Frontallappsepilepsi og Parasomnier - FLEP skala

FLEP Scale1

Debut alder <55år
>55år
0
-1
Varighet av typisk episode <2min
2-10 min
>10 min
+1
0
-2
Antall episoder ila en natt (clustering) 1 el 2
3-5
>5
0
+1
+2
Tidspunkt Innen 30 min etter innsovning
Annet (inkl uten typisk mønster)

+1
0

Symptomer

Aura


Vandring ut av soverom under anfall


Kompleks målrettet oppførsel under anfall


Dystoni, tonisk ekstremitetsekstensjon, kramper under anfall


Ja
Nei

Ja
Nei (eller usikkert)

Ja
Nei (eller usikkert)

Ja
Nei (eller usikkert)


+2
0

-2
0

-2
0

+1
0
Stereotypi Ja
Litt variabilitet/usikkert
Betydelig variabilitet
+1
0
-1
Husker pas anfallet Ja
Nei eller bare vagt minne
+1
0
Snakker pas under anfallet Nei
Ja, lyder eller enkeltord
Ja, sammenhengende med delvis/intet minne
Ja, sammenhengende og pas husker det

0
0
-2


+2

Tolkning av resultater

<0: Epilepsi er lite sannsynlig
+1-+3: Epilepsi er relativt sannsynlig
>+3: Epilepsi er veldig sannsynlig

Kilder

Hentet fra Arch Neurol1

Referanser

  1. Derry CP, Davey M, Johns M, Kron K, Glencross D, Marini C, Scheffer IE, Berkovic SF. Distinguishing sleep disorders from seizures: diagnosing bumps in the night. Arch Neurol 2006; 5: 705-9.

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.