Autonome nevropatier (kroniske)

Se oversiktsartikkel fra 20151 og 20202. Se kapittel om autonom svikt og om subakutte autonome nevropatier

Kort om

Kroniske autonome nevropatier kan presentere seg med autonome symptomer alene (autonom ganglionopati) eller med autonome symptomer sammen med andre nevropatisymptomer (sensoriske og/eller motoriske). De kan være primære (uten kjent årsak) eller sekundære til andre sykdommer eller nevropatier. Mange av de primære er autoimmune, med antistoffer mot acetylcholinreseptorer i autonome ganglier, og disse kan respondere på immunologisk behandling3. Noen er partielle og gir begrensede symptomer, feks bare fra tarm eller bare fra hjerte - postural takycardi syndrom (POTS). Manglende tåresekresjon er et kardinaltegn ved familiær dysautonomi, en autosomal reccessiv sykdom forårsaket av mutasjon i IKBKAP genet4.
Kronisk autoimmun ganglionopati og postural takycardi syndrom (POTS) omtales nærmere nederst.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Forskjellige autonome symptomer som kan variere avhengig av hvilket organsystem som er mest affisert og av underliggende årsak. Typiske symptomer er ortostatisme (ubehag i oppreist stilling), kalde føtter, økt svette, redusert svette, rød hud, akrocyanose, perifere smerter, perifere ødemer, vannlatingsforstyrrelser, dilaterte pupiller, tåkesyn, obstipasjon, impotens, svimmelhet, tretthet, kognitive problemer i oppreist stilling, blekhet, angst, hjertebank, klamhet, kvalme.

Supplerende undersøkelser

Se utredningsalgoritme2.

 • Ortostatisk BT fall
  • BT måles sittende/liggende og stående etter 1 og 3 min. BT fall på > 20 syst og > 10 diast er patologisk.
 • Blodprøver (polynevropatiprøver): f-glukose, evt HbA1c, leukocytter, trombocytter, CRP, kreatinin, ALAT, GT, vit B12, TSH, s-elektroforese.
 • Nevrografi
 • Ev spinalpunksjon
 • Autonomt testbatteri (vippebord, variasjoner i puls, BT, RR intervall, respirasjonsfrekvens mm)
 • Evt Qvantitativ sudomotor axon reflex testing- QSART (bare tilgjengelig på enkelte sykehus)
 • Utredning mtp underliggende malign sykdom hvis andre årsaker er utelukket, evt PET. Se kapittel om utredning og behandling av paraneoplastiske syndromer.

Differensialdiagnoser

Klassifisering

 • Primære kroniske autonome nevropatier3
  • Autoimmun autonom ganglionopati
  • Cholinerg dysautonomi
  • Postural tachycardi syndrome (POTS)
  • Kronisk intestinal pseudo-obstruksjon
  • Akvirert idiopatisk generalisert anhidrose
 • Sekundære kroniske autonome nevropatier:

Behandling, symptomatisk

 • Ortostatisk hypotensjon (se oversiktartikkler5-7 og oversiktlig algoritme 8
  • Medikamenter:
   • Mineralkortikoid; fludrocortison (Florinef® (H02A A02)) 0.1 mg 1/2-1 tablettx1-2 daglig), sympatikomimetikum - midodrin9 (Hypotron®  - refusjonspkt K88)
   • Følgende kan også ha effekt, men er ikke reg i Norge for denne indikasjonen:
    • Symaptomimetika; Droxidopa3,10-11, Efedrin
    • Octreotide12
    • Mestinon (ved ganglionopatier)
  • Annet: Langsom endring av posisjon fra sittende til stående, hevet hodeenden av sengen om natten, elastiske strømper, økt saltinnhold i maten, krysse bena, bolus vanninntak13, unngå store måltider, evt seponere antihypertensiva.
 • Kardiell autonom nevropati ved diabetes: Livsstil, optimalisere blodsukkerkontroll, og behandling av vaskulære risikofaktorer. Se ellers lovende behandlinger i oversiktsartikkel14.
 • Se oversiktsartikkel om behandling av kardiell dysautonomi (vasovagal synkope, POTS, og inappropriate sinus tachycardi15.

