, De Lodovici ML, Bono G, Boncoraglio GB, Parati EA, Calloni MV, Perrone P, Bordo BM, Motto C, Agostoni E, Pezzini A, Padovani A, Micieli G, Cavallini A, Molini G, Sasanelli F, Sessa M, Comi G, Checcarelli N, Carmerlingo M, Corato M, Marcheselli S, Fusi L, Grampa G, Uccellini D, Beretta S, Ferrarese C, Incorvaia B, Tadeo CS, Adobbati L, Silani V, Faragò G, Trobia N, Grond-Ginsbach C, Candelise L; Lombardia GENS-group. The role of clinical and neuroimaging features in the diagnosis of CADASIL. J Neurol. 2018 Dec;265(12):2934-2943. PMID: 30311053 PubMed
 32. Ayrignac X, Carra-Dalliere C, Menjot de Champfleur N, et al. Adult-onset genetic leukoencephalopathies: a MRI pattern-based approach in a comprehensive study of 154 patients. Brain 2015; 138: 284-92. pmid:25527826 PubMed
 33. Köhler W, Curiel J, Vanderver A. Adulthood leukodystrophies. Nat Rev Neurol. 2018 Feb;14(2):94-105. PMID: 29302065 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.