Normaltrykkshydrocephalus - pasientinformasjon

Hva er normaltrykkshydrocephalus?

Normaltrykkshydrocephalus er en tilstand som i sin klassiske form kjennetegnes ved den kliniske triaden gangvansker, urininkontinens og demens og skyldes et misforhold mellom produksjon og drenasje av ryggmargsvæsken.

Hvilke symptomer gir normaltrykkshydrocephalus?

Symptomene ved normaltrykkshydrocephalus utvikler seg langsomt. Gangvansker debuterer ofte først, typisk er langsom, subbende gange. Demens debuterer samtidig med eller senere enn gangvanskene. Demensen er som regel ikke preget av nevneverdig hukommelsessvikt eller forvirring, men mer av treghet og manglende interesse for seg selv og omgivelsene. Urinlekkasje/inkontinens er sjeldnere og forekommer hos ca halvparten.

Hva er årsaken?

Sykdommen kan oppstå etter f.eks. hjernehinnebetennelse, hjerneblødning og hodeskader, men oftest oppstår den uten kjent årsak og kalles da idiopatisk.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles på bakgrunn av symptombilde og røntgen funn (Viser ofte utvidelse av de væskefylte hulrommene i hjernen (ventrikkelsystemet).

Andre aktuelle undersøkelser er

  • Tapptest: Man tapper ut litt ryggmargsvæske og tester pasientens gangfunksjon før og etter tapping
  • Infusjonstest: Kunstig spinalvæske infunderes i subarachnoidalrommet samtidig som trykket måles.

Hvordan behandles normaltrykkshydrocephalus?

Behandlingen er kirurgisk. Det anlegges et rør fra hjernens hulrom til magen for drenasje av ryggmargsvæske (ventrikulo-peritoneal shunt). Gangvanskene har størst sannsynlighet for bedring, men også demens og urininkontinens kan bedres.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.