Autoimmun autonom ganglionopati 16

En antistoffmediert sykdom i autonome ganglier med affeksjon av ganglionære (alpha 3-type) nevronale AChR som medierer transmisjon i sympatiske, parasympatiske, og enteriske autonome ganglier. En del har antistoffer mot ganglionisk AChR. Les mer

Postural takykardi syndrom (POTS)

POTS omfatter forstyrrelser i det autonome nervesystemet og kjennetegnes av ortostatisk takykardi. Forekomsten er ukjent. Tilstanden er mest vanlig hos kvinner. Etiologien er sannsynligvis heterogen. Syndromet er assosiert med dekondisjonering, gjennomgått virussykdom, gjennomgått HPV vaksine17, og kronisk utmattelsessyndrom.
Den vanligste formen, også kalt nevropatisk POTS, skyldes nevropati i underekstremitetene med venøs stase. En sjeldnere type, også kalt hyperadrenerg POTS, skyldes abnorm sentral sympatikusaktivering.
De siste årene er det funnet holdepunkter for at en del er autoimmune18. Anti-ganglioniske AChR antistoffer finnes hos 10-15%, og noen har antistoffer mot hjertemuskel, beta-adrenerge og muskarine reseptorer.

POTS kan være en "final common pathway" for mange overlappende patofysiologier; autonomic nevropati, hypovolemi, forhøyet sympatikus tonus, mast cell aktivering, dekondisjonering, og autoantistoffer. Symptomene kan være overlappende med kronisk tretthetssyndrom, Ehlers-Danlos syndrom, vasovagal synkope.

Se oversiktsartikler19-20

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Typisk er ortostatiske symptomer (symptomer som forverres i stående stilling) i form av svimmelhet, tåkesyn, hjertebank, skjelvinger, og svakhet (særlig i bena). Andre ikke-ortostatiske symptomer er tretthet, redusert fysisk yteevne, hyperventilasjon, kortpustenhet, angst, brystsmerter, kvalme, kulde og smerter distalt i ekstremitetene, konsentrasjonsvansker og hodepine.
Pasienten har ofte kalde ekstremiteter, og økt venestase og evt cyanose og hevelse i bena ved lengre tids stående stilling.

Supplerende us

Måling av puls og BT i liggende og stående stilling (vippebrett eller endring fra liggende til stående):
Kriterier for diagnosen1921: I oppreist/stående stilling (head-up tilt) får pas en økning i hjertefrekvens på ≥30 slag/min innen 10 min, uten ortostatisk hypotensjon. Stående hjertefrekvens er ofte ≥120 slag/min. (Kriteriet er ikke appliserbare på individer med svært lav hvilepuls). For personer i alderen 12–19 år kreves en pulsøkning på minst 40 slag/min. Takykardien ledsages av sympomer på cerebral hypoperfusjon og autonom overaktivitet (fatigue, palpitasjoner, synkope/nærsynkope) som lindres ved liggende stilling. Andre årsaker til tachycardi må utelukkes. Symptomvarighet mer enn 6 mnd.

Hyperandrenerg POTS kjennetegens av flg tilleggskritereier: økning av systolisk blodtrykk med ≥ 10 mm Hg i oppreist stilling og økt serum noradrenalin≥ 600 pg/mL i oppreist stilling.22

Differensialdiagnoser

Andre tilstander som gir takykardi: thyrotoxikose, hjerterytmeforstyrrelser, feokromocytom, hypoadrenalism (Addison), angst, dehydrering, og medikamenter (feks vasodilatorer, diuretika, and ß-agonister).

Behandling

Se oversiktsartikler23-24. Anbefalingene baseres på kunnskap med lavt evidensnivå.

