Anterior interosseus syndrom

Kort om

Anterior interosseus syndrom (også kalt Kiloh-Nevin syndrom) er en sjelden perifer nevropati. Anterior interosseus nerven er en nesten rent motorisk gren som går av fra n. medianus like distalt for m. pronator teres og innerverer m. fleksor pollicis longus, m. pronator quadratus, og fleksor digitorum profundus til 2.og 3. finger. Årsaken til syndromet er ofte ukjent. Trolig dreier det seg om en diffus motor fascicle nevritt i n medianus i overarmen1-2. Syndromet er også rapportert i forbindelse med humerus fraktur3. Ikke det samme som pronator teres syndrom.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Anterior interosseus syndrom presenteres ofte med spontan akutt svakhet for fleksjon i distale falang av tommel og/eller 2. og 3.finger, og pronasjon av underarm av varierende alvorlighetsgrad. Ingen sensoriske utfall, men ofte smerter av ulik kvalitet, intensitet og lokalisasjon. Oppstår ofte sammen med pleksus brakialis nevritt.

Supplerende undersøkelser

  • ENG: Ofte normal
  • EMG: kan vise denerveringstegn i affiserte muskler (m. fleksor pollicis longus, m. pronator quadratus, og fleksor digitorum profundus til 2.og 3. finger
  • MR og ultralyd: ev

Behandling

Konservativ behandling: Splinting, massasje, NSAIDS (lite evidens). håndterapi og skulderrehabilitering

Kirurgi: Hvis ingen bedring innen 3-6 mnd kan man vurdere frigjøring av nerven i distale overarm. Hvis ikke det hjelper kan man vurdere nervetransplantasjon eller muskeltransplantasjon4.

Prognose

Spontan bedring forekommer hos en god del.

Kilder

Referanser

  1. Pham M, Bäumer P, Meinck HM, Schiefer J, Weiler M, Bendszus M, Kele H. Anterior interosseous nerve syndrome: fascicular motor lesions of median nerve trunk. Neurology. 2014 Feb 18;82(7): 2014; 82: 598-606. pmid:24415574 PubMed
  2. Sneag DB, Arányi Z, Zusstone EM, Feinberg JH, Queler SC, Nwawka OK, Lee SK, Wolfe SW. Fascicular constrictions above elbow typify anterior interosseous nerve syndrome. Muscle Nerve. 2020 Mar;61(3):301-310. PMID: 31773766. PubMed
  3. Jain M, Nayak C, Samal BP, Tirpude A. Kiloh-Nevin syndrome associated with humeral shaft fracture. BMJ Case Rep. 2018. pmid:30269094 PubMed
  4. van Alfen N. Trapped or twisted? Teasing out anterior interosseous neuropathy. Muscle Nerve. 2020 Mar;61(3):268-270. PMID: 31944328. PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.