Nevromyelitis optika (NMO) - pasientinformasjon

Nevromyelitis optika (NMO), også kalt Devic's syndrome, er en autoimmun sykdom der kroppens immunforsvar angriper synsnervene og ryggmargen. Det gir betennelse i synsnervene (optikusnevritt) og ryggmargen (myelitt). Betennelsen kan også ramme hjernen, men sjeldenere og på en annen måte enn ved den nært beslektede sykdommen multippel sklerose (MS).

Symptomer

Hovedsymptomene er synstap pga optikusnevritt og lammelser, styringsvansker og redusert følelse i armer eller ben pga myelitt. Myelitten kan også gi dårlig kontroll over blære og tarm.

Diagnosen

Baseres på tilstedeværelse av optikusnevritt (synsnervebetennelse) og myelitt (ryggmargsbetennelse). MR viser typisk langstrakte myelittforandringer i ryggmargen, men oftest normale forhold i hjernen. Antistoffer mot hjernens vannkanaler (akvaporinantistoffer) finnes hos 70% og støtter diagnosen.

Varianter

Det er flere varianter av NMO:
- Standard NMO som fyller kriteriene over
- Begrensede former av NMO: feks enkeltepisoder eller residiverende myelitt, eller tosidig samtidig eller raskt tilbakevendende optikusnevritt
- Myelitt og optikusnevritt assosiert med generalisert autoimmun sykdom
- Myelitt og optikusnevritt assosiert med betennelser i spesielle områder av hjernen (hypotalamus, periventrikulært og hjernestamme)

Årsak

Årsaken er ukjent

Behandling

Attakker (episoder med forverrelse) kan behandles med steroider (SoluMedrol kur) etterfulgt av prednisolonpabletter i nedtrappende dose over noen måneder. Hvis SoluMedrol ikke har effekt kan plasmautskiftning være effektivt.
Forebygging av attakker: Dempe immunforsvaret med for eksempel azatioprin (Imurel tbl) evt kombinert med prednisolon, eller rituximab (MabThera intravenøs infusjon), eller andre immunologiske midler.

Prognose

Forløpet preges av tilbakevendende attakker (varierende hyppighet) med optikusnevritt og/ eller myelitt som går tilbake ila uker, men det blir ofte restsymptomer som vedvarer.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.