 • Fysisk trening25
 • Pranolol® (C07A A05)) i lav dose: 20mg daglig26
 • Midodrine, fludrocortison, pyridostigmin, klonidin, methyldopa, desmopressin, iva bradin27, modafinil. Se artikkel for dosering, effekt og bivirkninger19
 • Kompressjonsstrømpebukser (helst)/kompressjonssokker med minimum 30-40 mm Hg (åpne tær for dem med diabetes)
 • Økt salt og vanninntak for å øke blodvolumet
 • Kasuistiske rapporter om effekt av IVIG28og PE29.

Kilder

Referanser

 1. Dineen J1, Freeman R1. Autonomic Neuropathy.. Semin Neurol. 2015; Aug;35(4): 458-68. pmid:26502768 PubMed
 2. Kaur D, Tiwana H, Stino A, Sandroni P. Autonomic neuropathies. Muscle Nerve. 2020 Sep 14. PMID: 32926436. PubMed
 3. Koike H, Watanabe H, Sobue G. The spectrum of immune-mediated autonomic neuropathies: insights from the clinicopathological features. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012. pmid:22906617 PubMed
 4. Mendoza-Santiesteban CE, Palma JA, Norcliffe-Kaufmann L, Kaufmann H. Familial dysautonomia: a disease with hidden tears. J Neurol. 2017 Jun;264(6):1290-1291 . pmid:28401297 PubMed
 5. Metzler M, Duerr S, Granata R, Krismer F, Robertson D, Wenning GK.. Neurogenic orthostatic hypotension: pathophysiology, evaluation, and management.. J Neurol. 2013 ; 260: 2212-9. pmid:23180176 PubMed
 6. Benarroch EE. The clinical approach to autonomic failure in neurological disorders. Nat Rev Neurol 2014; 10: 396-407. pmid:24866874 PubMed
 7. Palma JA, Kaufmann H. Management of Orthostatic Hypotension. Continuum (Minneap Minn). 2020 Feb;26(1):154-177. PMID: 31996627 PubMed
 8. Freeman R, Abuzinadah AR, Gibbons C, Jones P, Miglis MG, Sinn DI. Orthostatic Hypotension: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2018 Sep 11;72(11):1294-1309. PMID: 30190008 PubMed
 9. Izcovich A, González Malla C, Manzotti M, Catalano HN, Guyatt G. Midodrine for orthostatic hypotension and recurrent reflex syncope: A systematic review. Neurology 2014; 83: 1170-7. pmid:25150287 PubMed
 10. Kaufmann H.. L-dihydroxyphenylserine (Droxidopa): a new therapy for neurogenic orthostatic hypotension: the US experience.. Clin Auton Res. 2008; 18: 1924. pmid:18368303 PubMed
 11. Kaufmann H, Freeman R, Biaggioni I, Low P, Pedder S, Hewitt LA, Mauney J, Feirtag M, Mathias CJ; NOH301 Investigators. Droxidopa for neurogenic orthostatic hypotension: a randomized, placebo-controlled, phase 3 trial. Neurology 2014; 83: 328-35. pmid:24944260 PubMed
 12. Kanjwal K, Saeed B, Karabin B, Kanjwal Y, Grubb BP.. Use of octreotide in the treatment of refractory orthostatic intolerance.. Am J Ther. 2012; 19: 7-10. pmid:20535001 PubMed
 13. Newton JL, Frith J. The efficacy of nonpharmacologic intervention for orthostatic hypotension associated with aging. Neurology. 2018 Aug 14;91(7):e652-e656. PMID: 30006412 PubMed
 14. Serhiyenko VA, Serhiyenko AA. Cardiac autonomic neuropathy: Risk factors, diagnosis and treatment. World J Diabetes. 2018 Jan 15;9(1):1-24. PMID: 29359025 PubMed
 15. Y Lei L, S Chew D, K Sandhu R, S Sheldon R, R Raj S. Non-Pharmacological and Pharmacological Management of Cardiac Dysautonomia Syndromes. J Atr Fibrillation. 2020 Jun 30;13(1):2395. PMID: 33024496 PubMed
