Farmakogenetikk

Farmakogenetikk omfatter gener som koder for enzymer involvert i legemiddelomsetning eller for ulike proteiner som er av betydning for legemidlers effekt. Påvisning av mutasjoner/polymorfismer i slike gener kan, sammen med måling av legemiddelkonsentrasjoner, være nyttig ved utredning av avvikende legemiddelrespons (terapieffekt eller bivirkninger), og i noen tilfeller som grunnlag for legemiddelvalg.

 Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmets sykehus, OUS (22029899), eller Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olav, Trondheim (72 82 91 00 ) kan kontaktes for drøfting av farmakogenetiske problemstillinger.

Link til remisse St Olavs

Link til remisse OUS 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.