Kongenitt myasthent syndrom

Se oversiktsartikkel (2015)1

Kort om

Kongenitte myasthene syndromer er en heterogen gruppe arvelige sykdommer med dysfunksjon i nevromuskulær transmisjon pga forskjellige mutasjoner i gener som koder for proteiner i den nevromuskulære synapse. Mutasjoner i omlag 30 gener er funnet2. Sannsynsligvis svært sjelden, ukjent forekomst.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

De fleste debuterer kort etter fødsel eller i tidlig barndom med trettbar svakhet særlig i okulær (ptose, oftalmoplegi), facial og/eller bulbær muskulatur, evt proksimale pareser, trettbarhet. Kan også presentere seg i voksen alder3, og gir da ofte isolert svakhet i proksimal muskulatur (limb-girdle muskeldystrofi) eller distalt i overekstremiteter. Ofte negativ familiehistorie. Tar ofte lang tid å stille diagnosen4.
Pasienter med DOK7 mutasjoner kan ha stridor i neonatalperioden pga svakhet i stemmebånd. 
Pasienter med Slow-channel myasthent syndrom (autosomal dominant) presenterer seg ofte i første dekade med svakhet i cervikal, skapulær og distal fingerekstensormuskler uten bulbære symptomer, men kan også presentere seg hos voksne med isolerte pareser i fingerekstensorer5
Kjennetegens av repetetive CMAPs ved rutine nevrografi. 

Supplerende undersøkelser

 • Nevrografi kan vise repetetive CMAP (slow channel syndrom)5
 • Repetetiv nervestimulering viser ofte dekrement
 • Gentesting (panel og sangersekvenering) kan vise aktuelle mutasjoner (mest aktuelle er CHAT, CHRNE, COLQ, DOK7, GFPT, RAPSN)6-7. Mutasjoner i GMPPB kan gi kongenitale myasthene syndromer, mild kognitiv forsinket utvikling, og limb-girdle muskeldystrofi som kan debutere i voksen alder8-10. DOK7 mutasjon kan presenteres som uforklart limb-girdle svakhet med uspesifikke funn ved muskelbiopsi  med debut i voksen alder11.

Differensialdiagnoser

Seronegativ myasthenia gravis, myopati (limb girdle muskeldystrofi) 

Medikamentell behandling

Anbefalt behandling avhenger av genotype12.

Pyridostigmin (Mestinon® (N07A A02)) eller 3,4-diaminopyridin, som tilsvarer amifamprididin fosfat (Firdapse® (N07X X05)) kan ha effekt. Ofte best effekt av amifampridin.

Pasienter med mutasjoner i DOK7 eller GMPPB kan ha god effekt av astmamedisiner (salbutamol, efedrin)13

Ingen effekt av immunologisk behandling7.

Kilder

Referanser

 1. Engel AG, Shen XM, Selcen D, Sine SM. Congenital myasthenic syndromes: pathogenesis, diagnosis, and treatment. Lancet Neurol. 2015. pmid:25895926 PubMed
 2. Iyadurai SJP. Congenital Myasthenic Syndromes. Neurol Clin. 2020 Aug;38(3):541-552. PMID: 32703467. PubMed
 3. Garg N1, Yiannikas C2, Hardy TA1, Belaya K3, Cheung J3, Beeson D3, Reddel SW1. Late presentations of congenital myasthenic syndromes - how many do we miss?. Muscle Nerve. 2016. pmid:26910802 PubMed
 4. Kao JC, Milone M, Selcen D, Shen XM, Engel AG, Liewluck T. Congenital myasthenic syndromes in adult neurology clinic: A long road to diagnosis and therapy. Neurology. 2018 Oct 5. PMID: 30291185 PubMed
 5. Abbas A, Jain R.. Repetitive compound muscle action potential: a characteristic diagnostic clue.. Pract Neurol. 2019; Feb;19(1: 77-79. pmid:30185630 PubMed
 6. Beeson D. Congenital myasthenic syndromes: recent advances. Curr Opin Neurol. 2016 Oct;29(5):565-71 . pmid:27472506 PubMed
 7. Abicht A, Müller J S, Lochmüller H. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, Wallace SE, Amemiya A, Bean LJH, Bird TD, Ledbetter N, Mefford HC, Smith RJH, Stephens K, editors. GeneReviews® Internet. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2016.. Congenital Myasthenic Syndromes. . doi:20301347
 8. Luo S, Cai S, Maxwell S, Yue D, Zhu W, Qiao K, Zhu Z, Zhou L, Xi J, Lu J, Beeson D, Zhao C.. Novel mutations in the C-terminal region of GMPPB causing limb-girdle muscular dystrophy overlapping with congenital myasthenic syndrome.. Neuromuscul Disord 2017. pmid:28433477 PubMed
 9. Balcin H1, Palmio J2, Penttilä S2, Nennesmo I3, Lindfors M2, Solders G4, Udd B5.. Late-onset limb-girdle muscular dystrophy caused by GMPPB mutations. Neuromuscul Disord. 2017. pmid: 28478914 PubMed
 10. Rodríguez Cruz PM, Belaya K, Basiri K, Sedghi M, Farrugia ME, Holton JL, Liu WW, Maxwell S, Petty R, Walls TJ, Kennett R, Pitt M, Sarkozy A, Parton M, Lochmüller H, Muntoni F, Palace J, Beeson D. Clinical features of the myasthenic syndrome arising from mutations in GMPPB. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Aug;87(8):802-9 . pmid: 27147698 PubMed
 11. Lorenzoni PJ, Kay CSK, Arndt RC, Hrysay NMC, Ducci RD, Fustes OHJ, Töpf A, Lochmüller H, Werneck LC, Scola RH. Congenital myasthenic syndrome due to DOK7 mutation in a cohort of patients with 'unexplained' limb-girdle muscular weakness. J Clin Neurosci. 2020 May;75:195-198. PMID: 32238315. PubMed
 12. Engel AG. Genetic basis and phenotypic features of congenital myasthenic syndromes. Handb Clin Neurol. 2018;148:565-589. PMID: 29478601 PubMed
 13. Mulroy E1, Ghaoui R2,3, Hutchinson D1, Rodrigues M1, Lek M4,5, MacArthur DG4,5, Cooper ST2, Clarke NF2,3, Roxburgh R1,6.. A 'limb-girdle muscular dystrophy' responsive to asthma therapy.. . pmid:28433973 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.