 16. Koike H, Koyano S, Morozumi S, Kawagashira Y, Iijima M, Katsuno M, Hattori N, Vernino S, Sobue G.. Slowly progressive autonomic neuropathy with antiganglionic acetylcholine receptor antibody. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010; 81: 586-7. pmid:20460600 PubMed
 17. Blitshteyn S.. Postural tachycardia syndrome following human papillomavirus vaccination.. Eur J Neurol. 2013. pmid:24102827 PubMed
 18. Vernino S, Sandroni P, Singer W, Low PA.. Invited Article: Autonomic ganglia: target and novel therapeutic tool.. Neurology. 2008 ; 70: 1926-32. pmid:18474849 PubMed
 19. Jones PK, Shaw BH, Raj SR. Clinical challenges in the diagnosis and management of postural tachycardia syndrome. Pract Neurol. 2016 Sep 22 . pmid:27660311 PubMed
 20. Arnold AC, Ng J, Raj SR. Postural tachycardia syndrome - Diagnosis, physiology, and prognosis. Auton Neurosci. 2018 Feb 28. pii: S1566-0702(17)30354-5. PMID: 29523389 PubMed
 21. Freeman R, Wieling W, Axelrod FB, Benditt DG, Benarroch E, Biaggioni I, Cheshire WP, Chelimsky T, Cortelli P, Gibbons CH, Goldstein DS, Hainsworth R, Hilz MJ, Jacob G, Kaufmann H, Jordan J, Lipsitz LA, Levine BD, Low PA, Mathias C, Raj SR, Robertson D, Sandroni P, Schatz IJ, Schondorf R, Stewart JM, van Dijk JG.. Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension, neurally mediated syncope and the postural tachycardia syndrome.. Auton Neurosci. 2011 ; 161: 46-8. pmid:21393070 PubMed
 22. Kanjwal K1, Saeed B, Karabin B, Kanjwal Y, Grubb BP.. Clinical presentation and management of patients with hyperadrenergic postural orthostatic tachycardia syndrome. A single center experience. Cardiol J. 2011; 18(5): 527-31. pmid:21947988 PubMed
 23. Low PA1, Sandroni P, Joyner M, Shen WK. Postural tachycardia syndrome (POTS). J Cardiovasc Electrophysiol. 2009; Mar;20(3): 352-8. pmid:19207771 PubMed
 24. Zhao S, Tran VH. Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (POTS). 2020 Aug 15. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 31082118. PubMed
 25. Shibata S, Fu Q, Bivens TB, Hastings JL, Wang W, Levine BD.. Short-term exercise training improves the cardiovascular response to exercise in the postural orthostatic tachycardia syndrome.. J Physiol. 2012; 590: 3495-505. pmid:22641777 PubMed
 26. Arnold AC, Okamoto LE, Diedrich A, Paranjape SY, Raj SR, Biaggioni I, Gamboa A. Low-dose propranolol and exercise capacity in postural tachycardia syndrome: a randomized study.. Neurology 2013; 80: 1927-33. pmid:23616163 PubMed
 27. Tahir F, Bin Arif T, Majid Z, Ahmed J, Khalid M. Ivabradine in Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome: A Review of the Literature. Cureus. 2020 Apr 28;12(4):e7868. PMID: 32489723 PubMed
 28. Rodriguez B, Hoepner R, Salmen A, Kamber N, Z'Graggen WJ. Immunomodulatory treatment in postural tachycardia syndrome: A case series. Eur J Neurol. 2021 May;28(5):1692-1697. doi: 10.1111/ene.14711. Epub 2021 Jan 19. PMID: 33382525. PubMed
 29. Wells R, Hissaria P, Elliott AD, Sanders P, Page A, Baumert M, Lau DH. Plasma Exchange Therapy in Postural Tachycardia Syndrome: A Novel Long-Term Approach? Am J Med. 2020 Apr;133(4):e157-e159. PMID: 31715171. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Kvalitetsutvalget NFKNF
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.