Autonom svikt

Kort om

Det autonome nervesystemet er essensielt for å opprettholde kroppens homeostase og kontinuerlig tilpasse kroppen til utfordringer i omgivelsenene. Den utøvende del av det autonome nervesystemet består av en sympatikus del og en parasympatikus del. Parasympatikus har betydning for fordøyelse, forplantning og andre vedlikeholdsoppgaver, mens sympatikus er spesielt viktig for at kroppen kan omstille seg til situasjoner som krever kraftig fysisk innsats. Retikulærsubstansen og hypothalamus er viktige for den overordnede kontrollen ved autonom nerveaktivitet. Se oversiktsartikkel1.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Autonome symptomer omfatter ortostatisk hypotensjon (plager som blir verre i stående stilling) ev med synkope, ortostatisk tachycardi, abnorm svette, erektil dysfunksjon, tåkesyn (mydriasis), kvalme eller tidlig metthet, forstoppelse (ileus), diare, tørre øyne og munn, kalde hender og føtter, problemer med vannlating.

Spørreskjema om autonome symptomer COMPASS

Supplerende undersøkelser

Se oversiktsartikler2-4

 • Test av parasympatikus funksjon:
  • hjerterytmevariabilitet ved dype pust (vagus). Normalt øker pulsen ved inhalasjon og avtar ved ekshalasjon
  • hjerterytmerespons på valsalva og stillingsendring (vippebrett eller aktiv oppreisning)
 • Test av sympatikus funksjon:
  • blodtrykksrespons på valsalva og stillingsendring (vippebrett eller aktiv oppreisning)
  • blodtrykksrepons på håndtrykk (ikke så vanlig test)
  • p-noradrenalin liggende og stående

Definisjoner

 • Ortostatisk hypotensjon: BT fall på > 20 systolisk eller > 10 diastolisk innen 3 min etter oppreisning (vippebord eller aktiv oppreisning)
 • Forsinket ortostatisme: Som over, men skjer mellom 3 og 45 min etter oppreisning
 • Postural takykardi syndrom (POTS): Økning i hjertefrekvens på ≥30 slag/min (eller maks hjertefrekvens > 120) innen 10 min etter oppreisning uten ortostatisk hypotensjon eller hypovolemi og samtidig symptomer på ortostatisk intoleranse. Se oversiktsartikkel5. Ivabradine er under utprøving6.

Årsaker til autonom svikt

 • Subakutte autonome nevropatier Les mer, inkludert Guillain-Barre Syndrom Les mer
 • Kroniske autonome nevropatier inkludert postural takykardi syndrom (POTS) Les mer
 • Multippel System Atrofi (MSA) Les mer
 • Parkinsons Sykdom Les mer
 • Pure autonom failure (PAF)7: En Lewy body sykdom med tap av sympatiske noradrenerge fibre. Normale nevrologisk funn utenom ortostastisk hypotensjon. Vanskelig å skille fra autoimmun autonom ganglionopati uten påviselige autoantistoffer. Begge kan ha lave noradrenalinnivåer i liggende stilling, men kan muligens skilles ved måling av andre transmittere8. En studie viste at minst 1/4 av pasienter med PAF utvikler MSA, PD, eller DLB9
 • Lewy body sykdom Les mer
 • Holmes-Adie syndrom Les mer
 • Prion sykdom Les mer
 • Arvelige leukodystrofier Les mer
 • Obs medikamenter feks antikolinergika

Behandling

Les mer her (i kapittel om kroniske autonome nevropatier)

Ved ortostatisk hypotensjon hos eldre kan bolus vanninntak være effektivt10. Se oversiktsartikler om behandlingsmuligheter ved ortostatisk hypotensjon11-12.

Kilder

Referanser

 1. Novak P. Autonomic Disorders. Am J Med. 2018 Oct 8. pii: S0002-9343(18)30951-3. PMID: 30308186 PubMed
 2. Jones PK, Gibbons CH. Autonomic function testing: an important diagnostic test for patients with syncope.. Pract Neurol. 2015 Oct;15(5):346-51 . pmid:26109586 PubMed
 3. Nilsen KB1, Berg-Hansen P, Berge E, Petterson MA, Gjesdal K. A man with debilitating orthostatic hypotension.. Tidsskr Nor Laegeforen. 2012 Aug 21;132(15):1758-61 . pmid:22929944 PubMed
 4. Rafanelli M, Walsh K, Hamdan MH, Buyan-Dent L. Autonomic dysfunction: Diagnosis and management. Handb Clin Neurol. 2019;167:123-137. PMID: 31753129. PubMed
 5. Jones PK, Shaw BH, Raj SR. Clinical challenges in the diagnosis and management of postural tachycardia syndrome. Pract Neurol. 2016 Sep 22 . pmid: 27660311 PubMed
 6. Tahir F, Bin Arif T, Majid Z, Ahmed J, Khalid M. Ivabradine in Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome: A Review of the Literature. Cureus. 2020 Apr 28;12(4):e7868. PMID: 32489723 PubMed
 7. Brown TP. Pure autonomic failure. Pract Neurol 2017. pmid:28717053 PubMed
 8. Goldstein DS, Holmes C, Imrich R.. Clinical laboratory evaluation of autoimmune autonomic ganglionopathy: Preliminary observations.. Auton Neurosci. 2009 ; 146: 18-21. pmid:19155193 PubMed
 9. Coon EA, Mandrekar JN, Berini SE, Benarroch EE, Sandroni P, Low PA, Singer W. Predicting phenoconversion in pure autonomic failure. Neurology. 2020 Aug 18;95(7):e889-e897. PMID: 32546656. PubMed
 10. Newton JL, Frith J. The efficacy of nonpharmacologic intervention for orthostatic hypotension associated with aging. Neurology. 2018 Aug 14;91(7):e652-e656. PMID: 30006412 PubMed
 11. Palma JA, Kaufmann H. Management of Orthostatic Hypotension. Continuum (Minneap Minn). 2020 Feb;26(1):154-177. PMID: 31996627 PubMed
 12. Park JW, Okamoto LE, Shibao CA, Biaggioni I. Pharmacologic treatment of orthostatic hypotension. Auton Neurosci. 2020 Aug 28;229:102721. PMID: 32979782. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.